Ceangail le linn

Athrú aeráide

Bunaíonn BCE ionad athraithe aeráide

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá cinneadh déanta ag an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) ionad athraithe aeráide a bhunú chun an obair ar shaincheisteanna aeráide i gcodanna éagsúla den bhanc a thabhairt le chéile. Léiríonn an cinneadh seo an tábhacht mhéadaitheach atá ag athrú aeráide don gheilleagar agus do bheartas an BCE, chomh maith leis an ngá le cur chuige níos struchtúrtha maidir le pleanáil straitéiseach agus comhordú.

Tuairisceoidh an t-aonad nua, ar a mbeidh thart ar dheichniúr ball foirne ag obair le foirne atá ann cheana ar fud an bhainc, d’Uachtarán an BCE Christine Lagarde, a dhéanann maoirseacht ar obair an BCE ar athrú aeráide agus airgeadas inbhuanaithe.

“Bíonn tionchar ag athrú aeráide ar gach ceann dár réimsí beartais,” a dúirt Lagarde. “Soláthraíonn an t-ionad athraithe aeráide an struchtúr a theastaíonn uainn chun dul i ngleic leis an gceist leis an bpráinn agus leis an gcinneadh atá tuillte aige."

Déanfaidh an t-ionad athraithe aeráide clár oibre aeráide an BCE a mhúnlú agus a stiúradh go hinmheánach agus go seachtrach, ag tógáil ar shaineolas na bhfoirne uile atá ag obair cheana ar ábhair a bhaineann leis an aeráid. Eagrófar a ghníomhaíochtaí i sruthanna oibre, idir bheartas airgeadaíochta agus fheidhmeanna stuamachta, agus tacóidh baill foirne leo a bhfuil saineolas acu ar shonraí agus ar athrú aeráide. Cuirfidh an t-ionad athraithe aeráide tús lena chuid oibre go luath i 2021.

Díríonn na cúig shruth oibre san ionad athraithe aeráide ar: 1) cobhsaíocht airgeadais agus beartas stuamachta; 2) anailís mhaicreacnamaíoch agus beartas airgeadaíochta; 3) oibríochtaí agus riosca margaidh airgeadais; 4) Beartas agus rialáil airgeadais an AE; agus 5) inbhuanaitheacht chorparáideach.

Déanfar athbhreithniú ar an struchtúr nua tar éis trí bliana, agus é mar aidhm sa deireadh cúinsí aeráide a ionchorprú i ngnáthghnó an BCE.

Athrú aeráide

Todhchaí atá Athléimneach ar an Aeráid a Thógáil - Straitéis nua de chuid an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le Straitéis nua AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide, ag leagan amach an chosáin chun ullmhú do thionchair dosheachanta an athraithe aeráide. Cé go ndéanann an AE gach a bhfuil ar a chumas chun athrú aeráide a mhaolú, sa bhaile agus go hidirnáisiúnta, ní mór dúinn a bheith réidh freisin chun aghaidh a thabhairt ar a iarmhairtí dosheachanta. Ó thonnta teasa marfacha agus triomaigh tubaisteacha, go foraoisí laghdaithe agus cóstaí a chreimeann leibhéil na farraige ag ardú, tá athrú aeráide ag dul chun dochair cheana féin san Eoraip agus ar fud an domhain. Ag tógáil ar Straitéis Oiriúnaithe don Athrú Aeráide 2013, is í aidhm mholtaí an lae inniu an fócas a athrú ó thuiscint na faidhbe go réitigh a fhorbairt, agus bogadh ó phleanáil go cur i bhfeidhm.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa, Frans Timmermans: “Is meabhrúchán lom é an paindéim COVID-19 nach féidir iarmhairtí dearfacha a bheith ag ullmhúchán leordhóthanach. Níl aon vacsaín ann i gcoinne na géarchéime aeráide, ach is féidir linn í a throid fós agus ullmhú dá éifeachtaí dosheachanta. Mothaítear tionchair an athraithe aeráide cheana féin laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach. Tugann an straitéis nua um oiriúnú aeráide deis dúinn ullmhóidí a bhrostú agus a dhoimhniú. Má ullmhaímid inniu, is féidir linn amárach atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a thógáil. "

Tá méadú ag teacht ar chaillteanais eacnamaíocha de bharr drochaimsire a bhaineann leis an aeráid. San AE, tá na caillteanais sin ina n-aonar cheana féin os cionn € 12 billiún in aghaidh na bliana. Taispeánann meastacháin coimeádacha go mbeadh caillteanas bliantúil de € 3 billiún ar a laghad mar thoradh ar gheilleagar an AE inniu a théamh go domhanda 170 ° C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Bíonn tionchar ag athrú aeráide ní amháin ar an ngeilleagar, ach ar shláinte agus folláine na nEorpach freisin, atá ag fulaingt níos mó ó thonnta teasa; ba í an tubaiste nádúrtha ba mharfaí in 2019 ar fud an domhain an tonn teasa Eorpach, le 2500 bás.

Caithfidh gach cuid den tsochaí agus gach leibhéal rialachais, laistigh agus lasmuigh den AE, a bheith i gceist lenár ngníomh ar oiriúnú don athrú aeráide. Oibreoimid chun sochaí atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a thógáil trí eolas a fheabhsú tionchair aeráide agus réitigh oiriúnaithe; le pleanáil oiriúnaithe a mhéadú agus aeráid measúnuithe riosca; le gníomh oiriúnaithe a luathú; agus trí chabhrú le hathléimneacht aeráide a neartú ar fud an domhain.

Oiriúnú níos cliste, níos gasta agus níos sistéamaí

Ní mór gníomhaíochtaí oiriúnaithe a bheith bunaithe ar uirlisí láidre agus uirlisí measúnaithe riosca atá ar fáil do chách - ó theaghlaigh ag ceannach, ag tógáil agus ag athchóiriú tithe go gnóthais i réigiúin chósta nó feirmeoirí ag pleanáil a gcuid barraí. Chun é seo a bhaint amach, molann an straitéis gníomhartha a teorainneacha an eolais ar oiriúnú a bhrú ionas gur féidir linn bailiú níos mó agus níos fearr sonraí maidir le rioscaí agus caillteanais a bhaineann leis an aeráid, agus iad a chur ar fáil do chách. Aeráid-ADAPT, déanfar an t-ardán Eorpach um eolas ar oiriúnú a fheabhsú agus a leathnú, agus cuirfear réadlann sláinte tiomnaithe leis chun tionchair an athraithe aeráide ar shláinte a rianú, a anailísiú agus a chosc níos fearr.

Tá tionchair ag athrú aeráide ar gach leibhéal den tsochaí agus ar fud gach earnáil den gheilleagar, mar sin caithfidh gníomhartha oiriúnaithe a bheith sistéamach. Leanfaidh an Coimisiún ag ionchorprú cúinsí athléimneachta aeráide i ngach réimse beartais ábhartha. Tacóidh sé le straitéisí agus pleananna oiriúnaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm tuilleadh le trí thosaíocht leathana: oiriúnú a chomhtháthú i beartas macra-fhioscach, réitigh bunaithe ar nádúr le haghaidh oiriúnaithe, agus oiriúnú áitiúil gníomhaíochta.

Gníomh idirnáisiúnta a mhéadú

Caithfidh ár mbeartais oiriúnaithe don athrú aeráide teacht lenár gceannaireacht dhomhanda maidir le maolú ar athrú aeráide. Bhunaigh Comhaontú Pháras sprioc domhanda maidir le hoiriúnú agus leag sé béim ar oiriúnú mar phríomh-rannchuiditheoir le forbairt inbhuanaithe. Cuirfidh an AE cuir chuige fo-náisiúnta, náisiúnta agus réigiúnacha i leith oiriúnaithe chun cinn, le fócas ar leith ar oiriúnú san Afraic agus i Stáit i mBéal Forbartha na nOileán Beag. Méadóimid an tacaíocht d’athléimneacht agus ullmhacht aeráide idirnáisiúnta trí acmhainní a sholáthar, trí thosaíocht a thabhairt do ghníomh agus éifeachtúlacht a mhéadú, tríd an maoiniú idirnáisiúnta a mhéadú agus trí níos láidre rannpháirtíocht agus malartuithe domhanda ar oiriúnú. Oibreoimid freisin le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun an bhearna i maoiniú aeráide idirnáisiúnta a dhúnadh.

cúlra

Tá athrú aeráide ag tarlú inniu, mar sin caithfimid amárach níos athléimní a thógáil. Tá an domhan díreach tar éis na deich mbliana is teo ar taifead a thabhairt chun críche nuair a buaileadh teideal na bliana is teo ocht n-uaire. Tá minicíocht agus déine na ndálaí foircneacha aeráide agus aimsire ag méadú. Cuimsíonn na foircinní seo tinte foraoise agus tonnta teasa gan fasach díreach os cionn an Chiorcail Artach go triomaigh tubaisteacha i réigiún na Meánmhara, agus ó hairicíní ag creachadh réigiúin is forimeallaí an AE go foraoisí arna ndíothú ag ráigeanna ciaróg coirt gan fasach i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Tá imeachtaí mall, mar fhásach, cailliúint bithéagsúlachta, díghrádú talún agus éiceachórais, aigéadú aigéin nó ardú leibhéal na farraige chomh millteach san fhadtéarma.

D’fhógair an Coimisiún Eorpach an Straitéis nua, níos uaillmhianaí seo de chuid an AE maidir le hoiriúnú don Athrú Aeráide sa Chumarsáid ar an Déileáil Ghlas na hEorpa, tar éis 2018 meastóireacht ar Straitéis 2013 agus comhairliúchán poiblí oscailte idir Bealtaine agus Lúnasa 2020. Beidh an Togra Eorpach um Dhlí Aeráide soláthraíonn sé an bunús le haghaidh uaillmhian méadaithe agus comhleanúnachas beartais maidir le hoiriúnú. Comhtháthaíonn sé an sprioc dhomhanda maidir le hoiriúnú in Airteagal 7 de Chomhaontú Pháras agus Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 13 i ndlí an AE. Geallann an togra don AE agus do na Ballstáit dul chun cinn leanúnach a dhéanamh chun acmhainn oiriúnaitheach a threisiú, athléimneacht a neartú agus leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú. Cuideoidh an straitéis oiriúnaithe nua leis an dul chun cinn seo a thabhairt i gcrích.

Tuilleadh eolais

2021 Straitéis an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide

Ceisteanna agus Freagraí

Oiriúnú do shuíomh Gréasáin an athraithe aeráide

Déileáil Ghlas na hEorpa

Stoic físeáin ar oiriúnú don athrú aeráide

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Taispeáin an plean dúinn: Cuireann infheisteoirí brú ar chuideachtaí teacht glan ar an aeráid

Reuters

foilsithe

on

By

San am atá caite, bhí vótaí scairshealbhóirí ar an gcomhshaol annamh agus furasta iad a chur ar leataobh. D’fhéadfadh cuma dhifriúil a bheith ar rudaí sa séasúr cruinnithe bliantúla ag tosú an mhí seo chugainn, nuair a bheidh cuideachtaí ag tabhairt aghaidh ar na rúin is mó d’infheisteoirí atá ceangailte le hathrú aeráide le blianta, scríobh Simon Jessop, Matthew Green agus Ross Kerber.

Is dóigh go bhfaighidh na vótaí sin níos mó tacaíochta ná mar a bhí i mblianta roimhe seo ó bhainisteoirí móra sócmhainní ag lorg soiléireachta ar an gcaoi a bhfuil sé beartaithe ag feidhmeannaigh oiriúnú agus rath a bhaint amach i ndomhan ísealcharbóin, de réir agallaimh Reuters le níos mó ná dosaen infheisteoirí gníomhaígh agus bainisteoirí ciste.

Sna Stáit Aontaithe, tá scairshealbhóirí tar éis 79 rún a bhaineann leis an aeráid a chomhdú go dtí seo, i gcomparáid le 72 don bhliain seo caite agus 67 in 2019, de réir sonraí arna dtiomsú ag an Institiúid um Infheistíochtaí Inbhuanaithe agus arna roinnt le Reuters. Mheas an institiúid go bhféadfadh an comhaireamh 90 a bhaint amach i mbliana.

I measc na n-ábhar a gcaithfear vótáil ag cruinnithe ginearálta bliantúla (CGBanna) tá glaonna ar theorainneacha astaíochtaí, tuarascálacha truaillithe agus “iniúchtaí aeráide” a léiríonn tionchar airgeadais an athraithe aeráide ar a ngnólachtaí.

Téama leathan is ea brú a chur ar chorparáidí ar fud earnálacha, ó ola agus iompar go bia agus deoch, mionsonraí a thabhairt ar an gcaoi a bhfuil sé beartaithe acu a gcuid lorg carbóin a laghdú sna blianta amach romhainn, ar aon dul le gealltanais an rialtais astaíochtaí a ghearradh go glan nialas faoi 2050.

“Tá spriocanna glan-nialasacha do 2050 gan plean inchreidte lena n-áirítear spriocanna gearrthéarmacha ag dul i méid, agus ní mór do scairshealbhóirí iad a choinneáil cuntasach,” a dúirt bainisteoir ciste fálaithe na Breataine billiúnaí Chris Hohn, atá ag brú ar chuideachtaí ar fud an domhain vóta scairshealbhóra athfhillteach a choinneáil ar a gcuid pleananna aeráide.

Deir go leor cuideachtaí go soláthraíonn siad neart faisnéise cheana féin faoi shaincheisteanna aeráide. Deir roinnt gníomhaígh, áfach, go bhfeiceann siad comharthaí go bhfuil níos mó feidhmeannaigh i giúmar déileála i mbliana.

Dúirt Royal Dutch Shell an 11 Feabhra go mbeadh sé ar an gcéad mhór-ola agus gáis chun vóta den sórt sin a thairiscint, tar éis fógraí den chineál céanna ó oibreoir aerfoirt na Spáinne Aena, cuideachta earraí tomhaltóra na RA Unilever agus gníomhaireacht rátála na Stát Aontaithe Moody's.

Cé go bhfuil an chuid is mó de na rúin neamhcheangailteach, is minic a spreagann siad athruithe le tacaíocht fiú 30% nó níos mó de réir mar a fhéachann feidhmeannaigh leis an oiread infheisteoirí agus is féidir a shásamh.

“Tá na héilimh ar nochtadh méadaithe agus ar shocrú spriocanna i bhfad níos pointeáilte ná mar a bhí siad in 2020,” a dúirt Daniele Vitale, ceann rialachais Georgeson atá lonnaithe i Londain, a thugann comhairle do chorparáidí ar thuairimí scairshealbhóirí.

Cé go bhfuil níos mó agus níos mó cuideachtaí ag eisiúint spriocanna glan-nialasacha do 2050, de réir na gcuspóirí atá leagtha amach i dtréimhse aeráide Pháras 2015, is beag duine a d’fhoilsigh spriocanna eatramhacha. Staidéar anseo ón gcomhairleacht inbhuanaitheachta léirigh an Pol Theas nach raibh ach 10% de na 120 gnólacht a phóil sé, ó earnálacha éagsúla, tar éis é sin a dhéanamh.

“Tá an iomarca débhríochta agus easpa soiléireachta ann maidir leis an turas agus an bealach cruinn atá cuideachtaí ag dul a ghlacadh, agus cé chomh tapa agus is féidir linn a bheith ag súil le gluaiseacht,” a dúirt Mirza Baig, ceann na maoirseachta infheistíochta ag Aviva Investors.

Taispeánann anailís sonraí ó bhanc na hEilvéise J Safra Sarasin, arna roinnt le Reuters, scála an dúshláin chomhchoitinn.

Rinne Sarasin staidéar ar astaíochtaí thart ar 1,500 gnólacht in Innéacs Domhanda MSCI, seachfhreastalaí leathan do chuideachtaí liostaithe an domhain. Ríomh sé mura gcuirfeadh cuideachtaí ar fud an domhain a ráta astaíochtaí a laghdú, go n-ardóidís teochtaí domhanda níos mó ná 3 chéim Celsius faoi 2050.

Tá sé sin i bhfad níos giorra ná sprioc chomhaontú Pháras an téamh a theorannú go “i bhfad faoi bhun” 2C, 1.5 más féidir.

Ar leibhéal tionscail, tá difríochtaí móra ann, fuair an staidéar: Dá n-astaíonn gach cuideachta ag an leibhéal céanna leis an earnáil fuinnimh, mar shampla, bheadh ​​an t-ardú teochta ag 5.8C, agus earnáil na n-ábhar - miotail agus mianadóireacht san áireamh - ar ndóigh le haghaidh stáplaí 5.5C agus tomhaltóirí - lena n-áirítear bia agus deoch - 4.7C.

Tá na ríomhanna bunaithe den chuid is mó ar leibhéil astaíochtaí tuairiscithe cuideachtaí in 2019, an bhliain iomlán is déanaí a ndearnadh anailís orthu, agus clúdaíonn siad astaíochtaí Scóip 1 agus 2 - iad siúd is cúis le cuideachta go díreach, móide táirgeadh an leictreachais a cheannaíonn sí agus a úsáideann sí.

Is dóigh go mbeidh an brú is mó ar infheisteoirí ar mhaithe le soiléire in earnálacha a bhfuil astaíochtaí ardcharbóin acu.

I mí Eanáir, mar shampla, nocht ExxonMobil - laggard fada ó thionscal fuinnimh agus é ag leagan síos spriocanna aeráide - a astaíochtaí Scóip 3, iad siúd atá ceangailte le húsáid a tháirgí.

Spreag sé seo Córas Scoir Fostaithe Poiblí California (Calpers) rún scairshealbhóra a lorg ag lorg na faisnéise.

Dúirt Simiso Nzima ó Calpers, ceann rialachais chorparáidigh don chiste pinsin $ 444 billiún, go bhfaca sé 2021 mar bhliain gealladh fúthu d’imní aeráide, agus dóchúlacht níos airde ann go mbainfeadh cuideachtaí eile comhaontuithe le hinfheisteoirí gníomhaígh.

"Tá tú ag féachaint ar oiriúint maidir le hathrú aeráide."

D'iarr Exxon, áfach, ar Choimisiún Urrúis agus Malartaithe na SA cead chun vótaí a scipeáil ar cheithre thogra scairshealbhóra eile, trí cinn a bhaineann le cúrsaí aeráide, de réir comhdúcháin le CSS. Luann siad cúiseanna ar nós go ndearna an chuideachta leasuithe “curtha i bhfeidhm go substaintiúil” cheana féin.

Dúirt urlabhraí Exxon go raibh cainteanna leanúnacha aige lena gheallsealbhóirí, as ar eascair nochtadh astaíochtaí. Dhiúltaigh sé trácht a dhéanamh ar na hiarrataí ar vótaí a scipeáil, mar a rinne CSS, nár rialaigh fós ar iarratais Exxon amhail Dé Máirt déanach (23 Feabhra).

I bhfianaise thionchar scairshealbhóirí móra, tá gníomhaithe ag súil le níos mó ó BlackRock, an t-infheisteoir is mó ar domhan le $ 8.7 trilliún faoi bhainistíocht, a gheall cur chuige níos déine i leith saincheisteanna aeráide.

An tseachtain seo caite, d’iarr BlackRock ar bhoird plean aeráide a bhunú, sonraí astaíochtaí a scaoileadh agus spriocanna láidre gearrthéarmacha laghdaithe a dhéanamh, nó riosca go bhfeicfeadh stiúrthóirí vótáil síos ag an CGB.

Thacaigh sé le rún ag CGB Procter & Gamble, a tionóladh go neamhghnách i mí Dheireadh Fómhair, a d’iarr ar an gcuideachta tuairisc a thabhairt ar iarrachtaí chun dífhoraoisiú ina slabhraí soláthair a dhíchur, ag cabhrú léi pas a fháil le tacaíocht 68%.

“Is mór an trua é ach tá súil againn gur comhartha é ar rudaí le teacht” ó BlackRock, a dúirt Kyle Kempf, urlabhraí ar urraitheoir réitigh Green Century Capital Management i mBostún.

Agus é ag lorg tuilleadh sonraí faoina phleananna 2021, amhail is dá dtacódh sé le rúin Hohn, thagair urlabhraí BlackRock do threoir roimh ré go leanfadh sé “cur chuige cás ar chás agus gach togra á mheas de réir a fhiúntais”.

Dúirt an bainisteoir sócmhainní is mó san Eoraip, Amundi, an tseachtain seo caite go gcuirfeadh sé níos mó rúin ar ais freisin.

Ba chosúil nach raibh Vanguard, an dara hinfheisteoir is mó ar domhan le $ 7.1 trilliún faoi bhainistíocht, chomh cinnte.

D'áitigh Lisa Harlow, ceannaire maoirseachta Vanguard don Eoraip, sa Mheánoirthear agus san Afraic, go raibh sé “deacair a rá” an mbeadh a tacaíocht do rúin aeráide i mbliana níos airde ná a ráta tacaíochta traidisiúnta duine as gach deichniúr.

Tá sé mar aidhm ag Hohn na Breataine, bunaitheoir an chiste fálaithe $ 30 billiún TCI, meicníocht rialta a bhunú chun dul chun cinn aeráide a mheas trí vótaí scairshealbhóirí bliantúla.

I rún “Abair ar Aeráid”, iarrann infheisteoirí ar chuideachta glanphlean nialasach mionsonraithe a sholáthar, lena n-áirítear spriocanna gearrthéarmacha, agus é a chur chuig vóta neamhcheangailteach bliantúil. Mura bhfuil infheisteoirí sásta, beidh siad i riocht níos láidre ansin chun údar a thabhairt do vótáil síos stiúrthóirí, atá sa phlean.

Tugann comharthaí luatha le fios go bhfuil an móiminteam ag dul chun cinn.

Tá seacht rún ar a laghad comhdaithe ag Hohn trí TCI. Tá Fondúireacht an Chiste Infheistíochta Leanaí, a bhunaigh Hohn, ag obair le grúpaí feachtais agus bainisteoirí sócmhainne chun níos mó ná 100 rún a chomhdú sa dá shéasúr CGB eile sna Stáit Aontaithe, san Eoraip, i gCeanada, sa tSeapáin agus san Astráil.

“Ar ndóigh, ní thacóidh gach cuideachta leis an Say on Climate,” a dúirt Hohn le cistí pinsin agus cuideachtaí árachais i mí na Samhna. “Beidh troideanna ann, ach is féidir linn na vótaí a bhuachan.”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Téann Plato i ngleic leis an athrú aeráide

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

Cad a nascann Plato, fealsamh ársa na hAithne, leis an bhfadhb fadtéarmach is práinní sa 21ú haois? Ina leabhar nua Plato Tackles Climate Change, tugann an t-údar agus an múinteoir atá lonnaithe sa Bhruiséil Matthew Pye treoir maidir le ciall a bhaint as an ngéarchéim aeráide. Agus é ag taisteal trí smaointe athair bunaithe fealsúnacht an Iarthair, tugann an leabhar le chéile go dána peirspictíocht eolaíoch saibhir faisnéise ar ghéarchéim na haeráide le spraíúlacht thurgnamhach shaothar Plato. Déanann an leabhar inrochtaineacht a chumasc le doimhneacht, agus ní cúthail sé ó na ceisteanna móra " scríobhann Sebastien Kaye, céimí le déanaí de Rialachas Comhshaoil ​​in Ollscoil Oxford

B’fhéidir gurb é an mac léinn Socrates, Plato, an duine is fearr aithne ar na fealsúna ársa. Bhí tionchar domhain aige ar Ársaíocht chlasaiceach. Bhunaigh Plato an chéad ollscoil, acadamh Fealsúnachta san Aithin inar oibrigh a mhic léinn ar shaincheisteanna fealsúnachta tábhachtacha a bhaineann le fírinne, buanna agus meiteashiseolaíocht. Na céadta bliain ina dhiaidh sin, thug athfhionnadh Plato san Iarthar spreagadh mór don Renaissance - athbhreithe a spreag (d’fhéadfaí a rá) le géarchéim an Bháis Dhuibh. Tugann Matthew Pye Plato ar ais chun beatha, ag aiséirí a léargas chun ciall a bhaint as an éigeandáil aeráide atá againn faoi láthair.

Éilíonn fadhb an athraithe aeráide, Matthew Pye, athmhachnamh mór eile a dhéanamh ar gach rud. Agus é ag tabhairt aghaidh ar dhlíthe neamh-soshannta na fisice, bagairt an chliseadh sistéamaigh, agus sochaí a bhfuil caidreamh sleamhain aici leis an bhfírinne, cuireann an leabhar seo spás intleachtúil sábháilte agus dúshlánach ar fáil chun gach rud a chew. Áitíonn sé go bhfuil an chuma air go bhfuil sé meargánta ligean dár mianta gearr-radharcacha agus ró-bhród eisiatach an duine an lámh in uachtar a fháil ar roinnt fírinne shimplí faoin réaltacht. Aibhsíonn Pye cé chomh ciallmhar is atá sé a bheith ag imirt timpeall le cothromaíocht dhomhain ina suí sa nádúr, agus cé chomh priacal atá sé dearcadh lag agus ócáideach a bheith agat ar an bhfírinne; agus le pointí tógtha go cúramach tugann sé isteach saol Plato agus oibríonn sé chun rudaí a dhéanamh soiléir.

Baineann cuid amháin le “Meath na Fírinne”. Tugann sé dá aire go bhfuil cuma níos imeallaithe anois ar thaicticí stale na n-amhrasach aeráide, lena gcomhráite glib atá deartha chun aird a dhíriú agus a dhíspreagadh, agus go bhfuil an borradh i bhfeasacht ar athrú aeráide le fada an lá. Mar sin féin, nochtann Pye cé chomh tromchúiseach agus atá an ghéarchéim i gcónaí agus cé chomh dícheangailte ón réaltacht atáimid fós. Cuireann sé in iúl nach bhfuil roinnt ceisteanna an-bhunúsacha á gcur againn fós, mar shampla “Cé chomh tapa agus a chaithfimid ár n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú chun fanacht faoi bhun 1.5 ° C nó 2 ° C?”, “Cén fáth nach bhfuil spriocanna aeráide fréamhaithe sa phríomhshruth fós. eolaíocht an bhuiséid charbóin? ”.

Fíoraíonn Matthew Pye cuntais phearsanta na hanailíse ar a thuras i saol an oideachais agus an ghnímh um athrú aeráide. Deich mbliana ó shin, bhunaigh sé Acadamh Aeráide do dhaltaí meánscoile sa Bhruiséil. Ag croílár na hiarrachta seo bhí comhoibriú le roinnt oibre ceannródaíoch le heolaithe a chruthaigh innéacs chun na staitisticí ríthábhachtacha atá taobh thiar den ghéarchéim aeráide a dhéanamh soiléir. Formhuinithe ag an iliomad údarás domhanda san eolaíocht aeráide, dúirt an tionscadal “cut11percent.org”Soláthraíonn sé na laghduithe céatadáin ar astaíochtaí GHG ar chóir do gach tír a bheith á laghdú gach bliain chun fanacht laistigh de spás oibriúcháin‘ sábháilte ’téimh. Míníonn an leabhar na príomhfhíorais agus na prionsabail sa chomhaontú i measc eolaithe, chun go mbeidh seans acu fanacht laistigh de thairseacha teochta Chomhaontú Pháras, go gcaithfidh na náisiúin an-ardfhorbartha astaíochtaí domhanda a laghdú 11% gach bliain, ag tosú anois . Tá a céatadán bliantúil féin de laghduithe astaíochtaí ag gach tír a mhéadaíonn le neamhghníomh. Tá sé de cheart ag daoine eolas a bheith acu ar na staitisticí ríthábhachtacha seo a nuashonraítear gach bliain. Áitíonn Pye gurb iad na cóid marthanais iad do thodhchaí sábháilte - agus tá easpa dlíthe chun an gníomh bunúsach seo de chiall is coiteann a léiriú ag nochtadh go soiléir riocht an duine.

Is é teachtaireacht lárnach an leabhair an ceart seo ar eolas agus an glao diongbháilte go gcaithfidh iarrachtaí polaitiúla a bheith bunaithe go uathúil ar réaltacht eolaíoch ghéarchéim na haeráide.

Ba é Plato an chéad duine a dhírigh ar na línte lochtanna atá ann i gcóras inar féidir le creideamh an phobail an fhírinne a athúsáid tríd an bpróiseas daonlathach; vótáil na hAithnigh ársa chun dul i gcogadh tubaisteach leis na Spartaigh agus vótáil siad chun sean-Shócraitéas críonna a fhorghníomhú. Go deimhin, seachas figiúr an fhealsaimh ard-intinne ag juggling le coincheapa ar nós buanna, fírinne agus an t-anam, tá an duine ar a dtugtar Plato a d’fhulaing tráma agus tragóid mhór ina shaol. Nuair a rinne an daonlathas a raibh cónaí air ann cinntí meargánta, nuair a rinne fórsaí arm Spartan an cultúr borradh i sochaí na hAithne a shárú, rinne sé a dhícheall ciall a bhaint as gach rud. Conas a d’fhéadfadh a leithéid de shochaí uasal agus forásach a bheith chomh gearr-radharcach? Conas a theipfeadh chomh tubaisteach ar chultúr chomh nuálach agus chomh hard sin, le héachtaí suntasacha sna healaíona agus sa teicneolaíocht? Tugann Pye comhthéacs stairiúil Plato chun beatha, agus ansin casann sé na ceisteanna céanna i dtreo ár gcuid ama féin.

Tá cáineadh luath Plato ar an daonlathas fíor nuair a dhéantar anailís ar pholaitíocht chomhaimseartha an athraithe aeráide a oiread agus a dhéanann sé chun ciall a bhaint as rath an choitiantachta eite dheis le déanaí.

Glacann Matthew leis an mbeirt acu seo, ag oiriúnú snáithe eatarthu agus ‘Simile of the Ship’ Plato. Sa tsamhail seo, tá an long cosúil le Stát, áit a bhfuil an captaen dall agus is gá í a threorú. Tá mairnéalach na loinge (an Fealsúnaí), atá oilte in ealaín na loingseoireachta, á scriosadh ag mairnéalaigh a bhíonn ag cuartú na fírinne (na Demos). Táimid go léir tar éis dul ar thuras an athraithe aeráide - ní féidir linn éalú. Braitheann an cinneadh deiridh, a leagann Pye béim air, ar cé a cheapfaimid mar chaptaen ár loinge - na séantaí agus na moilleoirí nó iad siúd a bhfuil sé de mhisneach acu aghaidh a thabhairt ar fhírinne an athraithe aeráide agus gníomhú air?

Tagann Pye ar an gconclúid go gcaithfidh na réitigh lárnacha chun dul i ngleic leis an athrú aeráide a bheith dlíthiúil agus go gcaithfidh siad a bheith misniúil. Dlí toisc go dteastaíonn réiteach sistéamach ó fhadhb sistéamach - tá i bhfad níos mó giarála agus cumhachta ag dlíthe ná ag gníomhartha aonair. Misneach toisc go n-éilíonn smaoineamh taobh amuigh de chlichés cultúrtha an athraithe aeráide go gcaithfimid a bheith measartha dáiríre faoinár n-iarrachtaí féin, agus ciallaíonn sé freisin go gcaithfimid a bheith cróga go leor chun fíor-scála na géarchéime a admháil. Tugann an leabhar, cosúil lena Acadamh agus a cheachtanna do dhaoine óga, cuireadh don léitheoir teacht isteach i spás inar cosúil go bhfuil na rudaí seo inúsáidte agus réasúnta.

Matthew Pyeleabhar “Téann Plato i ngleic leis an Athrú Aeráide” ar fáil le ceannach ag Bol agus Amazon. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Acadamh Aeráide Matthew Pye Cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending