Ceangail le linn

Cosaint sonraí

Is féidir le Athchóiriú ar Chosaint Sonraí an AE tacú le gnólachtaí agus saoránaigh a chosaint

ROINN:

foilsithe

on

dénártha_data_illustratio_450Tacóidh athchóiriú rialacha an AE ar chosaint sonraí leis an ngeilleagar Eorpach atá ag téarnamh ach atá fós leochaileach, a dúirt an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPS) tar éis dó a Thuarascáil Bhliantúil ar ghníomhaíochtaí do 2013 a chur faoi bhráid an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile. (LIBE) i bParlaimint na hEorpa. 

Ba cheart go ndéanfadh na rialacha leasaithe foráil maidir le soiléireacht agus comhsheasmhacht ar fud na hEorpa: beidh feidhm ag na rialacha céanna maidir le gach gnólacht a dhéanann gnó san AE, is cuma cá bhfuil siad bunaithe, agus beidh saoránaigh níos muiníní as an gcaoi a gcaitear lena gcuid faisnéise pearsanta.

EDPS Peter Hustinx said: “The European Parliament has voted resoundingly in favour of the reform package which will offer a uniform set of rules that will make it simpler – and more economical – for online and traditional businesses to follow. The onus is now on the Council to support the package, guaranteeing citizens the right to control what their personal information is used for and the right to recourse if they are unfairly targeted or discriminated against.”

Giovanni Buttarelli, Assistant Supervisor, added: “The reformed EU rules on data protection should provide for clarity and consistency, such as in the conditions for data transfers, processing personal information for law enforcement purposes and conflicts in international law. The value of personal information has increased in line with the growth of the digital economy. The swift adoption of this package will go some way to restoring confidence in a digital environment that has been seriously undermined by various surveillance scandals.”

In 2013, i gcomhthéacs a chuid oibre comhairliúcháin ag tabhairt comhairle ar bhearta reachtacha nua, lean an t-athbhreithniú ar chreat dlíthiúil an AE um chosaint sonraí de bheith ag barr chlár oibre EDPS agus fanfaidh sé mar thosaíocht in 2014. An Clár Oibre Digiteach agus an príobháideacht Bhí rioscaí teicneolaíochtaí nua ina ngnéithe suntasacha de 2013. Mar a léiríodh ina Thuarascáil Bhliantúil do 2013, áfach, cuireadh clár Stócólm i bhfeidhm i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais agus saincheisteanna sa mhargadh inmheánach, amhail athchóiriú na hearnála airgeadais, agus i gcúrsaí sláinte poiblí agus gnóthaí tomhaltóirí, bhí tionchar aige freisin ar chosaint sonraí. Mhéadaigh an EDPS a chomhoibriú le húdaráis mhaoirseachta eile freisin, go háirithe maidir le córais TF ar mhórscála.

Agus maoirseacht á dhéanamh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí AE, agus sonraí pearsanta á bpróiseáil, rinne an EDPS idirghníomhú le níos mó oifigeach cosanta sonraí i níos mó institiúidí agus comhlachtaí in 2013 ná riamh. Ina theannta sin, nocht roinnt suirbhéanna EDPS go bhfuil an chuid is mó d’institiúidí agus de chomhlachtaí an AE, lena n-áirítear go leor gníomhaireachtaí, tar éis maitheas a dhéanamh progress in complying with the data protection Regulation, although there are still some which should increase their efforts. The main challenge for the EDPS in 2013 was that the organisation’s activities continued to grow both in scale and scope while budget restraints due to the financial crisis were still in place. Nevertheless, as they reflect on the final year of their shared mandate, Peter Hustinx and Giovanni Buttarelli note that the EDPS has developed into a mature eagraíocht, atá in ann aghaidh a thabhairt ar na dúshláin iomadúla atá ag údarás cosanta sonraí i dtimpeallacht an-dinimiciúil.

Roinnt príomhfhigiúirí EDPS in 2013

Aiseolas
  • 91 tuairim réamhsheiceála glactha, 21 Tuairim neamhsheiceála
  • Fuarthas 78 gearán, 30 inghlactha
  •  Fuarthas 37 gcomhairliúchán ar bhearta riaracháin
  •  Ocht gcigireacht ar an láthair (lena n-áirítear 2 chuairt aimsithe fíricí) agus trí chuairt a tugadh
  •  Sraith amháin de Threoirlínte a foilsíodh maidir le faisnéis phearsanta a phróiseáil i réimse an tsoláthair
  •  Eisíodh 20 tuairim reachtach
  •  Eisíodh 13 tacar tuairimí foirmiúla
  •  Eisíodh 33 tacar trácht neamhfhoirmiúil

Eolas mar chúlra

Is cearta bunúsacha san AE iad príobháideachas agus cosaint sonraí. Faoin gCosaint Sonraí Rialachán (CE) Uimh. 45/2001, ceann de dhualgais an EDPS is ea comhairle a thabhairt don Choimisiún Eorpach, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le tograí le haghaidh reachtaíochta nua agus raon leathan saincheisteanna eile a bhfuil tionchar acu ar chosaint sonraí. Ina theannta sin, Institiúidí agus comhlachtaí AE sonraí pearsanta a phróiseáil a chuireann rioscaí sonracha i leith cearta agus saoirsí daoine aonair (ábhair sonraí) faoi réir réamhsheiceála ag an EDPS. Más é tuairim an EDPS, go bhféadfadh sárú ar aon fhoráil den Rialachán a bheith i gceist leis an bpróiseáil dá dtugtar fógra, déanfaidh sé moltaí chun sárú den sórt sin a sheachaint.

Pacáiste Athchóirithe um Chosaint Sonraí an AE: O.n 25 Eanáir 2012, ghlac an Coimisiún Eorpach a phacáiste athchóirithe, ar a raibh dhá thogra reachtacha: Rialachán ginearálta maidir le cosaint sonraí (infheidhmithe go díreach i ngach ballstát) agus Treoir shonrach (le trasuí i ndlíthe náisiúnta) maidir le cosaint sonraí sa réimse póilíní agus ceartais. Chomh maith lena tuairim an 7 Márta 2012, sheol an EDPS tuilleadh tuairimí an 15 Márta 2013. Pléadh an dá thogra go fairsing i bParlaimint na hEorpa (PE) agus sa Chomhairle. Parlaimint na hEorpa vótáil ar an bpacáiste an 12 Márta 2014. Cinnfidh toradh phlé na Comhairle na chéad chéimeanna eile. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an athchóiriú, atreoraímid tú chuig rannán tiomnaithe ar an Láithreán gréasáin an MECS.

Faisnéis phearsanta nó sonraí: A.ny faisnéis a bhaineann le duine nádúrtha (beo) aitheanta nó inaitheanta. I measc na samplaí tá ainmneacha, dátaí breithe, grianghraif, seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha teileafóin. Meastar gur sonraí pearsanta iad sonraí eile cosúil le sonraí sláinte, sonraí a úsáidtear chun críocha meastóireachta agus sonraí tráchta maidir le húsáid teileafóin, ríomhphoist nó idirlín.

Príobháideachas: Ceart duine aonair a bheith fágtha ina aonar agus i gceannas ar eolas faoi é / í féin. Tá an ceart chun príobháideachta nó an tsaoil phríobháidigh cumhdaithe sa Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine (Airteagal 12), an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (Airteagal 8) agus an Chairt Eorpach um Chearta Bunúsacha (Airteagal 7). Tá ceart sainráite sa Chairt freisin maidir le cosaint sonraí pearsanta (Airteagal 8).

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending