Ceangail le linn

Cultúr

An Eoraip Chruthaitheach: Os cionn € 2 billiún chun tacú le téarnamh, athléimneacht agus éagsúlacht na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha

foilsithe

on

Tá gníomhartha nua seolta ag an gCoimisiún chun tacú leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha san Eoraip agus níos faide i gcéin, tar éis an chéad cheann a ghlacadh clár oibre bliantúil den Eoraip Chruthaitheach 2021-2027. In 2021, leithdháilfidh an Eoraip Chruthaitheach buiséad gan fasach de thart ar € 300 milliún chun cabhrú le gairmithe cultúrtha agus ealaíontóirí comhoibriú thar dhisciplíní agus teorainneacha, d’fhonn níos mó deiseanna a fháil agus lucht féachana nua a bhaint amach.

Leagann an uchtáil bunsraitheanna na gcéad ghlaonna ar thograí faoin gclár nua. Beidh na glaonna seo oscailte do gach eagraíocht atá gníomhach sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha ábhartha. Tá méadú 2.4% tagtha ar an mbuiséad iomlán seacht mbliana de € 63 billiún i gcomparáid leis an mbuiséad roimhe seo. Tá sé mar aidhm ag an Eoraip Chruthaitheach iomaíochas na hearnála cultúrtha a mhéadú, agus tacú lena n-iarrachtaí a bheith níos glaise, níos digití agus níos cuimsithí. Tugtar aird ar leith ar athléimneacht agus athshlánú na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a threisiú i bhfianaise na paindéime.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Oibríonn os cionn 8 milliún duine ar fud an AE i ngníomhaíocht chultúrtha. Níl aon teorainneacha ná aon náisiúntachtaí ar eolas ag an gcultúr. Léiríonn an ealaín fuinneog don domhan mór agus cuireann sí le droichid a thógáil inár measc go léir. Ag am nuair a thosaíonn músaeim, pictiúrlanna, láithreáin oidhreachta cultúrtha, amharclanna go léir ag athoscailt, ba mhaith liom tacaíocht an Choimisiúin do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a athrá. Le buiséad méadaithe, féachfaidh an Eoraip Chruthaitheach le hathshlánú na n-earnálacha a threisiú agus an éagsúlacht agus an chruthaitheacht ollmhór a chuireann siad ar fáil dúinn a chur chun cinn. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: "Tá léiriú ealaíonta agus cruthaitheach i gcroílár na dtionscal cultúrtha agus cruthaitheach agus inár bhféiniúlacht Eorpach. Tabharfaidh an clár Eorpach Cruthaitheach athbheoite borradh do scéalta Eorpacha a athshonraíonn go domhanda, agus a chothaíonn cruthaitheoirí, táirgeoirí na hEorpa. Dáileoirí agus taispeántóirí, a bhuail an paindéim chomh dona sin. Trí thacú le comhoibriú ar fud na slabhra luacha agus teorainneacha teanga, chomh maith le samhlacha gnó nuálacha nua, neartóidh MEDIA éiceachóras closamhairc bríomhar agus éagsúil ó thaobh cultúir den chéad uair, agus ag a am na mbagairtí atá ag dul i méid ar iolrachas na meán, cuirfidh an Eoraip Chruthaitheach earnáil meán nuachta sláintiúil agus inbhuanaithe chun cinn ar fud an Aontais. "

A brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Cultúr

Treisiú AE don chultúr

foilsithe

on

Cheadaigh FPEnna an buiséad is mó riamh d’earnálacha cultúir agus cruthaitheacha an AE - € 2.5 billiún do 2021-2027. Cumann 

An Eoraip Chruthaitheach Is é an t-aon chlár de chuid an AE a thacaíonn go heisiach leis na hearnálacha cultúir agus closamhairc. Tar éis tréimhse garbh d’ealaíontóirí agus don earnáil iomlán mar gheall ar shrianta atá nasctha le paindéim COVID-19, chomhaontaigh an Pharlaimint agus an Chomhairle ar bhuiséad € 2.5bn do 2021-2027 i mí na Nollag 2020. FPEnna cheadaigh an comhaontú le linn an tseisiúin iomlánaigh i mBealtaine 2021.

Freagra níos fearr ar earnálacha éagsúla agus a gcuid riachtanas

Le go mbeidh siad in ann meas a bheith acu ar nádúr sonrach earnálacha éagsúla agus freagairt níos fearr dá riachtanais, tá an Eoraip Chruthaitheach roinnte ina thrí shnáithe éagsúla:

Cultúr díríonn sé ar líonrú, comhoibriú trasnáisiúnta agus ildisciplíneach in earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus ar fhéiniúlacht agus luachanna Eorpacha níos láidre a chothú le haird faoi leith d’earnáil an cheoil, mar atá idirbheartaithe ag FPEnna.

Meáin tiomanta do chomhar, soghluaisteacht agus nuálaíocht trasteorann a spreagadh; infheictheacht oibreacha closamhairc Eorpacha a mhéadú sa timpeallacht nua; agus é a dhéanamh tarraingteach do lucht féachana éagsúla, go háirithe daoine óga.

Tras-earnála Tá sé mar aidhm aige nuálaíocht a spreagadh, tacú le tionscadail thras-earnálacha, malartú na gcleachtas is fearr agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna. Tacaíonn an Eoraip Chruthaitheach freisin le: 

  • Lipéad Oidhreachta Eorpach 
  • Laethanta Oidhreachta na hEorpa 
  • Duaiseanna Eorpacha don cheol, don litríocht, don oidhreacht agus don ailtireacht  
  • Príomhchathracha Cultúir na hEorpa  
Tacaíocht do ghníomhaíochtaí le breisluach AE

Tacóidh an Eoraip Chruthaitheach le gníomhaíochtaí a chuireann fréamhacha coitianta an AE, éagsúlacht chultúrtha agus comhoibriú trasteorann chun cinn.

Cuimsiú agus comhionannas inscne a chur chun cinn

Chinntigh FPEnna fócas ar chuimsiú agus ar chomhionannas inscne, trí rannpháirtíocht daoine atá faoi mhíchumas, mionlaigh agus iad siúd ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste a chur chun cinn, chomh maith le tacú le tallann ban.

An Eoraip Chruthaitheach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Dámhachtainí

Cathracha 10 san iomaíocht don teideal 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

foilsithe

on

Tá deich gcathracha Eorpacha ar an ngearrliosta don 2020 Príomhchathair Eorpach na Turasóireachta Cliste comórtas (curtha i láthair in ord aibítre): An Bhratasláiv (an tSlóvaic), Breda (An Ísiltír), Bremerhaven (an Ghearmáin), Gothenburg (an tSualainn), Karlsruhe (an Ghearmáin), Liúibleána (an tSlóivéin), Málaga (an Spáinn), Nice (An Fhrainc), Ravenna (An Iodáil) agus Torino (an Iodáil). Roghnaíodh na cathracha iomaíocha as 35 iarratas san iomlán ó 17 mBallstát den AE.

Moladh Príomhchathair Eorpach na Turasóireachta Cliste mar bheart ullmhúcháin ag Parlaimint na hEorpa agus cuireann an Coimisiún Eorpach i bhfeidhm é. Tá sé mar aidhm aige turasóireacht chliste a chur chun cinn san AE, forbairt turasóireachta nuálaíoch, inbhuanaithe agus uileghabhálach a chothú, agus malartú dea-chleachtas a scaipeadh agus a éascú. Aithníonn an tionscnamh AE seo éachtaí den scoth ag cathracha Eorpacha mar chinn scríbe turasóireachta i gceithre chatagóir: Inrochtaineacht, Inbhuanaitheacht, Digiteach mar aon le hOidhreacht Chultúrtha agus Cruthaitheacht.

Bhuaigh Helsinki agus Lyon an comórtas tionscnaimh anuraidh agus tá teidil Phríomhchathracha na Turasóireachta Cliste ag an dá chathair i 2019.

Is é seo an dara heagrán den chomórtas chun dhá chathair a dhámhachtain mar Phríomhchathracha Eorpacha na Turasóireachta Cliste i 2020. Bainfidh an dá chathair bhuaiteacha tairbhe as cumarsáid agus tacaíocht brandála ar feadh bliana. Áireofar leis seo; físeán bolscaireachta, dealbhóireacht saintógtha dá lár cathrach, chomh maith le gníomhaíochtaí fógraíochta saincheaptha.

Ina theannta sin, tabharfar ceithre dhámhachtain amach mar aitheantas ar éachtaí i gcatagóirí aonair an chomórtais (Inrochtaineacht, Inbhuanaitheacht, Digiteach agus Oidhreacht Chultúrtha agus Cruthaitheacht).

Fógrófar agus bronnfar na cathracha buaiteacha uile ag Searmanas Bronnta, atá ar siúl mar chuid de Fhóram Turasóireachta na hEorpa i Heilsincí ar 9-10 Deireadh Fómhair.

cúlra

Sa chéad chéim den chomórtas, rinne painéal neamhspleách saineolaithe measúnú ar na hiarratais. Léirigh na cathracha iomláin go léir barr feabhais sna ceithre chatagóir iomaíochta le chéile.

Sa dara céim, beidh ionadaithe ó na 10 gcathair dheireanacha ag taisteal go Heilsincí chun a n-iarrthóirí agus an clár gníomhaíochtaí atá beartaithe do 2020 a chur i láthair os comhair an Ghiúiré Eorpaigh. Tiocfaidh an Giúiré Eorpach le chéile an 8 Deireadh Fómhair 2019 agus roghnóidh sé dhá chathair le bheith ina bPríomhchathracha Eorpacha um Thurasóireacht Chliste in 2020.

Is féidir teacht ar roghnú na dtionscadal, na smaointe agus na dtionscnamh is nuálaí, a chuir cathracha isteach i gcomórtas na bliana seo caite sa Ghaeltacht Compendium of Best Practice, treoir maidir le turasóireacht chliste san AE. Chun an nuacht is déanaí a fháil faoi Príomhchathair Eorpach na Turasóireachta Cliste, glac leis nuachtlitir, nó lean air Facebook or Twitter.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

#Koezio le haghaidh eachtraíochta faoi dhíon

foilsithe

on

Deir siad go bhfuil dea-scéal ag taisteal agus go bhfuil an-spéis ag nuacht faoi nithe is díol spéise do chuairteoirí sa Bhruiséil - chomh fada le Ceanada agus an Téalainn.

Faoin bpáirc eachtraíochta faoi dhíon, Koezio, atá suite ag coimpléasc siopadóireachta agus fóillíochta Docks Bruxel, téann cuairteoirí 150,000 tríd a dhoirse gach bliain.

Tá roinnt rannpháirtithe, ag gníomhú dóibh ar mholtaí ó óstáin, Trip Advisor agus Visit Brussels (agus ag iarraidh an taithí a fháil dóibh féin) tar éis teacht ó chomh fada le Ceanada agus an Téalainn.

Bhí an-tóir ar an ionad ó tharla gurbh é an chéad Koezio é a d'oscail lasmuigh dá chroílár sa Fhrainc.

Ceanncheathrú in Lille, i dtuaisceart na Fraince, ba é ionad na Bruiséile an ceathrú ceann le hoscailt (tá dhá cheann i bPáras freisin) agus meallann sé anois rannpháirtithe - ar a dtugtar “gníomhairí” - ó gach cearn den Bheilg.

Ar an gcéad dul síos, míniú ar chuairteoirí den chéad uair. Tá Koezio (tá sé mar fhocal Ko-wa-ze-o) ina áit nach ionann agus aon duine eile is dócha a thug tú cuairt air. Tairgeann sé “oiliúint mar ghníomhaire speisialta” i spás athchóirithe méadar cearnach 3,200.

Ar feadh dhá uair an chloig, tugtar dúshlán do bhuanseasmhacht, d'fhaisnéis, do mhisneach agus do mheon foirne chun an “turas” a chríochnú trí cheithre cheantar: labyrinth mistéireach, seomra meaisín le modúil ollmhóra, seomra éalaithe agus ar deireadh cosán díosúil ag méadar 12 ardaithe.

Seo an cineál tástála a bhféadfadh meas a bheith ag údar James Bond Ian Fleming air féin.

Ní gá go mbeadh faitíos ort áfach: is é an rud is tábhachtaí anseo ná 'a bheith le chéile' agus comhtháthú a mhéadú - díorthaítear an focal cumtha Koezio ón gcomhtháthú - laistigh de ghrúpa. Tá Koezio inrochtana do dhaoine óga agus aosta agus ó 2 imreoir os a chionn. Ar chúiseanna sábháilteachta caithfidh tú a bheith 1 mhéadar 40cm ar airde agus caithfidh duine fásta faoi 14 bliana d’aois a bheith in éineacht leis.

Is fiú a lua nach gcaithfidh tú a bheith oiriúnach don tsúil ná don lúthchleasaí.

Tosaíonn an spraoi nuair a thagann sé leis an bhfo-dhídean “gníomhaire rúnda”. Seo nuair a thugtar do “chód rúnda” duit féin a cheadaíonn rochtain ar an bpáirc. Nuair a shroicheann tú isteach, téann tú isteach do shonraí “cód rúnda” ar mhonatóireacht scáileáin tadhaill sula n-athraíonn tú isteach i rabhlaeir a bhfuil sciúradh úr orthu agus is é sin nuair a ligtear tú scaoilte ar an gcúrsa don chéad chúpla uair eile.

Ceadaítear iontráil do gach foireann de suas le 5 imreoir gach 15 nóiméad, agus is é an tuairim ná nach bhfuil plódú ar an bpáirc.

Is é an smaoineamh é an oiread pointí agus is féidir a chloisteáil. Is féidir le “gníomhairí mionlach” mar a thugtar orthu pointí suas go dtí 600,000 a scóráil ach is é an meán in aghaidh na cuairte ná 330,000.

Murab ionann agus cluichí éalaithe eile sa Bhruiséil agus in áiteanna eile, baineann an smaoineamh anseo le bheith ag obair mar fhoireann, ní i gcoinne a chéile. Tá an bhéim ar na “gníomhairí rúnda” ar obair foirne agus ar chomhoibriú. Ag an deireadh, tá gach rannpháirtí / foireann ag tabhairt cló mionsonraithe amach as a scór agus a bhfeidhmíocht.

Chun forlíonadh beag a fháil, is féidir leat ceamara speisialta a thabhairt isteach sa pháirc chun an eachtra iomlán a scannánú (is féidir na híomhánna a íoslódáil ina dhiaidh sin chuig bata USB). Tá Koezio iontach le haghaidh cuairt teaghlaigh ach is suíomh iontach é freisin le haghaidh cleachtaí tógála foirne.

Deir Kjell Materman, a bhainisteoir cumarsáide, go bhfuil tóir ar leith ar shuíomh na Bruiséile do chuideachtaí ar féidir lena mbaill teacht le chéile i seomra príobháideach le haghaidh comhrá “aimsigh mo fhoireann” sula dtosaíonn an eachtra. Tá seomraí cruinnithe, seomra bia agus tolglann do greadóg nó béile nó deoch tar éis do “mhisean” ag an ionad, a tógadh mar mhonarcha fabraicí go dtí lár 1800s.

Dúirt Kjell, a bhí ag obair sa Parlamentarium sa Bhruiséil: “Táimid ag féachaint ar níos mó turasóirí agus níos mó daoine a d’fhéadfadh a bheith curtha ar mholadh daoine eile.”

Tá lascainí speisialta ann má chuireann tú áirithintí ar líne agus laghduithe ar scoileanna agus ar chlubanna óige. Déan iarracht freisin dul ar an gcluiche réaltachta fíorúil ag an mbealach isteach.

Níl ionad na Bruiséile chomh mór le Lille (a bhfuil dhá "mhisean" aige) ach, mar gheall ar dhearadh cliste, tá leagan amach comhchosúil aige.

D'oscail an chéad Koezio i Lille i 2006 agus d'éirigh chomh maith leis gur chruthaigh an coincheap go mbeidh an cúigiú ceann oscailte i Lyon an samhradh seo le pleananna do dhaoine eile i Londain, san Ísiltír agus sa Spáinn.

Tá go leor infheistithe ag an gcomhlacht seo chun an focal faoi Koezio a scaipeadh agus, de réir figiúirí na gcuairteoirí, tá an beartas seo ag íoc as.

Tá naisc iompair go hiontach mar go bhfuil an suíomh suite ar dhá thraein a théann isteach i lár na Bruiséile i díreach 10 nóiméad. Tá carrchlós ollmhór in aice láimhe agus, ón samhradh, tá turais abhann ar Chanáil na Bruiséile in aice láimhe.

Cúis mhór eile le cuairt a thabhairt anois ná go bhfuil na Tithe gloine Ríoga ag Laeken oscailte don phobal faoi láthair go dtí 10 Bealtaine.

Cibé tráth den bhliain a thagann tú anseo, áfach, tá tú cinnte go bhfuil go leor spraoi agat.

Eat do chroí amach James Bond!

Koezio
Docks Bruxel
T. (0) 2 319 5454

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending