Ceangail le linn

EU

Ceisteanna agus freagraí ar athchóirithe den Chomhbheartas Iascaigh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

fish_1389381cIs é cuspóir foriomlán an Chomhbheartais Iascaigh leasaithe (CFP) an iascaireacht a dhéanamh inbhuanaithe - ó thaobh an chomhshaoil, na heacnamaíochta agus na sóisialta de. Tabharfaidh an beartas nua stoic éisc ar ais go leibhéil inbhuanaithe agus stopfaidh sé cleachtais iascaireachta amú. Cuirfidh sé soláthar bia seasmhach, slán agus sláintiúil ar fáil do shaoránaigh an AE go fadtéarmach. Féachann sé le rathúnas nua a thabhairt d’earnáil na hiascaireachta, deiseanna nua a chruthú do phoist agus d’fhás i gceantair chósta, agus deireadh a chur le spleáchas ar fhóirdheontais. Beidh cúnamh airgeadais AE tríd an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh beartaithe ar fáil chun tacú le cuspóirí inbhuanaitheachta an bheartais nua.

Cén fáth go bhfuil gá le beartas nua?

Tá géarghá le beartas iascaigh na hEorpa a athchóiriú. Tá árthaí fós ag breith ar níos mó iasc ná mar is féidir a atáirgeadh go sábháilte. Tá todhchaí éiginnte os comhair thionscal na hiascaireachta.

Aiseolas

Ina choinne sin, mhol an Coimisiún Eorpach in 2011 go ndéanfaí athchóiriú uaillmhianach ar an mbeartas. Is éard atá i gceist leis an athchóiriú seo na coinníollacha a chur i bhfeidhm maidir le todhchaí níos fearr d’iasc agus d’iascach araon, chomh maith leis an timpeallacht mhuirí a thacaíonn leo. Cuirfidh an CFP leasaithe le Straitéis Eoraip 2020 agus oibreoidh an beartas i dtreo feidhmíocht láidir eacnamaíochta an tionscail, fás uilechuimsitheach agus comhtháthú feabhsaithe i réigiúin chósta.

Cad iad príomhghnéithe an bheartais nua?

Tá an inbhuanaitheacht i gcroílár an athchóirithe

Aiseolas

Ciallaíonn iascaireacht go hinbhuanaithe iascaireacht ag leibhéil nach gcuireann atáirgeadh stoic i mbaol agus a uasmhéadaíonn gabhálacha d’iascairí ag an am céanna. Tugtar an 'toradh uasta inbhuanaithe' (MSY) ar an leibhéal seo. Faoin CFP nua, caithfear iascaireacht a dhéanamh ar na leibhéil seo. Tá an cuspóir MSY seo leagtha amach i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na bhFarraigí, agus dearbhaíodh é ag Cruinniú Mullaigh Domhanda 2002 ar Fhorbairt Inbhuanaithe mar sprioc ar cheart don domhan a bhaint amach faoi 2015 nuair is féidir. Socróidh an CFP nua na leibhéil iascaireachta ag leibhéil MSY faoi 2015 nuair is féidir, agus ar a dhéanaí faoi 2020 do gach stoc éisc.

Taispeánann meastacháin má dhéantar stoic a shaothrú ar an mbealach seo, go dtiocfadh méadú suntasach ar mhéideanna stoic, le leibhéil ghabhála agus ioncaim fheabhsaithe ón iascaireacht.

Cuideoidh iascaireacht go hinbhuanaithe le praghsanna a chobhsú faoi dhálaí trédhearcacha, agus buntáistí soiléire a thabhairt do thomhaltóirí.

Bainistíocht ilbhliantúil, bunaithe ar éiceachóras

Tá pleananna ilbhliantúla fós i gcroílár bhainistíocht ár n-iascach. Bogfaidh na pleananna ó na pleananna reatha stoic aonair go pleananna iascaigh-bhunaithe. Clúdóidh siad níos mó stoc éisc i níos lú pleananna chun tacú le hinbhuanaitheacht a bhaint amach. Faoi raon feidhme na bpleananna seo, socróidh an Chomhairle deiseanna iascaireachta bliantúla. D’fhéadfadh go mbeadh bearta caomhnaithe agus teicniúla eile sna pleananna atá mar chuid den bhosca uirlisí ionstraimí atá beartaithe.

Chun geilleagar iascaireachta inmharthana a atógáil san Eoraip, caithfear teorainneacha na timpeallachta mara a urramú ar bhealach níos éifeachtaí. Beidh bainistíocht iascaigh an AE faoi rialú ag an gcur chuige éiceachórais agus an cur chuige réamhchúraim lena chinntiú go bhfuil tionchair ghníomhaíochtaí iascaireachta ar éiceachóras na mara teoranta. Déanfaidh sé seo na hacmhainní mara a chosaint.

Toirmisc a thoirmeasc

Meastar go bhfuil scriosadh - an cleachtas iasc gan iarraidh a chaitheamh thar bord - ag 23% de na gabhálacha iomlána (i bhfad níos mó i roinnt iascach). Cuirfear deireadh leis an gcleachtas do-ghlactha seo de réir a chéile le hamlíne bheacht le haghaidh cur chun feidhme (de réir a chéile idir 2015 agus 2019) agus i gcomhcheangal le roinnt beart cliathánach. Beidh oibleagáid ar iascairí na speicis tráchtála go léir a ghlacann siad a thabhairt i dtír. De ghnáth ní féidir gabhálacha iarmharacha d’iasc faoi mhéid a dhíol lena gcaitheamh ag an duine.

Beidh sonraí níos iontaofa ar stoic éisc mar thoradh ar an gcosc seo, tacóidh sé le bainistíocht níos fearr agus éifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú. Is spreagadh é freisin d’iascairí gabhálacha nach dteastaíonn a sheachaint trí réitigh theicniúla ar nós fearas iascaireachta níos roghnaíche.

Ní mór do bhallstáit a chinntiú go bhfuil a gcuid soithí iascaireachta feistithe chun doiciméadú mionsonraithe a chinntiú ar gach gníomhaíocht d’fhonn monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an oibleagáide gach gabhála a thabhairt i dtír.

Bainistíocht ar acmhainn flít iascaireachta

Beidh ar bhallstáit a chinntiú go bhfuil acmhainn an chabhlaigh (líon agus méid na n-árthach) ar aon dul leis na deiseanna iascaireachta. Sa chás go n-aithníonn Ballstát ró-acmhainn i ndeighleog cabhlaigh, forbróidh sé plean gníomhaíochta chun an ró-acmhainn seo a laghdú. Mura ndéanann Ballstát an laghdú riachtanach ar acmhainn an chabhlaigh a bhaint amach, féadfar maoiniú faoin ionstraim airgeadais Eorpach a chur ar fionraí.

Rialachas díláraithe

Tugann an CFP nua cinntí níos gaire do na forais iascaireachta agus soiléiríonn sé róil agus oibleagáidí gach aisteora. Cuirfidh sé deireadh le micrea-bhainistíocht ón mBruiséil: saineoidh reachtóirí an AE an creat ginearálta, na prionsabail agus na caighdeáin, na spriocanna foriomlána, na táscairí feidhmíochta agus na frámaí ama. Comhoibreoidh na ballstáit ansin ar leibhéal réigiúnach agus forbróidh siad na bearta cur chun feidhme iarbhír. Nuair a aontaíonn na ballstáit go léir lena mbaineann, is féidir na moltaí seo a thrasuí i rialacha is infheidhme maidir leis na hiascairí uile lena mbaineann.

Tacaíocht d’iascach ar scála beag

San AE, is ionann an cabhlach ar scála beag agus 77% de chabhlach iomlán an AE i líon na n-árthach, ach ar an meán is lú a thionchar ar na hacmhainní, agus níl ach 8% d’iomlán an AE i dtonnáiste (méid an tsoithigh) agus 32% de chumhacht innill an AE. Is minic a bhíonn ról tábhachtach ag iascaigh chósta ar scála beag i bhfabraic shóisialta agus i bhféiniúlacht chultúrtha go leor de réigiúin chósta na hEorpa. Mar sin teastaíonn tacaíocht shonrach uathu. Leathnaíonn an CFP leasaithe go 2022 an ceart do Bhallstáit srian a chur ar iascaireacht i gcrios laistigh de 12 mhuirmhíle ón gcósta.

Dobharshaothrú inbhuanaithe a fhorbairt

Méadóidh creat níos fearr don dobharshaothrú táirgeadh agus soláthar bia mara san AE, laghdóidh sé an spleáchas ar iasc allmhairithe agus cuirfidh sé le fás i gceantair chósta agus tuaithe. Faoi 2014, dréachtóidh na ballstáit pleananna straitéiseacha náisiúnta chun dálaí dobharshaothraithe a fheabhsú, bacainní riaracháin a bhaint agus caighdeáin chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíocha a sheasamh do thionscal na n-iasc feirme. Bunófar Comhairle Chomhairleach Dobharshaothraithe nua chun comhairle a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann leis an tionscal. Tá gné shoiléir de chuid an AE i bhforbairt dobharshaothraithe: is féidir le roghanna straitéiseacha a dhéantar ar leibhéal náisiúnta tionchar a bheith acu ar fhorbairt den sórt sin i mballstáit chomharsanacha.

Eolas eolaíoch a fheabhsú

Tá faisnéis agus eolas iontaofa faoi staid ár n-iascach agus na n-acmhainní mara riachtanach chun tacú le cinntí bainistíochta fónta agus chun an CFP leasaithe a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Cuirfear de chúram ar na ballstáit sonraí a bhailiú, a chothabháil agus a roinnt faoi stoic éisc, cabhlaigh agus tionchar na hiascaireachta ar leibhéal an abhantrach. Glacfar na beartais de réir na comhairle eolaíochta is fearr atá ar fáil. Bunófar cláir thaighde náisiúnta chun an ghníomhaíocht seo a chomhordú.

Beartas margaidh nua - cumhachtú na hearnála agus tomhaltóirí níos eolaí

Tá sé mar aidhm ag an mbeartas nua margaidh iomaíochas thionscal an AE a neartú, trédhearcacht na margaí a fheabhsú, agus cothrom na Féinne a chinntiú do na táirgí go léir a mhargaítear san Aontas.

Déanfar an córas idirghabhála atá ann a nuachóiriú agus a shimpliú: beidh cead ag eagraíochtaí táirgeoirí táirgí iascaigh a cheannach nuair a thiteann praghsanna faoi leibhéal áirithe, agus na táirgí a stóráil chun iad a chur ar an margadh níos déanaí. Cothóidh an córas seo cobhsaíocht an mhargaidh.

Beidh ról níos mó ag eagraíochtaí léiritheoirí freisin i mbainistíocht chomhchoiteann, monatóireacht agus rialú. Tabharfaidh caighdeáin mhargaíochta nua maidir le lipéadú, cáilíocht agus inrianaitheacht faisnéis níos soiléire do thomhaltóirí agus cuideoidh siad leo tacú le hiascaigh inbhuanaithe. Beidh faisnéis áirithe maidir le lipéadú éigeantach, ach féadfar faisnéis eile a sholáthar ar bhonn deonach.

Freagracht idirnáisiúnta a ghlacadh

Tuairiscítear go bhfuil go leor de stoic éisc an domhain á saothrú nó á róshaothrú go hiomlán, de réir an EBT. Caithfidh an AE, mar an t-allmhaireoir is mó ar domhan de tháirgí iascaigh i dtéarmaí luacha, gníomhú thar lear mar atá sa bhaile. Caithfidh an beartas iascaigh seachtrach a bheith ina chuid chomhtháite den CFP. In eagraíochtaí idirnáisiúnta agus réigiúnacha, molfaidh an AE, dá bhrí sin, prionsabail na hinbhuanaitheachta agus an chaomhnaithe ar stoic éisc agus ar bhithéagsúlacht mhuirí. Bunóidh sé comhghuaillíochtaí agus tabharfaidh sé faoi ghníomhartha le príomhpháirtithe chun dul i ngleic le hiascaireacht neamhdhleathach agus chun ró-acmhainn a laghdú.

I gcomhaontuithe déthaobhacha iascaireachta le tíortha neamh-AE, cuirfidh an AE inbhuanaitheacht, dea-rialachas agus prionsabail an daonlathais, chearta an duine agus an smachta reachta chun cinn. Tiocfaidh Comhaontuithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe (SFPAnna) in ionad na gComhaontuithe atá ann agus cinnteoidh siad go ndéanfar acmhainní iascaigh a shaothrú ar bhonn comhairle eolaíoch fhónta ach ag díriú ar acmhainní barrachais nach féidir nó nach dteastaíonn ón tír chomhpháirtíochta í féin a iascaireacht. Faoi SFPAnna, déanfar tíortha comhpháirtíochta a chúiteamh as rochtain a dheonú ar a n-acmhainní iascaireachta agus cuirfear cúnamh airgeadais ar fáil do na tíortha comhpháirtíochta chun beartas iascaigh inbhuanaithe a chur i bhfeidhm.

An mbeidh rialacha nua ann maidir le Rialú agus Forfheidhmiú?

Tá an togra comhsheasmhach le córas rialaithe nua an AE ó 2010 agus comhtháthaíonn sé buneilimintí an chórais rialaithe agus forfheidhmithe chun rialacha an CFP a chomhlíonadh. Déanfar na hathruithe riachtanacha, áfach, ar an reachtaíocht maidir le bearta teicniúla agus maidir le rialú, chun go bhféadfar an oibleagáid tuirlingthe a chur i bhfeidhm. I bhfianaise thabhairt isteach na hoibleagáide tuirlingthe, molann an Coimisiún oibleagáidí monatóireachta agus rialaithe go háirithe maidir le hiascaireacht lán-dhoiciméadaithe, chomh maith le treoirthionscadail ar theicneolaíochtaí nua rialaithe iascaigh a chuireann le hiascaireacht inbhuanaithe.

Cathain a thiocfaidh an t-athchóiriú i bhfeidhm?

Leis an mbeartas nua comhaontaithe go foirmiúil anois ag an gComhairle agus ag an bParlaimint, cuirfear an CFP leasaithe i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2014. Beidh cur chun feidhme na rialacha nua forásach, mar shampla maidir leis an oibleagáid tuirlingthe, toisc go bhfuil gá leis an earnáil oiriúnú agus a bheith in ann torthaí a sheachadadh. Ach leagann an t-athchóiriú spriocdhátaí soiléire.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending