Ceangail le linn

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún claochlú gheilleagar agus sochaí an AE chun uaillmhianta aeráide a chomhlíonadh

ROINN:

foilsithe

on

Tá pacáiste tograí glactha ag an gCoimisiún Eorpach chun go mbeidh beartais aeráide, fuinnimh, úsáide talún, iompair agus cánachais an AE oiriúnach chun glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Tá sé ríthábhachtach na laghduithe astaíochtaí seo a bhaint amach sna deich mbliana amach romhainn ionas go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn neodrach ó thaobh aeráide de ar domhan faoi 2050 agus an Déileáil Ghlas na hEorpa réaltacht. Le tograí an lae inniu, tá an Coimisiún ag cur na huirlisí reachtacha i láthair chun na spriocanna a comhaontaíodh i nDlí Aeráide na hEorpa a bhaint amach agus chun ár ngeilleagar agus ár sochaí a athrú go bunúsach le haghaidh todhchaí atá cothrom, glas agus rathúil.

Sraith cuimsitheach agus idirnasctha tograí

Cumasóidh na tograí an luasghéarú riachtanach ar laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa sna deich mbliana amach romhainn. Comhcheanglaíonn siad: trádáil astaíochtaí a chur i bhfeidhm in earnálacha nua agus géarú ar Chóras Trádála Astuithe an AE atá ann cheana; úsáid mhéadaithe fuinnimh in-athnuaite; éifeachtúlacht fuinnimh níos mó; rolladh amach níos tapa ar mhodhanna iompair astaíochtaí ísle agus an bonneagar agus na breoslaí chun tacú leo; beartais chánachais a ailíniú le cuspóirí Bheart Glas na hEorpa; bearta chun sceitheadh ​​carbóin a chosc; agus uirlisí chun ár doirteal carbóin nádúrtha a chaomhnú agus a fhás.

Aiseolas
  • An Córas Trádála Astuithe an AE Cuireann (ETS) praghas ar charbón agus laghdaíonn sé an teorainn ar astaíochtaí ó earnálacha eacnamaíocha áirithe gach bliain. D’éirigh go maith leis laghdaigh astaíochtaí ó thionscail giniúna cumhachta agus dian ar fhuinneamh 42.8% le 16 bliana anuas. Inniu an Tá an Coimisiún ag moladh an caipín iomlán astaíochtaí a ísliú níos mó agus a ráta laghdaithe bliantúil a mhéadú. Tá an Coimisiún freisin ag moladh deireadh a chur le liúntais astaíochtaí saor in aisce don eitlíocht agus ailíniú leis an Scéim Dhomhanda Fritháireamh agus Laghdú Carbóin don Eitlíocht Idirnáisiúnta (CORSIA) agus chun astaíochtaí seolta a áireamh den chéad uair in ETS an AE. Chun aghaidh a thabhairt ar an easpa laghduithe ar astaíochtaí in iompar de bhóthar agus i bhfoirgnimh, bunaítear córas trádála astaíochtaí nua ar leithligh le haghaidh dáileadh breosla d'iompar de bhóthar agus d'fhoirgnimh. Molann an Coimisiún freisin méid na gCistí Nuálaíochta agus Nuachóirithe a mhéadú.
  • Chun an caiteachas substaintiúil ar an aeráid i mbuiséad an AE a chomhlánú, ba cheart do na ballstáit a n-ioncam trádála astaíochtaí go léir a chaitheamh ar thionscadail a bhaineann leis an aeráid agus le fuinneamh. Ba cheart go mbeadh cuid thiomnaithe den ioncam ón gcóras nua d'iompar de bhóthar agus d'fhoirgnimh aghaidh a thabhairt ar an tionchar sóisialta a d’fhéadfadh a bheith aige ar theaghlaigh leochaileacha, ar mhicrifhiontair agus ar úsáideoirí iompair.
  • An Rialachán maidir le Comhroinnt Iarrachtaí sannann sé spriocanna neartaithe laghdaithe astaíochtaí do gach ballstát le haghaidh foirgneamh, iompar muirí bóthair agus baile, talmhaíocht, dramhaíl agus tionscail bheaga. Ag aithint pointí tosaigh agus cumais éagsúla gach ballstáit, tá na spriocanna seo bunaithe ar a OTI per capita, agus déantar athruithe chun éifeachtúlacht costais a chur san áireamh.
  • Tá freagracht ar bhallstáit freisin as carbón a bhaint den atmaisféar, mar sin de Rialachán maidir le hÚsáid Talún, Foraoiseacht agus Talmhaíocht leagann sé sprioc foriomlán an AE maidir le haistrithe carbóin trí doirteal nádúrtha, arb ionann é agus 310 milliún tonna d’astaíochtaí CO2 faoi 2030. Ceanglóidh spriocanna náisiúnta ar Bhallstáit aire a thabhairt dá doirteal carbóin agus iad a leathnú chun an sprioc seo a bhaint amach. Faoi 2035, ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag an AE neodracht aeráide a bhaint amach sna hearnálacha úsáide talún, foraoiseachta agus talmhaíochta, lena n-áirítear astaíochtaí talmhaíochta neamh-CO2, amhail iad siúd ó úsáid leasacháin agus beostoic. Tá an Straitéis Foraoiseachta an AE Tá sé mar aidhm aige cáilíocht, cainníocht agus athléimneacht fhoraoisí an AE a fheabhsú. Tacaíonn sé le foraoiseoirí agus leis an mbithgheilleagar atá bunaithe ar fhoraoisí agus an fómhar agus úsáid bithmhaise a choinneáil inbhuanaithe, bithéagsúlacht a chaomhnú, agus a leagan amach plean chun trí bhilliún crann a phlandáil ar fud na hEorpa faoi 2030.
  • Is ionann táirgeadh agus úsáid fuinnimh agus 75% d’astaíochtaí an AE, agus mar sin tá sé ríthábhachtach an t-aistriú go córas fuinnimh níos glaise a luathú. Tá an Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite socróidh sprioc mhéadaithe chun 40% dár bhfuinneamh a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi ​​2030. Rannchuideoidh na Ballstáit go léir leis an gcuspóir seo, agus moltar spriocanna sonracha maidir le húsáid fuinnimh in-athnuaite in iompar, téamh agus fuarú, foirgnimh agus tionscal. Chun ár gcuspóirí aeráide agus comhshaoil ​​a bhaint amach, Neartaítear critéir inbhuanaitheachta maidir le húsáid bithfhuinnimh agus ní mór do na Ballstáit aon scéimeanna tacaíochta do bhithfhuinnimh a dhearadh ar bhealach a urramaíonn prionsabal cascáideach na n-úsáidí do bhithmhais adhmadach.
  • Chun úsáid fhoriomlán fuinnimh a laghdú, astaíochtaí a laghdú agus dul i ngleic le bochtaineacht fuinnimh, tá an Treoir um Éifeachtúlacht Fuinnimh socróidh a sprioc bhliantúil cheangailteach níos uaillmhianaí chun úsáid fuinnimh a laghdú ar leibhéal an AE. Treoróidh sé an chaoi a mbunaítear ranníocaíochtaí náisiúnta agus beagnach dhá oiread na hoibleagáide coigilt fuinnimh bliantúla do bhallstáit. Tá an Ceanglófar ar an earnáil phoiblí 3% dá foirgnimh a athchóiriú gach bliain chun tonn an athchóirithe a thiomáint, poist a chruthú agus úsáid fuinnimh agus costais a laghdú don cháiníocóir.
  • Teastaíonn meascán de bhearta chun dul i ngleic le hastaíochtaí ag ardú in iompar de bhóthar chun trádáil astaíochtaí a chomhlánú. Caighdeáin astaíochtaí CO2 níos láidre do ghluaisteáin agus veaineanna cuirfidh sé dlús leis an aistriú go soghluaisteacht astaíochtaí nialasacha le á cheangal go dtiocfaidh laghdú 55% ar astaíochtaí gluaisteán nua ar an meán ó 2030 agus 100% ó 2035 i gcomparáid le leibhéil 2021. Mar thoradh air sin, astaíochtaí nialasacha a bheidh sna gluaisteáin nua go léir a cláraíodh amhail 2035. Chun a chinntiú go mbeidh tiománaithe in ann a gcuid feithiclí a mhuirearú nó a bhreosla ag líonra iontaofa ar fud na hEorpa, féadfaidh an an Rialachán Bonneagair Breosla Malartacha athbhreithnithe Beidh a cheangal ar bhallstáit an acmhainn luchtaithe a leathnú de réir díolacháin carranna astaíochtaí nialasacha, agus pointí luchtaithe agus breosla a shuiteáil go tráthrialta ar mhórbhealaí: gach 60 ciliméadar le haghaidh luchtaithe leictreachais agus gach 150 ciliméadar le haghaidh athbhreoslaithe hidrigine.
  • Tá truailliú suntasach ina chúis le breoslaí eitlíochta agus muirí agus teastaíonn gníomhaíocht thiomnaithe uathu freisin chun trádáil astaíochtaí a chomhlánú. Éilíonn an Rialachán um Bonneagar Breoslaí Malartacha go bhfuil rochtain ag aerárthaí agus longa soláthar glan leictreachais i gcalafoirt agus aerfoirt mhóra. An Tionscnamh Eitlíochta ReFuelEU cuirfidh sé iallach ar sholáthraithe breosla cumasc leibhéil mhéadaitheacha breoslaí inbhuanaithe eitlíochta i scairdbhreosla a thógtar ar bord ag aerfoirt an AE, lena n-áirítear breoslaí sintéiseacha ísealcharbóin, ar a dtugtar r-bhreoslaí. Mar an gcéanna, an Tionscnamh Muirí FuelEU spreagfaidh sé glacadh le breoslaí muirí inbhuanaithe agus teicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha trí uasmhéid a shocrú teorainn le cion an gháis cheaptha teasa san fhuinneamh a úsáideann longa ag glaoch ag calafoirt na hEorpa.
  • Caithfidh an córas cánach do tháirgí fuinnimh an Margadh Aonair a chosaint agus a fheabhsú agus tacú leis an aistriú glas trí na dreasachtaí cearta a shocrú. A. athbhreithniú ar an Treoir um Chánachas Fuinnimh Molann cánachas táirgí fuinnimh a ailíniú le beartais fuinnimh agus aeráide an AE, teicneolaíochtaí glana a chur chun cinn agus díolúintí atá as dáta agus rátaí laghdaithe a spreagann úsáid breoslaí iontaise a úsáid. Tá sé mar aidhm ag na rialacha nua éifeachtaí dochracha na hiomaíochta cánach fuinnimh a laghdú, cuidiú le hioncam a fháil do Bhallstáit ó chánacha glasa, nach bhfuil chomh díobhálach don fhás ná cánacha ar shaothar.
  • Mar fhocal scoir, nua Meicníocht Coigeartaithe Teorann Carbóin cuirfidh sé praghas carbóin ar allmhairí de rogha spriocdhírithe táirgí lena chinntiú nach mbeidh 'sceitheadh ​​carbóin' mar thoradh ar ghníomhaíocht uaillmhianach aeráide san Eoraip. Déanfaidh sé seo a chinntiú go gcuireann laghduithe astaíochtaí Eorpacha le meath domhanda ar astaíochtaí, in ionad táirgeadh atá dian ar charbón a bhrú lasmuigh den Eoraip. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscal lasmuigh den AE agus ár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta a spreagadh chun céimeanna a ghlacadh sa treo céanna.

Tá na tograí seo go léir ceangailte agus comhlántach. Teastaíonn an pacáiste cothromaithe seo uainn, agus an t-ioncam a ghineann sé, chun trasdul a chinntiú a fhágann go mbeidh an Eoraip cothrom, glas agus iomaíoch, ag roinnt freagrachta go cothrom ar fud earnálacha agus Ballstáit éagsúla, agus ag soláthar tacaíochta breise nuair is cuí.

Aistriú Cothromach Sóisialta

Cé go meántéarmach agus fadtéarmach, is léir go sáraíonn na buntáistí a bhaineann le beartais aeráide an AE costais an aistrithe seo, tá an baol ann go gcuirfidh beartais aeráide brú breise ar theaghlaigh leochaileacha, ar mhicrifhiontair agus ar úsáideoirí iompair sa ghearrthéarma. Dá bhrí sin, leathnaíonn dearadh na mbeartas i bpacáiste an lae inniu na costais a bhaineann le dul i ngleic leis an athrú aeráide agus oiriúnú dó.

Ina theannta sin, ardaíonn ionstraimí praghsála carbóin ioncam is féidir a athinfheistiú chun nuálaíocht, fás eacnamaíoch, agus infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí glana a spreagadh. A. Ciste Aeráide Sóisialta nua Tá sé beartaithe maoiniú tiomnaithe a sholáthar do Bhallstáit chun cabhrú le saoránaigh infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh, córais nua téimh agus fuaraithe, agus soghluaisteacht níos glaine a mhaoiniú. Dhéanfadh buiséad an AE an Ciste Aeráide Sóisialta a mhaoiniú, ag úsáid méid atá comhionann le 25% den ioncam ionchasach ó thrádáil astaíochtaí le haghaidh breoslaí foirgnimh agus iompair de bhóthar. Cuirfidh sé maoiniú € 72.2 billiún ar fáil do na Ballstáit, don tréimhse 2025-2032, bunaithe ar leasú spriocdhírithe ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil. Le moladh chun tarraingt ar mhaoiniú na mBallstát a mheaitseáil, shlógfadh an Ciste € 144.4 billiún le haghaidh trasdul atá cothrom go sóisialta.

Is léir na buntáistí a bhaineann le gníomhú anois chun daoine agus an phláinéid a chosaint: aer níos glaine, bailte agus cathracha níos fuaire agus níos glaise, saoránaigh níos sláintiúla, úsáid agus billí fuinnimh níos ísle, poist Eorpacha, teicneolaíochtaí agus deiseanna tionsclaíocha, níos mó spáis don dúlra, agus pláinéad níos sláintiúla a thabhairt do na glúine atá le teacht. Is é an dúshlán atá ag croílár aistriú glas na hEorpa ná a chinntiú go bhfuil na buntáistí agus na deiseanna a thagann leis ar fáil do chách, chomh tapa agus chomh cothrom agus is féidir. Trí na huirlisí beartais éagsúla atá ar fáil ar leibhéal an AE a úsáid is féidir linn a chinntiú go bhfuil luas an athraithe leordhóthanach, ach nach bhfuil sé ró-suaiteach.

cúlra

An Déileáil Ghlas na hEorpa, a chuir an Coimisiún i láthair an 11 Nollaig 2019, leagtar síos an aidhm an Eoraip a dhéanamh mar an chéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Dlí na hEorpa um Aeráid, a thiocfaidh i bhfeidhm an mhí seo, cumhdaíonn sé sa reachtaíocht cheangailteach tiomantas an AE i leith neodracht aeráide agus an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Tiomantas an AE a ghlanghás ceaptha teasa a laghdú. bhí astaíochtaí 55% ar a laghad faoi 2030 curtha in iúl don UNFCCC i mí na Nollag 2020 mar rannchuidiú an AE le cuspóirí Chomhaontú Pháras a bhaint amach.

Mar thoradh ar an reachtaíocht aeráide agus fuinnimh atá ag an AE cheana féin, tá astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE tite cheana féin ag 24% i gcomparáid le 1990, cé gur fhás geilleagar an AE thart ar 60% sa tréimhse chéanna, ag díchúpláil an fháis ó astaíochtaí. Is é an creat reachtach tástáilte agus cruthaithe seo bunús an phacáiste reachtaíochta seo.

Rinne an Coimisiún measúnuithe tionchair fairsinge sular chuir sé na tograí seo i láthair chun deiseanna agus costais an aistrithe ghlais a thomhas. I Meán Fómhair 2020 a measúnú iarmharta cuimsitheach bhí sé mar bhonn agus mar thaca ag togra an Choimisiúin sprioc glan 2030 astaíochtaí astaíochtaí an AE a mhéadú go 55% ar a laghad, i gcomparáid le leibhéil 1990. Thaispeáin sé go bhfuil an sprioc seo indéanta agus tairbheach. Tacaíonn measúnuithe tionchair mionsonraithe le tograí reachtacha an lae inniu, agus an t-idirnasc le codanna eile den phacáiste á gcur san áireamh.

Tabharfaidh buiséad fadtéarmach an AE don chéad seacht mbliana eile tacaíocht don aistriú glas. 30% de na cláir faoin € 2 trilliún 2021-2027 Creat Airgeadais Ilbhliantúil agus NextGenerationEU tiomanta do thacú le gníomhaíocht aeráide; 37% den € 723.8 billiún (i bpraghsanna reatha) Áis Téarnaimh agus AthléimneachtaLeithdháiltear cláir athshlánaithe náisiúnta na mballstát faoi NextGenerationEU, ar ghníomhaíocht aeráide.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá a gheilleagar breosla iontaise tar éis a theorainneacha a bhaint amach. Ba mhaith linn pláinéad sláintiúil a fhágáil don chéad ghlúin eile chomh maith le poist agus fás maith nach ndéanann dochar dár nádúr. Is é Beart Glas na hEorpa ár straitéis fáis atá ag bogadh i dtreo geilleagair dícharbónaithe. Ba í an Eoraip an chéad mhór-roinn a dhearbhaigh go raibh sí neodrach ó thaobh na haeráide de i 2050, agus anois táimid ar na chéad chinn a chuir treochlár coincréite ar an mbord. Tugann an Eoraip an chaint ar bheartais aeráide trí nuálaíocht, infheistíocht agus cúiteamh sóisialta. "

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Is í seo an deich mbliana déanta nó sosa sa troid i gcoinne na ngéarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta. Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an Aontas Eorpach agus inniu cuirimid i láthair conas is féidir linn iad a bhaint amach. Caithfear iarracht mhór a dhéanamh i ngach earnáil agus i ngach ballstát chun todhchaí glas agus sláintiúil a bhaint amach. Le chéile, spreagfaidh ár dtograí na hathruithe riachtanacha, cuirfidh sé ar chumas gach saoránach taithí a fháil ar na buntáistí a bhaineann le gníomhaíocht aeráide a luaithe is féidir, agus tacaíocht a sholáthar do na teaghlaigh is leochailí. Beidh aistriú na hEorpa cothrom, glas agus iomaíoch. "

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Caithfidh ár n-iarrachtaí chun dul i ngleic leis an athrú aeráide a bheith uaillmhianach ó thaobh na polaitíochta de, comhordaithe go domhanda agus cothrom go sóisialta. Táimid ag nuashonrú ár seanrialacha cánachais fuinnimh dhá fhiche bliain chun úsáid breoslaí níos glaise a spreagadh agus iomaíocht chánach fuinnimh dhochrach a laghdú. Agus táimid ag moladh meicníocht um choigeartú teorainneacha carbóin a ailíneoidh an praghas carbóin ar allmhairí leis an gceann is infheidhme laistigh den AE. Agus meas iomlán á tabhairt againn ar ár ngealltanais WTO, cinnteoidh sé seo nach mbainfidh gnólachtaí eachtracha an bonn dár n-uaillmhian aeráide faoi réir riachtanas comhshaoil ​​níos laga. Spreagfaidh sé caighdeáin níos glaise lasmuigh dár dteorainneacha freisin. Is é seo an nóiméad deiridh anois nó riamh. Le gach bliain a théann thart bíonn réaltacht uafásach an athraithe aeráide níos soiléire: inniu dearbhaímid go bhfuil rún daingean againn gníomhú sula mbeidh sé rómhall i ndáiríre. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Ní bheifear in ann spriocanna an Bheart Ghlais a bhaint amach gan ár gcóras fuinnimh a athmhúnlú - seo an áit a ngintear an chuid is mó dár n-astaíochtaí. Chun neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, ní mór dúinn éabhlóid na bhfoinsí in-athnuaite a iompú ina réabhlóid agus a chinntiú nach gcuirtear aon fhuinneamh amú ar an mbealach. Socraíonn tograí an lae inniu spriocanna níos uaillmhianaí, fáil réidh le constaicí agus cuireann siad dreasachtaí ionas go mbogfaimid níos gasta i dtreo córais fuinnimh glan-nialas. "

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Leis na trí thionscnamh a bhaineann go sonrach le hiompar - ReFuel Aviation, FuelEU Maritime agus an Rialachán um Bonneagar Breoslaí Malartacha - tacóimid le haistriú na hearnála iompair go córas atá sábháilte don todhchaí. Cruthóimid margadh le haghaidh breoslaí malartacha inbhuanaithe agus teicneolaíochtaí ísealcharbóin, agus cuirfimid an bonneagar ceart i bhfeidhm chun a chinntiú go nglacfar go forleathan le feithiclí agus soithí astaíochtaí nialasacha. Tabharfaidh an pacáiste seo muid níos faide ná soghluaisteacht agus lóistíocht glasaithe. Is deis é an tAE a dhéanamh mar phríomh-mhargadh do theicneolaíochtaí ceannródaíocha. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is cuid mhór den réiteach iad foraoisí ar go leor de na dúshláin atá romhainn agus muid ag dul i ngleic le géarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta. Tá siad ríthábhachtach freisin chun spriocanna aeráide 2030 an AE a sheachadadh. Ach níl stádas caomhnaithe reatha na bhforaoisí fabhrach san AE. Ní mór dúinn úsáid na gcleachtas atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht a mhéadú agus sláinte agus athléimneacht éiceachórais foraoise a chinntiú. Is fíor-athrú cluiche é an Straitéis Foraoiseachta ar an mbealach a ndéanaimid ár bhforaoisí a chosaint, a bhainistiú agus a fhás, dár bplainéad, do dhaoine agus don gheilleagar. "

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Tá foraoisí riachtanach sa troid i gcoinne athrú aeráide. Soláthraíonn siad poist agus fás i gceantair thuaithe freisin, ábhar inbhuanaithe chun an bhithgheilleagar a fhorbairt, agus seirbhísí luachmhara éiceachórais dár sochaí. Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Foraoiseachta, trí aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​le chéile, ilfheidhmeacht ár bhforaoisí a chinntiú agus a fheabhsú agus leagann sí béim ar an ról lárnach atá ag na milliúin foraoiseoirí atá ag obair ar na tailte. Deis a bheidh sa Chomhbheartas Talmhaíochta nua do thacaíocht níos spriocdhírithe dár bhforaoisithe agus d’fhorbairt inbhuanaithe ár bhforaoisí. "

Tuilleadh eolais

Cumarsáid: oiriúnach do 55 a sholáthraíonn spriocanna aeráide 2030 an AE

Suíomh Gréasáin ag Seachadadh Beart Glas na hEorpa (lena n-áirítear tograí reachtacha)

Suíomh Gréasáin le hábhar closamhairc ar na tograí

C&A ar Chóras Trádála Astuithe an AE

C&A ar na Rialacháin um Chomhroinnt Iarrachtaí agus Úsáid Talún, Foraoiseacht agus Talmhaíocht

C&A maidir lenár gCórais Fuinnimh a dhéanamh oiriúnach dár Spriocanna Aeráide

C&A ar an Sásra um Choigeartú Teorann Carbóin

C&A ar an Treoir um Chánachas Fuinnimh a Athbhreithniú

C&A ar Bhonneagar agus Breoslaí Iompair Inbhuanaithe

Ailtireacht an phacáiste Bileog Fíricí

Bileog Fíricí um aistriú cothrom sóisialta

Bileog Fíricí Dúlra agus Foraoisí

Bileog Fíricí Iompair

Bileog Fíricí Fuinnimh

Bileog Fíricí Foirgnimh

Bileog Fíricí Tionscail

Bileog Fíricí Hidrigin

Bileog Fíricí maidir le Meicníocht um Choigeartú Teorann Carbóin

Bileog Fíricí a dhéanamh níos glaise ar Chánachas Fuinnimh

Bróisiúr ar Bheart Glas na hEorpa a Sheachadadh

Athrú aeráide

Glanann póilíní gníomhaithe aeráide ó chroí cheantar airgeadais Zurich

foilsithe

on

By

Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach de Credit Suiesse chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS
Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS

Cuireann gníomhaithe aeráide 'Rise up for Change' bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa 2021. Schweiz Rise Up For Change / Bileog trí REUTERS

Thosaigh póilíní gníomhaithe aeráide a ghlanadh ó chroílár cheantar airgeadais Zurich Dé Luain (2 Lúnasa) tar éis dóibh bealaí isteach bainc a bhac chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú iasachtóirí ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol., scríobhann Michael Shields.

Chuir póilíní Zurich gníomhaígh amhránaíochta agus cantaireachta ar bun a ghlac poist ag na bealaí isteach chuig Credit Suisse (CSGN.S) agus UBS i gcearnóg Paradeplatz i mol airgeadais na hEilvéise. (UBSG.S) tar éis dhiúltaigh siad scaipeadh.

Aiseolas

"Tá aon rud déanta ag Credit Suisse agus UBS go dtí seo ach freagra leordhóthanach a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide. Sin é an fáth go bhfuil an ghluaiseacht ceartais aeráide ag áitiú cheanncheathrú Credit Suisse agus oifig UBS in aice láimhe inniu chun aird a tharraingt ar iarmhairtí easpa gnímh institiúidí airgeadais na hEilvéise. , "Dúirt Frida Kohlmann, urlabhraí don ghrúpa Rise Up for Change, i ráiteas.

Chuir gníomhaithe fonsa taobh amuigh de cheanncheathrú Credit Suisse an tseachtain seo caite, ag seasamh mar ionadaithe ó bhanc na hEilvéise agus ag fógairt go gcuirfí deireadh lena maoiniú breosla iontaise. Léigh níos mó.

Tagann an agóid i measc tonn de mhíshásamh sibhialta ag gníomhaithe san Eilvéis, áit a bhfuil an aeráid ag téamh ag thart ar dhá oiread luas an mheáin dhomhanda agus ag athrú a thírdhreacha sléibhe cáiliúla. Léigh níos mó.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Glacann an Coimisiún treoir nua maidir le conas tionscadail bhonneagair sa todhchaí a chosaint ar athrú aeráide

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoir theicniúil nua maidir le cosaint aeráide ar thionscadail bhonneagair don tréimhse 2021-2027. Ligfidh na treoirlínte seo breithnithe aeráide a chomhtháthú in infheistíochtaí sa todhchaí agus i bhforbairt tionscadal bonneagair, cibé acu foirgnimh, bonneagar líonra nó sraith córas agus sócmhainní tógtha iad. Ar an mbealach seo, beidh infheisteoirí institiúideacha agus príobháideacha Eorpacha in ann cinntí eolasacha a dhéanamh ar thionscadail a mheastar a bheith comhoiriúnach le Comhaontú Pháras agus le cuspóirí aeráide an AE.

Cuideoidh na treoirlínte arna nglacadh leis an AE Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm, treoracha dhlí aeráide na hEorpa a chur i bhfeidhm agus cur le caiteachas níos glaise an AE. Tá siad mar chuid den pheirspictíocht de laghdú glan ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de -55% faoi 2030 agus neodracht aeráide faoi 2050; tá meas acu ar phrionsabail 'príomhacht éifeachtúlachta fuinnimh' agus 'gan dochar suntasach a dhéanamh'; agus comhlíonann siad na ceanglais atá leagtha amach sa reachtaíocht maidir le roinnt cistí AE mar InvestEU, an tSaoráid um Cheangal na hEorpa (CEF), Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF), an Ciste Comhtháthaithe (CF) agus an Ciste Just Transition (FTJ).

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending