Ceangail le linn

buiséad an AE

2012 Tuarascáil Bhliantúil: Ceisteanna coitianta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

 1. eca-lógóAr shínigh an ECA cuntais 2012?

Is féidir. Tá cuntais 2012 comhlánaithe go cruinn agus go cruinn ag an ECA, mar atá déanta aige ó bhliain airgeadais 2007. Is é conclúid an ECA go dtugann cuntais 2012 staid airgeadais an AE agus a thorthaí don bhliain i láthair go cothrom, i ngach slí ábhartha.

Ach chomh maith le deimhniú go bhfuil ioncam agus caiteachas curtha i láthair go cruinn sna cuntais, ceanglaítear ar an ECA tuairim a thabhairt maidir le híocaíochtaí a rinneadh de réir na reachtaíochta ábhartha. Do 2012, agus mar a tharla i mblianta roimhe seo, ní thugann an ECA dearbhú go raibh na híocaíochtaí seo dlíthiúil agus rialta, rud a d'fhág go raibh tuairim dhiúltach ann maidir le rialtacht an chaiteachais.

 1. Ba é méid iomlán bhuiséad an AE in 2012 ná € 138.6 billiún agus ba é an ráta earráide ná 4.8%. An gciallaíonn sé sin go bhfuil beagnach € 7bn d'airgead an AE curtha amú?

Uimh. San am atá caite, mhéadaigh roinnt tráchtairí buiséad iomlán an AE de réir an ráta earráide agus mhéadaigh siad iomlán le haghaidh “airgead amú”. Tá an cur chuige seo simplistic agus is féidir leis a bheith míthreorach. Le haghaidh a thuarascála bliantúla ar bhuiséad ginearálta an AE seiceálann an ECA cibé ar caitheadh ​​airgead AE ar an gcuspóir a raibh sé beartaithe dó agus ar tugadh cuntas ceart air.

Aiseolas

Baineann cuid de na hearráidí a aithníodh le hairgead a caitheadh ​​go héagórach: mar shampla, tacaíocht a tugadh do chuideachtaí chun daoine dífhostaithe a fhostú, ach gan na cuideachtaí sin a urramú maidir leis an gcoinníoll a bhaineann leis na daoine a fhruiliú ar feadh na tréimhse íosta ama, a bhfuil sé mar aidhm acu sochair fhadtéarmacha a sholáthar. Nó, tógáil tionscadail mhórbhealaigh do chuideachta díreach, gan deis a thabhairt do thairgeoirí féideartha eile a dtairiscintí a dhéanamh agus ar an bpraghas is fearr is féidir.

Is samplaí iad seo de neamhéifeachtúlacht, ach ní de dhramhaíl. Baineadh úsáid as cistí an AE chun na gcríoch a bhí beartaithe dóibh agus sholáthair siad roinnt sochair, cé nach raibh meas iomlán acu ar na coinníollacha a bhaineann lena n-úsáid. Ar an láimh eile, d'fhéadfadh roinnt caiteachais dlí agus rialta a bheith míshásta, mar shampla tógáil mhórbhealaigh gan aird ar bith ar riachtanais tráchta.

 1. Mar sin cad is brí leis an ráta earráide measta 4.8%?

Is meastachán é 4.8% ar an méid airgid nár cheart a íoc as buiséad an AE, toisc nár úsáideadh é i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme, agus mar sin ní chomhlíonann sé an méid a bhí beartaithe ag an gComhairle agus ag an bParlaimint le reachtaíocht an AE lena mbaineann.

Aiseolas

Áirítear le hearráidí tipiciúla íocaíochtaí do thairbhithe nó do thionscadail nach raibh incháilithe nó le haghaidh ceannach seirbhísí, earraí nó infheistíochtaí gan rialacha ceannaigh poiblí a chur i bhfeidhm i gceart. Féach léaráid 5: Ranníocaíocht leis an earráid mheasta fhoriomlán de réir cineáil [LINK]. Ní gá go mbeadh gach íocaíocht mhídhleathach nó neamhrialta míshásta, ach ní luach maith airgid é an caiteachas dlíthiúil agus rialta go léir. Dá bhrí sin, níor cheart an céatadán seo a ríomh maidir le buiséad iomlán an AE mar “dhramhaíl” nó “airgead a chailltear”.

 1. Conas a tharlaíonn earráidí?

Tarlaíonn earráidí nuair nach gcomhlíonann tairbhithe na rialacha nuair a bhíonn maoiniú AE á éileamh acu. Le bheith incháilithe do mhaoiniú AE, ceanglaítear ar thairbhithe cloí le rialacha sonracha AE agus, i gcásanna áirithe, le rialacha náisiúnta. Tá na rialacha seo ann chun iarracht a dhéanamh a chinntiú go dtarlaíonn caiteachas chun na gcríoch atá beartaithe ag an gComhairle agus ag an bParlaimint.

Tarlaíonn earráidí nuair a sháraítear na rialacha seo: mar shampla, ní dhéanann feirmeoirí a ngealltanais chomhshaoil ​​a urramú, ní thugann tionscnóirí tionscadail urraim do rialacha soláthair phoiblí ná d’ionaid taighde a éilíonn costais nach bhfuil nasctha le tionscadail atá maoinithe ag an AE. Soláthraíonn Tuarascáil Bhliantúil 2012 samplaí sonracha de na hearráidí a fuarthas le linn ár tástála iniúchta.

 1. Más é 4.8% an ráta earráide measta le haghaidh íocaíochtaí do 2012, an gciallaíonn sé seo gur caitheadh ​​95.2% de bhuiséad an AE de réir na rialacha?

Tá tuairim an ECA maidir le caiteachas an AE bunaithe ar shampla fairsing a chlúdaíonn gach réimse beartais. Déantar iniúchadh mion ar na hidirbhearta sampláilte agus ríomhtar na hearráidí a fhaightear i bhfoirm ráta earráide measta.

Ach tá go leor earráidí ann nach ndéanann an ECA a chainníochtú, mar shampla sáruithe beaga ar rialacha soláthair, teip cloí le rialacha maidir le poiblíocht, nó trasuíomh mícheart treoracha an AE isteach sa dlí náisiúnta. Ní áirítear na hearráidí seo sa ráta earráide a mheasann an ECA.

 1. An gciallaíonn earráidí calaois?

Ní gá. Is éard is calaois ann ná gníomh dallamullóg d'aon ghnó chun sochar a fháil. Cé nach bhfuil nósanna imeachta iniúchóireachta an ECA deartha chun calaois a bhrath, faigheann an ECA líon beag calaois amhrasta gach bliain le linn a tástála iniúchta. Tuairiscítear na cásanna seo chuig OLAF, oifig frithchalaoise an Aontais Eorpaigh, a dhéanann imscrúdú agus obair leantach mar is gá i gcomhar le húdaráis na mballstát.

 1. An bhfuil nó nach bhfuil bainistíocht airgeadais an AE ag éirí níos measa?

Tá sé sách seasmhach ó bhliain go bliain, cé go n-athraíonn sé ó réimse beartais go ceann eile. Mar shampla, tá méadú tagtha ar an ráta earráide measta i réimse na talmhaíochta thar roinnt blianta. Maidir le cistí struchtúracha, tá méadú tagtha ar an ráta earráide measta gach bliain ó 2009 i leith, tar éis dó titim sna trí bliana roimhe sin.

Mhol an ECA arís agus arís eile simpliú breise ar na rialacha chun caighdeán an chaiteachais a fheabhsú agus leibhéal na hearráide a laghdú. Tugann anailís ar shimpliú rialacha do Chiste Sóisialta na hEorpa le tuiscint go raibh tionchar dearfach aige.

 1. Cá bhfuil na príomhfhadhbanna ann - le ballstáit nó leis an gCoimisiún Eorpach?

An dá rud. Measann an ECA go bhfuil an ráta earráide do chaiteachas arna bhainistiú ag an gCoimisiún agus ag na ballstáit ag 5.3%. Don chuid eile den chaiteachas oibríochtúil, atá á bhainistiú go díreach ag an gCoimisiún, is 4.3% é. Fuarthas go leor samplaí de laigí i gcórais bhainistíochta agus rialaithe ag leibhéal na mballstát agus an Choimisiúin araon.

Is ionann réimsí bainistíochta comhroinnte amhail beartas talmhaíochta agus réigiúnach agus 80% de chaiteachas an AE. I gcás go leor de na hearráidí a aimsíodh tríd an iniúchadh bhí faisnéis ag údaráis na mballstát ar cheart dóibh a bheith in ann an fhadhb a aithint agus a cheartú sula n-éilíonn siad aisíocaíocht ón gCoimisiún. Tá poitéinseal fós ann córais bhainistíochta airgeadais a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí agus an ráta earráide a laghdú.

 1. Cén fáth ar athraigh an ECA an tslí ina ndéanann sé cuid dá obair iniúchta bhliantúil? Nach bhfuil sé níos deacra comparáidí leis an am atá thart a dhéanamh?

I mbliana, rinneadh an cur chuige maidir le hidirbhearta samplála a nuashonrú chun gach idirbheart a scrúdú ar an mbonn céanna do gach réimse caiteachais - ag an bpointe ag ar ghlac agus a thaifead an Coimisiún caiteachas - ag deimhniú mar sin go gcreideann sé íocaíocht ó bhuiséad an AE go beidh údar leis. Beidh na daonraí iniúchta níos cobhsaí ó bhliain go bliain de réir mar a chuirfear deireadh le leibhéil athraitheacha réamhíocaíochtaí. Ní raibh ach tionchar 0.3 pointe céatadáin ag éifeacht an chaighdeánaithe seo ar chur chuige samplála an ECA ar a ráta earráide measta do bhuiséad 2012 ina iomláine.

 1. Cén fáth go ndíríonn an méid seo go léir ar bhotúin nuair is féidir leis an gCoimisiún an t-airgead a éileamh ar ais ó bhallstáit, má caitheadh ​​é go mícheart?

I bhformhór na gcásanna, ní éilíonn an Coimisiún airgead go fisiciúil ó na Ballstáit, nuair a caitheadh ​​cistí an AE go mícheart. I gcomhréir leis an reachtaíocht is infheidhme, i gcás go bhfaightear earráidí sna héilimh ar chaiteachas, tá an deis ag na Ballstáit na cistí AE sin a ath-leithdháileadh ar thionscadail eile agus airgead breise ón AE a fháil trí shonraisc bhreise a thíolacadh.

Cuirtear ceartuithe agus aisghabhálacha airgeadais san áireamh sa ráta earráide a mheasann an ECA, má aisiompaíonn siad íocaíochtaí earráide a rinneadh i rith na bliana céanna: i bhfocail eile má tá an caiteachas mícheart aitheanta agus eisiata ón dearbhú a chuir an Ballstát lena mbaineann chuig agus / nó ba chúis le haisghabháil ó thairbhithe i rith na bliana. Ní chomhlíontar na coinníollacha seo ach uaireanta.

Maidir le talmhaíocht, ní thagann aisghabhálacha ó thairbhithe as formhór na gceartuithe airgeadais, agus ceartúcháin airgeadais ar ráta comhréidh is ea na ceartúcháin don chaiteachas ar bheartas comhtháthaithe agus ní dhéantar ceartú mionsonraithe ar leibhéal an tionscadail dá bharr.

Soláthraíonn an tréimhse chaiteachais reatha 2007-2013 dreasacht theoranta do bhallstáit chun éileamh a dhéanamh i gceart toisc nach féidir ach éilimh earráide a tharraingt siar agus a athsholáthar gan airgead a chailleadh ó bhuiséad an AE.

 1. An mbeadh an ECA in ann síniú ar chaiteachas an AE, dá mbeadh níos mó oibre iniúchta déanta aige?

Fuair ​​an ECA dóthain fianaise chun a bheith muiníneach go bhfuil an leibhéal earráide i gcaiteachas an AE ábhartha. Ní athródh a thuilleadh oibre an chonclúid seo.

 1. An raibh na hearráidí a fuair an ECA mar thoradh ar shrian ar a rochtain ar thaifid sna ballstáit nó ar áitreabh na dtairbhithe deiridh?

Níl. Tá cumhachtaí leathana rochtana ag ECA bunaithe ar an gConradh, agus chomhoibrigh na ballstáit agus na tairbhithe deiridh sa phróiseas iniúchta.

Tuarascáil Bhliantúil 2012 PACÁISTE PREAS i 23 theanga an AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

buiséad an AE

Faigheann oifig frithchalaoise an AE 20% níos lú calaoise in 2020 ná 2019

foilsithe

on

Lean tionchar airgeadais na calaoise braite i gcoinne bhuiséad an AE ag laghdú i 2020, de réir na tuarascála bliantúla ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (tuarascáil PIF) a ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (20 Meán Fómhair). Bhí tionchar airgeadais comhcheangailte de € 1,056 milliún ag na 2020 neamhrialtachtaí calaoiseacha a tuairiscíodh in 371, timpeall 20% níos lú ná in 2019 agus ag leanúint leis an laghdú seasta le cúig bliana anuas. D'fhan líon na neamhrialtachtaí neamh-chalaoiseacha seasmhach, ach tháinig laghdú 6% ar a luach, de réir na tuarascála.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Cuireann freagairt gan fasach an AE ar an bpaindéim níos mó ná € 2 trilliún ar fáil chun cabhrú le ballstáit téarnamh ó thionchar an choróivíreas. Ní raibh sé níos tábhachtaí riamh oibriú le chéile ar leibhéal an AE agus na mballstát chun an t-airgead seo a choinneáil slán ó chalaois. Ag obair as láimh a chéile, soláthraíonn na comhpháirteanna éagsúla go léir d’ailtireacht frith-chalaoise an AE ár gcosaint i gcoinne na gcalaoisí: obair imscrúdaitheach agus anailíseach na hOifige Frith-Chalaoise Eorpaí (OLAF), cumhachtaí ionchúisimh Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa. (EPPO), ról comhordaithe Eurojust, cumas oibríochta Europol, agus dlúthchomhar le húdaráis náisiúnta agus eatarthu. "

Tagann nuacht dhearfach an lae inniu de réir mar a thuairiscigh Breathnadóir AE atá lonnaithe sa Bhruiséil gur chuir an Coimisiún Eorpach bac ar Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa (EPPO) a mbuiséad a úsáid chun an pearsanra speisialaithe a theastaíonn uathu i réimsí an airgeadais agus na TF a fhostú. Is cosúil go ndeimhníonn Monica Hohlmeier FPE (EPP, DE) na héilimh gan ainm, atá ina cathaoirleach ar Choiste um Rialú Buiséid Pharlaimint na hEorpa.

Aiseolas

I measc na mbuaicphointí dul chun cinn a rinneadh in 2020 agus sa chéad leath de 2021 tá:

• Tús a chur le hoibríochtaí Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa

• Rialachán athbhreithnithe do OLAF, ag cinntiú comhoibriú éifeachtach leis an EPPO agus ag neartú cumhachtaí imscrúdaithe

Aiseolas

• Rialacha níos déine maidir le coinníollacht leithdháiltí buiséid an AE i gcásanna ina mbíonn tionchar ag sáruithe ar phrionsabail an smachta dlí ar chosaint leasanna airgeadais an AE

• Dul chun cinn maith maidir le Straitéis Frith-Chalaoise an Choimisiúin a chur i bhfeidhm, le dhá thrian de na gníomhartha pleanáilte curtha i bhfeidhm agus an tríú ceann eile ar siúl

Tugann tuarascáil PIF machnamh freisin ar na rioscaí agus na dúshláin nua do leasanna airgeadais an AE a thagann as géarchéim COVID-19, agus na huirlisí chun cur ina gcoinne. Níor cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a ngarda a laghdú i gcoinne na rioscaí seo, tátal na tuarascála, agus leanúint ar aghaidh ag obair go crua chun cosc ​​agus braite calaoise a fheabhsú.

Foilsíodh inniu an 32ú Tuarascáil Bhliantúil ar Chosaint leasanna airgeadais an AE ar fáil ar shuíomh Gréasáin OLAF.

Chláraigh an EPPO 1,700 tuairisc ar choireacht cheana féin agus tá 300 imscrúdú oscailte aige, agus na caillteanais leanúnacha ar bhuiséad an AE á sheiceáil ag beagnach € 4.5 billiún.

Cúlra:

Tá freagracht ar an AE agus ar na Ballstáit as leasanna airgeadais an AE a chosaint agus as calaois a throid. Déanann údaráis na mballstát bainistíocht ar thart ar thrí cheathrú de chaiteachas an AE agus bailíonn siad acmhainní traidisiúnta traidisiúnta an AE. Déanann an Coimisiún maoirseacht ar an dá réimse seo, socraíonn sé caighdeáin agus fíoraíonn sé comhlíonadh.

Faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airt 325 (5)), ceanglaítear ar an gCoimisiún Tuarascáil Bhliantúil a sholáthar ar Chosaint Leasanna Airgeadais an AE (ar a dtugtar Tuarascáil PIF), ina sonraítear na bearta a glacadh ag Eorpach agus leibhéal náisiúnta chun cur i gcoinne calaoise a théann i bhfeidhm ar bhuiséad an AE. Tá an tuarascáil bunaithe ar fhaisnéis a thuairiscigh na Ballstáit, lena n-áirítear sonraí faoi neamhrialtachtaí braite agus calaois. Ligeann anailís na faisnéise seo measúnú a dhéanamh ar na réimsí is mó atá i mbaol, agus ar an gcaoi sin díriú níos fearr ar ghníomhaíocht ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta.

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

· Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroicheann airgead cháiníocóirí uile an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;

· Rannchuidiú le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’Institiúidí an AE a imscrúdú;

· Beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

· Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe

cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;

· Roinnt réimsí d’ioncam an AE, dleachtanna custaim go príomha;

· Amhrais faoi mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE.

Nuair a bheidh a imscrúdú críochnaithe ag OLAF, is faoi na húdaráis inniúla AE agus náisiúnta a bheidh sé scrúdú a dhéanamh agus cinneadh a dhéanamh maidir le bearta leantacha mholtaí OLAF. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil náisiúnta nó AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

buiséad an AE

Réamhaisnéis Eacnamaíoch Samhradh 2021: Athshlánú breoslaí a athoscailt

foilsithe

on

Meastar go dtiocfaidh athshlánú ar gheilleagar na hEorpa níos gasta ná mar a bhíothas ag súil leis roimhe seo, de réir mar a sháraigh gníomhaíocht sa chéad ráithe den bhliain na hionchais agus mar gheall ar an staid sláinte fheabhsaithe laghdaíodh srianta rialaithe paindéime sa dara ráithe níos gasta, Doiciméid ghaolmhara

Fás eacnamaíoch níos gasta de réir mar a athosclaíonn geilleagair agus gile táscairí meon

De réir Réamhaisnéis Eacnamaíoch eatramhach Samhradh 2021, tá sé beartaithe go leathnóidh an geilleagar san AE agus i limistéar an euro faoi 4.8% i mbliana agus 4.5% i 2022. I gcomparáid leis an réamhaisnéis roimhe seo san earrach, tá an ráta fáis do 2021 i bhfad níos airde san AE (+0.6 pps.) agus i limistéar an euro (+0.5 pps.), agus i gcás 2022 tá sé beagán níos airde sa dá réimse (+0.1 pp.). Meastar go bhfillfidh OTI Fíor ar a leibhéal réamh-ghéarchéime sa ráithe dheireanach de 2021 san AE agus i limistéar an euro. Maidir le limistéar an euro, tá sé seo ceathrú níos luaithe ná mar a bhíothas ag súil leis i Réamhaisnéis an Earraigh.

Aiseolas

Meastar go neartóidh an fás de bharr roinnt fachtóirí. Ar dtús, sháraigh gníomhaíocht sa chéad ráithe den bhliain na hionchais. Ar an dara dul síos, mar thoradh ar straitéis éifeachtach um shrianadh víris agus dul chun cinn le vacsaínithe tháinig laghdú ar líon na n-ionfhabhtuithe agus na n-ospidéal nua, rud a thug deis do bhallstáit an AE a ngeilleagair a athoscailt sa ráithe ina dhiaidh sin. Chuaigh gnóthais na hearnála seirbhíse chun leasa go háirithe. Tugann torthaí suirbhé den scoth i measc tomhaltóirí agus gnólachtaí chomh maith le soghluaisteacht rianaithe sonraí le tuiscint go bhfuil aischur láidir i dtomhaltas príobháideach ar siúl cheana féin. Ina theannta sin, tá fianaise ann go raibh athbheochan i ngníomhaíocht turasóireachta laistigh den AE, ar cheart go mbainfeadh sé leas breise as an Deimhniú COVID Digiteach nua AE a chur i bhfeidhm amhail an 1 Iúil. Le chéile, táthar ag súil go sáróidh na tosca seo drochthionchar na ganntanas ionchuir sealadach agus na gcostas ag ardú a bhuaileann codanna den earnáil déantúsaíochta.

Meastar gurb iad tomhaltas agus infheistíocht phríobháideach na príomhspreagthaí fáis, le tacaíocht ó fhostaíocht a bhfuiltear ag súil go mbogfaidh sí i dteannta le gníomhaíocht eacnamaíoch. Ba cheart go rachadh fás láidir i bpríomh-chomhpháirtithe trádála an AE chun leasa onnmhairí earraí an AE, ach tá onnmhairí seirbhíse ag fulaingt ó na srianta atá fágtha ar an turasóireacht idirnáisiúnta.

Meastar go gcuirfidh an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF) go mór le fás. Táthar ag súil go mbeidh an saibhreas iomlán a ghineann an RRF thar léaslíne na réamhaisnéise thart ar 1.2% de fhíor-OTI 2019 an AE. Is beag athrú a tháinig ar mhéid ionchais a neamhchlaonta fáis ón réamhaisnéis roimhe seo, toisc go ndeimhníonn faisnéis ó na Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta a cuireadh isteach go hoifigiúil le míonna beaga anuas an measúnú a rinneadh san earrach.

Aiseolas

Rátaí boilscithe beagán níos airde, ach measarthacht i 2022

Rinneadh an réamhaisnéis do bhoilsciú i mbliana agus an bhliain seo chugainn a athbhreithniú níos airde freisin. Táthar ag súil go gcuirfidh ardú ar phraghsanna fuinnimh agus tráchtearraí, scrogaill táirgeachta mar gheall ar shrianta acmhainne agus ganntanas roinnt comhpháirteanna ionchuir agus amhábhar, chomh maith le héileamh láidir sa bhaile agus thar lear, brú aníos ar phraghsanna tomhaltóirí i mbliana. In 2022, ba cheart go laghdódh na brúnna seo de réir a chéile de réir mar a réitítear srianta táirgeachta agus go dtiocfaidh soláthar agus éileamh le chéile.

Dá réir sin, meastar anois go mbeidh boilsciú san AE 2.2% ar an meán i mbliana (+0.3 pps. I gcomparáid le Réamhaisnéis an Earraigh) agus 1.6% i 2022 (+0.1 pps). I limistéar an euro, meastar go mbeidh boilsciú 1.9% ar an meán in 2021 (+ 0.2 pps.) Agus 1.4% i 2022 (+0.1 pps.). 

Rioscaí substaintiúla

Tá neamhchinnteacht agus rioscaí a bhaineann leis an dearcadh fáis ard, ach fanann siad cothromaithe ar an iomlán.

Cuireann na rioscaí a bhaineann le teacht chun cinn agus leathadh leaganacha víris COVID-19 béim ar a thábhachtaí atá sé luasanna feachtais vacsaínithe a mhéadú tuilleadh. Baineann rioscaí eacnamaíocha go háirithe le freagairt teaghlach agus gnólachtaí ar athruithe ar shrianta.

D’fhéadfadh boilsciú a bheith níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis, má bhíonn srianta soláthair níos seasmhaí agus má chuirtear brúnna praghais ar aghaidh chuig praghsanna tomhaltóirí níos láidre.

Dúirt baill an Choláiste:

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Tá geilleagar na hEorpa ag teacht ar ais go láidir agus na píosaí cearta go léir ag titim ina n-áit. D’éirigh lenár ngeilleagair athoscailt níos gasta ná mar a bhíothas ag súil le straitéis éifeachtach coimeádta agus dul chun cinn le vacsaínithe. D'éirigh go maith leis an trádáil, agus tá sé cruthaithe freisin go bhfuil teaghlaigh agus gnóthais níos inoiriúnaithe don saol faoi COVID-19 ná mar a bhíothas ag súil. Tar éis míonna fada srianta, tá muinín na dtomhaltóirí agus na turasóireachta ag dul i méid i gcónaí, cé go gcaithfear bagairt an athraitheora nua a bhainistiú go cúramach chun taisteal a dhéanamh sábháilte. Buíochas leis an réamhaisnéis spreagúil seo freisin as na roghanna cearta beartais a bheith déanta ag an am ceart, agus is mór an borradh a chuirfidh an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta ar fáil dár ngeilleagair sna míonna amach romhainn. Beidh orainn súil ghéar a choinneáil ar bhoilsciú ag ardú, rud a tharlaíonn go háirithe mar gheall ar éileamh baile agus eachtrannach níos láidre. Agus, mar is gnách, caithfimid a bheith aireach ar dhifríochtaí: feicfidh roinnt ballstát a n-aschur eacnamaíoch ar ais go dtí a leibhéil réamh-ghéarchéime cheana féin faoin tríú ráithe de 2021 - rath fíor - ach beidh ar chuid eile fanacht níos faide. Caithfidh beartais tacaíochta leanúint chomh fada agus is gá agus ba cheart do thíortha bogadh de réir a chéile chuig cineálacha cur chuige fioscacha níos difreáilte. Idir an dá linn, ní gá go mbeadh aon ligean suas sa rás chun na hEorpaigh a vacsaíniú ionas gur féidir linn malairtí a choinneáil ar bhá. "

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tá geilleagar an AE ar tí an fás is gasta a fheiceáil le blianta fada i mbliana, mar thoradh ar éileamh láidir sa bhaile agus ar fud an domhain agus athoscailt earnálacha seirbhísí níos gasta ná mar a bhíothas ag súil leis ón earrach. Buíochas freisin le srianta sa chéad mhí den bhliain tar éis gníomhaíocht eacnamaíoch a bhaint amach níos lú ná mar a bhí réamh-mheasta, táimid ag uasghrádú ár réamhaisnéis fáis 2021 faoi 0.6 pointe céatadáin. Is é sin an t-athbhreithniú aníos is airde a rinneamar le breis agus 10 mbliana agus tá sé ar aon dul le muinín na ngnólachtaí ag an leibhéal is airde le cúpla mí anuas. Agus an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta ag éirí as, tá deis uathúil ag an Eoraip caibidil nua d’fhás níos láidre, níos cothroime agus níos inbhuanaithe a oscailt. Chun an téarnamh a choinneáil ar an mbóthar, tá sé riachtanach tacaíocht bheartais a choinneáil chomh fada agus is gá. Rud ríthábhachtach, ní mór dúinn ár n-iarrachtaí vacsaínithe a dhúbailt, ag tógáil ar an dul chun cinn suntasach a rinneadh le cúpla mí anuas: is meabhrúchán láidir é scaipeadh an athraitheora Delta nár tháinig muid amach fós faoi scáth na paindéime. "

cúlra

Tá an réamhaisnéis seo bunaithe ar shraith toimhdí teicniúla maidir le rátaí malairte, rátaí úis agus praghsanna tráchtearraí le dáta scoite an 26 Meitheamh. Maidir leis na sonraí eile go léir a thagann isteach, lena n-áirítear toimhdí faoi bheartais rialtais, cuirtear faisnéis san áireamh sa réamhaisnéis seo go dtí agus an 28 Meitheamh san áireamh. Mura bhfógraítear agus go sonraítear beartais nua go inchreidte, ní ghlacann na réamh-mheastacháin le haon athruithe beartais.

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach dhá réamhaisnéis chuimsitheach (earrach agus fómhar) agus dhá réamhaisnéis eatramhacha (an geimhreadh agus an samhradh) gach bliain. Clúdaíonn na réamhaisnéisí eatramhacha OTI bliantúil agus ráithiúil agus boilsciú don Bhallstát reatha agus don bhliain dár gcionn, chomh maith le comhiomláin an AE agus limistéar an euro.

Is é an chéad réamhaisnéis eacnamaíoch eile a bheidh ag an gCoimisiún Eorpach ná Réamhaisnéis Eacnamaíoch an Fhómhair 2021 atá le foilsiú i mí na Samhna 2021.

Tuilleadh eolais

Doiciméad iomlán: Réamhaisnéis Eacnamaíochta Samhradh 2021

Lean Leasuachtarán Dombrovskis ar Twitter: @VDombrovskis

Lean an Coimisinéir Gentiloni ar Twitter: @PaoloGentiloni

Lean DG ECFIN ar Twitter: @ecfin

Réamhaisnéis Eacnamaíoch Samhradh 2021: Athshlánú breoslaí athoscailt Béarla (50.824 kB - PDF) Íoslódáil (50.824 kB - PDF)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

NextGenerationEU: Plean téarnaimh agus athléimneachta € 93 milliún ar aon dul le Lucsamburg

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (18 Meitheamh) le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg. Is céim thábhachtach í seo i dtreo an AE ag íoc € 93 milliún i ndeontais faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg. Tacóidh sé le hiarrachtaí Lucsamburg teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19.

Cuirfidh an RRF - i gcroílár NextGenerationEU - suas le € 672.5 billiún (i bpraghsanna reatha) ar fáil chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean Lucsamburg mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach an AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna Eorpacha trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Inniu, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach a sholas glas a thabhairt do phlean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg. Cuireann an plean béim láidir ar bhearta a chabhróidh leis an aistriú glas a dhaingniú, ag léiriú tiomantas Lucsamburg do thodhchaí níos inbhuanaithe a chruthú. Táim bródúil go mbeidh ról tábhachtach ag NextGenerationEU i dtacú leis na hiarrachtaí seo. "

Aiseolas

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean Lucsamburg bunaithe ar na critéir atá leagtha amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh measúnú an Choimisiúin go háirithe an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean Lucsamburg leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú.

Aistriú glas agus digiteach Lucsamburg a dhaingniú  

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach go leithdháileann plean Lucsamburg 61% den chaiteachas iomlán ar bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Cuimsíonn sé seo bearta chun fuinneamh in-athnuaite a sholáthar do thionscadal ceantair tithíochta i Neischmelz, scéim tacaíochta chun pointí luchtaithe a úsáid le haghaidh feithiclí leictreacha, agus an scéim “Naturpakt” a spreagann bardais chun an comhshaol nádúrtha agus an bhithéagsúlacht a chosaint.

Aiseolas

Faigheann an Coimisiún amach go dtugann plean Lucsamburg 32% den chaiteachas iomlán do bhearta a thacaíonn leis an aistriú digiteach. Áirítear leis seo infheistíochtaí i ndigitiú seirbhísí agus nósanna imeachta poiblí; tionscadail do chúram sláinte a dhigitiú, mar réiteach ar líne le haghaidh seiceálacha iargúlta cúram sláinte; agus saotharlann a bhunú chun naisc chumarsáide ultra-shlán a thástáil bunaithe ar theicneolaíocht chandamach. Ina theannta sin, cuirfidh infheistíochtaí i gcláir oiliúna spriocdhírithe scileanna digiteacha ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’oibrithe ar scéimeanna oibre gearrthéarmacha.

Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta Lucsamburg a threisiú

Measann an Coimisiún go bhfuiltear ag súil go gcuirfidh plean Lucsamburg le dul i ngleic go héifeachtach le gach dúshlán nó le fo-thacar suntasach de na dúshláin a shainaithnítear sna moltaí ábhartha tír-shonracha (CSRanna). Go sonrach, cuireann sé le dul i ngleic le CSRanna ar bheartais mhargadh an tsaothair trí aghaidh a thabhairt ar mhí-oiriúintí scileanna agus infhostaitheacht oibrithe níos sine a fheabhsú. Cuidíonn sé freisin le hathléimneacht an chórais chúraim shláinte a mhéadú, an tithíocht atá ar fáil a mhéadú, na haistrithe glasa agus digiteacha, agus forfheidhmiú an chreata in aghaidh sciúradh airgid.

Léiríonn an plean freagairt chuimsitheach chothromaithe go leor ar staid eacnamaíoch agus shóisialta Lucsamburg, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú go cuí le gach ceann de na sé philéar de Rialachán RRF.

Tacú le príomhthionscadail infheistíochta agus athchóirithe

Molann plean Lucsamburg tionscadail i gcúig phríomhréimse Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a dhéileálann le saincheisteanna is coiteann do gach Ballstát i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus a theastaíonn le haghaidh na n-aistrithe glasa agus digiteacha. Mar shampla, tá bearta beartaithe ag Lucsamburg atá dírithe ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na seirbhíse riaracháin poiblí a mhéadú trí dhigitiú feabhsaithe.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Comhghairdeas le Lucsamburg as plean téarnaimh a dhearadh a théann a fhócas ar na haistrithe glasa agus digiteacha níos faide ná na híoscheanglais. Cuirfidh sé seo go mór le téarnamh Lucsamburg ón ngéarchéim, ag gealladh todhchaí níos gile dá daoine óga trí infheistíocht a dhéanamh i gcláir scileanna digiteacha, oiliúint do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine dífhostaithe, chomh maith le soláthar tithíochta inacmhainne agus inbhuanaithe a mhéadú. Fágfaidh na hinfheistíochtaí seo go mbeidh geilleagar Lucsamburg oiriúnach don chéad ghlúin eile. Is maith freisin pleananna Lucsamburg a fheiceáil chun infheistíocht a dhéanamh i bhfuinneamh in-athnuaite agus a seirbhísí poiblí a dhigitiú tuilleadh - an dá réimse a bhféadfadh fás láidir eacnamaíochta a bheith iontu. "

Faigheann an measúnú amach freisin nach ndéanann aon cheann de na bearta atá sa phlean dochar mór don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF.

Meastar go bhfuil na córais rialaithe atá curtha i bhfeidhm ag Lucsamburg leordhóthanach chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint. Soláthraíonn an plean dóthain sonraí faoin gcaoi a ndéanfaidh údaráis náisiúnta cásanna coinbhleachta leasa, éillithe agus calaoise a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Cé go bhfuil a ranníocaíocht airgeadais teoranta ó thaobh méide de, tá plean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg beartaithe chun fíorfheabhsuithe a bhaint amach i roinnt réimsí. Rud an-dearfach ar fad is ea an fócas láidir ar thacú le haistriú aeráide na Diúcachta Móire, le bearta tábhachtacha chun glacadh le feithiclí leictreacha a spreagadh agus éifeachtúlacht fuinnimh i bhfoirgnimh a mhéadú. Bainfidh saoránaigh leas freisin as an iarracht seirbhísí poiblí digiteacha a threisiú agus tithíocht níos inacmhainne a sholáthar. Mar fhocal scoir, fáiltím roimh an bhfíric go bhfuil céimeanna suntasacha sa phlean chun an creat in aghaidh sciúradh airgid agus a fhorfheidhmiú a threisiú tuilleadh. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 93m a sholáthar i ndeontais do Lucsamburg faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine anois ag an gComhairle, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh.

Cheadódh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 12m le Lucsamburg mar réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh do Lucsamburg.

Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe. 

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg € 93m

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta: Ceisteanna agus Freagraí

Bileog fíricí ar phlean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg

Togra le haghaidh Comhairle ag Cur Cinneadh i bhFeidhm maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta do Lucsamburg

Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta do Lucsamburg

Doiciméad oibre foirne a ghabhann leis an togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta

Rialachán um Shaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending