Ceangail le linn

EU

sheasann An Coimisiún Eorpach saorghluaiseacht daoine

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

100000000000042B0000023577E5CB80

Féach freisin IP / 13 / 1151). Le níos mó ná 14 milliún saoránach AE ina gcónaí i mballstát eile ar bhonn seasmhach, is é saorghluaiseacht - nó an cumas maireachtáil, obair agus staidéar a dhéanamh áit ar bith san Aontas - an ceart AE is mó a thaitníonn le hEorpaigh. Is é an príomhspreagadh do shaoránaigh an AE saorghluaiseacht a úsáid ná cúrsaí oibre, agus cúiseanna teaghlaigh ina dhiaidh sin. As saoránaigh uile an AE a raibh cónaí orthu i dtír eile den AE (‘saoránaigh soghluaiste AE’) in 2012, bhí níos mó ná trí cheathrú (78%) in aois oibre (15-64), i gcomparáid le timpeall 66% i measc náisiúnach. Ar an meán bhí ráta fostaíochta shaoránaigh soghluaiste an AE (67.7%) níos airde ná i measc náisiúnach (64.6%).

Ní dhéanann saoránaigh soghluaiste AE nach bhfuil i bhfostaíocht (eadhon mic léinn, daoine ar scor, cuardaitheoirí poist agus baill teaghlaigh neamhghníomhacha) ach sciar teoranta de líon iomlán shaoránach soghluaiste an AE. Thairis sin, d’oibrigh 64% díobh roimhe seo ina dtír chónaithe reatha. Tá 79% ina gcónaí i dteaghlach le ball amháin ar a laghad i bhfostaíocht. Tháinig laghdú ar an ráta neamhghníomhaíochta foriomlán i measc saoránach soghluaiste laistigh den AE idir 2005 agus 2012 ó 34.1% go 30.7%.

Aiseolas

Is cuid dhílis den Mhargadh Aonair í saorghluaiseacht saoránach, atá cumhdaithe i gConarthaí an AE, agus gné lárnach dá rath: spreagann sé fás eacnamaíoch trí chur ar chumas daoine taisteal agus siopadóireacht thar theorainneacha. Mar an gcéanna, ní amháin go dtéann saorghluaiseacht oibrithe chun sochair do na hoibrithe atá i gceist ach freisin do gheilleagair na mballstát, rud a fhágann gur féidir scileanna a mheaitseáil go héifeachtach le folúntais i margadh saothair an AE. In ainneoin na géarchéime eacnamaíche, tá thart ar 2 mhilliún folúntas fós gan líonadh san AE.

An Cumarsáid ar Ghluaiseacht Saor leagann an Coimisiún Eorpach an 25 Samhain 2013 béim ar chomhfhreagracht na mballstát agus institiúidí an AE seasamh le cearta shaoránaigh an AE chun cónaí agus obair i dtír eile den AE agus tugann sé breac-chuntas ar ghníomhartha nithiúla chun tacú le hiarrachtaí na mballstát déanamh amhlaidh agus cuidiú leis na baill stáit chun na buntáistí dearfacha a bhaineann leis a bhaint amach. Soiléiríonn an páipéar beartais cearta shaoránaigh an AE ar shaorghluaiseacht agus rochtain ar shochair shóisialta, agus tugtar aghaidh ar na hábhair imní a ardaíonn roinnt ballstát maidir leis na dúshláin is féidir le soghluaisteacht a léiriú d’údaráis áitiúla.

1. Creat dlíthiúil ar shaorghluaiseacht

Aiseolas

Cad is saorghluaiseacht oibrithe ann?

Bhain oibrithe AE leas as an tsaoirse chun obair i mballstát eile ó na 1960s: cumhdaíodh an ceart seo i gConarthaí an AE cheana féin ag seoladh an tionscadail Eorpaigh i 1957. Tá an ceart seo leagtha síos anois in Airteagal 45 den Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Áirítear leis seo an ceart gan idirdhealú a dhéanamh ina choinne ar bhonn náisiúntachta maidir le rochtain ar fhostaíocht, pá agus dálaí oibre eile.

Rialachán (AE) Uimh 492 / 2011 sonraítear cearta oibrithe chun saorghluaiseachta agus sainmhíníonn sé réimsí ar leith ina dtoirmisctear idirdhealú ar fhorais náisiúntachta, go háirithe maidir le: rochtain ar fhostaíocht, dálaí oibre, buntáistí sóisialta agus cánach, rochtain ar oiliúint, ballraíocht ceardchumann, tithíocht agus rochtain ar oideachas do leanaí.

Is iad príomhchuspóirí an idirdhealaithe i gcoinne oibrithe ó bhallstáit eile agus feasacht a mhúscailt faoi cheart náisiúnaigh an AE oibriú i dtíortha eile an AE togra le haghaidh Treorach chun saorghluaiseacht oibrithe a éascú a chuir an Coimisiún ar aghaidh ag deireadh mhí Aibreáin 2013 (féach IP / 13 / 372, MEMO / 13 / 384 agus SPEECH / 13 / 373(b) agus beidh sé le glacadh go foirmiúil ag Comhairle Airí an AE agus ag Parlaimint na hEorpa sna seachtainí amach romhainn.

Téann soghluaisteacht saothair san AE chun leasa ní amháin do na hoibrithe atá i gceist ach do gheilleagair na mballstát freisin. Rachaidh sé chun leasa tíortha óstacha toisc go gceadaíonn sé do chuideachtaí folúntais a líonadh nach líonfaí murach sin, agus mar sin earraí a tháirgeadh agus seirbhísí a sholáthar nach mbeidís in ann a dhéanamh murach sin. Agus téann sé chun sochair do thíortha tionscnaimh na saoránach toisc go gceadaíonn sé d’oibrithe nach mbeadh chomh ábalta poist a fháil agus mar sin tacaíocht airgeadais a chinntiú dá dteaghlach ar ais sa bhaile agus scileanna agus taithí a fháil nach mbeadh acu murach sin. Nuair a fhilleann oibrithe soghluaiste ar a dtír thionscnaimh ina dhiaidh sin baineann siad leas as an eispéireas seo.

Cad is saorghluaiseacht saoránach ann?

20 bliain ó shin, le Conradh Maastricht, aithníodh an ceart chun saorghluaiseachta do shaoránaigh uile an AE, is cuma an bhfuil siad gníomhach go heacnamaíoch nó nach bhfuil, mar cheann de na saoirsí bunúsacha a thugtar dóibh le dlí an AE (Airteagal 21 den Chonradh ar Feidhmiú an Aontais Eorpaigh). Téann sé i gcroílár Saoránacht an Aontais.

Leagtar amach na rialacha agus na coinníollacha sonracha a bhaineann le saorghluaiseacht agus cónaí i dTreoir a chomhaontaigh na Ballstáit i 2004 (Treoir 2004 / 38 / EC).

Is é an tsaoirse gluaiseachta an ceart is mó a chothaímid do shaoránacht an AE: i gcás 56% de shaoránaigh na hEorpa, is é saorghluaiseacht an gnóthachtáil is dearfaí san Aontas Eorpach. Go deimhin, baineann níos mó agus níos mó de na hEorpaigh leas as an gceart seo agus maireann siad i mballstát eile: ag deireadh 2012, bhí 14.1 milliún saoránach ina gcónaí i mballstát seachas a gceann féin ar feadh bliana nó níos mó. I suirbhéanna Eorabharaiméadair, measann níos mó ná dhá thrian de mhuintir na hEorpa go bhfuil sochair eacnamaíocha dá dtír ag saorghluaiseacht daoine laistigh den AE (67%).

Cé atá in ann leas a bhaint as saorghluaiseacht?

An chéad trí mhí: Tá sé de cheart ag gach saoránach AE cónaí ar chríoch thír AE eile ar feadh suas le trí mhí gan aon choinníollacha ná foirmiúlachtaí.

Tar éis na chéad trí mhí: tá ceart shaoránaigh an AE chun cónaí i dtír eile den AE ar feadh níos mó ná trí mhí faoi réir coinníollacha áirithe, ag brath ar a stádas i dtír óstach an AE:

 1. Tá sé de cheart ag oibrithe agus ag daoine féinfhostaithe, agus a mbaill dhíreacha teaghlaigh, cónaí gan aon choinníollacha.
 2. Tá sé de cheart ag cuardaitheoirí poist cónaí gan aon choinníollacha ar feadh tréimhse sé mhí agus níos faide fós, má leanann siad ar aghaidh ag lorg fostaíochta i dtír óstach an AE agus má tá “fíor-sheans” acu obair a fháil. Is féidir le cuardaitheoirí poist sochair dhífhostaíochta a onnmhairiú óna mballstát baile ar feadh trí mhí ar a laghad agus iad ag lorg oibre i mballstát eile, má cláraíodh iad ar dtús mar dhaoine dífhostaithe ina mballstát baile.
 3. Tá sé de cheart ag mic léinn agus ag daoine eile nach bhfuil gníomhach go heacnamaíoch (eg dífhostaithe, ar scor, etc.) cónaí ar feadh níos mó ná trí mhí má tá dóthain acmhainní airgeadais acu dóibh féin agus dá dteaghlach ionas nach mbeidh siad ina n-ualach ar thíortha óstacha an AE córas cúnaimh shóisialta chomh maith le hárachas sláinte.

Tar éis cúig bliana: Tar éis cúig bliana de chónaí dlíthiúil leanúnach, faigheann saoránaigh an AE agus baill a dteaghlaigh an ceart chun cónaí ar bhonn buan sa tír AE óstach. Nuair a fhaightear é, níl an ceart seo faoi réir na gcoinníollacha is infheidhme sna cúig bliana roimhe sin a thuilleadh.

2. Cúnamh sóisialta agus sochair

Cé atá i dteideal cúnaimh shóisialta?

Is “sochar cothaithe” é cúnamh sóisialta agus go hiondúil is éard atá ann sochair a íoctar chun íoschostais mhaireachtála nó cúnamh a íoctar as imthosca speisialta sa saol a chlúdach.

Caithfear go cothrom le saoránaigh an AE a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i dtír eile den AE le náisiúnaigh. A bhuíochas le prionsabal na córa comhionainne, dá bhrí sin tá siad i dteideal sochar chomh maith le buntáistí sóisialta agus cánach, lena n-áirítear cúnamh sóisialta, ar an mbealach céanna le náisiúnaigh na tíre ósta féin.

Mar sin féin, foráiltear le dlí an AE maidir le cosaintí maidir le rochtain ar chúnamh sóisialta do shaoránaigh soghluaiste atá neamhghníomhach go heacnamaíoch de chuid an AE, chun na Ballstáit aíochta a chosaint ar ualaí míréasúnta airgeadais.

 1. Na chéad trí mhí: Níl oibleagáid ar dhlí an AE óstaigh cúnamh dlí a dheonú do shaoránaigh neamhghníomhacha eacnamaíocha AE le linn na chéad trí mhí cónaithe.
 2. Idir trí mhí agus cúig bliana: Ní dócha go mbeidh saoránaigh neamh-ghníomhacha an AE i dteideal sochar cúnaimh shóisialta, ós rud é go gcaithfeadh siad a thaispeáint do na húdaráis náisiúnta ar dtús go raibh dóthain acmhainní acu (féach os cionn).

Má dhéanann siad iarratas ar shochar cúnaimh shóisialaigh, mar shampla de bharr go dtiocfaidh laghdú ar a staid eacnamaíoch ina dhiaidh sin, ní mór a n-iarratas a mheasúnú i bhfianaise a gceart chun córa comhionainne. Ach anseo freisin, forálann dlí an AE do chosaintí:

Ar an gcéad dul síos, i gcásanna sonracha, is féidir le héileamh ar chúnamh sóisialta amhras réasúnach a chruthú ar thaobh na n-údarás náisiúnta go bhféadfadh an duine a bheith ina ualach míréasúnach ar an gcóras cúnaimh shóisialta.

Ina theannta sin, féadfaidh an ballstát deontas sóisialta nó sochar neamhranníocach speisialta a dheonú (ie sochair a bhfuil gnéithe de shlándáil shóisialta agus cúnamh sóisialta acu ag an am céanna agus atá cumhdaithe ag Rialachán 883 / 2004) ag brath ar an saoránach sin ceanglais maidir le ceart cónaithe a fháil ar feadh tréimhse níos mó ná trí mhí. Mar sin féin, ní féidir leis an mballstát diúltú na sochair seo a dheonú go huathoibríoch do shaoránaigh neamhghníomhacha AE ná ní féidir a mheas go huathoibríoch nach bhfuil acmhainní leordhóthanacha acu agus dá bhrí sin gan ceart cónaithe a bheith acu.

Ba cheart d'údaráis náisiúnta an staid aonair a mheas, agus raon fachtóirí (méid, fad, cineál sealadach deacrachta, méid foriomlán an ualaigh ar an gcóras cúnaimh náisiúnta) á gcur san áireamh.

Más rud é, ar bhonn measúnaithe aonair den sórt sin, go gcinnfidh údaráis go bhfuil ualach neamhréasúnach ar na daoine lena mbaineann, féadfaidh siad a gceart cónaithe a fhoirceannadh.

Tar éis cúig bliana: tá saoránaigh AE a fuair an ceart chun buanchónaithe i dteideal cúnaimh shóisialta ar an mbealach céanna le náisiúnaigh na tíre aíochta AE. Ní cheadaítear maoluithe ar bith faoi dhlí an AE.

Cé atá i dteideal sochair slándála sóisialta?

I measc na sochar slándála sóisialta tipiciúil tá pinsean seanaoise, pinsean marthanóra, sochair mhíchumais, sochair bhreoiteachta, deontas breithe, sochair dhífhostaíochta, sochair theaghlaigh nó cúram sláinte.

Socraíonn na Ballstáit a rialacha slándála sóisialta féin de réir a gcúinsí féin. Comhordaíonn an AE rialacha slándála sóisialta (Rialacháin (CE) Uimh. 883 / 2004 agus 987 / 2009) a mhéid is gá chun a áirithiú nach gcaillfidh saoránaigh an AE a gcearta slándála sóisialta agus iad ag bogadh laistigh den AE.

Ciallaíonn sé seo go gcinnfidh dlíthe na tíre ósta na sochair dá bhforáiltear, faoi na coinníollacha a ndeonaítear dóibh (mar shampla an tréimhse oibre a chur san áireamh), cá fhad agus cé mhéid a íoctar. Mar sin tá teidlíocht sochair éagsúil i dtíortha éagsúla an AE.

Rialáil 883 / 2004 / EC a chinntíonn go bhfanann saoránaigh soghluaiste AE faoi chosaint ag clúdach slándála sóisialta tar éis dóibh bogadh, go bunúsach trí chinneadh cé acu de na ballstáit ábhartha atá freagrach as an gcumhdach slándála sóisialta.

Oibrithe - fostaithe nó féinfhostaithe - agus tá a gcleithiúnaithe clúdaithe ag córas slándála sóisialta na tíre óstach faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh féin - toisc go gcuireann siad, cosúil le gach oibrí náisiúnta eile, trína gcuid ranníocaíochtaí agus cánacha leis na cistí poiblí as a dtagann an maoinítear sochair.

Maidir le saoránaigh soghluaiste AE nach bhfuil ag obair sa bhallstát óstach, ní féidir an riail maidir le fostaíocht a chur i bhfeidhm mar, de réir sainmhínithe, níl aon tír ina bhfuil daoine den sórt sin ag obair. Faoi dhlí an AE maidir le scéimeanna slándála sóisialta a chomhordú, ní bheidh an ballstát cónaithe freagrach ach as an gcumhdach slándála sóisialaí nuair a théann saoránaigh den sórt sin i mbun tástála gnáthaimh gnáthchónaithe, ag cruthú go bhfuil nasc fíor acu leis an mballstát i dtrácht. Cinntíonn critéir dhiana na tástála seo nach féidir le saoránaigh nach bhfuil ag obair ach rochtain a fháil ar shlándáil shóisialta i mballstát eile nuair a bhíonn a n-ionad suime aistrithe go dáiríre ag an stát sin (mar shampla tá a dteaghlach ansin).

3. Tionchar shaoránaigh soghluaiste an AE ar chórais slándála sóisialta náisiúnta

De réir figiúirí a chuir na Ballstáit in iúl agus a staidéar foilsithe i mí Dheireadh Fómhair 2013 ag an gCoimisiún Eorpach i bhformhór na dtíortha AE, ní úsáideann saoránaigh an AE ó bhallstáit eile sochair leasa níos déine ná náisiúnaigh na tíre ósta. Is dóichí go bhfaighidh saoránaigh shoghluaiste an AE sochair tithíochta agus teaghlaigh i bhformhór na dtíortha a ndéantar staidéar orthu.

I gcás sonrach sochar airgid mar phinsin shóisialta, liúntais mhíchumais agus liúntais iar-ranníocacha iarrthóirí poist arna maoiniú ag cánachas ginearálta seachas ranníocaíochtaí ón duine aonair lena mbaineann (sochair airgid neamh-ranníocacha speisialta mar a thugtar orthu - SNCBanna), taispeánann an staidéar. go bhfuil saoránaigh soghluaiste neamhghníomhacha eacnamaíocha an AE freagrach as sciar an-bheag de thairbhithe agus go bhfuil tionchar buiséadach na n-éileamh sin ar bhuiséid leasa náisiúnta an-íseal. Is ionann iad agus níos lú ná 1% de na tairbhithe den sórt sin (de náisiúntacht an AE) i sé thír a ndearnadh staidéar orthu (an Ostair, an Bhulgáir, an Eastóin, an Ghréig, Málta agus an Phortaingéil) agus idir 1% agus 5% i gcúig thír eile (an Ghearmáin, an Fhionlainn, an Fhrainc, An Ísiltír agus an tSualainn).

Fuarthas amach sa staidéar freisin:

 1. Déanann formhór mór na náisiúnach AE a bhogann go dtí tír AE eile obair chun oibre;
 2. tá méadú tagtha ar rátaí gníomhaíochta i measc saoránach soghluaiste den sórt sin le seacht mbliana anuas;
 3. ar an meán is dóchúla go mbeidh saoránaigh shoghluaiste AE i bhfostaíocht ná mar atá ag náisiúnaigh na tíre óstaí (go páirteach toisc go dtagann níos mó saoránach soghluaiste de chuid an AE ná mar atá ag náisiúnaigh san aoisghrúpa 15-64);
 4. is ionann saoránaigh shoghluaiste neamhghníomhacha AE agus sciar an-bheag den daonra iomlán i ngach ballstát agus idir 0.7% agus 1.0% de dhaonra iomlán an AE;
 5. ar an meán, tá na caiteachais a bhaineann le cúram sláinte a chuirtear ar fáil do shaoránaigh soghluaiste neamhghníomhacha an AE an-bheag i gcomparáid le méid iomlán an chaiteachais sláinte (0.2% ar an meán) nó méid gheilleagar na dtíortha aíochta (0.01% den OTI ar an meán) );
 6. is éard atá i saoránaigh soghluaiste an AE sciar an-bheag d’fhaighteoirí sochar neamhranníocach speisialta, ar sochair iad a chomhcheanglaíonn gnéithe de shlándáil shóisialta agus cúnamh sóisialta ag an am céanna: níos lú ná 1% de na tairbhithe uile (ar saoránaigh den AE iad) i sé thír (An Ostair, an Bhulgáir, an Eastóin, an Ghréig, Málta agus an Phortaingéil); idir 1% agus 5% i gcúig thír eile (an Ghearmáin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ísiltír agus an tSualainn), agus os cionn 5% sa Bheilg agus in Éirinn (cé gur meastacháin iad figiúirí d’Éirinn bunaithe ar éilimh);
 7. níl aon ghaol staitistiúil ann idir fhlaithiúlacht na gcóras leasa agus insreabhadh saoránach soghluaiste an AE;
 8. príomhthréithe saoránach soghluaiste AE nach bhfuil i bhfostaíocht:
 1. Tá 64% díobh ag obair roimhe seo ina dtír chónaithe reatha
 2. Is pinsinéirí, mic léinn agus cuardaitheoirí poist iad 71% díobh. Tá 79% díobh ina gcónaí i dteaghlach a bhfuil ball amháin ar a laghad acu i bhfostaíocht.

Comhlánaíonn torthaí an staidéir is déanaí torthaí staidéir eile a thaispeánann go seasta go gcuireann oibrithe ó bhallstáit eile glan-ranníocaíochtaí le hairgeadas poiblí na tíre ósta. Is gnách go n-íocann oibrithe AE ó bhallstáit eile níos mó i mbuiséid na dtíortha óstacha i gcánacha agus i slándáil shóisialta ná mar a fhaigheann siad i sochar toisc go mbíonn claonadh acu a bheith níos óige agus níos gníomhaí go heacnamaíoch ná lucht oibre na dtíortha óstacha féin. Cuimsíonn na staidéir seo an Ionchas Imirce Idirnáisiúnta OECD 2013, an tIonad um Thaighde agus Anailís ar Imirce Measúnú a dhéanamh ar Chostais Fioscacha agus Buntáistí Imirce A8 chuig an Ríocht Aontaithe agus an ceann is déanaí staidéar a dhéanamh ar by an tIonad um Athchóiriú na hEorpa.

4. Conas déileáil le mí-úsáid fhéideartha?

Cad iad na huirlisí atá ann faoi dhlí an AE chun cabhrú le ballstáit mí-úsáid a sheachaint?

Cuimsíonn dlí an AE cosaintí láidre chun mí-úsáid an chirt chun saorghluaiseachta a chosc.

Cuireann rialacha an AE maidir le saorghluaiseacht saoránach ar chumas na mBallstát bearta éifeachtacha agus riachtanacha a ghlacadh chun troid i gcoinne mí-úsáide, amhail póstaí áise, agus calaois, amhail brionnú doiciméad, nó seoltaí nó meabhrúcháin shaorga eile a dhéantar chun an ceart chun saorghluaiseachta a fháil amháin , trí chearta a bhronnann nó a dhiúltaítear a dhiúltú nó a fhoirceannadh Treoir 2004 / 38 (Airteagal 35). Caithfidh bearta den sórt sin a bheith comhréireach agus tá siad faoi réir na gcosaintí nós imeachta a leagtar síos sa Treoir.

Féadfaidh údaráis náisiúnta imscrúdú a dhéanamh ar chásanna aonair ina bhfuil amhras seanbhunaithe acu faoi mhí-úsáid agus, má chinneann siad go bhfuil mí-úsáid ann i ndáiríre, féadfaidh siad ceart cónaithe an duine a tharraingt siar agus é / í a dhíbirt as an gcríoch.

Ina theannta sin, tar éis dóibh na himthosca ábhartha go léir a mheas agus ag brath ar thromchúis an chiona (mar shampla, brionnú cáipéise, pósadh áise agus baint na coireachta eagraithe), féadfaidh údaráis náisiúnta a thabhairt i gcrích freisin go léiríonn an duine fíor, leanúnach agus leordhóthanach bagairt thromchúiseach ar ord poiblí agus, ar an mbonn seo, ordú eisiaimh a eisiúint chomh maith lena dhíbirt - ag toirmeasc dá athiontráil isteach sa chríoch ar feadh tréimhse áirithe ama.

Cad a bheartaíonn an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní a ardaíonn na Ballstáit?

Ar 25 Samhain chuir an Coimisiún Eorpach i láthair cúig ghníomh nithiúla a éilíonn go n-éireoidh le comhar na mballstát. Is samplaí nithiúla iad seo ar conas is féidir leis an AE cabhrú le húdaráis náisiúnta agus áitiúla buntáistí a bhaineann le saorghluaiseacht shaoránaigh an AE a uasmhéadú, dul i ngleic le cásanna mí-úsáide agus calaoise, aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an chuimsithe shóisialta, agus na cistí atá ar fáil a úsáid ar an talamh.

 • Póstaí áise comhrac: Cuideoidh an Coimisiún le húdaráis náisiúnta rialacha an AE a chur i bhfeidhm a ligfidh dóibh mí-úsáidí féideartha an chirt chun saorghluaiseachta a chomhrac trí Lámhleabhar a ullmhú maidir le dul i ngleic le póstaí áise faoin earrach 2014.
 • Rialacha comhordaithe slándála sóisialta an AE a chur i bhfeidhm: Tá an Coimisiún ag obair go dlúth leis na ballstáit chun an ‘tástáil ghnáthchónaithe’ a úsáidtear i rialacha an AE maidir le comhordú slándála sóisialta a shoiléiriú (Rialáil 883 / 2004 / EC) i dtreoir phraiticiúil a foilsíodh ar 13 Eanáir 2014 (IP / 14 / 13). Cinntíonn dianchritéir na tástála seo nach féidir le saoránaigh nach bhfuil ag obair ach rochtain a fháil ar shlándáil shóisialta i mballstát eile nuair a bhíonn a n-ionad suime aistrithe go dáiríre ag an Stát sin (mar shampla tá a dteaghlach ansin).
 • Aghaidh a thabhairt ar dhúshláin um chuimsiú sóisialta: Cabhair a thabhairt do na Ballstáit tuilleadh a bhaint as Ciste Sóisialta na hEorpa chun dul i ngleic le cuimsiú sóisialta: sa tréimhse chláraithe 2014-2020 ní mór 20% ar a laghad de leithdháileadh CSE i ngach ballstát (i gcomparáid leis an sciar reatha de thart ar 17%) a chaitheamh ar chuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus an bhochtaineacht agus aon chineál idirdhealaithe a chomhrac. Ina theannta sin, beidh CSE in ann tógáil acmhainní a mhaoiniú do na geallsealbhóirí go léir ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil. Cuirfear treoir bheartais ar fáil do bhallstáit, de bhunadh agus de cheann scríbe na saoránach soghluaiste AE, chun cláir um chuimsiú sóisialta a fhorbairt le tacaíocht ó CSE. Coinneoidh an Coimisiún lena chuid iarrachtaí chun cur le cumas na n-údarás áitiúil cistí struchtúracha agus infheistíochta Eorpacha a úsáid go héifeachtúil.
 • Malartú dea-chleachtas i measc údarás áitiúil a chur chun cinn: Cuideoidh an Coimisiún le húdaráis áitiúla dea-chleachtais arna bhforbairt ar fud na hEorpa a roinnt chun rialacha saorghluaiseachta a chur i bhfeidhm agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin um chuimsiú sóisialta. Cuirfidh an Coimisiún staidéar ar fáil a dhéanfaidh measúnú ar thionchar na saorghluaiseachta i sé chathair mhóra, a bheidh le cur i láthair ag a bualadh le méaraí ó ar fud na hEorpa ar 11 Feabhra 2014. Leis an gcruinniú seo is mian leis an gCoimisiún cabhrú le méaraí aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a d'fhéadfadh a bheith rompu ina gcuid bardais, cead a thabhairt dóibh dea-chleachtais a mhalartú agus treoir a thabhairt maidir le conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú AE do chomhtháthú sóisialta. Déanfaidh Coiste na Réigiún an cruinniú a óstáil.
 • A chinntiú go gcuirfear rialacha saorghluaiseachta an AE i bhfeidhm: Bunóidh an Coimisiún modúl oiliúna ar líne roimh dheireadh 2014 chun cabhrú le baill foirne in údaráis áitiúla cearta saorghluaiseachta an AE a thuiscint agus a chur i bhfeidhm. Mhol an Coimisiún go mbunófaí comhlachtaí tacaíochta dlí agus faisnéise d’oibrithe soghluaiste AE i ngach ballstát (féach IP / 13 / 372). Ar 17 Eanáir 2014, tá an Coimisiún le togra a thíolacadh chun EURES, líonra Eorpach na seirbhísí fostaíochta a nuachóiriú, chun ról agus tionchar na seirbhísí fostaíochta ar an leibhéal náisiúnta a fheabhsú, chun comhordú na soghluaisteachta saothair san AE a fheabhsú agus chun EURES a fhorbairt i uirlis Eorpach iomlán um shocrúchán agus earcaíocht. Inniu 47% de shaoránaigh an AE a rá go bhfuil na fadhbanna a bhíonn siad nuair a théann siad chun cónaí i dtír eile san AE mar gheall ar an bhfíric nach bhfuil oifigigh in riaracháin áitiúil sách eolach cearta saorghluaiseachta shaoránaigh an AE.

Tuilleadh eolais

Staidéar ón gCoimisiún Eorpach ar thionchar saoránach soghluaiste neamhghníomhach an AE ar shlándáil shóisialta

An Coimisiún Eorpach - saorghluaiseacht AE

Faisnéis faoi chomhordú slándála sóisialta

Leathanach baile Viviane Reding

Leathanach baile an Choimisinéara atá freagrach as fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus cuimsiú László Andor

Lean an Leas-Uachtarán Reding ar Twitter: VivianeRedingEU

Lean an Coimisinéir Andor ar Twitter: @LaszloAndorEU

Iarscríbhinní

Iarscríbhinn 1: Is é an Saorghluaiseacht an ceart is mó a bhfuil meas air

Foinse: Standard Eurobarometer 79, Earraigh 2013

Iarscríbhinn 2: Dearcadh an phobail faoi shaorghluaiseacht

Foinse, Flash Eurobarometer 365 ar 'Saoránacht an Aontais Eorpaigh', lch44

Iarscríbhinn 3: Cé mhéad saoránach AE atá soghluaiste?


Ráta soghluaisteachta trasteorann bliantúil san AE i gcomparáid leis na Stáit Aontaithe agus an Astráil

Foinse: Suirbhé Eacnamaíoch OECD an AE - 2012

Iarscríbhinn 4: Is dóichí go mbeidh saoránaigh soghluaiste an AE gníomhach go heacnamaíoch ná náisiúnaigh na mballstát féin


Déantar an chairt a shórtáil de réir líon na saoránach soghluaiste AE atá in aois oibre (15-64) atá ina gcónaí sa tír.

Foinse: Eurostat, Suirbhé ar Lucht Oibre an AE (tábla lfsa_argan). Nóta: ní thaispeántar ach na príomhthíortha cinn scríbe saoránach soghluaiste AE sa chairt. Is ionann na 17 mballstát seo agus 99% de shaoránaigh soghluaiste an AE in 2012.

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending