Ceangail le linn

Déileáil Ghlas na hEorpa

Ciste Aeráide Sóisialta € 145bn chun cabhrú le teaghlaigh bochta aistriú le trasdul

foilsithe

on

Inniu (14 Iúil), ghlac an Coimisiún Eorpach sraith leathan tograí chun an sprioc maidir le glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Chun na laghduithe astaíochtaí seo a theastaíonn ón Dlí Eorpach Aeráide a tugadh chun críche le déanaí a bhaint amach, teastaíonn claochluithe bunúsacha i ngach rud ó iompar go fuinneamh. Cuimsíonn an pacáiste Ciste Aeráide Sóisialta € 145bn chun cabhrú le teaghlaigh níos boichte leis an aistriú. 

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Ag deireadh an lae, tá imní ar dhaoine an mbeidh sé seo cóir. Sílim gur pointe ríthábhachtach í an chothroime laistigh de na sochaithe agus idir na ballstáit. Tá sé de dhualgas ar an gCoimisiún a chruthú go mbeidh dlúthpháirtíocht agus cothroime mar thoradh air seo san aistriú seo. Más féidir linn a chruthú go gceapaim go mbeidh níos lú frithsheasmhachta ann. Mura bhfuil, sílim go mbeidh an fhriotaíocht ollmhór. Is é an rud a dhéanaimid go sainráite ná a admháil go bhfuil sé deacair cheana féin do dhaoine áirithe a gcuid billí fuinnimh a íoc nó as iompar. "

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen: “Ní amháin go mbeidh an Ciste Aeráide Sóisialta mar thacaíocht ioncaim dhíreach dóibh siúd ar ioncaim níos ísle, ach rachaidh sé isteach in infheistíochtaí sa nuálaíocht. Ionas go mbeidh, mar shampla, an margadh le haghaidh feithiclí leictreacha níos leithne. Má thagann ardú ar an éileamh, ansin ardaíonn an soláthar agus ansin is gnách go laghdaíonn praghsanna. "

Aiseolas

Ciste Aeráide Sóisialta

D'aithin an Coimisiún, cé go bhfuil buntáistí bheartais aeráide an AE níos tábhachtaí ná costais an aistrithe seo sa mheántéarma agus san fhadtéarma, tá an baol ann go gcuirfidh beartais aeráide brú breise ar theaghlaigh leochaileacha, ar mhicrifhiontair agus ar úsáideoirí iompair sa ghearrthéarma. Sin é an fáth go ndéanann an pacáiste iarracht na costais a bhaineann le dul i ngleic agus oiriúnú don athrú aeráide a scaipeadh go cothrom, le ‘Ciste Aeráide Sóisialta’ nua dírithe ar chabhrú le saoránaigh infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh, córais nua téimh agus fuaraithe, agus iompar níos glaine a mhaoiniú. 

Soláthróidh an Ciste, arna mhaoiniú ag buiséad an AE, ag úsáid méid atá comhionann le 25% den ioncam ionchasach ó thrádáil astaíochtaí le haghaidh breoslaí foirgnimh agus iompair de bhóthar, € 72.2bn de mhaoiniú do 2025-2032, bunaithe ar leasú spriocdhírithe ar an ilbhliantúil creat airgeadais. Déanfar é seo a dhúbailt le maoiniú meaitseála náisiúnta de 50% ag tabhairt an chiste go € 144.4bn chun aistriú atá cothrom go sóisialta a chumasú.

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Déileáil Ghlas na hEorpa

Farraigí na hEorpa a Chosaint: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar Chreat-Treoir na Straitéise Mara

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ag lorg tuairimí saoránach, institiúidí agus eagraíochtaí ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha ar an gcaoi le tuairimí an AE a dhéanamh Treoir Réime um Straitéis Mhuirí níos éifeachtaí, níos éifeachtaí agus níos ábhartha do na huaillmhianta atá leagtha síos sa Déileáil Ghlas na hEorpa. Ag tógáil ar na tionscnaimh a fógraíodh faoi Bheart Glas na hEorpa, go háirithe an Plean Gníomhaíochta nialais Truaillithe agus an Straitéis Bithéagsúlachta an AE go 2030Féachann an t-athbhreithniú seo lena chinntiú go bhfuil timpeallacht mhuirí na hEorpa á rialú ag creat láidir, a choinníonn glan agus sláintiúil é agus a úsáid inbhuanaithe á chinntiú ag an am céanna.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tá farraigí agus aigéin shláintiúla riachtanach dár bhfolláine agus chun ár gcuspóirí aeráide agus bithéagsúlachta a bhaint amach. Mar sin féin, tá tionchar diúltach ag gníomhaíochtaí daonna ar an saol inár bhfarraigí. Tá caillteanas agus truailliú bithéagsúlachta fós ag bagairt ar shaol agus ar ghnáthóga muirí, agus tá an t-athrú aeráide ina bhagairtí ollmhóra ar na haigéin agus ar an bpláinéad iomlán. Caithfimid cosaint agus cúram ár bhfarraigí agus ár n-aigéan a mhéadú. Sin é an fáth go gcaithfimid súil ghéar a choinneáil ar ár rialacha reatha agus, más gá, iad a athrú sula mbeidh sé rómhall. Tá do thuairimí ar an muirthimpeallacht ríthábhachtach sa phróiseas seo. "

Is í an Chreat-Treoir um Straitéis Mara príomhuirlis an AE chun an timpeallacht mhuirí a chosaint agus tá sé mar aidhm aici éiceachórais mhuirí sláintiúla, táirgiúla agus athléimneacha a choinneáil, agus úsáid níos inbhuanaithe acmhainní mara a chinntiú ar mhaithe leis na glúine atá ann faoi láthair agus na glúine atá le teacht. Féachfaidh an t-athbhreithniú ar an Treoir níos mionsonraithe ar an gcaoi a d'fheidhmigh sí go dtí seo, agus torthaí an Choimisiúin á gcur san áireamh Tuarascáil ar an Straitéis Mara a foilsíodh i Meitheamh 2020 agus a oiriúnacht chun dul i ngleic le tionchair charnacha ghníomhaíochtaí an duine ar an muirthimpeallacht a mheas. Tá an comhairliúchán poiblí ar oscailt go dtí 21 Deireadh Fómhair. Tá tuilleadh faisnéise sa eisiúint nuachta anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún straitéis nua chun foraoisí an AE a chosaint agus a athchóiriú

foilsithe

on

Inniu (16 Iúil), ghlac an Coimisiún Eorpach an Straitéis Foraoise nua an AE do 2030, tionscnamh suaitheanta de chuid an Déileáil Ghlas na hEorpa a thógann ar an AE Straitéis Bithéagsúlachta do 2030. Cuireann an straitéis leis an pacáiste bearta beartaithe chun laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 55% ar a laghad a bhaint amach faoi 2030 agus neodracht aeráide in 2050 san AE. Cuidíonn sé freisin leis an AE a thiomantas a chomhlíonadh chun aistrithe carbóin a fheabhsú trí doirteal nádúrtha de réir Dlí Aeráide. Trí aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​le chéile, tá sé mar aidhm ag an Straitéis Foraoiseachta ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú agus leagann sí béim ar an ról lárnach atá ag foraoiseoirí.

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta. Feidhmíonn siad mar doirteal carbóin agus cabhraíonn siad linn tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus an tionchar triomach a laghdú. Ar an drochuair, tá go leor brú éagsúil ag baint le foraoisí na hEorpa, lena n-áirítear athrú aeráide.

Cosaint, athchóiriú agus bainistíocht inbhuanaithe foraoisí

Aiseolas

Socraíonn an Straitéis Foraoiseachta fís agus gníomhartha nithiúla chun méid agus cáilíocht na bhforaoisí san AE a mhéadú agus a gcosaint, a n-athchóiriú agus a n-athléimneacht a neartú. Méadóidh na gníomhartha atá beartaithe forghabháil carbóin trí doirteal agus stoic fheabhsaithe agus ar an gcaoi sin cur le maolú an athraithe aeráide. Geallann an Straitéis foraoisí príomhfháis agus seanfháis a chosaint go docht, foraoisí díghrádaithe a athbhunú, agus a chinntiú go ndéantar iad a bhainistiú go hinbhuanaithe - ar bhealach a chaomhnaíonn na seirbhísí éiceachórais ríthábhachtacha a sholáthraíonn foraoisí agus a bhfuil an tsochaí ag brath orthu.

Cuireann an Straitéis na cleachtais bhainistíochta foraoise is cairdiúla don aeráid agus don bhithéagsúlacht chun cinn, leagann sí béim ar an ngá le húsáid bithmhaise coillteach a choinneáil laistigh de theorainneacha inbhuanaitheachta, agus spreagann sí úsáid adhmaid atá tíosach ar acmhainní de réir phrionsabal an easghluaiseachta.

Ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú

Foráiltear leis an Straitéis freisin go bhforbrófar scéimeanna íocaíochta d’úinéirí agus do bhainisteoirí foraoise chun seirbhísí malartacha éiceachóras a sholáthar, eg trí chodanna dá bhforaoisí a choinneáil slán. Beidh an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) nua, i measc nithe eile, ina dheis chun tacaíocht níos spriocdhírithe a thabhairt d’fhoraoisithe agus d’fhorbairt inbhuanaithe foraoisí. Cruthóidh an struchtúr rialachais nua d’fhoraoisí spás níos cuimsithí do Bhallstáit, úinéirí agus bainisteoirí foraoisí, an tionscal, an saol acadúil agus an tsochaí shibhialta chun plé a dhéanamh faoi thodhchaí foraoisí san AE agus cuideoidh sé leis na sócmhainní luachmhara seo a choinneáil ar feadh na nglún atá le teacht.

Faoi dheireadh, fógraíonn an Straitéis Foraoiseachta togra dlíthiúil chun monatóireacht, tuairisciú agus bailiú sonraí foraoise san AE a mhéadú. Tabharfaidh bailiú sonraí comhchuibhithe an AE, in éineacht le pleanáil straitéiseach ar leibhéal na mBallstát, pictiúr cuimsitheach den stát, den éabhlóid agus de na forbairtí atá beartaithe i bhforaoisí san AE amach anseo. Tá sé seo fíorthábhachtach chun a chinntiú gur féidir le foraoisí a bhfeidhmeanna iomadúla a chomhlíonadh ar son na haeráide, na bithéagsúlachta agus an gheilleagair.

Tá a léarscáil bhóithre chun trí bhilliún crann breise a phlandáil ar fud na hEorpa faoi 2030 agus meas iomlán á tabhairt ar phrionsabail éiceolaíochta - an crann ceart san áit cheart chun na críche cearta.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Soláthraíonn foraoisí baile don chuid is mó den bhithéagsúlacht a fhaighimid ar an Domhan. Ionas go mbeidh ár n-uisce glan, agus ár n-ithreacha saibhir, teastaíonn foraoisí sláintiúla uainn. Tá foraoisí na hEorpa i mbaol. Sin é an fáth go n-oibreoimid chun iad a chosaint agus a athshlánú, chun bainistíocht foraoise a fheabhsú, agus chun tacú le foraoiseoirí agus airíoch foraoise. Sa deireadh, táimid go léir mar chuid den dúlra. A dhéanaimid chun an ghéarchéim aeráide agus bithéagsúlachta a chomhrac, déanaimid ar mhaithe lenár sláinte agus lenár dtodhchaí féin. "

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Is iad foraoisí scamhóga ár domhain: tá siad ríthábhachtach dár n-aeráid, bithéagsúlacht, ithir agus cáilíocht an aeir. Is iad foraoisí scamhóga ár sochaí agus ár ngeilleagair freisin: déanann siad slite beatha i gceantair thuaithe, soláthraíonn siad táirgí riachtanacha dár saoránaigh, agus tá luach sóisialta domhain acu trína nádúr. Aithníonn an Straitéis Foraoise nua an ilfheidhmeacht seo agus taispeánann sí conas is féidir le huaillmhian comhshaoil ​​dul lámh ar láimh le rath eacnamaíoch. Tríd an Straitéis seo, agus le tacaíocht ón gcomhbheartas talmhaíochta nua, cuirfidh ár bhforaoisí agus ár bhforaoisithe an saol isteach san Eoraip inbhuanaithe, rathúil agus neodrach ó thaobh na haeráide de. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is oidhreacht nádúrtha luachmhar iad foraoisí Eorpacha nach féidir glacadh léi go deonach. Ní amháin go bhfuil sé riachtanach athléimneacht fhoraoisí na hEorpa a chosaint, a athshlánú agus a thógáil chun troid i gcoinne na ngéarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta, ach freisin chun feidhmeanna socheacnamaíocha na bhforaoisí a chaomhnú. Taispeánann an rannpháirtíocht mhór i gcomhairliúcháin phoiblí go bhfuil cúram ar na hEorpaigh faoi thodhchaí ár bhforaoisí, mar sin ní mór dúinn an bealach a ndéanaimid ár bhforaoisí a chosaint, a bhainistiú agus a fhás a athrú go dtabharfadh sé tairbhí dáiríre do chách. "

cúlra

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta a bhuíochas dá bhfeidhm mar dhoirteanna carbóin chomh maith lena gcumas tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus triomach a laghdú. tionchar. Is éiceachórais luachmhara iad freisin, ina bhfuil cuid mhór de bhithéagsúlacht na hEorpa. Cuireann a gcuid seirbhísí éiceachórais lenár sláinte agus lenár bhfolláine trí rialáil uisce, soláthar bia, cógais agus ábhar, laghdú agus rialú riosca tubaiste, cobhsú ithreach agus rialú creimthe, íonú aeir agus uisce. Is áit iad foraoisí le haghaidh áineasa, scíthe agus foghlama, chomh maith le cuid de shlí bheatha.

Tuilleadh eolais

Straitéis Foraoise nua an AE do 2030

Ceisteanna agus Freagraí ar Straitéis Nua Foraoiseachta an AE do 2030

Bileog Fíricí Dúlra agus Foraoisí

Bileog Fíricí - 3 billiún crann breise

Suíomh Gréasáin 3 billiún crann

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún claochlú gheilleagar agus sochaí an AE chun uaillmhianta aeráide a chomhlíonadh

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending