Ceangail le linn

Scéim Trádála Astuithe (ETS)

Athrú aeráide: Déileáil ar Chóras Trádála Astuithe níos uaillmhianaí (ETS) 

ROINN:

foilsithe

on

Tá sé aontaithe ag Feisirí Eorpacha agus rialtais an AE an Córas Trádála Astuithe a athchóiriú chun astuithe tionsclaíocha a laghdú tuilleadh agus infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí atá neamhdhíobhálach don aeráid, ENVI.

Córas Trádála Astuithe an AE (ETS), a chumhdaíonn an prionsabal “íoc mar a thruaillítear”, atá ag croílár bheartas aeráide na hEorpa agus ríthábhachtach chun cuspóir an AE maidir le neodracht aeráide a bhaint amach. Trí phraghas a chur ar astaíochtaí gás ceaptha teasa (GHG), spreag an ETS laghduithe suntasacha ar astaíochtaí an AE, toisc go bhfuil dreasacht ag tionscail a n-astaíochtaí a laghdú agus infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí atá neamhdhíobhálach don aeráid.

Uaillmhianta méadaithe do 2030

Ní mór astaíochtaí sna hearnálacha ETS a laghdú 62% faoi 2030, i gcomparáid le 2005, atá pointe céatadáin amháin níos mó ná mar a mhol an Coimisiún. Chun an laghdú sin a bhaint amach, beidh laghdú aonuaire ar chainníocht na liúntas uile-AE de 90 Mt Co2 in 2024 agus 27 Mt in 2026 in éineacht le laghdú bliantúil ar liúntais de 4.3% ó 2024-27. agus 4.4% ó 2028-30.

Deireadh a chur de réir a chéile le liúntais in aisce do chuideachtaí

Cuirfear deireadh de réir a chéile leis na liúntais in aisce do thionscail san ETS mar seo a leanas:

2026: 2.5%, 2027: 5%, 2028: 10%, 2029: 22.5%, 2030: 48.5%, 2031: 61%, 2032: 73.5%, 2033: 86%: 2034.

Aiseolas

An Sásra Coigeartaithe Teorann Carbóin (CBAM), ar shroich Feisirí Eorpacha leibhéal comhaontú le rialtais an AE níos luaithe an tseachtain seo chun sceitheadh ​​carbóin a chosc, a thabhairt isteach de réir a chéile ar an luas céanna is a chuirfear deireadh de réir a chéile leis na liúntais in aisce san ETS. Dá bhrí sin cuirfear tús le CBAM in 2026 agus cuirfear isteach go hiomlán é faoi 2034.

Faoi 2025, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an riosca sceite carbóin i gcás earraí arna dtáirgeadh san AE atá beartaithe lena n-onnmhairiú go tíortha nach bhfuil san AE agus, más gá, tíolacfaidh sé togra reachtach a chomhlíonann an WTO chun aghaidh a thabhairt ar an riosca sin. Ina theannta sin, úsáidfear thart ar 47.5 milliún liúntas chun maoiniú nua agus breise a chruinniú chun aghaidh a thabhairt ar aon bhaol maidir le sceitheadh ​​carbóin a bhaineann le honnmhairiú.

ETS II le haghaidh foirgneamh agus iompair

Bunófar ETS II nua ar leith le haghaidh breosla d’iompar de bhóthar agus d’fhoirgnimh a leagfaidh praghas ar astaíochtaí ó na hearnálacha sin faoi 2027. Tá sé sin bliain níos déanaí ná mar a mhol an Coimisiún. Mar a d’iarr an Pharlaimint, cumhdófar breosla d’earnálacha eile amhail déantúsaíocht freisin. Ina theannta sin, d’fhéadfaí ETS II a chur siar go dtí 2028 chun saoránaigh a chosaint, má tá praghsanna fuinnimh thar a bheith ard. Ina theannta sin, bunófar sásra nua um chobhsaíocht praghsanna chun a áirithiú, má ardaíonn praghas liúntais in ETS II os cionn 45 EUR, go scaoilfear 20 milliún lamháltas breise.

An t-aistriú glas a mhaoiniú

Cuirfear níos mó airgid ar fáil do theicneolaíochtaí nuálacha agus chun an córas fuinnimh a nuachóiriú.

An Ciste Nuálaíochta, a mhéadú ón 450 liúntas reatha go 575 milliún.

An Ciste Nuachóirithe a mhéadú trí 2.5% breise de liúntais a chur ar ceant a thacóidh le tíortha AE a bhfuil OTI per capita faoi bhun 75% de mheán an AE.

Déanfar gach ioncam náisiúnta ó liúntais ETS a chur ar ceant ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an aeráid.

Chomhaontaigh na Feisirí agus an Chomhairle freisin a Ciste Aeráide Sóisialta do na daoine is leochailí. Tá preasráiteas níos mionsonraithe ar seo ar fáil anseo.

Astuithe ó loingseoireacht a áireamh

As iarrann an Pharlaimint roinnt uaireanta, déanfar an ETS, den chéad uair, a leathnú chuig iompar muirí. Is féidir leat tuilleadh a léamh ar an gcuid seo den chomhaontú anseo.

Cúlchiste Cobhsaíochta Margaidh

Cuirfear 24% de na liúntais ETS ar fad sna cúlchiste cobhsaíochta margaidh aghaidh a thabhairt ar mhíchothromaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann idir soláthar agus éileamh ar liúntais sa mhargadh mar gheall ar shuaitheadh ​​seachtrach amhail na cinn de bharr COVID-19.

Dramhaíola

Ní mór do thíortha AE astaíochtaí ó shuiteálacha loiscthe dramhaíola cathrach ó 2024 a thomhas, a thuairisciú agus a fhíorú. Faoin 31 Eanáir 2026, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil a mbeidh sé mar aidhm aici suiteálacha den sórt sin a áireamh in EU ETS ó 2028 le rogha an diúltaithe go dtí 2030. ar a dhéanaí.

Tar éis an déileáil, rapóirtéir Peter Liese (EPP, RO), dúirt: “Cuirfidh an comhaontú seo go mór le dul i ngleic le hathrú aeráide ar chostais ísle. Tabharfaidh sé spás anála do shaoránaigh agus don tionscal in amanna deacra agus tabharfaidh sé comhartha soiléir do thionscal na hEorpa go n-íocann sé as infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí glasa.”

Na chéad chéimeanna eile

Beidh ar an bParlaimint agus ar an gComhairle an comhaontú a fhormheas go foirmiúil sula bhféadfaidh an dlí nua teacht i bhfeidhm.

cúlra

Tá an ETS mar chuid den “Oiriúnach do 55 sa phacáiste 2030”, arb é plean an AE é astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990 i gcomhréir le an Dlí Eorpach Aeráide. Tá comhaontuithe caibidlíochta cheana féin ag Feisirí Eorpacha le rialtais an AE CBAM, Gluaisteáin CO2, LULUCF, Iarracht a Roinnt agus ETS eitlíochta.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending