Ceangail le linn

Comhshaol

I dtreo meascán beartais bua-bua do dhaoine níos sláintiúla agus don phláinéid

foilsithe

on

Is é truailliú - príomhthéama Sheachtain Ghlas an AE 2021 - an chúis chomhshaoil ​​is mó le galair mheabhracha agus choirp iolracha agus básanna roimh am, scríobhann Viatris Europe Ceann Gnóthaí Corparáideacha Victor Mendonca.

Cuideoidh na spriocanna uaillmhianacha atá leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach i nDlí Aeráide na hEorpa - lena n-áireofar sprioc laghdaithe astaíochtaí 2030 de 55% ar a laghad mar bhunchloch do sprioc neodracht aeráide 2050 - Eoraip níos glaise a chruthú agus sláinte daoine a fheabhsú. Díreach i lár mhí na Bealtaine, seoladh Plean Gníomhaíochta Neamh-Thruaillithe an Choimisiúin Eorpaigh agus é mar aidhm truailliú aeir, uisce agus ithreach a laghdú faoi 2050 go leibhéil “nach meastar a bheith díobhálach do shláinte agus d’éiceachórais nádúrtha a thuilleadh."

Maidir le cógaisíocht, tá sé mar aidhm ag an bplean truailliú ó chógaisíocht in uisce agus ithreacha a réiteach, chomh maith le sprioc an AE ar fhriotaíocht frithmhiocróbach a laghdú. Ina theannta sin, bíonn othair agus cliaint níos feasaí ar an gcomhshaol agus éilíonn siad go nglacann cuideachtaí seasamh agus go léiríonn siad tiomantas don ábhar seo.

Ní fhéadfadh an nasc idir an tionchar ar an gcomhshaol agus ar shláinte a bheith níos láidre ná an lá inniu.

Tá Viatris, cuideachta cúram sláinte de chineál nua, a bunaíodh i mí na Samhna 2020, dírithe ar rochtain inbhuanaithe ar chógais a chinntiú ar fud an domhain agus freastal ar othair beag beann ar a dtíreolaíocht nó a n-imthosca. Mar sin cén chaoi a ndéanann cuideachta cógaisíochta an chothromaíocht seo a bhaint amach idir tiomantas a thabhairt do aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sláinte is práinní ar domhan agus dul i ngleic leis na dúshláin chomhshaoil ​​atá idir lámha?

Ar dtús - teastaíonn cur chuige comhtháite, cuimsitheach chun ár n-úsáid uisce, astaíochtaí aeir, dramhaíl, athrú aeráide agus tionchar fuinnimh a bhainistiú. Mar shampla, mhéadaigh Viatris sciar an fhuinnimh in-athnuaite 485% ó 2015. Táimid ag obair freisin ar sprioc laghdaithe astaíochtaí gás ceaptha teasa a fhorbairt de réir chritéir an Tionscnaimh Sprioc Eolaíochta-Bhunaithe (SBTi). Ina theannta sin, trínár mballraíocht den Tionscnamh Slabhra Soláthair Cógaisíochta, tá sé mar aidhm againn torthaí sóisialta, sláinte, sábháilteachta agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​dár slabhraí soláthair a fheabhsú go leanúnach.

Is comhpháirteanna lárnacha iad bainistíocht uisce agus bainistíocht fuíolluisce réamhghníomhach a bhainistiú chun oibríochtaí inbhuanaithe a bhainistiú chomh maith le rochtain ar leigheas agus ar shláinte mhaith a chur chun cinn. Mar shampla, in 2020, tá bearta curtha i bhfeidhm ag Viatris ag roinnt suíomhanna san India chun úsáid uisce a laghdú, éifeachtúlacht a fheabhsú agus a chinntiú nach dtéann aon fhuíolluisce gan chóireáil isteach sa timpeallacht. Cé gur cuireadh na tionscnaimh seo i bhfeidhm san India, is fianaise iad tiomantas na cuideachta i leith bainistíocht uisce agus fuíolluisce réamhghníomhach a chaomhnú ar fud an domhain.

Sa dara háit - caithfidh cuideachtaí mar Viatris breathnú ar bhealach iomlánaíoch ar chuid de na príomhábhair a théann i bhfeidhm ar shláinte daoine agus ar phláinéid. Glac frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha (AMR), bagairt fheiceálach ar shláinte an phobail a tharlaíonn nuair a fhorbraíonn baictéir chun éifeachtaí antaibheathach a sheasamh, agus é a dhéanamh níos deacra ionfhabhtuithe a chóireáil. Teastaíonn comhar ilpháirtithe leasmhara chun aghaidh a thabhairt ar AMR. Caithfidh freagairt éifeachtach ar AMR tosaíocht a thabhairt do rochtain ar fhrithmhiocróbach, bearta maoirseachta - lena n-áirítear úsáid agus faireachas iomchuí - agus déantúsaíocht fhreagrach. Tá an chuid is mó d’antaibheathaigh sa timpeallacht mar thoradh ar eisfhearadh daonna agus ainmhithe agus tá méid i bhfad níos lú ó mhonarú comhábhar gníomhach cógaisíochta (API) agus a bhfoirmiú ina ndrugaí.

Tá Viatris tiomanta do chógaisíocht a scaoiltear ónár n-oibríochtaí déantúsaíochta a laghdú, agus oibriú le páirtithe leasmhara ar fud an tionscail chun dul i ngleic le AMR trí - mar shampla - a bheith ina sínitheoir ar Dhearbhú Davos maidir le AMR a chomhrac agus mar bhall boird bunaitheach de Chomhghuaillíocht Tionscail AMR. Ba cheart go mbeadh sé mar thosaíocht ag gach cuideachta cógaisíochta an Comhchreat Déantúsaíochta Antaibheathach a chur i bhfeidhm agus teagmháil a dhéanamh leis na soláthraithe antaibheathach go léir ionas go nglacfaidh siad an creat.

Tríú - ní féidir linn é a dhéanamh díreach ar ár taobh. Ní mór comhpháirtíochtaí a chomhdhlúthú chun beartais agus cleachtais atá bunaithe ar riosca agus eolaíocht a chur chun cinn. Tá Viatris ag moladh tionscnaimh bhunaithe tionscail ar dhea-chleachtais chomhshaoil ​​lena n-áirítear déantúsaíocht fhreagrach agus bainistíocht eisiltigh. Is é seo an bealach is fearr chun cur i bhfeidhm dea-chleachtas comhshaoil ​​a scálú chun éifeachtúlacht a éascú ar fud an tslabhra luacha, chun an t-ualach riaracháin a laghdú agus chun costas a bheith ann - gach ceann acu ag freastal ar an dá chuspóir uileghabhálacha maidir le rochtain chobhsaí agus thráthúil ar leigheas ardchaighdeáin agus inacmhainne agus freagrach iompar.

Mar chuideachta chógaisíochta, tá Viatris ag tnúth le hidirphlé oscailte agus cuiditheach le páirtithe leasmhara ar fud na hEorpa chun réitigh a fháil a ráthaíonn rochtain ar chógais agus a fhreagraíonn do na dúshláin chomhshaoil ​​agus sláinte. Tá comhpháirtíochtaí agus comhar ríthábhachtach chun go n-éireoidh le domhan gan truailliú.

Bhoisnia Agus An Heirseagaivéin

Tar éis deich mbliana de gheallúintí, ní insíonn údaráis na Boisnia agus Heirseagaivéin fós do na daoine a dhéanann truailliú aeir ina mbailte

foilsithe

on

Tá aer sa Bhoisnia agus Heirseagaivéin i measc na ndaoine is salach san Eoraip (1) agus in 2020, bhí sé sa 10ú háit sa truailliú PM2.5 ar fud an domhain (2). Ina ainneoin sin, bíonn tréimhse chrua ag saoránaigh fós ag iarraidh a thuiscint: Cé atá freagrach? Cé go raibh oibleagáid ar údaráis an stáit na sonraí ar thruailliú a bhailiú agus a fhoilsiú ó 2003, níl siad in ann córas leordhóthanach a sheoladh go dtí seo. D’fhoilsigh eagraíochtaí neamhrialtasacha Arnika (Seicis) agus fóram Eko Zenica (an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin) barr-deicheanna na truaillithe is mó do 2018 (3) bunaithe ar na sonraí sin atá ar fáil. Áitíonn siad ar na rialtais rochtain ar fhaisnéis ó gach tionscal mór a chinntiú. Is féidir leis an deichniúr is fearr de na truaillithe is mó sa Bhoisnia agus Heirseagaivéin a bheith fháil anseo.

Ní nach ionadh, bíonn monarchana móra a mheastar de ghnáth mar chiontóirí truaillithe i gceannas ar na deicheanna is fearr do 2018: ArcelorMittal Zenica, gléasraí cumhachta teirmeacha Tuzla, Ugljevik, Gacko, áitheanna stroighne Lukavac agus Kakanj, gléasra cóic GIKIL, agus scaglann i Slavonski Brod. Foilsíonn fóram Arnika agus Eko Zenica na sonraí a bailíodh ó na húdaráis stáit ó 2011. Den chéad uair, taispeánann an bunachar sonraí malartach tionscail ó dhá eintiteas na tíre.

“Tháinig feabhas beag ar thrédhearcacht na sonraí faoi 2019, toisc go bhfuil na tuarascálacha bliantúla ar astaíochtaí ar fáil go poiblí ar líne ar deireadh (4). Mar sin féin, níl na suíomhanna Gréasáin oifigiúla furasta le húsáid agus ní féidir ach le saineolaithe tuiscint a fháil ar a léiríonn na huimhreacha. Sin é an fáth go ndéanaimid na sonraí a léirmhíniú agus creidimid go n-úsáidfidh an pobal iad chun gníomhú i dtreo na dtruaillitheoirí agus na n-údarás. Gan éileamh an phobail, ní thiocfaidh feabhas ar na dálaí comhshaoil ​​go deo, ”a dúirt Samir Lemeš ó fhóram Eko Zenica.

Cuireann comparáid idir na sonraí le deich mbliana anuas ar ár gcumas a aithint cé na cuideachtaí a infheistíonn i nuachóiriú agus i dteicneolaíochtaí chun an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint. Laghdú ar thruailliú ó ghléasra cumhachta guail Ugljevik ba chúis le hinfheistíocht i ndíshealbhú in 2019. Tháinig laghdú freisin ar astaíochtaí ArcelorMittal Zenica, ach ba chúis leis an titim i dtáirgeadh a bhain leis an ngéarchéim eacnamaíoch dhomhanda; tá saoránaigh Zenica fós ag fanacht le nuachóiriú. 

Tá cuid de na truaillithe is mó fós ag dul i bhfolach ar a lorg comhshaoil ​​- mar an gléasra cumhachta guail i Kakanj. Agus iad san AE, tuairiscíonn stáisiúin chumhachta guail astaíochtaí de thart ar 15 truailleán, ní fhoilsíonn gléasraí Boisnia - mar ghléasra cumhachta guail Gacko - sonraí ach ar 3-5 cheimiceán bunúsach. Mar shampla, tá faisnéis maidir le scaoileadh miotail throma, a léiríonn bagairtí tromchúiseacha ar shláinte an duine, ar iarraidh go hiomlán.

Taispeánann anailís ar fhóram Arnika agus Eko Zenica nach bhfuil na sonraí a chuireann na cuideachtaí Tionscail isteach iontaofa agus go bhfuil ualach mór earráidí iontu - tá beagnach 90% de na sonraí neamhábhartha. Thairis sin, oibríonn aonáin sa Bhoisnia agus Heirseagaivéin córais éagsúla ag úsáid modheolaíochtaí éagsúla. 

“Cé gur shínigh an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin Prótacal PRTR (5) i 2003, níor dhaingnigh na parlaimintí é go dtí an lá inniu. Mar sin, níl an córas éigeantach do thionscail. Is príomhchéim í trédhearcacht sonraí maidir le truailliú ar bhealach chun aer níos glaine. Gan rochtain ar fhaisnéis, ní féidir leis na húdaráis stáit gníomhú. Níl an pobal ná na meáin in ann an cás a rialú, agus is féidir leis na truaillitheoirí a ngnó a dhéanamh mar is gnách ar chostas an chomhshaoil ​​agus shláinte an phobail, "a dúirt Martin Skalsky, saineolaí ar rannpháirtíocht an phobail ó Arnika.

Ar mhaithe le comparáid a dhéanamh, sa tSeicis, thuairiscigh 1,334 saoráid astaíochtaí in 2018 agus áiríodh sna tuarascálacha 35 truailleán isteach san aer agus cinn eile in ithir, fuíolluisce agus dramhaíl, agus i gCónaidhm na Boisnia agus Heirseagaivéin ní raibh ann ach 19 substaint truaillithe aeir (6) agus sa Poblacht Srpska ach 6 cheimiceán. Níl an scéal ag feabhsú agus tá líon na substaintí tuairiscithe mar an gcéanna inniu agus a bhí sé ar ais i 2011.

(1) Maidir le truailliú chathracha na Boisnia-Heirseagaivéin mar na cathracha is truaillithe san Eoraip.     

(2) IQ Air - Na tíortha is truaillithe ar domhan 2020 (PM2.5).

(3) Is í 2018 an bhliain a bhfuil na sonraí is déanaí ar fáil in aireachtaí freagracha FBiH agus RS. 

(4) Tá dhá údarás freagrach as an mbailiú sonraí, toisc gur roinneadh tír na Boisnia agus Heirseagaivéin le Comhaontú Síochána Dayton i 1995 ina dhá eintiteas: Republika Srpska agus Cónaidhm na Boisnia agus Heirseagaivéin, agus i 1999 aonad riaracháin féinrialaithe Cruthaíodh Dúiche Brčko.
Cláraigh do Chónaidhm na Boisnia agus Heirseagaivéin (Aireacht Chónaidhme don chomhshaol agus don turasóireacht).
Cláraigh do Phoblacht Srpska (Institiúid Hidrimeitéareolaíochta Republika Srpska).

(5) Uirlis faisnéise éigeantach do shínitheoirí an Phrótacail um Scaoileadh Truailleán agus Cláir Aistrithe chuig Coinbhinsiún UNECE Aarhus maidir le daonlathas comhshaoil, arna shíniú ag an mBoisnia agus Heirseagaivéin ar ais i 2003. Mar sin féin, níor dhaingnigh an tír Prótacal PRTR go dtí an lá atá inniu ann.

(6) Arsen, caidmiam, copar, mearcair, nicil, luaidhe, sinc, amóiniam, meatán, HCL, HF, PAH, PCDD / F, NMVOC, CO, CO2, SO2 / SOx, NO2 / NOx, PM10. Níos mó ar shubstaintí ceimiceacha agus a dtionchar ar shláinte an duine.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Laethanta Forbartha na hEorpa 2021: An díospóireacht dhomhanda ar ghníomhaíocht ghlas a thiomáint chun tosaigh ar Chruinnithe Mullaigh Kunming agus Ghlaschú

foilsithe

on

Is é an príomhfhóram domhanda ar chomhoibriú forbartha, an Laethanta Forbraíochta na hEorpa (EDD), a thosaigh an 15 Meitheamh chun machnamh a dhéanamh ar an mbóthar chuig Comhdháil Bithéagsúlachta na Náisiún Aontaithe (CBD COP15) i Kunming i mí Dheireadh Fómhair agus i COP26 Ghlaschú i mí na Samhna 2021. Tá níos mó ná 8,400 rannpháirtí cláraithe agus níos mó ná 1,000 eagraíocht ó níos mó ná 160 tír ar fóirithint ag an ócáid, a chríochnóidh inniu (16 Meitheamh), le dhá phríomhábhar: geilleagar glas do dhaoine agus don dúlra, agus bithéagsúlacht agus daoine a chosaint. Cuimsíonn an fóram rannpháirtíocht cainteoirí ardleibhéil ón Aontas Eorpach, Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh; Jutta Urpilainen, Coimisinéir na gComhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta; agus Virginijus Sinkevičius, Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh; chomh maith leis na Náisiúin Aontaithe le Amina Mohammed, Leas-Ard-Rúnaí; Henrietta Fore, Stiúrthóir Feidhmiúcháin UNICEF; HRH Princess Laurentien na hÍsiltíre, Uachtarán Fána agus Flora International; Maimunah Mohd Sharif, Stiúrthóir Feidhmiúcháin UN-Gnáthóg.

Chuir eagrán na bliana seo béim ar leith ar thuairimí na ceannairí óga le saineolas agus rannchuidiú gníomhach chun réitigh a fháil ar ghníomhú ar son na haeráide. Le Sráidbhaile Domhanda fíorúil EDD ag cur tionscadail nuálacha agus tuairiscí ceannródaíocha ó 150 eagraíocht ar fud an domhain i láthair agus imeachtaí speisialta ar thionchar na paindéime COVID-19, is deis uathúil iad an dá lá seo chun todhchaí níos cothroime agus níos glaise a phlé agus a mhúnlú. . Tá an Suíomh Gréasáin EDD agus Clár ar fáil ar líne chomh maith le lán brúigh scaoileadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Caithfidh glasú an iompair 'roghanna malartacha réalaíocha a sholáthar'

foilsithe

on

I dtuairim a glacadh ag a seisiún iomlánach i mí an Mheithimh, deir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) go gcaithfidh an t-aistriú fuinnimh - gan a chuspóirí a shéanadh - tréithe eacnamaíocha agus sóisialta gach cuid den Eoraip a mheas agus a bheith oscailte d’idirphlé leanúnach le eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Tacaíonn an EESC le glasú an iompair, ach leagann sé béim air go gcaithfidh an t-aistriú fuinnimh a bheith cóir agus roghanna inmharthana agus réalaíocha a sholáthar a chuireann san áireamh gnéithe agus riachtanais chríochacha eacnamaíocha agus sóisialta shonracha gach cuid den Eoraip, lena n-áirítear ceantair thuaithe.

Seo príomhtheachtaireacht na tuairime a dhréachtaigh Pierre Jean Coulon agus Lidija Pavić-Rogošić agus a glacadh ag seisiún iomlánach an Choiste i mí an Mheithimh. Ina mheasúnú ar Pháipéar Bán ar Iompar 2011, a bhfuil sé mar aidhm aige spleáchas an chórais iompair ar ola a bhriseadh gan a éifeachtúlacht a íobairt agus cur isteach ar shoghluaisteacht, glacann an EESC seasamh daingean.

Ní rogha é modhanna iompair a theorannú: ba cheart go mbeadh an aidhm mar chomh-mhodhacht, ní aistriú módúil. Ina theannta sin, caithfidh an t-aistriú éiceolaíoch a bheith cóir go sóisialta agus iomaíochas an iompair Eorpaigh a chaomhnú, agus an Limistéar Eorpach Iompair a chur chun feidhme go hiomlán, mar chuid de chur i bhfeidhm iomlán an Mhargaidh Aonair. Is trua an mhoill ina leith seo.

Ag trácht dó ar ghlacadh na tuairime ar thaobhlíne na suí iomlánach, dúirt Coulon: "Ní rogha eile í srian a chur ar shoghluaisteacht. Tacaímid le haon bhearta atá dírithe ar iompar a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh agus astaíochtaí a laghdú. Tá an Eoraip ag dul trí thréimhse ceannfhocail, ach níor cheart go dtiocfadh athruithe ar ndóigh mar thoradh air seo i dtéarmaí ionchais shóisialta agus chomhshaoil ​​na dtionscnamh Eorpach éagsúla. "

Comhairliúchán leanúnach ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta

Spreagann an EESC malartú tuairimí oscailte, leanúnacha agus trédhearcacha ar chur i bhfeidhm an Pháipéir Bháin idir an tsochaí shibhialta, an Coimisiún agus imreoirí ábhartha eile mar údaráis náisiúnta ar leibhéil éagsúla, ag cur béime air go bhfeabhsóidh sé seo ceannach isteach agus tuiscint na sochaí sibhialta, mar aon le haiseolas úsáideach do lucht déanta beartas agus dóibh siúd atá ag cur i bhfeidhm.

"Tarraingíonn an Coiste aird ar a thábhachtaí atá sé tacaíocht na sochaí sibhialta agus geallsealbhóirí a fháil, lena n-áirítear trí idirphlé rannpháirteach, mar a mholtar inár dtuairimí roimhe seo ar an ábhar seo", a dúirt Pavić-Rogošić. "Beidh tuiscint mhaith agus glacadh leathan le cuspóirí straitéiseacha an-chabhrach chun torthaí a bhaint amach."

Cuireann an EESC béim freisin ar an ngá le meastóireacht shóisialta níos daingne agus athdhearbhaíonn sé an ráiteas a rinneadh ina thuairim i 2011 ar an Gnéithe sóisialta de bheartas iompair an AE, ag áiteamh ar an gCoimisiún Eorpach na bearta is gá a chur i bhfeidhm chun comhchuibhiú na gcaighdeán sóisialta do thrácht laistigh den AE a chinntiú, ag cuimhneamh go bhfuil gá le páirc imeartha idirnáisiúnta ina leith seo freisin. Is tosaíocht é Réadlann Sóisialta, Fostaíochta agus Oiliúna AE a bhunú san earnáil iompair.

Monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn go tráthúil agus go héifeachtúil

Ag tagairt don phróiseas meastóireachta do Pháipéar Bán 2011, cuireann an EESC in iúl gur seoladh an nós imeachta go déanach agus nach raibh baint ag an gCoiste ach toisc gur iarr sé go sainráite air.

Ba cheart go mbeadh plean soiléir ag an gCoimisiún chun monatóireacht a dhéanamh ar a dhoiciméid straitéiseacha ón tús agus tuarascálacha ar dhul chun cinn maidir lena gcur chun feidhme a fhoilsiú go rialta, ionas go mbeifear in ann a mheas go tráthúil cad a baineadh amach agus cad nach bhfuil agus cén fáth, agus gníomhú dá réir.

Amach anseo, ba mhaith leis an EESC leanúint de thairbhe a bhaint as tuarascálacha rialta ar dhul chun cinn maidir le straitéisí an Choimisiúin a chur i bhfeidhm agus cur go héifeachtach le beartas iompair.

cúlra

Páipéar Bán 2011 Treochlár chuig Limistéar Iompair Eorpach Aonair - I dtreo córais iompair atá iomaíoch agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní príomhchuspóir bheartas iompair na hEorpa a leagan síos: córas iompair a bhunú a thacaíonn le dul chun cinn eacnamaíoch na hEorpa, a fheabhsaíonn iomaíochas agus a thairgeann seirbhísí soghluaisteachta ar ardchaighdeán agus acmhainní á n-úsáid ar bhealach níos éifeachtaí.

Ghníomhaigh an Coimisiún ar bheagnach gach tionscnamh beartais atá beartaithe sa Pháipéar Bán. Mar sin féin, tá spleáchas ola earnáil iompair an AE, cé go bhfuil sé ag laghdú go soiléir, fós ard. Bhí an dul chun cinn teoranta freisin maidir le dul i ngleic le fadhb an phlódaithe bóthair, atá fós ann san Eoraip.

Chuir roinnt tionscnamh i gcomhthéacs an Pháipéir Bháin feabhas ar chosaint shóisialta oibrithe iompair, ach tá eagla fós ar an tsochaí shibhialta agus ar eagraíochtaí taighde go bhféadfadh forbairtí mar uathoibriú agus digitiú tionchar diúltach a imirt ar dhálaí oibre iompair sa todhchaí.

Dá bhrí sin, tá riachtanais bheartas iompair an AE fós ábhartha den chuid is mó inniu, go háirithe maidir le feidhmíocht chomhshaoil ​​agus iomaíochas na hearnála a mhéadú, é a nuachóiriú, a sábháilteacht a fheabhsú agus an margadh aonair a dhoimhniú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending