Ceangail le linn

geilleagar ciorclach

Cén fáth ar chóir do thíortha agus do réigiúin féachaint ar chur chuige ciorclach chun a ngeilleagair a atógáil agus a athrú?

foilsithe

on

Faoi 2050, ithefaidh an domhan acmhainní atá comhionann le trí Domhan phláinéid. Le tomhaltas neamh-inbhuanaithe inbhuanaithe acmhainní teoranta, tá géarghá le gníomhaíocht thapa agus d'aon ghnó chun freagairt don dúshlán seo. Agus fós i 2019, sheol muid níos lú ná an deichiú cuid (a ach 8.6%) den ábhar go léir a tháirgtear ar ais sa timthriall, le hathúsáid agus le hathchúrsáil. Tá sé sin laghdú 1% ó 9.1 2018% i, ní léir go bhfuil dul chun cinn easpónantúil, scríobh Cliona Howie agus Laura Nolan.

D’fhéadfadh a. Mar thoradh ar chonair chiorclach forbartha geilleagair san Eoraip a Laghdú 32% ar thomhaltas ábhair phríomha faoi 2030, agus 53% faoi 2050. Mar sin, cad atá ag cur bac ar ghníomh trom chun na spriocanna seo a bhaint amach?

I Márta 2020 sheol an AE a Plean Gníomhaíochta nua um Gheilleagar Ciorclach mar fhreagairt ar an Eoraip a dhéanamh “níos glaine agus níos iomaíche”, le hUachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen á rá go ndéanfaidh “geilleagar ciorclach níos lú spleáchais orainn agus go neartóidh sé ár n-athléimneacht. Ní amháin go bhfuil sé seo go maith dár dtimpeallacht, ach laghdaíonn sé an spleáchas trí na slabhraí soláthair a ghiorrú agus a éagsúlú. " I mí Mheán Fómhair, mhol von der Leyen na spriocanna maidir le hastaíochtaí a laghdú níos mó ná an tríú cuid ar an mbóthar chun an AE a bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050.

Ag an am céanna, tá rialtais réigiúnacha agus náisiúnta ag troid tionchair phaindéim Covid-19 chun cabhrú lena ngeilleagair a atógáil, poist a chruthú agus a shábháil. Tá trasdul geilleagair chiorclach ríthábhachtach chun an atógáil sin a dhéanamh, fad is a shroicheann sé spriocanna astaíochtaí glan-nialasacha a leag Comhaontú Pháras agus Beart Glas an AE le déanaí chun a chinntiú go leagfaidh ár ngeilleagar cosán inbhuanaithe dár dtodhchaí.

Tiomantas a thabhairt do gheilleagar ciorclach chun poist agus maoiniú a fháil

Féadann geilleagar ciorclach deiseanna nua eacnamaíocha a chruthú, a chinntiú go sábhálann tionscail ábhair, agus go nginfidh siad luach breise ó tháirgí agus ó sheirbhísí. Ó 2012 go 2018 beidh líon na poist atá nasctha leis an ngeilleagar ciorclach san AE d’fhás 5%. D’fhéadfadh trasdul ciorclach ar scála Eorpach a chruthú 700,000 post nua faoi 2030 agus OTI an AE a mhéadú 0.5% breise.

Féadann geilleagar ciorclach infheistíochtaí a threisiú, maoiniú nua a fháil agus dlús a chur leis pleananna téarnaimh ag leanúint na paindéime. Beidh réigiúin a chuimsíonn an geilleagar ciorclach in ann maoiniú fómhair ó ionstraimí maoinithe téarnaimh agus athléimneachta 'Next Generation EU' an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear Plean Infheistíochta an Bheart Ghlais Eorpaigh, InvestEU agus cistí a thacaíonn leis an bPlean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach. Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa comhlánóidh sé maoiniú nuálaíochta príobháideach chun réitigh nua a thabhairt ar an margadh. Tá tacaíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch ón Aontas Eorpach agus óna Bhallstáit chun beartais áitiúla a fhorbairt i bhfabhar geilleagair chiorclaigh ag cothú forbairt straitéisí agus uirlisí náisiúnta agus réigiúnacha le haghaidh comhair, mar shampla An tSlóivéin agus an Balcáin an Iarthair tíortha.

Ag bogadh i dtreo nuálaíochta córais chun an t-aistriú a luathú

Sa lá atá inniu ann is féidir linn go leor tionscnamh aonair iontach a fheiceáil i gcathracha agus i réigiúin ar fud na hEorpa. Ach “ní leor cineálacha cur chuige traidisiúnta,” a dúirt an Coimisiún i mí na Nollag seo caite nuair a d’fhoilsigh sé Beart Glas na hEorpa tograí. Coimisinéir Comhshaoil Virginijus Sinkevičius Dúirt “beidh athrú níos sistéamaí riachtanach chun bogadh níos faide ná bainistíocht dramhaíola amháin agus aistriú ceart a bhaint amach go geilleagar ciorclach."

Cé go gcuireann tionscadail nuálaíochta atá ann cheana luach leis an aistriú go geilleagar ciorclach, is é an dúshlán atá romhainn fós gá oibriú thar go leor disciplíní agus slabhraí luacha ag an am céanna. Éilíonn an cur chuige leathan seo comhordú sofaisticiúil agus foirmiúil. Caithfidh an t-aistriú go geilleagar ciorclach a bheith sistéamach agus leabaithe i ngach cuid den tsochaí le go mbeidh sé fíor-chlaochlaitheach.

Níl aon teimpléad ann, ach tá modheolaíocht ann

Is tapa a fhéachann daoine ar fhadhb agus teacht ar réiteach láithreach. Feabhsóidh réitigh ar dhúshláin aonair an stádas reatha de réir a chéile, ach ní chuideoidh siad linn ár gcuspóirí uaillmhianacha a bhaint amach agus an pictiúr mór san áireamh. Ina theannta sin, wféadfaidh hata a bheith ag obair i gcathair nó i réigiún amháin, b’fhéidir nach n-oibreodh sé i margadh eile. “Is bealach líneach smaointeoireachta iad teimpléid agus pleananna maidir le conas cathracha a athrú le bheith ciorclach,” a mhínigh Ladeja Godina Košir, Stiúrthóir Athrú Ciorclach, Cathaoirleach Ardán Geallsealbhóirí Eacnamaíocht Chiorclach na hEorpa. “Caithfimid foghlaim óna chéile agus tuiscint a fháil ar a d’oibrigh. Ní mór dúinn leomh freisin a fheiceáil conas atá gach cathair uathúil chun samhlacha geilleagair chiorclacha a fhorbairt do gach cathair. "

Teastaíonn meicníochtaí uainn a chabhróidh linn foghlaim ó dhaoine eile ach freastal ar thimpeallachtaí uathúla agus ar riachtanais atá ag síorathrú. Ag EIT Climate-KIC, tugtar Taispeántas Deep ar an bpróiseas a úsáidimid chun é seo a dhéanamh. Is uirlis dearaí córais é a athraíonn críocha agus slabhraí luacha ina saotharlanna beo don gheilleagar ciorclach agus don nuálaíocht réidh le cur i bhfeidhm ar scála mór, bunaithe ar ghníomhaíocht.

Taispeántais Dhomhain: modheolaíocht inaistrithe

Is sampla amháin í an tSlóivéin i measc go leor tíortha atá tiomanta d’aistriú ciorclach ar mhórscála, ag obair le EIT Climate-KIC chun píolótach taispeána a fhorbairt agus a sheachadadh a rachaidh i ngleic le claochlú iomlán an tslabhra luacha trí bheartas, oideachas, airgeadas, fiontraíocht agus rannpháirtíocht an phobail a ghiaráil. Is féidir gnéithe de na heispéiris seo a mhacasamhlú ar fud suíomhanna tástála Eorpacha eile: faoi láthair táimid ag obair chun cur chuige ciorclach aistrithe geilleagair a fhorbairt le tíortha mar an Iodáil, an Bhulgáir agus Éire, réigiúin mar Cantabria sa Spáinn agus cathracha mar Milan agus Leuven, ag cruthú go bhfuil raon éagsúil de is féidir le geilleagair aistriú a dhéanamh agus a achtú ar scála.

Chun réitigh chiorclacha sistéamacha a chur i bhfeidhm ní mór do gheallsealbhóirí oibriú le chéile ar fud an AE, stáit, réigiúnacha agus áitiúla. Tá Aeráid-KIC EIT leas a bhaint as comhfhoghlaim ar fud saincheisteanna agus dúshláin chasta, lena n-áirítear ilcheardlanna a óstáil le gníomhaithe ón tionscal, riarachán, eagraíochtaí neamhrialtasacha, na hearnálacha poiblí agus príobháideacha, agus taighde agus an saol acadúil.

Gan aon duine a fhágáil ina dhiaidh

Is iad na pobail áitiúla, an tionscal agus na gnóthais chomh maith le páirtithe leasmhara eile na príomhthairbhithe a bhaineann le haistriú inbhuanaithe ísealcharbóin earnálacha éagsúla agus slabhraí luacha. Tá sé ríthábhachtach úinéireacht ar an gclaochlú seo agus a phleananna gníomhaíochta a dheonú do gach saoránach, agus ní tharlóidh trasdul éifeachtach dá uireasa. Cuimsíonn sé seo baill an phobail, seirbhísigh phoiblí, lucht acadúil, fiontraithe, mic léinn agus lucht déanta beartas.

Cinntíonn an comhtháthú seo de na gníomhaithe uile ar fud an oiread sin codanna dár sochaí go gcuirtear creataí comhéadain gabhdáin agus sreabhach isteach sa chur chuige punainne. Ach, inniu tá creataí beartais agus fioscacha deartha do gheilleagar líneach. Trí oibriú leis an riarachán poiblí agus leis an gCoimisiún Eorpach chun idirphlé ilpháirtithe leasmhara a chur chun cinn, giarálann EIT Aeráid-KIC gníomh ar fud leibhéil éagsúla rialachais agus earnálacha: más gá dúinn an córas iomlán a athrú, ní ghearrfaidh sé oibriú le hAireacht amháin. Inár gcuid oibre leanúnach, chonaiceamar go leor ranna laistigh de réigiúin agus táimid diongbháilte oibriú le chéile. Ach nuair a bhailíonn cinnteoirí timpeall an bhoird chun fadhb chasta cosúil le geilleagar ciorclach a dhíphacáil, níl sé neamhchoitianta a thuiscint nach raibh go leor ama ann chun na comhráite cearta a dhéanamh chun cláir a chomhordú ná roinnt línte buiséid idir-rannacha nó aireachta a thrasnú. Laistigh dár Taispeántais Dhomhain um Aistriú Geilleagar Ciorclach, oibríonn an tSaotharlann um Beartas Trasdula ar fud iliomad comhlachtaí rialtais chun beartais nua a athmhúnlú agus a athfhoirmliú a chomhtháthaíonn ciorclán i gcreat rialála nua.

A cis féidir sochaithe inbhuanaithe agus uilechuimsitheacha a bheith mar thoradh ar gheilleagar ircular

Trí rannpháirtíocht a thabhairt do gach pobal agus geallsealbhóir éagsúil, chomh maith le spásanna a sholáthar inar féidir le duine ar bith scileanna ábhartha a fhoghlaim, a fhorbairt agus a chothabháil, cuireann sé ar chumas saoránach páirt a ghlacadh agus dul i mbun na n-aistrithe - ag cinntiú go bhfanann fócas ar réaltacht éagsúil dhaonra an réigiúin.

Más rud é ag an am seo de chur isteach sochaíoch gan fasach, go dtapaíonn réigiúin na hEorpa an deis seo chun cláir gheilleagair chiorclaigh atá níos cuimsithí agus níos iomaíche a thógáil, labhróidh na buntáistí cumaisc ar a son féin. Ciallaíonn sé bogadh ó réitigh theicneolaíocha aonair go punann gníomhaíochta níos leithne a spreagfaidh scileanna nua agus a chruthóidh poist, a shroichfidh astaíochtaí nialasacha agus a fheabhsóidh rochtain ar cháilíocht beatha fheabhsaithe. Ciallaíonn sé oibriú le chéile, ar bhealach cothrom agus trédhearcach. Is éard atá i gceist leis na beartais atá ag cur stad ar nuálaíocht shistéamach a aithint agus a athrú. Trí thacaíocht ó Deep Taispeántais, tá EIT Climate-KIC ag comhtháthú foghlaim, ag cabhrú leis na foghlaimí seo a roinnt agus ag tógáil ar an gcleachtas is fearr agus oiriúnú áitiúil chun sochaithe inbhuanaithe agus uilechuimsitheacha a chruthú i margaí, réigiúin agus cathracha eile.

Mhéadódh an luach saothair gach a bhfuil sé mar aidhm ag réigiún a bhaint amach: astaíochtaí carbóin glan-nialasacha a bhaint amach, chuirfeadh sé ar chumas réigiúin fanacht iomaíoch agus gan aon duine a fhágáil ina ndiaidh.

Tá Cliona Howie ag obair mar chomhairleoir comhshaoil ​​le breis agus 20 bliain, ag tacú leis na hearnálacha poiblí agus príobháideacha i réimsí mar chaomhnú, éifeachtúlacht acmhainní, éiceolaíocht thionsclaíoch agus symbiosis. Ag EIT Climate-KIC tá sí chun tosaigh ar fhorbairt agus aistriú geilleagair chiorclaigh.

Is saineolaí rannpháirtíochta geallsealbhóirí í Laura Nolan a bhfuil taithí aici ar chláir a sheachadadh i réimsí an athraithe aeráide, fuinneamh in-athnuaite agus forbairt inbhuanaithe. Ag EIT Climate-KIC tá sí i gceannas ar fhorbairt clár geilleagair chiorclaigh agus bainistíonn sí tionscadail Eorpacha mar H2020 CICERONE.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil [ríomhphost faoi chosaint]

geilleagar ciorclach

Tionchar táirgeadh teicstíle agus dramhaíola ar an gcomhshaol

foilsithe

on

Tá éadaí, coisbheart agus teicstílí tí freagrach as truailliú uisce, astaíochtaí gás ceaptha teasa agus líonadh talún. Faigh amach níos mó san infographic. Mar thoradh ar fhaisean gasta - soláthar leanúnach stíleanna nua ar phraghsanna an-íseal - tá méadú mór tagtha ar líon na n-éadaí a tháirgtear agus a caitheadh ​​amach.

Chun dul i ngleic leis an tionchar ar an gcomhshaol, ba mhaith leis an AE dlús a chur leis an bogadh i dtreo geilleagair chiorclaigh.

I mí an Mhárta 2020, an Ghlac an Coimisiún Eorpach plean gníomhaíochta nua maidir le geilleagar ciorclach, a chuimsíonn straitéis AE maidir le teicstílí, a bhfuil sé mar aidhm aici nuálaíocht a spreagadh agus athúsáid a threisiú laistigh den earnáil. Tá an Pharlaimint ar tí vótáil tuarascáil ar thionscnamh féin ar phlean gníomhaíochta an gheilleagair chiorclaigh go luath i 2021.

Ní mór prionsabail ciorclach a chur i bhfeidhm ag gach céim de shlabhra luacha chun go n-éireoidh leis an ngeilleagar ciorclach. Ó dhearadh go táirgeadh, an bealach ar fad chuig an tomhaltóir.

Jan Huitema (Athnuachan na hEorpa, an Ísiltír), lFPE ar phlean gníomhaíochta an gheilleagair chiorclaigh.
infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílí Fíricí agus figiúirí faoi thionchar teicstílí ar an gcomhshaol  

Úsáid uisce

Tógann sé go leor uisce teicstíle a tháirgeadh, móide talamh chun cadás agus snáithíní eile a fhás. Meastar gur úsáideadh an tionscal teicstíle agus éadaí domhanda 79 billiún méadar ciúbach uisce in 2015, cé gur tháinig riachtanais gheilleagar iomlán an AE chun solais 266 billiún méadar ciúbach in 2017. Chun t-léine cadáis amháin a dhéanamh, Teastaíonn 2,700 lítear d’uisce úr de réir meastacháin, is leor chun freastal ar riachtanais óil duine amháin ar feadh 2.5 bliana.

Infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílíFíricí agus figiúirí faoi thionchar teicstílí ar an gcomhshaol  

Truailliú uisce

Meastar go mbeidh táirgeadh teicstíle freagrach as thart ar 20% de thruailliú uisce glan domhanda ó tháirgí ruaimnithe agus críochnaithe.

Scaoileann sintéisí níocháin meastachán 0.5 milliún tonna de mhicreascannáin isteach san aigéan bliain.

Is éard atá i gceist le héadaí sintéiseacha a sciúradh Scaoileadh 35% de mhicreaplaistigh bunscoile isteach sa timpeallacht. Féadann ualach níocháin amháin d’éadaí poileistear 700,000 snáithín microplaisteacha a urscaoileadh a d’fhéadfadh deireadh a chur leis an mbiashlabhra.

Infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílí     

Astaíochtaí gáis cheaptha teasa

Meastar go bhfuil an tionscal faisin freagrach as 10% d’astaíochtaí domhanda carbóin - níos mó ná eitiltí idirnáisiúnta agus loingseoireacht mhuirí le chéile.

Dar leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, gineadh thart ar cheannacháin teicstíle san AE in 2017 654 kg d’astaíochtaí CO2 in aghaidh an duine.

Dramhaíl teicstíle i láithreáin líonta talún

Tá athrú tagtha freisin ar an mbealach a bhfaigheann daoine réidh le héadaí nach dteastaíonn, agus earraí á gcaitheamh seachas á ndeonú.

Ó 1996, tá méadú 40% tagtha ar líon na n-éadaí a ceannaíodh san AE in aghaidh an duine tar éis titim ghéar i bpraghsanna, rud a laghdaigh saolré na n-éadaí. Úsáideann na hEorpaigh beagnach 26 cileagram teicstílí agus caitheann siad thart ar 11 chileagram díobh gach bliain. Is féidir éadaí úsáidte a onnmhairiú lasmuigh den AE, ach tá siad loscadh nó líonta talún den chuid is mó (87%).

Ar fud an domhain athchúrsáiltear níos lú ná 1% de na héadaí mar éadaí, go páirteach mar gheall ar theicneolaíocht neamhleor.

Dul i ngleic le dramhaíl teicstíle san AE

Tá sé mar aidhm ag an straitéis nua aghaidh a thabhairt ar fhaisean gasta agus treoirlínte a sholáthar chun leibhéil arda bailithe ar leithligh de dhramhaíl teicstíle a bhaint amach.

faoin treoir dramhaíola a d’fhormheas an Pharlaimint in 2018, beidh oibleagáid ar thíortha AE teicstílí a bhailiú ar leithligh faoi 2025. Cuimsíonn straitéis nua an Choimisiúin bearta freisin chun tacú le hábhair chiorclacha agus próisis táirgeachta, dul i ngleic le ceimiceáin ghuaiseacha a bheith ann agus cabhrú le tomhaltóirí teicstílí inbhuanaithe a roghnú.

Éicilipéad an AE gur féidir le táirgeoirí a urramaíonn critéir éiceolaíochta feidhm a bheith acu maidir le míreanna, ag cinntiú go bhfuil úsáid theoranta substaintí díobhálacha agus truailliú uisce agus aeir laghdaithe.

Tá roinnt beart tugtha isteach ag an AE freisin chun tionchar na dramhaíola teicstíle ar an gcomhshaol a mhaolú. Cistí Horizon 2020 RESYNTEX, tionscadal a úsáideann athchúrsáil cheimiceach, a d’fhéadfadh samhail ghnó geilleagair chiorclaigh a sholáthar don tionscal teicstíle.

Tá sé de chumas ag samhail níos inbhuanaithe de tháirgeadh teicstíle an geilleagar a threisiú. "Tá an Eoraip i ngéarchéim sláinte agus eacnamaíochta gan fasach, ag nochtadh leochaileacht ár slabhraí soláthair domhanda," a dúirt an príomh-FPE Huitema. "Cruthóidh samhlacha nua nuálacha gnó a spreagadh fás eacnamaíoch nua agus na deiseanna fostaíochta a bheidh ag teastáil ón Eoraip a aisghabháil."

Tuilleadh eolais faoi dhramhaíl san AE

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

geilleagar ciorclach

R-dramhaíl san AE: Fíricí agus figiúirí  

foilsithe

on

Is é r-dramhaíola an sruth dramhaíola is mó fáis san AE agus athchúrsáiltear níos lú ná 40%. Sainmhíníonn feistí leictreonacha agus trealamh leictreach saol an lae inniu. Ó mheaisíní níocháin agus folúsghlantóirí go fóin chliste agus ríomhairí, tá sé deacair an saol a shamhlú gan iad. Ach tá an dramhaíl a ghineann siad ina constaic ar iarrachtaí an AE a lorg éiceolaíoch a laghdú. Léigh tuilleadh chun a fháil amach conas atá an AE ag dul i ngleic le r-dramhaíola agus é ag bogadh i dtreo níos mó geilleagar ciorclach.

Cad is r-dramhaíola ann?

Clúdaíonn dramhaíl leictreonach agus leictreach, nó r-dhramhaíl, éagsúlacht táirgí éagsúla a chaitear amach tar éis iad a úsáid.

Is iad fearais mhóra tí, mar mheaisíní níocháin agus soirn leictreacha, is mó a bhailítear, arb ionann iad agus níos mó ná leath na r-dramhaíola bailithe go léir.

Ina dhiaidh sin tá trealamh TF agus teileachumarsáide (ríomhairí glúine, printéirí), trealamh do thomhaltóirí agus painéil fhótavoltach (físcheamaraí, lampaí fluaraiseacha) agus fearais bheaga tí (folúsghlantóirí, tóstaeir).

Níl i ngach catagóir eile, mar uirlisí leictreacha agus gairis leighis, ach 7.2% den r-dhramhaíl bailithe.

Infographic ar dhramhaíl leictreonach agus leictreach san AE Infographic a thaispeánann céatadán an r-dramhaíola in aghaidh an chineáil fearais san AE  

Ráta athchúrsála r-dramhaíola san AE

Déantar níos lú ná 40% den r-dhramhaíl uile san AE a athchúrsáil, tá an chuid eile ganort. Tá cleachtais athchúrsála éagsúil i measc tíortha an AE. In 2017, rinne an Chróit athchúrsáil ar 81% den dramhaíl leictreonach agus leictreach go léir, agus i Málta, ba é an figiúr ná 21%.

Infographic ar ráta athchúrsála r-dramhaíola san AE Infographic ag taispeáint rátaí athchúrsála r-dramhaíola in aghaidh thír an AE  

Cén fáth a gcaithfimid dramhaíl leictreonach agus leictreach a athchúrsáil?

Tá ábhair a d’fhéadfadh a bheith díobhálach i dtrealamh leictreonach agus leictreach a scriosadh a thruaillíonn an timpeallacht agus a mhéadaíonn na rioscaí do dhaoine a bhfuil baint acu le hathchúrsáil r-dramhaíola. Chun dul i gcoinne na faidhbe seo, tá an AE rite Reachtaíocht chun úsáid ceimiceán áirithe a chosc, cosúil le luaidhe.

Tagann go leor mianraí neamhchoitianta a theastaíonn sa teicneolaíocht nua-aimseartha ó thíortha nach bhfuil meas acu ar chearta an duine. Chun tacú go neamhaireach le mí-úsáid coinbhleachta armtha agus mí-úsáid chearta an duine, ghlac FPEnna rialacha lena gceanglaítear ar allmhaireoirí Eorpacha mianraí talún neamhchoitianta chun seiceálacha cúlra a dhéanamh ar a gcuid soláthróirí.

Cad atá á dhéanamh ag an AE chun r-dramhaíola a laghdú?

I mí an Mhárta 2020, chuir an Coimisiún Eorpach ceann nua i láthair plean gníomhaíochta ciorclach geilleagair is é sin ceann de na tosaíochtaí atá aige dramhaíl leictreonach agus leictreach a laghdú. Tugann an togra breac-chuntas go sonrach ar spriocanna láithreacha cosúil leis an “gceart deisiúcháin” a chruthú agus ath-inúsáidteacht a fheabhsú i gcoitinne, comh-charger a thabhairt isteach agus córas luaíochta a bhunú chun leictreonaic athchúrsála a spreagadh.

Seasamh na Parlaiminte

Tá an Pharlaimint ar tí vótáil tuarascáil ar thionscnamh féin ar phlean gníomhaíochta an gheilleagair chiorclaigh i mí Feabhra 2021.

Dúirt an ball Ollainnis Athnuachana na hEorpa Jan Huitema, an príomh-FPE ar an gceist seo, go raibh sé tábhachtach dul i dteagmháil le plean gníomhaíochta an Choimisiúin “go hiomlánaíoch”: “Is gá prionsabail na ciorclach a chur i bhfeidhm ar fud gach céim de shlabhra luacha chun go n-éireoidh leis an ngeilleagar ciorclach. "

Dúirt sé gur cheart díriú go háirithe ar an earnáil r-dramhaíola, toisc go bhfuil athchúrsáil ar gcúl ar tháirgeadh. “In 2017, ghin an domhan 44.7 milliún tonna méadrach de dhramhaíl agus níor athchúrsáladh ach 20% i gceart."

Deir Huitema freisin go bhféadfadh an plean gníomhaíochta cuidiú leis an téarnamh eacnamaíoch. “Cruthóidh samhlacha nua nuálacha gnó a spreagadh an fás eacnamaíoch nua agus na deiseanna fostaíochta a bheidh ag teastáil ón Eoraip a aisghabháil.

Léigh tuilleadh faoin ngeilleagar ciorclach agus faoi dhramhaíl

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

geilleagar ciorclach

Geilleagar ciorclach: Sainmhíniú, tábhacht agus tairbhí

foilsithe

on

An geilleagar ciorclach: faigh amach cad a chiallaíonn sé, conas a théann sé chun leasa duit féin, don chomhshaol agus dár ngeilleagar leis an infographic thíos. Táirgeann an tAontas Eorpach níos mó ná 2.5 billiún tonna dramhaíola gach bliain. Tá sé ag nuashonrú a reachtaíocht maidir le bainisteoirí dramhaíolat aistriú chuig samhail níos inbhuanaithe ar a dtugtar an geilleagar ciorclach a chur chun cinn. I mí an Mhárta 2020 chuir an Coimisiún Eorpach i láthair, faoin Déileáil Ghlas na hEorpa agus mar chuid den bheartaithe straitéis thionsclaíoch nua, an plean gníomhaíochta nua um gheilleagar ciorclach lena n-áirítear tograí maidir le dearadh táirgí níos inbhuanaithe, dramhaíl a laghdú agus tomhaltóirí a chumhachtú (mar shampla ceart deisiúcháin). Dírítear go sonrach ar earnálacha atá dian ar acmhainní, mar shampla leictreonaic agus TFC, plaistigh, teicstílí agus tógáil.

Ach cad go díreach atá i gceist leis an ngeilleagar ciorclach? Agus cad iad na buntáistí a bheadh ​​ann?

Cad é an geilleagar ciorclach? 

Is é an geilleagar ciorclach a samhail táirgeachta agus tomhaltais, lena mbaineann ábhair agus táirgí atá ann cheana a roinnt, a léasú, a athúsáid, a dheisiú, a athchóiriú agus a athchúrsáil a fhad agus is féidir. Ar an mbealach seo, déantar saolré táirgí a leathnú.

Go praiticiúil, tugann sé le tuiscint go laghdófar an dramhaíl chomh híseal agus is féidir. Nuair a shroicheann táirge deireadh a shaoil, coimeádtar a chuid ábhar laistigh den gheilleagar nuair is féidir. Is féidir iad seo a úsáid go táirgiúil arís agus arís eile, agus ar an gcaoi sin luach breise a chruthú.

Is imeacht é seo ón tsamhail eacnamaíoch líneach thraidisiúnta, atá bunaithe ar phatrún caith-le-ithe-caith-amach. Tá an tsamhail seo ag brath ar líon mór ábhar agus fuinneamh saor, inrochtana go héasca.

Tá cuid den tsamhail seo freisin seandacht pleanáilte, nuair a dearadh táirge le saolré teoranta a bheith aige chun tomhaltóirí a spreagadh chun é a cheannach arís. D'iarr Parlaimint na hEorpa bearta chun dul i ngleic leis an gcleachtas seo.

Cén fáth a gcaithfimid aistriú go geilleagar ciorclach?

Tá daonra an domhain ag fás agus leis sin tá an t-éileamh ar amhábhair. Mar sin féin, tá soláthar amhábhar ríthábhachtach teoranta.

Ciallaíonn soláthairtí teoranta freisin go bhfuil roinnt tíortha AE ag brath ar thíortha eile as a n-amhábhar.

Ina theannta sin tá tionchar mór ag eastóscadh agus úsáid amhábhar ar an gcomhshaol. Méadaíonn sé tomhaltas fuinnimh agus astaíochtaí CO2 freisin. Mar sin féin, is féidir úsáid níos cliste a bhaint as amhábhair astaíochtaí CO2 níos ísle.

Cad iad na buntáistí?

Bearta mar chosc dramhaíola, éiceachóras agus d’fhéadfadh athúsáid airgead a shábháil ar chuideachtaí AE freisin astaíochtaí iomlána gás ceaptha teasa a laghdú. Faoi láthair, is ionann táirgeadh na n-ábhar a úsáidimid gach lá agus 45% de na hastaíochtaí CO2.

D’fhéadfadh bogadh i dtreo geilleagair níos ciorclach tairbhí a bhaint amach amhail brú ar an gcomhshaol a laghdú, slándáil sholáthar amhábhar a fheabhsú, iomaíochas a mhéadú, nuálaíocht a spreagadh, fás eacnamaíoch a threisiú (0.5% breise den olltáirgeacht intíre), poist a chruthú (700,000 post san AE amháin faoi 2030).

Cuirfear táirgí níos marthanaí agus níos nuálaí ar fáil do thomhaltóirí a mhéadóidh cáilíocht na beatha agus a shábhálfaidh airgead dóibh san fhadtéarma.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending