Ceangail le linn

Comhshaol

Deal Glas: Glacann an Coimisiún Straitéis nua Ceimiceán i dtreo timpeallacht saor ó thocsaineach

foilsithe

on

Inniu (14 Deireadh Fómhair) ghlac an Coimisiún Eorpach Straitéis Ceimiceán an AE um Inbhuanaitheacht. Is í an straitéis an chéad chéim i dtreo uaillmhian nialas truaillithe do thimpeallacht saor ó thocsaineach a fógraíodh i mBeart Glas na hEorpa. Cuirfidh an straitéis borradh faoin nuálaíocht maidir le ceimiceáin atá sábháilte agus inbhuanaithe, agus méadóidh sí cosaint shláinte an duine agus an chomhshaoil ​​i gcoinne ceimiceán guaiseach.

Áirítear leis seo toirmeasc a chur ar úsáid na gceimiceán is díobhálaí i dtáirgí tomhaltóra mar bhréagáin, earraí cúram leanaí, cosmaidí, glantaigh, ábhair teagmhála bia agus teicstílí, mura gcruthófar go bhfuil siad riachtanach don tsochaí, agus a chinntiú go n-úsáidtear gach ceimiceán ar bhealach níos sábháilte agus níos inbhuanaithe. Aithníonn an Straitéis Ceimiceán go hiomlán ról bunúsach na gceimiceán do leas an duine agus d’aistriú glas agus digiteach gheilleagar agus sochaí na hEorpa. Ag an am céanna, admhaíonn sé an gá práinneach aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sláinte agus comhshaoil ​​a bhíonn mar thoradh ar na ceimiceáin is díobhálaí.

Sa mheon seo, leagann an straitéis amach gníomhaíochtaí nithiúla chun ceimiceáin a dhéanamh sábháilte agus inbhuanaithe trí dhearadh agus chun a chinntiú gur féidir le ceimiceáin a gcuid buntáistí uile a bhaint amach gan dochar a dhéanamh don phláinéid agus do na glúine atá ann faoi láthair agus na glúine atá le teacht. Áirítear leis seo a chinntiú go ndéantar na ceimiceáin is díobhálaí do shláinte an duine agus don chomhshaol a sheachaint le haghaidh úsáide neamhriachtanacha sa tsochaí, go háirithe i dtáirgí tomhaltóirí agus maidir leis na grúpaí is leochailí, ach freisin go n-úsáidtear na ceimiceáin go léir ar bhealach níos sábháilte agus níos inbhuanaithe.

Beifear ag súil le roinnt beart nuálaíochta agus infheistíochta le dul leis an tionscal ceimiceán tríd an aistriú seo. Tarraingíonn an straitéis aird na mballstát freisin ar na féidearthachtaí atá ag an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta infheistíocht a dhéanamh in aistriú glas agus digiteach thionscail an AE, lena n-áirítear san earnáil cheimiceach.

Cosaint na sláinte agus an chomhshaoil ​​a mhéadú

Tá sé mar aidhm ag an straitéis cosaint shláinte an duine agus an chomhshaoil ​​ó cheimiceáin dhochracha a mhéadú go suntasach, agus aird ar leith a thabhairt ar ghrúpaí daonra leochaileacha.

I measc na dtionscnamh suaitheanta tá go háirithe:

Ag céimniú amach ó tháirgí tomhaltóra, mar shampla bréagáin, earraí cúram leanaí, cosmaidí, glantaigh, ábhair teagmhála bia agus teicstílí, na substaintí is díobhálaí, lena n-áirítear suaitheadh ​​inchríneacha i measc nithe eile, ceimiceáin a théann i bhfeidhm ar na córais imdhíonachta agus riospráide, agus substaintí marthanacha mar per - agus substaintí polyfluoroalkyl (PFAS), mura gcruthófar go bhfuil a n-úsáid riachtanach don tsochaí.

Substaintí is ábhar imní i ngach táirge a íoslaghdú agus a chur in ionad a mhéid is féidir. Tabharfar tosaíocht do na catagóirí táirgí sin a théann i bhfeidhm ar dhaonraí leochaileacha agus orthu siúd a bhfuil an acmhainn is airde acu don gheilleagar ciorclach.

Aghaidh a thabhairt ar éifeacht teaglaim na gceimiceán (éifeacht mhanglaim) trí aird níos fearr a thabhairt ar an riosca a bhaineann le sláinte an duine agus leis an gcomhshaol trí nochtadh laethúil do mheascán leathan ceimiceán ó fhoinsí éagsúla.

A chinntiú go bhfuil rochtain ag táirgeoirí agus tomhaltóirí ar fhaisnéis faoi ábhar ceimiceach agus faoi úsáid shábháilte, trí riachtanais faisnéise a thabhairt isteach i gcomhthéacs an Tionscnaimh um Beartas Táirgí Inbhuanaithe.

Nuálaíocht a threisiú agus iomaíochas an AE a chur chun cinn

Is riachtanas leanúnach é ceimiceáin a dhéanamh níos sábháilte agus níos inbhuanaithe chomh maith le deis iontach eacnamaíochta. Tá sé mar aidhm ag an straitéis an deis seo a thapú agus trasdul glas earnáil na gceimiceán agus a slabhraí luacha a chumasú. A mhéid is féidir, caithfidh ceimiceáin agus ábhair nua a bheith sábháilte agus inbhuanaithe trí dhearadh ie ón táirgeadh go dtí deireadh a saoil. Cabhróidh sé seo leis na héifeachtaí is díobhálaí a bhíonn ag ceimiceáin a sheachaint agus cinnteoidh sé an tionchar is lú agus is féidir ar aeráid, úsáid acmhainní, éiceachórais agus bithéagsúlacht.

Samhlaítear sa straitéis go mbeidh tionscal an AE ina imreoir iomaíoch ar fud an domhain i dtáirgeadh agus in úsáid ceimiceán sábháilte agus inbhuanaithe. Tacóidh na gníomhartha a fógraíodh sa straitéis le nuálaíocht thionsclaíoch ionas go mbeidh ceimiceáin den sórt sin mar ghnáthnós ar mhargadh an AE agus mar thagarmharc ar fud an domhain.

Is trí:

Critéir atá sábháilte agus inbhuanaithe agus trí dhearadh a fhorbairt agus tacaíocht airgeadais a chinntiú do thráchtálú agus do ghlacadh ceimiceán sábháilte agus inbhuanaithe; Forbairt agus glacadh substaintí, ábhair agus táirgí atá sábháilte agus inbhuanaithe trí dhearadh a chinntiú trí ionstraimí maoinithe agus infheistíochta AE agus comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha.

Cur go mór le forfheidhmiú rialacha an AE ag na teorainneacha agus sa mhargadh aonair. ~

Clár oibre taighde agus nuálaíochta AE a chur i bhfeidhm do cheimiceáin, chun bearnaí eolais ar thionchar ceimiceán a líonadh, nuálaíocht a chur chun cinn agus bogadh ar shiúl ó thástáil ainmhithe.

Creat dlí an AE a shimpliú agus a chomhdhlúthú - m.sh. tríd an bpróiseas 'Measúnú aon substaint amháin' a thabhairt isteach, prionsabail 'gan sonraí, gan aon mhargadh' a neartú agus leasuithe spriocdhírithe a thabhairt isteach ar REACH agus reachtaíocht earnála, chun cúpla ceann a ainmniú. Cuirfidh an Coimisiún caighdeáin sábháilteachta agus inbhuanaitheachta chun cinn ar fud an domhain, go háirithe trí threoir a thabhairt trí shampla agus cur chuige comhleanúnach a chur chun cinn arb é is aidhm dó nach dtáirgtear substaintí guaiseacha a gcuirtear cosc ​​orthu san AE le haghaidh onnmhairí.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Is í an Straitéis Ceimiceán an chéad chéim i dtreo uaillmhian nialas truaillithe na hEorpa. Tá ceimiceáin mar chuid lárnach dár saol laethúil, agus tugann siad deis dúinn réitigh nuálacha a fhorbairt chun ár ngeilleagar a ghlasú. Ach ní mór dúinn a chinntiú go ndéantar ceimiceáin a tháirgeadh agus a úsáid ar bhealach nach ngortaíonn sláinte an duine agus an comhshaol. Tá sé tábhachtach go háirithe stop a chur leis na ceimiceáin is díobhálaí a úsáid i dtáirgí tomhaltóra, ó bhréagáin agus táirgí cúraim leanaí go teicstílí agus ábhair a thagann i dteagmháil lenár mbia. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevicius: “Is mór againn ár bhfolláine agus ár gcaighdeáin arda maireachtála don iliomad ceimiceán úsáideach a chum daoine le 100 bliain anuas. Mar sin féin, ní féidir linn ár súile a dhúnadh ar an dochar a dhéanann ceimiceáin ghuaiseacha dár dtimpeallacht agus dár sláinte. Tá bealach fada déanta againn maidir le ceimiceáin a rialáil san AE, agus leis an straitéis seo ba mhaith linn tógáil ar ár n-éachtaí agus dul níos faide chun na ceimiceáin is contúirtí a chosc ó dhul isteach sa timpeallacht agus inár gcorp, agus dul i bhfeidhm go háirithe ar na cinn is leochailí agus is leochailí. . "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Ba cheart go dtiocfadh ár sláinte i dtosach. Is é sin go díreach a chinntíomar i dtionscnamh suaitheanta an Choimisiúin mar an Straitéis Cheimiceach. Tá ceimiceáin riachtanach dár sochaí agus caithfear iad a tháirgeadh go sábháilte agus go hinbhuanaithe. Ach caithfimid sinn a chosaint ar na ceimiceáin díobhálacha timpeall orainn. Taispeánann an straitéis seo ár leibhéal ard tiomantais agus ár ndiongbháilteacht sláinte na saoránach a chosaint, ar fud an AE. "

cúlra

In 2018, ba í an Eoraip an dara táirgeoir ceimiceán ba mhó (cuntas ar 16.9% de na díolacháin). Is é déantúsaíocht cheimiceach an ceathrú tionscal is mó san AE, a fhostaíonn go díreach timpeall 1.2 milliún duine. Soláthraítear 59% de na ceimiceáin a tháirgtear go díreach chuig earnálacha eile, lena n-áirítear. sláinte, tógáil, feithicleach, leictreonaic, agus teicstílí. Meastar go mbeidh dúbailt ar tháirgeadh ceimiceán domhanda faoi 2030, agus is dóigh go dtiocfaidh méadú freisin ar úsáid fhorleathan ceimiceán, lena n-áirítear i dtáirgí tomhaltóirí.

Tá reachtaíocht sofaisticiúil ceimiceán ag an AE, a ghin an bonn eolais is úire ar cheimiceáin ar domhan agus a bhunaigh comhlachtaí eolaíochta chun measúnuithe riosca agus guaise ceimiceán a dhéanamh. D'éirigh leis an AE freisin na rioscaí do cheimiceáin ghuaiseacha áirithe cosúil le carcanaiginí a laghdú do dhaoine agus don chomhshaol. Ach, is gá beartas ceimiceán an AE a neartú tuilleadh chun an t-eolas eolaíoch is déanaí agus ábhair imní na saoránach a chur san áireamh.

Is féidir le go leor ceimiceán dochar a dhéanamh don chomhshaol agus do shláinte an duine, lena n-áirítear na glúine atá le teacht. Féadfaidh siad cur isteach ar éiceachórais agus athléimneacht agus cumas an duine freagairt do vacsaíní a lagú. Tugann staidéir bhithmhonatóireachta daonna san AE aird ar líon méadaitheach ceimiceán guaiseach éagsúil i bhfuil an duine agus i bhfíochán coirp, lena n-áirítear lotnaidicídí, bithicídí, cógaisíocht, miotail throma, plaistigh agus retardants lasair. Mar thoradh ar nochtadh réamhbhreithe comhcheangailte le roinnt ceimiceán tá fás féatais laghdaithe agus rátaí breithe níos ísle.

Athrú aeráide

2030 Spriocphlean Aeráide: Iarrann an Coimisiún aiseolas tosaigh ar cheithre thogra reachtacha amach anseo

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún a Mheasúnuithe Tionchair Inception ar cheithre phíosa lárnacha de reachtaíocht aeráide na hEorpa, atá le glacadh i Meitheamh 2021 chun Spriocphlean Aeráide 2030 a chur i bhfeidhm. Cuideoidh na ceithre thogra seo amach anseo le seachadadh a dhéanamh ar an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an sprioc laghduithe astaíochtaí nua atá beartaithe de 55% ar a laghad a bhaint amach faoi ​​2030. Na Measúnuithe Tionchair Tosaithe ar an Córas Trádála Astuithe an AE, an Rialachán maidir le Comhroinnt Iarrachtaí, an Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Rialáil Foraoiseachta agus Caighdeáin CO2 do charranna tá siad oscailte anois le haghaidh aiseolais ón bpobal ar feadh ceithre seachtaine, go dtí Déardaoin, 26 Samhain 2020. Leagann siad amach cineál agus scóip fhéideartha na n-athbhreithnithe do gach ceann de na hionstraimí beartais seo agus den anailís a dhéanfaidh an Coimisiún sna míonna amach romhainn. Leanfaidh an tréimhse aiseolais tosaigh seo in am trátha le Comhairliúcháin Phoiblí Oscailte eile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Fógraíonn 29 oileán Eorpach pleananna maidir lena n-aistriú fuinnimh ghlain

foilsithe

on

D’fhoilsigh 22 oileán Eorpach a gClár Oibre um Aistriú Fuinnimh Ghlain agus gheall seacht gcinn eile iad a dhéanamh go luath amach anseo le linn na Fóram Glan d’Fhóram Ar Líne Oileáin an AE. Leis na fógraí seo, tá oileáin na hEorpa ag déanamh céim thábhachtach chun tosaigh ina n-aistriú fuinnimh ghlain, le pleananna nithiúla curtha in oiriúint dá riachtanais agus dá sócmhainní aonair.

An Tionscnamh Fuinnimh Glan d’Oileáin an AE, a sheol an Coimisiún agus 2017 bhallstát AE in 14, tá sé mar aidhm aige creat fadtéarmach a sholáthar chun cabhrú le hoileáin fuinneamh inbhuanaithe, ar chostas íseal a ghiniúint.

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Is fianaise iad na cláir oibre aistrithe seo ar an obair chrua agus na comhoibrithe torthúla i measc oileánaigh, laistigh dá bpobail agus thar theorainneacha. Bhí sé fíor-inspioráideach a fheiceáil cad is féidir a dhéanamh nuair a bhíonn an chumhacht agus an tacaíocht ag daoine áitiúla a dtodhchaíochtaí féin a scríobh. Táimid ag tnúth le leanúint den chomhoibriú le pobail oileáin an AE chun Beart Glas na hEorpa a thabhairt i gcrích, tríd an tionscnamh seo agus trí ghníomhartha eile de chuid an AE chun tacú le haistriú fuinnimh atá á thiomáint go háitiúil. "

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Infheistíocht, nascacht agus comhoibriú: An fáth go dteastaíonn níos mó comhoibrithe AE-Afracach uainn sa talmhaíocht

foilsithe

on

Le míonna beaga anuas, léirigh an tAontas Eorpach a thoilteanas gnóthaí talmhaíochta san Afraic a chur chun cinn agus tacú leo, faoi ghnóthais an Choimisiúin Eorpaigh Comhpháirtíocht Afraic-AE. Tá sé mar aidhm ag an gComhpháirtíocht, a leagann béim ar chomhoibriú AE-Afracach, go háirithe i ndiaidh na paindéime COVID-19, inbhuanaitheacht agus bithéagsúlacht a chur chun cinn agus tá sí chun cinn caidrimh phoiblí-phríobháideacha a chur chun cinn ar fud na mór-roinne, scríobhann Cathaoirleach Acmhainní Glas na hAfraice Zuneid Yousuf.

Cé go mbaineann na tiomantais seo leis an mór-roinn ar fad, ba mhaith liom díriú ar an gcaoi ar chuidigh an comhoibriú méadaithe idir an Afraic agus an AE leis an tSaimbia, mo thír féin. An mhí seo caite, Ambasadóir an Aontais Eorpaigh chuig an tSaimbia Jacek Jankowski D'fhógair FIONTAR Ciste Dúshlán na Saimbia (EZCF), tionscnamh a fhaigheann tacaíocht ón AE a dhámhfaidh deontais ar oibreoirí gnó talmhaíochta sa tSaimbia. Is fiú iomlán iomlán de € 25.9 milliún an plean agus tá a chéad ghlao ar thograí seolta aige cheana féin. In am a bhfuil an tSaimbia, mo thír féin, ag troid dúshláin eacnamaíocha thromchúiseacha is deis é seo a bhfuil géarghá leis do thionscal gnó talmhaíochta na hAfraice. Níos déanaí, díreach an tseachtain seo caite, an AE agus an tSaimbia D'aontaigh chuig dhá chomhaontú maoinithe a bhfuil súil acu borradh a chur faoi infheistíochtaí sa tír faoin gClár Tacaíochta Rialtais Eacnamaíoch agus faoi Chlár Claochlaithe Inbhuanaithe Éifeachtúlachta Fuinnimh na Saimbia.

Ní rud nua é comhoibriú agus tiomantas na hEorpa maidir le talmhaíocht na hAfraice a chur chun cinn. Infheistíodh ár gcomhpháirtithe Eorpacha le fada chun talamhghnó na hAfraice a chur chun cinn agus cuidiú leis a lánacmhainneacht a bhaint amach agus an earnáil a chumhachtú. I mí an Mheithimh i mbliana, rinne Ceardchumainn na hAfraice agus na hEorpa Seoladh comh-ardán agraibhia, a bhfuil sé mar aidhm aige earnálacha príobháideacha na hAfraice agus na hEorpa a nascadh chun infheistíocht inbhuanaithe agus brí a chur chun cinn.

Seoladh an t-ardán ó chúl ‘chomhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe agus poist’ a bhí mar chuid de 2018 Jean Claude Junker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh seoladh staid an Aontais, áit ar iarr sé “comhghuaillíocht nua idir an Afraic agus an Eoraip” agus léirigh sé go bhfuil an Afraic i gcroílár chaidrimh sheachtraigh an Aontais.

Tá an tSaimbia, agus timpeallacht talmhaíochta na hAfraice, agus is féidir a rá, faoi cheannas feirmeacha beaga go meánmhéide a dteastaíonn tacaíocht airgeadais agus institiúideach uathu chun na dúshláin seo a nascleanúint. Ina theannta sin, tá easpa nascachta agus idirnascthachta laistigh den earnáil, rud a choisceann ar fheirmeoirí ceangal lena chéile agus a lánacmhainneacht a bhaint amach trí chomhoibriú.

Rud a fhágann go bhfuil EZCF uathúil i measc thionscnaimh agra-ghnó na hEorpa san Afraic, áfach, is é a fhócas sonrach ar an tSaimbia agus feirmeoirí na Saimbia a chumhachtú. Le cúpla bliain anuas, tá tionscal feirmeoireachta na Saimbia tar éis dul i ngleic le triomaigh, easpa bonneagair iontaofa agus dífhostaíocht. Go deimhin, ar fud na 2019, meastar gur theastaigh cúnamh bia éigeandála ó 2.3 milliún duine mar gheall ar thriomach mór sa tSaimbia.

Dá bhrí sin, ní amháin go neartaíonn tionscnamh atá dírithe ar an tSaimbia amháin, le tacaíocht ón Aontas Eorpach agus atá ailínithe le nascacht agus infheistíocht mhéadaithe sa talmhaíocht a chur chun cinn, nasc láidir na hEorpa leis an tSaimbia, ach tabharfaidh sé roinnt tacaíochta agus deiseanna a bhfuil géarghá leo don earnáil. Gan amhras ligfidh sé seo dár bhfeirmeoirí áitiúla raon leathan acmhainní airgeadais a dhíghlasáil agus a ghiaráil.

Níos tábhachtaí fós, níl an EZCF ag feidhmiú leis féin. In éineacht le tionscnaimh idirnáisiúnta, tá roinnt cuideachtaí agra-ghnó suntasacha agus tábhachtacha sa tSaimbia atá ag obair chun rochtain a thabhairt d’fheirmeoirí ar mhaoiniú agus ar mhargaí caipitil.

Ceann díobh seo is ea Green Green Resources (AGR), cuideachta agra-ghnó den scoth a bhfuil bród orm a bheith i mo chathaoirleach air. Ag AGR, dírítear ar bhreisluach a chur chun cinn ag gach leibhéal den slabhra luacha feirmeoireachta, chomh maith le straitéisí inbhuanaithe a lorg d’fheirmeoirí chun a dtorthaí a uasmhéadú. Mar shampla, i mí an Mhárta i mbliana, chuaigh AGR i gcomhar le roinnt feirmeoirí tráchtála agus gníomhaireachtaí iltaobhacha chun scéim uiscithe arna mhaoiniú ag an earnáil phríobháideach agus soláthar gréine damba agus lasmuigh den ghreille a fhorbairt a thacóidh le níos mó ná 2,400 feirmeoir gairneoireachta, agus a leathnóidh táirgeadh gráin agus plandálacha torthaí nua i bloc feirmeoireachta Mkushi i Lár na Saimbia. Sna blianta beaga amach romhainn, beidh muid ag díriú ar inbhuanaitheacht a chur chun cinn agus ar thionscnaimh den chineál céanna a chur chun feidhme, agus táimid réidh le hinfheistíocht a dhéanamh in éineacht le cuideachtaí gnó talmhaíochta eile atá ag iarraidh a gcuid oibríochtaí a leathnú, a nuachóiriú nó a éagsúlú.

Cé gur dealraitheach go bhféadfadh dúshláin a bheith roimh earnáil na talmhaíochta sa tSaimbia sna blianta amach romhainn, tá roinnt garspriocanna an-tábhachtach agus cúiseanna leis an dóchas agus an deis. Is bealach tábhachtach é an comhar méadaithe leis an Aontas Eorpach agus le comhpháirtithe Eorpacha chun an deis a thapú agus a chinntiú go bhfuilimid go léir ag déanamh a oiread agus is féidir linn chun cabhrú le feirmeoirí beaga agus meánmhéide ar fud na tíre.

Cuideoidh cur chun cinn idirnascthacht mhéadaithe san earnáil phríobháideach lena chinntiú go dtacaítear agus go gcumhachtaítear d’fheirmeoirí beaga, cnámh droma ár dtionscal talmhaíochta náisiúnta, chun comhoibriú, agus a gcuid acmhainní a roinnt le margaí níos mó. Creidim go bhfuil cuideachtaí talmhaíochta agus Eorpacha áitiúla ag dul sa treo ceart trí fhéachaint ar bhealaí chun an talamhghnó a chur chun cinn, agus tá súil agam gur féidir linn uile, le chéile, na haidhmeanna sin a chur chun cinn go hinbhuanaithe ar an stáitse réigiúnach agus idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending