Ceangail le linn

Frontpage

Dlí Cuideachtaí an AE a nuashonrú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá níos mó trédhearcachta i rialachas corparáideach, i réimsí mar éagsúlacht agus luach saothair bord, i measc spriocanna Phlean Gníomhaíochta an Choimisiúin maidir le dlí cuideachtaí a nuachóiriú.

eulaw

 

Aiseolas

Ina theannta sin, trí mholadh gach Treoir ghaolmhar a chumasc in aon ionstraim amháin, ba mhaith leis an gCoimisiún dlí cuideachtaí an AE a dhéanamh níos inrochtana agus an riosca a bhaineann le neamhréireachtaí sa todhchaí a laghdú.
Tógann an Plean Gníomhaíochta ar Pháipéar Uaine an Choimisiúin 2011 ar rialachas corparáideach an AE, díospóireachtaí geallsealbhóirí agus anailís an Choimisiúin féin.

Comhthéacs
Is bloc tógála den mhargadh inmheánach dlí na gcuideachtaí Eorpacha. Nocht an ghéarchéim airgeadais easnaimh thromchúiseacha sa réimse seo, go háirithe maidir le cuideachtaí airgeadais. Ní bhaineann rialacha rialachais chorparáidigh an AE ach le cuideachtaí atá liostaithe ar stocmhalartán, agus baineann dlí cuideachtaí AE i bprionsabal le gach cuideachta dliteanais theoranta phoiblí de chuid an AE.
Baineann rialachas corparáideach leis an ngaol idir bainistíocht cuideachta, a bord, na scairshealbhóirí agus geallsealbhóirí eile. Comhcheanglaíonn creat rialachais chorparáidigh an AE bearta dlí agus bearta ‘bog’ mar a thugtar orthu, amhail cóid rialachais chorparáidigh náisiúnta bunaithe ar an bprionsabal ‘comhlíonadh nó míniú’. Soláthraíonn siad seo leibhéal áirithe solúbthachta do chuideachtaí.
Ní raibh an cur chuige bog seo éifeachtach i gcónaí, áfach. Sin é an fáth go bhfuil sé mar aidhm ag an gCoimisiún na rialacha i réimsí áirithe a neartú. Ina theannta sin, is cosúil nach bhfuil an spreagadh ag scairshealbhóirí i roinnt earnálacha a mbainistíocht a choinneáil cuntasach, agus níor cuireadh cóid rialachais chorparáidigh áirithe i bhfeidhm go leordhóthanach.

 

Aiseolas

eulaw2

 

An Plean Gníomhaíochta
Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta gníomh i dtrí mhórréimse:
• Trédhearcacht
• Níos mó rannpháirtíochta ag scairshealbhóirí
• Tacú le fás agus iomaíochas cuideachtaí
Tugann sé breac-chuntas freisin ar chumasc de Threoracha dlí cuideachtaí atá ann cheana chun é a dhéanamh níos soláimhsithe. Tá liosta de na príomhthionscnaimh san iarscríbhinn a ghabhann leis an togra.

Trédhearcacht
Éagsúlacht an bhoird, rioscaí neamhairgeadais

Tá córais bhoird éagsúla ann (singil, dé agus measctha), ag brath ar chóras rialachais eacnamaíoch fhoriomlán na tíre.
Ba mhaith leis an gCoimisiún leasú a fheiceáil ar Threoir cuntasaíochta 78/660 / CEE chun riachtanais nochtaithe a neartú i leith bheartas éagsúlachta bord cuideachtaí (e.g. cothromaíocht inscne) agus bainistíocht riosca na punainne iomláine in 2013.

Tuairisciú ar rialachas corparáideach
Agus an prionsabal 'comhlíonadh nó míniú' á úsáid acu, is minic a roghnaíonn cuideachtaí an chuid 'mínigh' den chód ina dtuairisciú. Is minic nach leor iad seo, eadhon maidir le cinntí infheisteoirí. Tá treoirlínte eisithe ag roinnt ballstát (m.sh. an Fhionlainn, an Bheilg, agus an Ríocht Aontaithe) maidir le míniú cuideachtaí.

Molfaidh an Coimisiún Moladh chun tuarascálacha rialachais chorparáidigh a fheabhsú, go háirithe cáilíocht na mínithe nuair a roghnaíonn cuideachtaí rogha den sórt sin faoi chóid rialachais chorparáidigh, in 2013.

eulaw3

 

Aitheantas scairshealbhóra
Ba cheart go n-aithneodh na ballstáit na meicníochtaí aitheantais náisiúnta atá ann cheana féin, agus uirlis trédhearcachta náisiúnta a bhunú le haghaidh íoscheanglas más gá.
In 2013, molfaidh an Coimisiún tionscnamh chun infheictheacht scairshealbhaí san Eoraip a fheabhsú mar chuid dá chlár oibre i réimse an dlí urrús.

Trédhearcacht d’infheisteoirí institiúideacha
In 2013, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an Treoir um chearta scairshealbhóirí a mhodhnú chun go bhféadfar infheisteoirí institiúideacha a nochtadh níos mó ar bheartais vótála agus rannpháirtíochta, agus taifid vótála.
Measann an Coimisiún go bhféadfadh éifeachtaí dearfacha a bheith ag nochtadh faisnéise den sórt sin ar fheasacht infheisteoirí; a gcinntí infheistíochta; an t-idirphlé idir infheisteoirí agus cuideachtaí a éascú; rannpháirtíocht scairshealbhóirí a spreagadh; agus d’fhéadfadh sé freagracht shóisialta cuideachtaí a neartú.

Scairshealbhóirí a fhostú
Ba cheart go mbeadh scairshealbhóirí cuideachtaí liostaithe níos gníomhaí i gcóras ‘seiceálacha agus iarmhéideanna’ cuideachtaí, chun tacú le ról an bhoird maoirseachta.

Maoirseacht ar bheartas luach saothair
Ba cheart go mbeadh luach saothair agus dreasachtaí feidhmiúcháin bunaithe i ndáiríre ar phrionsabal ‘íoc as feidhmíocht’ chun cruthú luacha fadtéarmach a spreagadh agus chun aistrithe gan bhunús i dtreo feidhmeannaigh a sheachaint. Teastaíonn faisnéis shoiléir, chuimsitheach agus inchomparáide ó scairshealbhóirí maidir le luach saothair feidhmiúcháin, a deir an Coimisiún.
In 2013, iarrann an Coimisiún go ndéanfar modhnú ar an Treoir um chearta scairshealbhóirí chun trédhearcacht luach saothair feidhmiúcháin a fheabhsú agus an ceart vótála a thabhairt do na scairshealbhóirí ar bheartas agus tuairisciú luach saothair.

Maoirseacht ar idirbhearta páirtí
Is éard atá in idirbhearta páirtithe gaolmhara déileálacha idir an chuideachta agus a stiúrthóirí nó scairshealbhóirí rialaithe. Baineann na déileálacha seo le leithreasú luach cuideachta ag páirtí gaolmhar.
Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún an Treoir um chearta scairshealbhóirí a leasú chun rialú scairshealbhóirí ar idirbhearta páirtithe gaolmhara a fheabhsú in 2013.

Comhairleoirí seachfhreastalaí a rialáil
Is minic a bhíonn infheisteoirí institiúideacha ag brath ar chomhairleoirí seachfhreastalaí le linn vótála, go háirithe i gcuideachtaí eachtracha. Ceistítear a modheolaíocht, a gcoimhlint leasa agus a easpa iomaíochta, áfach. Faoi láthair, ní rialaítear comhairleoirí seachfhreastalaí ar leibhéal an AE.
In 2013, breithníonn an Coimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir cheart na scairshealbhóirí chun trédhearcacht agus creataí coinbhleachta leasa is infheidhme maidir le comhairleoirí seachfhreastalaí a fheabhsú.

Comhar infheisteora ar shaincheisteanna rialachais
I rith 2013, oibreoidh an Coimisiún leis an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) chun treoir a fhorbairt chun cinnteacht dhlíthiúil a mhéadú maidir leis an ngaol idir comhar infheisteora ar shaincheisteanna rialachais chorparáidigh agus rialacha ‘gníomhú i gcomhpháirt’ (malartú faisnéise agus comhar idir scairshealbhóirí) .

Úinéireacht scaireanna fostaí
De réir mar a d’fhéadfadh scéimeanna úinéireachta scaireanna fostaithe cion na scairshealbhóirí fadtéarmacha atá dírithe agus tiomantas don chuideachta a mhéadú, sainaithneoidh an Coimisiún acmhainn na scéimeanna úinéireachta scaireanna trasnáisiúnta agus glacfaidh sé beart chun an gníomh seo a spreagadh san Eoraip.

Fás agus iomaíochas

Aistriú suíochán
Faoi láthair, ní cheadaíonn ach dornán ballstát aistriú suíochán gan athchorprú ina dhiaidh sin. Ina theannta sin, tá rialacha ar leibhéal an AE teoranta go leor.
Chun aghaidh a thabhairt ar an gceist chasta seo, seolfaidh an Coimisiún comhairliúcháin phoiblí agus spriocdhírithe le linn 2013 chun a mheasúnú iarmharta a nuashonrú ar bheart féideartha ar aistriú trasteorann oifige cláraithe. Bunaithe ar na torthaí, breithneoidh sé beart reachtach féideartha freisin.

Cumaisc trasteorann
In 2013 déanfaidh an Coimisiún anailís ar chonclúidí staidéir atá le teacht ar chur i bhfeidhm Threoir 2005/56 / CE maidir le cumaisc trasteorann cuideachtaí faoi dhliteanas teoranta. Bunaithe ar an staidéar seo agus riachtanais fhéideartha amach anseo, breithneoidh sé leasuithe ar an Treoir seo chun aghaidh a thabhairt ar an gceist seo.

Foirmeacha do FBManna
Mar gheall ar easpa dul chun cinn maidir leis an gcaibidlíocht a bhaineann le Reacht na Cuideachta Príobháidí Eorpaí (SPE), leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh ag iniúchadh na bhféidearthachtaí chun bearta rialála a shimpliú chun gníomhaíochtaí trasteorann FBManna a éascú.

Reachtanna cuideachtaí Eorpacha agus comharchumainn
Níl sé beartaithe ag an gCoimisiún an dá reacht a athbhreithniú sa ghearrthéarma, ach feasacht a mhúscailt ina measc i measc FBManna san AE. Seolfaidh sé feachtas faisnéise maidir le reacht na Cuideachta Eorpach (SE) a chur chun cinn, lena n-áirítear suíomh Gréasáin cuimsitheach, agus breithneoidh sé feachtas den chineál céanna a sheoladh ar reacht Chomharchumann na hEorpa (SCE) freisin.

Grúpaí cuideachtaí
In 2014, molfaidh an Coimisiún beart chun an fhaisnéis atá ar fáil faoi ghrúpaí agus aitheantas ar an gcoincheap 'leas grúpa' a fheabhsú.

Códú dhlí cuideachtaí an AE
Faoi dheireadh, molann an Coimisiún na Treoracha atá ann cheana maidir le cumaisc agus rannáin a chumasc, cuideachtaí poiblí teoranta a fhoirmiú agus a gcaipiteal, cuideachtaí teoranta príobháideacha aon-bhall, brainsí eachtracha agus rialacha áirithe maidir le nochtadh, bailíocht agus neamhniú a athrú chomh maith le idirnascadh na gclár gnó.
Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an togra seo a fhoilsiú in 2013.

 

Anna van Densky

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

Aiseolas

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Aiseolas

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Aiseolas
Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending