Ceangail le linn

Déileáil ghlas

Deal Glas: Eochair do AE inbhuanaithe ó thaobh aeráide agus inbhuanaithe 

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Is é an Margadh Glas freagra an AE ar an ngéarchéim aeráide leanúnach. Faigh tuilleadh eolais faoin léarscáil seo d’Eoraip atá neodrach ó thaobh aeráide de, Cumann.

I mí na Samhna 2019, rinne an D’fhógair an Pharlaimint éigeandáil aeráide ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach a chuid tograí go léir a oiriúnú i gcomhréir le sprioc 1.5 °C chun téamh domhanda a theorannú agus a áirithiú go laghdaítear astuithe gáis cheaptha teasa go suntasach.

Mar fhreagra air sin, nocht an Coimisiún an Déileáil Ghlas na hEorpa, léarscáil bhóthair don Eoraip a bheith ina mór-roinn aeráide-neodrach faoi 2050.

Níos mó ar an Freagraí an AE ar athrú aeráide.

Comharthaí a tháinig chun solais le linn taispeántais in aghaidh athrú aeráide
 

Spriocanna an Mhargaidh Ghlais a bhaint amach

Neodracht aeráide sa dlí a chinntiú

Ghlac an Pharlaimint le Dlí Aeráide an AE an 24 Meitheamh 2021, lena ndéantar sprioc atá ceangailteach de réir dlí maidir le hastaíochtaí a laghdú 55% faoi 2030 agus neodracht aeráide faoi ​​2050. Leis sin, bogann sé an AE níos gaire don chuspóir iar-2050 maidir le hastaíochtaí diúltacha agus deimhnítear go bhfuil sé ina cheannaireacht sa chomhrac domhanda in aghaidh an athraithe aeráide.

Tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú sealadach chun sprioc laghduithe astaíochtaí 2030 an AE a mhéadú ó 40 % go 55 % ar a laghad. Ghlac an Pharlaimint le Dlí Aeráide an AE an 24 Meitheamh 2021. Sprioc 2030 agus sprioc 2050 de neodracht aeráide beidh sé ina cheangal dlí, ag bogadh an AE níos gaire dá chuspóir iar-2050 maidir le hastaíochtaí diúltacha agus ag deimhniú a cheannaireacht sa chomhrac domhanda i gcoinne an athraithe aeráide.

Ba cheart go bhféadfaí na spriocanna a chur i bhfeidhm níos éasca ar an reachtaíocht agus go gcruthódh sé tairbhí amhail aer, uisce agus ithir níos glaine; bille fuinnimh laghdaithe; tithe athchóirithe; iompar poiblí níos fearr agus níos mó stáisiúin luchtaithe do r-charranna; níos lú dramhaíola; bia níos sláintiúla agus sláinte níos fearr don ghlúin reatha agus do na glúine atá le teacht.

Aiseolas

Bainfidh gnó leas freisin de réir mar a chruthaítear deiseanna i réimsí ina bhfuil sé mar aidhm ag an Eoraip caighdeáin dhomhanda a shocrú. Táthar ag súil freisin go gcruthóidh sé poist, mar shampla i bhfuinneamh in-athnuaite, foirgnimh agus próisis atá tíosach ar fhuinneamh.

Faigh amach faoi rannchuidiú an AE le bearta aeráide domhanda inár n-amlíne.

Feiliúnach do 55

Le gur féidir leis an AE sprioc 2030 a bhaint amach, mhol an Coimisiún pacáiste reachtaíochta nua agus athbhreithnithe ar a dtugtar Feiliúnach do 55 in 2021, a chuimsigh 13 dhlí leasaithe idirnasctha agus sé dhlí bheartaithe ar aeráid agus ar fhuinneamh.


An 22 Meitheamh, Ghlac an Pharlaimint a seasamh Is:

  • An t-athbhreithniú ar an trádáil astaíochtaí scéim (ETS) chun earnálacha truaillithe a áireamh, amhail foirgnimh agus iompar de bhóthar agus deireadh a chur de réir a chéile le liúntais in aisce faoi 2032;
  • cur i bhfeidhm an ionstraim sceite carbóin ba cheart go gcuirfí praghas carbóin ar earraí allmhairithe chun dul i ngleic le hathlonnú go tíortha a bhfuil spriocanna aeráide nach bhfuil chomh uaillmhianach acu;
  • a ciste chun trasdul cothrom fuinnimh a chinntiú trí dhul i ngleic leis an mbochtaineacht fuinnimh agus soghluaisteachta dá bharr, arna mhaoiniú ag ceant liúntais ETS.


Níos luaithe i mí an Mheithimh, ghlac na Feisirí a seasamh maidir le:


Déanfaidh Feisirí Eorpacha cinneadh maidir lena seasamh ar ábhair fuinnimh amhail fuinneamh in-athnuaite, éifeachtúlacht agus cánacha sna míonna amach romhainn.


Léigh tuilleadh ar reatha Bearta an AE chun astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú

Tá an t-athrú aeráide ag dul i bhfeidhm ar na hEorpaigh inniu 

Treisiú leis an ngeilleagar ciorclach

Ina theannta sin chuir an Coimisiún an Plean Gníomhaíochta an AE maidir le Geilleagar Ciorclán i mí an Mhárta 2020, lena n-áirítear bearta feadh shaolré iomlán na dtáirgí chun próisis an gheilleagair chiorclaigh a chothú, a chothú tomhaltas inbhuanaithe agus níos lú dramhaíola a ráthú. Díreoidh sé ar:


I mí Iúil 2022, táthar ag súil go vótálfaidh Feisirí Eorpacha ar an AE nua straitéis thionsclaíoch chun cabhrú le gnólachtaí an ghéarchéim a bhaineann le Covid a shárú agus an t-aistriú go geilleagar ciorclach níos glaise a dhéanamh. I mí na Samhna 2021, d’iarr Feisirí Eorpacha go ndéanfaí beart níos cuimsithí Straitéis an AE maidir le hamhábhair chriticiúla an Eoraip a dhéanamh níos lú spleách ar allmhairí amhábhar ríthábhachtach atá ríthábhachtach dá tionscail straitéiseacha.


Faigh tuilleadh eolais faoi buntáistí an gheilleagair chiorclaigh
agus conas an Pharlaimint troideanna truailliú plaisteach.

Bee
 

Córas bia inbhuanaithe a chruthú

Tá earnáil an bhia ar cheann de na príomhchúiseanna le hathrú aeráide. Cé gurb í talmhaíocht an AE an t-aon earnáil mhór feirmeoireachta ar fud an domhain a laghdaigh a astaíochtaí gás ceaptha teasa (faoi 20% ó 1990), tá cuntas ann fós thart ar 10% d’astaíochtaí (a bhfuil 70% díobh mar gheall ar ainmhithe).

An  Straitéis Feirme go Forc, arna thíolacadh ag an gCoimisiún i mBealtaine 2020, go ráthódh sé a córas bia cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol, ag cinntiú slite beatha feirmeoirí. Clúdaíonn sé an slabhra soláthair bia ar fad, ó laghdú ar úsáid lotnaidicídí agus díolachán frithmhiocróbaigh faoi ​​leath agus úsáid leasacháin a laghdú chun úsáid na feirmeoireacht orgánach.

Parlaimint na fáilte roimh straitéis an AE ó fheirm go forc i rún a glacadh i mí Dheireadh Fómhair 2021, ach cuireadh moltaí leis chun é a dhéanamh níos inbhuanaithe fós. Shonraigh an Pharlaimint gur cheart go n-áireofaí sa phacáiste Fit for 55 spriocanna uaillmhianacha maidir le hastaíochtaí ón talmhaíocht agus úsáid talún gaolmhar.

Bithéagsúlacht a chaomhnú

Ag an am céanna tá sé mar aidhm ag an AE dul i ngleic leis an caillteanas sa bhithéagsúlacht, an poitéinseal san áireamh díothú aon mhilliún speiceas. An AE Straitéis Bithéagsúlachta do 2030, a nocht an Coimisiún i mBealtaine 2020, a bhfuil sé mar aidhm aige an dúlra a chosaint, díghrádú na n-éiceachóras a aisiompú agus stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta.

Ghlac an Pharlaimint a seasamh ar an Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030: an dúlra a thabhairt ar ais inár saol an 8 Meitheamh 2020, d’áitigh sé go bhfuil a chur chun feidhme i gcomhréir le straitéisí eile an Chomhaontaithe Ghlais Eorpaigh.


Bhí an Pharlaimint ag abhcóideacht foraoiseacht inbhuanaithe toisc go bhfuil ról ríthábhachtach ag foraoisí maidir le hastuithe carbóin a ionsú agus a fhritháireamh. Aithníonn na Feisirí freisin rannchuidiú na foraoiseachta le poist a chruthú i bpobail tuaithe agus an ról a d’fhéadfadh an AE a imirt chun foraoisí an domhain a chosaint agus a athchóiriú.

A fháil amach fíricí agus figiúirí maidir le hathrú aeráide

An t-aistriú glas a mhaoiniú

I mí Eanáir 2020, chuir an Coimisiún an Inbhuanaithe Eoraip Plean Infheistíochta, an straitéis chun an Beart Glas a mhaoiniú le infheistíocht phoiblí agus phríobháideach ar a laghad luach € 1 trilliún a mhealladh sna deich mbliana amach romhainn.

Mar chuid den phlean infheistíochta, tá an Just Meicníocht Trasdula cabhrú le maolú a dhéanamh ar thionchar socheacnamaíoch an aistrithe ar oibrithe agus ar na pobail is mó a mbíonn tionchar ag an aistriú orthu. I mí na Bealtaine 2020, mhol an Coimisiún a saoráid iasachta ón earnáil phoiblí chun tacú le hinfheistíochtaí glasa i réigiúin atá ag brath ar bhreoslaí iontaise, a d’fhormheas an Pharlaimint i mí an Mheithimh 2021.

Chomhaontaigh an Pharlaimint agus an Chomhairle ar thabhairt isteach foinsí nua ioncaim chun buiséad an AE a mhaoiniú agus an Plean téarnaimh eacnamaíoch Covid-19. Áireofaí orthu sin fáltais ón gCóras Trádála Astuithe agus meicníocht coigeartaithe teorainneacha carbóin a chuirfeadh tobhach ar allmhairí earraí áirithe.

Infheistíocht a spreagadh i inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de gníomhaíochtaí agus cosc ​​a chur ar chuideachtaí éileamh bréagach a dhéanamh go bhfuil a gcuid táirgí neamhdhíobhálach don chomhshaol - cleachtas ar a dtugtar glas-níochán - glacadh leis an bParlaimint reachtaíocht nua maidir le hinfheistíochtaí inbhuanaithe i mí an Mheithimh 2020. I mí na Samhna 2020, d'iarr Feisirí Eorpacha freisin a aistriú ó chóras neamh-inbhuanaithe go córas eacnamaíoch inbhuanaithe, chomh ríthábhachtach chun uathriail straitéiseach fadtéarmach an AE a fhorbairt agus athléimneacht an AE a mhéadú.

Faigh amach conas cabhróidh an Ciste Idirthréimhse Cóir le réigiúin an AE aistriú go geilleagar níos glaise

Faigh amach níos mó 

Faisnéis faoi tháirgí 

Tagairt: 20200618STO81513

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending