Ceangail le linn

Athrú aeráide

Taispeánann taighde nach bhfuil imní ar an bpobal faoi ghéarchéim aeráide

foilsithe

on

Taispeánann taighde nua san Eoraip agus sna Stáit Aontaithe nach nglacann codanna móra den phobal leis an práinn na géarchéime aeráide, agus ní chreideann ach mionlach go rachaidh sí i gcion go mór orthu féin agus ar a dteaghlaigh sna cúig bliana déag amach romhainn.
Tá an suirbhé, a choimisiúnaigh d | part agus Institiúid Beartais Eorpach an tSochaí Oscailte, mar chuid de mhór-staidéar nua ar fheasacht aeráide. Tugann sé léargas ar dhearcaí ar an athrú aeráide a bheith ann, na cúiseanna agus na tionchair sa Ghearmáin, sa Fhrainc, san Iodáil, sa Spáinn, sa tSualainn, sa Pholainn, i bPoblacht na Seice, sa Ríocht Aontaithe agus i SAM. Scrúdaíonn sé dearcadh an phobail i leith sraith beartas a d’fhéadfadh an AE agus rialtais náisiúnta leas a bhaint astu chun an damáiste a dhéanann astaíochtaí de dhéantús an duine a laghdú.
Faigheann an tuarascáil amach, cé go dtuigeann tromlach soiléir freagróirí na hEorpa agus Mheiriceá go bhfuil an aeráid ag téamh, agus gur dóigh go mbeidh tionchair dhiúltacha aici ar an gcine daonna, tá tuiscint shaofa phoiblí ag an bpobal ar an gcomhdhearcadh eolaíoch san Eoraip agus i Meiriceá. Áitíonn an tuarascáil, chruthaigh sé seo bearna idir feasacht an phobail agus eolaíocht aeráide, rud a fhágann nach dtuigeann an pobal práinn na géarchéime, agus nach dtuigeann siad scála an ghnímh atá riachtanach. 
Glacann gach duine ach mionlach beag leis go bhfuil ról ag gníomhaíochtaí daonna san athrú aeráide - agus ní dhiúltaíonn níos mó ná 10% é seo a chreidiúint in aon tír a ndearnadh suirbhé uirthi.  
Mar sin féin, cé gur annamh a dhéantar séanadh go hiomlán, tá mearbhall forleathan ann maidir le méid na freagrachta daonna. Creideann mionlaigh mhóra - idir 17% agus 44% ar fud na dtíortha a ndearnadh suirbhé orthu - go bhfuil daoine agus próisis nádúrtha ina gcúis le hathrú aeráide go cothrom. Tá sé seo tábhachtach toisc go gcreideann siad siúd a ghlacann leis go bhfuil athrú aeráide mar thoradh ar ghníomhaíocht dhaonna a dhá oiread níos dóchúla go gcreideann sé go mbeidh iarmhairtí diúltacha aige ina saol féin.
 
Creideann mionlaigh shuntasacha go bhfuil eolaithe roinnte go cothrom ar chúiseanna an téimh dhomhanda - lena n-áirítear dhá thrian de na vótálaithe i bPoblacht na Seice (67%) agus beagnach a leath sa RA (46%). I ndáiríre, aontaíonn 97 faoin gcéad d’eolaithe aeráide gur téamh domhanda ba chúis le daoine le déanaí.
 
Aontaíonn tromlach mór na nEorpach agus shaoránaigh na SA i ngach ceann de na naoi dtír a ndearnadh polaitíocht orthu go dteastaíonn freagairt chomhchoiteann ó athrú aeráide, cibé acu an t-athrú aeráide a mhaolú nó oiriúnú dá dhúshláin.  Aontaíonn tromlaigh sa Spáinn (80%) san Iodáil (73%), sa Pholainn (64%), sa Fhrainc (60%), sa Ríocht Aontaithe (58%) agus sna SA (57%) leis an ráiteas go “Ba cheart dúinn gach rud is féidir a dhéanamh chun athrú aeráide a stopadh.”
Faigheann an tuarascáil amach freisin go bhfuil polarú ar aon dul le páirtithe polaitíochta maidir le hathrú aeráide - san Eoraip chomh maith leis na SA. Is gnách go mbíonn siad siúd ar thaobh na láimhe clé níos feasaí faoi athrú aeráide a bheith ann, cúiseanna agus tionchar leis, agus níos mó i bhfabhar gníomhaíochta, ná daoine ar dheis. Tá na difríochtaí seo níos tábhachtaí ná an éagsúlacht dhéimeagrafach i bhformhór na dtíortha. Mar shampla, sna Stáit Aontaithe, tá na daoine a shainaithníonn mar chlé ina dtreoshuíomh polaitiúil beagnach trí huaire chomh dóchúil go mbeidís ag súil le tionchar diúltach ar a saol féin (49%) i gcomparáid leo siúd a shainaithníonn mar níos mó ar dheis (17%). Tá polaraíocht marcáilte sa tSualainn, sa Fhrainc, san Iodáil agus sa Ríocht Aontaithe freisin. Is í Poblacht na Seice an t-aon tír ina bhfuil cothromaíocht ar fud an speictrim.
 
Tá móramh toilteanach gníomhú ar athrú aeráide, ach is gnách go mbíonn na gníomhartha is fearr leo dírithe ar thomhaltóirí seachas iarrachtaí chun athrú sóisialta comhchoiteann a chruthú.  Deir tromlach na bhfreagróirí i ngach tír go bhfuil a n-ídiú plaisteach (62%), a n-aerthaisteal (61%) nó a gcuid taistil i gcarr (55%) gearrtha cheana féin.  Deir tromlach freisin go bhfuil nó go bhfuil siad ag pleanáil a n-ídiú feola a laghdú, aistriú chuig soláthróir fuinnimh ghlais, vótáil ar son páirtí mar gheall ar a gclár athraithe aeráide, nó bia níos orgánaí agus a tháirgtear go háitiúil a cheannach.
 
Mar sin féin, is lú an seans go dtacóidh daoine le rannpháirtíocht na sochaí sibhialta go díreach, agus gan ach mionlaigh bheaga tar éis síntiús a thabhairt d’eagraíocht chomhshaoil ​​(15% ar fud an tsuirbhé), dul isteach in eagraíocht chomhshaoil, (8% ar fud an tsuirbhé), nó dul isteach in agóid chomhshaoil (9% ar fud an tsuirbhé). Ní deir ach an ceathrú cuid (25%) de na freagróirí ar fud an tsuirbhé gur vótáil siad ar son páirtí polaitíochta mar gheall ar a mbeartais um athrú aeráide.
Ní chreideann ach 47 faoin gcéad díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu go bhfuil freagracht an-ard orthu, mar dhaoine aonair, dul i ngleic leis an athrú aeráide. Sa Ríocht Aontaithe amháin (66%), sa Ghearmáin (55%), sna SA (53%), sa tSualainn, (52%), agus sa Spáinn (50%) a bhfuil tromlach ann a bhraitheann mothú ard freagrachta iad féin.   I ngach tír a ndearnadh suirbhé orthu is dóichí go gceapfadh daoine go bhfuil freagracht ard ar a Rialtas náisiúnta as dul i ngleic leis an athrú aeráide.   Cuimsíonn sé seo ó 77% díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu sa Ghearmáin agus sa Ríocht Aontaithe go 69% sna SA, 69% sa tSualainn agus 73% sa Spáinn.  I ngach tír AE, ba dhóichí go bhfeicfeadh freagróirí go raibh freagracht ard ar an AE as athrú aeráide a laghdú ná Rialtais náisiúnta. 
 
Faigheann an vótáil amach freisin gur fearr go dtabharfaí dreasachtaí do dhaoine chun gníomhú ar athrú aeráide seachas toirmisc nó cánacha carbóin a sheasamh.  Tá tromlach beag sásta níos mó cánach a íoc as gníomh níos mó a dhéanamh ar athrú aeráide - seachas sa Fhrainc, san Iodáil agus i bPoblacht na Seice - ach tá an céatadán atá sásta níos mó ná méid beag (pá uair an chloig in aghaidh na míosa) a íoc teoranta ag an ceathrú cuid is mó - sa Spáinn agus i SAM.  Chuir cánacha ar gach eitilt, nó tobhach a thabhairt isteach le haghaidh fógráin go minic, roinnt tacaíochta ar fud na dtíortha polled (idir 18 faoin gcéad agus 36 faoin gcéad, i dteannta a chéile). Cé gurb é an beartas ab fhearr chun dul i ngleic le hastaíochtaí aerthaistil, le corrlach soiléir, bonneagar talún do bhusanna agus traenacha a fheabhsú.
Dúirt Heather Grabbe, stiúrthóir Institiúid Beartais Eorpach an tSochaí Oscailte “Go leor cNí thuigeann saoránaigh ar fud na hEorpa agus na SA fós go bhfuil comhdhearcadh eolaíoch maidir le freagracht an duine as athrú aeráide sáraitheach. Cé gur annamh a bhíonn séanadh iomlán, tá creideamh bréagach forleathan ann, arna chur chun cinn ag leasanna dílsithe i gcoinne laghduithe ar astaíochtaí, go bhfuil eolaithe roinnte ar cibé an bhfuil daoine ag cruthú athrú aeráide - nuair a bhíonn a fhios ag 97% d’eolaithe i ndáiríre.
 
"Tá tábhacht ag baint leis an séanadh bog seo toisc go gcuireann sé an pobal ag smaoineamh nach gcuirfidh athrú aeráide isteach ar a saol sna blianta amach romhainn, agus ní thuigeann siad cé chomh radacach is gá dúinn ár gcóras agus ár nósanna eacnamaíocha a athrú chun titim éiceolaíoch a chosc. Taispeánann an vótáil gurb iad na daoine is cinnte go bhfuil athrú aeráide mar thoradh ar ghníomhaíocht dhaonna, is cruinne a mheasann siad a thionchar agus is mó a theastaíonn gníomh uathu. "
Dúirt Jan Eichhorn, stiúrthóir taighde d | part agus príomhúdar an staidéir: "Tá an pobal san Eoraip agus sna SA ag iarraidh gníomh a fheiceáil mar fhreagairt ar athrú aeráide ar fud na déimeagrafaic go léir. Caithfidh polaiteoirí ceannaireacht a thaispeáint agus iad ag freagairt don mhian seo i bealach uaillmhianach a fheabhsaíonn tuiscint daoine ar dhéine na géarchéime agus an tionchar a bhíonn ag daoine - toisc nach bhfuil an tuiscint seo forbartha go leor go dtí seo. Ní leor a bheith ag brath ar ghníomh aonair. Feiceann daoine an stát agus eagraíochtaí idirnáisiúnta san AE atá i gceannas. Tá daoine oscailte go príomha chun a bheith cinnte go dtacóidh siad le gníomhaíocht níos fairsinge, ach chun é seo a bhaint amach go práinneach teastaíonn tuilleadh oibre ó ghníomhaithe na polaitíochta agus na sochaí sibhialta. "
 
TORTHAÍ:
 • Creideann tromlach mór na nEorpach agus na Meiriceánaigh go bhfuil athrú aeráide ag tarlú. I ngach ceann de na naoi dtír a ndearnadh suirbhé orthu, deir tromlach mór na bhfreagróirí gur dócha go bhfuil an aeráid ag athrú nó cinnte - ag dul ó 83 faoin gcéad sna SA go 95 faoin gcéad sa Ghearmáin.
 • Tá séanadh iomlán ar athrú aeráide gann sna tíortha go léir a ndearnadh suirbhé orthu. Tá an grúpa daoine is mó i SAM agus sa tSualainn a bhfuil amhras orthu faoi athrú aeráide nó atá cinnte nach bhfuil sé ag tarlú, agus, fiú anseo, níl ann ach díreach os cionn 10 faoin gcéad díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu.
 • Mar sin féincuireann níos mó ná trian (35%) díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu sna naoi dtír i leith athrú aeráide cothromaíocht de phróisis nádúrtha agus dhaonna - leis an mothúchán seo is suntasaí sa Fhrainc (44%), i bPoblacht na Seice (39%) agus sna SA (38%). Is é dearcadh an iolrachais i measc na bhfreagróirí gur “gníomhaíocht dhaonna go príomha” is cúis leis.
 • Creideann grúpa suntasach amhrasoirí leithdháilte ‘bog’, contrártha leis an gcomhdhearcadh eolaíoch, is é gníomhaíochtaí daonna agus próisis nádúrtha is cúis le hathrú aeráide: tá na dáilcheantair seo idir 17 faoin gcéad sa Spáinn agus 44 faoin gcéad sa Fhrainc. Nuair a chuirtear iad leis na daoine amhrasacha “crua”, nach gcreideann go bhfuil gníomhaíocht dhaonna mar fhachtóir a chuireann leis an athrú aeráide, is iad na daoine amhrasacha seo le chéile an tromlach sa Fhrainc, sa Pholainn, i bPoblacht na Seice agus i SAM.
 • Creideann mórchuid go mbeidh iarmhairtí an-diúltacha ag athrú aeráide don saol ar an talamh sa Spáinn (65%), sa Ghearmáin (64%), sa Ríocht Aontaithe (60%), sa tSualainn (57%), i bPoblacht na Seice (56%) agus san Iodáil ( 51%).  Mar sin féin, tá mionlach suntasach de “amhrasóirí tionchair” a chreideann go mbeidh na hiarmhairtí diúltacha níos tábhachtaí ná na torthaí dearfacha - ag dul ó 17 faoin gcéad i bPoblacht na Seice go 34 faoin gcéad sa Fhrainc. Tá grúpa sa lár freisin nach bhfeiceann an téamh domhanda mar neamhdhíobhálach, ach a shíleann go mbeidh iarmhairtí diúltacha cothromaithe ag iarmhairtí dearfacha. Tá an “meánghrúpa” seo idir 12 faoin gcéad sa Spáinn agus 43 faoin gcéad sa Fhrainc. 
 • Ní shíleann formhór na ndaoine go mbeidh tionchar láidir ag an athrú aeráide ar a saol féin sna cúig bliana déag amach romhainn. San Iodáil, sa Ghearmáin agus sa Fhrainc amháin a shíleann níos mó ná an ceathrú cuid de dhaoine go gcuirfidh athrú aeráide isteach go mór ar a saol faoi 2035 mura ndéanfar aon ghníomh breise. Cé gurb é an dearcadh atá ann faoi láthair go mbeidh roinnt athrú ar a saol, creideann mionlach mór nach n-athróidh a saol ar chor ar bith mar thoradh ar athrú aeráide neamhsheiceáilte - leis an ngrúpa is mó i bPoblacht na Seice (26%) agus an tSualainn ina dhiaidh sin (19%), SAM agus an Pholainn ( 18%), an Ghearmáin (16%) agus an Ríocht Aontaithe (15%).
 • Déanann aois difríocht i dtuairimí ar athrú aeráide, ach i dtíortha áirithe amháin. Ar an iomlán, is mó an seans go mbeidh daoine óga ag súil le tionchair dhiúltacha an athraithe aeráide ar a saol faoi 2035 mura ndéantar aon rud chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna. Tá an treocht seo láidir go háirithe sa Ghearmáin; i gcás ina bhfuiltear ag súil le tionchair dhiúltacha ag 36 faoin gcéad de dhaoine 18-34 bliana d’aois (i gcomparáid le 30% de dhaoine 55-74 bliain d’aois), an Iodáil; (46% de dhaoine 18-34 bliana d’aois i gcomparáid le 33% de dhaoine 55-74 bliana d’aois), sa Spáinn; (43% de dhaoine 18-34 bliana d’aois i gcomparáid le 32% de dhaoine 55-74 bliana d’aois) agus an RA; (36% de dhaoine 18-34 bliana d’aois i gcomparáid le 22% de dhaoine 55-74 bliana d’aois).
 • Ní fheictear ach cánacha níos airde a fhorchur ar eitiltí mar an rogha is fearr chun astaíochtaí ó eitiltí ó mhionlach a laghdú - ag dul ó 18 faoin gcéad sa Spáinn go 30 faoin gcéad sna SA agus 36 faoin gcéad sa Ríocht Aontaithe. Is lú an tóir atá ar chosc iomlán ar eitiltí inmheánacha laistigh de thíortha, agus an chuid is mó tacaíochta sa Fhrainc (14%) agus sa Ghearmáin (14%). Is é an beartas is coitianta chun astaíochtaí ó thaisteal eitleáin a laghdú ná na líonraí traenach agus bus a fheabhsú, a roghnaíonn tromlach na bhfreagróirí sa Spáinn, san Iodáil agus sa Pholainn mar an beartas is fearr.
 • Tá móramh i bhformhór na dtíortha sásta a chur ina luí ar a gcairde agus a dteaghlaigh iad féin a iompar ar bhealach atá níos neamhdhíobhálaí don aeráid - agus gan ach 11 faoin gcéad san Iodáil agus 18 faoin gcéad sa Spáinn nach raibh sásta é seo a dhéanamh. Mar sin féin, ní dhéanfadh beagnach 40 faoin gcéad de dhaoine i bPoblacht na Seice, sa Fhrainc, sna SA agus sa Ríocht Aontaithe machnamh ar an smaoineamh seo ar chor ar bith.
 • Tá tacaíocht fhorleathan ann chun aistriú chuig gnólacht fuinnimh ghlais chun fuinneamh tí a sholáthar. Mar sin féin, tá mionlaigh mhóra ag an bhFrainc agus sna SA (42% agus 39% faoi seach) nach smaoineodh ar athrú go fuinneamh glas. Tá sé seo i gcomparáid le díreach 14 faoin gcéad san Iodáil agus 20 faoin gcéad sa Spáinn nach smaoineodh ar athrú ar fhuinneamh glas.
 • Tá móramh na hEorpa sásta a n-ídiú feola a laghdú, ach tá difríochtaí móra sna figiúirí. Níl ach an ceathrú cuid daoine san Iodáil agus sa Ghearmáin nach bhfuil toilteanach a n-ídiú feola a laghdú, i gcomparáid le 58 faoin gcéad de dhaoine i bPoblacht na Seice, 50 faoin gcéad de dhaoine sna SA, agus timpeall 40 faoin gcéad sa Spáinn, sa Ríocht Aontaithe, sa tSualainn agus sa Pholainn.

Athrú aeráide

Tugann an tUachtarán von der Leyen óráid ag Cruinniú Mullaigh One Planet

foilsithe

on

Le linn an chruinnithe mullaigh ‘One Planet’ a tionóladh an 11 Eanáir i bPáras, Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen (sa phictiúr) thug sé óráid ar thalmhaíocht inbhuanaithe, ar bhithéagsúlacht agus ar an gcomhrac i gcoinne athrú aeráide, ag cur i bhfios go láidir gur taobhanna difriúla iad seo den bhonn céanna. Chun tacaíocht an AE do chomhoibriú domhanda agus do ghníomhaíocht áitiúil a léiriú, gheall sé tacaíocht agus urraíocht a thabhairt do thionscnamh suaitheanta an Bhalla Ghlais faoi stiúir na hAfraice a bhfuil sé mar aidhm aige dul i ngleic le díghrádú agus fásach talún, ag tógáil ar infheistíocht fhadtéarmach an AE sa tionscnamh seo. .

D’fhógair sí freisin go mbeidh taighde agus nuálaíocht an AE ar shláinte agus ar bhithéagsúlacht mar thosaíocht mar chuid d’iarracht chomhoibrithe agus chomhordaithe dhomhanda. Leis an mBeart Glas don Eoraip, tá an AE ar thús cadhnaíochta i ngníomh idirnáisiúnta i bhfabhar na haeráide agus na bithéagsúlachta. Chuir an tUachtarán von der Leyen béim ar ról an dúlra agus na talmhaíochta inbhuanaithe maidir le sprioc an Bheart Ghlais don Eoraip a bhaint amach, is é sin an Eoraip a dhéanamh mar an chéad mhór-roinn neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050.

I mí na Bealtaine seo caite, d’fhoilsigh an Coimisiún na straitéisí Bithéagsúlachta agus Feirme go Tábla, a leag amach gníomhartha agus tiomantais uaillmhianacha an AE chun stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta san Eoraip agus ar domhan, chun talmhaíocht na hEorpa a athrú go talmhaíocht inbhuanaithe agus orgánach agus chun tacú le feirmeoirí i an t-aistriú seo. Cuireadh tús leis an gcruinniú mullaigh “One Planet”, arna chomh-eagrú ag an bhFrainc, na Náisiúin Aontaithe agus an Banc Domhanda, le tiomantas ó cheannairí i bhfabhar na bithéagsúlachta, a thacaigh an tUachtarán von der Leyen cheana féin le linn seisiún Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe Meán Fómhair. Bhí an cruinniú mullaigh ag iarraidh móiminteam a thógáil do COP15 ar bhithéagsúlacht agus COP26 ar an aeráid i mbliana.

Lean an óráid trí fhíschomhdháil ar EbS.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Infographic: Amlíne na caibidlíochta ar athrú aeráide

foilsithe

on

Ó Chruinniú Mullaigh na Cruinne go Comhaontú Pháras, faigh amach na himeachtaí is tábhachtaí i stair na caibidlíochta ar athrú aeráide in ord croineolaíoch.

Bhí ról lárnach ag an AE i gcainteanna faoi stiúir na Náisiún Aontaithe agus in 2015 tiomanta do ghearradh astuithe gáis cheaptha teasa san AE ag 40% ar a laghad faoi leibhéil 1990 ag 2030.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Scoireann SAM go foirmiúil déileáil aeráide Pháras i measc éiginnteacht toghcháin

foilsithe

on

Ach cinnfidh toradh an chomórtais daingean toghcháin sna Stáit Aontaithe cá fhad. Gheall iomaitheoir Daonlathach Trump, Joe Biden, go bhfillfidh sé ar an gcomhaontú má thoghtar é.

Tá na SA fós ina pháirtí sa UNFCCC. Dúirt Espinosa go mbeidh an comhlacht “réidh le cuidiú leis na SA in aon iarracht d’fhonn teacht ar ais le Comhaontú Pháras”.

D’fhógair Trump ar dtús go raibh sé ar intinn aige na SA a tharraingt siar ón gcomhaontú i mí an Mheithimh 2017, ag áitiú go mbainfeadh sé an bonn de gheilleagar na tíre.

Sheirbheáil riarachán Trump fógra go foirmiúil faoin aistarraingt chuig na Náisiúin Aontaithe an 4 Samhain, 2019, a ghlac bliain amháin le héifeacht.

Fágann an imeacht gurb iad na SA an t-aon tír de 197 sínitheoir a tharraing siar ón gcomhaontú, a sáraíodh in 2015.

'Deis caillte'

Dúirt taidhleoirí aeráide reatha agus iar-thaidhleoirí aeráide go mbeadh an tasc téamh domhanda a shrianadh go leibhéil shábháilte níos déine gan acmhainn airgeadais agus taidhleoireachta na SA.

“Is deis caillte a bheidh anseo do chomhrac domhanda i gcoinne athrú aeráide,” a dúirt Tanguy Gahouma-Bekale, cathaoirleach Ghrúpa Idirbheartaithe na hAfraice i gcainteanna aeráide domhanda.

Chruthódh imeacht as na SA “easnamh suntasach” in airgeadas aeráide domhanda, a dúirt Gahouma-Bekale, agus é ag tagairt do gheallúint i ré Obama $ 3bn a chur le ciste chun cabhrú le tíortha leochaileacha dul i ngleic leis an athrú aeráide, nár seachadadh ach $ 1bn de .

“Éiríonn an dúshlán an bhearna uaillmhian dhomhanda a dhúnadh i bhfad níos deacra sa ghearrthéarma,” a dúirt Thom Woodroofe, iar-thaidhleoir i gcainteanna aeráide na Náisiún Aontaithe, atá anois ina chomhairleoir sinsearach ag Institiúid Beartais Chumann na hÁise.

Mar sin féin, tá mór-astaitheoirí eile tar éis gníomhaíocht aeráide a dhúbailt fiú gan ráthaíochtaí go leanfaidh na SA a n-oireann. Gheall an tSín, an tSeapáin agus an Chóiré Theas go léir le seachtainí beaga anuas a bheith neodrach ó thaobh carbóin de - tiomantas a thug an tAontas Eorpach cheana féin.

Cuideoidh na gealltanais sin leis na hinfheistíochtaí ollmhóra ísealcharbóin a theastaíonn chun srian a chur le hathrú aeráide. Dá bhfillfeadh na SA ar chomhaontú Pháras arís, thabharfadh sé “urchar ollmhór sa lámh” do na hiarrachtaí sin, a dúirt Woodroofe.

D'áitigh infheisteoirí na hEorpa agus na SA le comhchoiteann $ 30 trilliún i sócmhainní Dé Céadaoin ar an tír dul ar ais go tapa le Comhaontú Pháras agus thug siad rabhadh don tír a bhí i mbaol titim taobh thiar sa rás domhanda chun geilleagar ísealcharbóin a thógáil.

Deir eolaithe go gcaithfidh an domhan astaíochtaí a ghearradh go géar sa deich mbliana seo chun na héifeachtaí is tubaisteacha a bhaineann le téamh domhanda a sheachaint.

Dúirt an Grúpa Róidiam in 2020, go mbeidh na SA thart ar 21 faoin gcéad faoi leibhéil 2005. Dúirt sé freisin faoin dara riarachán Trump, go bhfuil sé ag súil go méadódh astaíochtaí na SA níos mó ná 30 faoin gcéad trí 2035 ó leibhéil 2019.

Gheall Teach Bán Obama astaíochtaí na SA a ghearradh go 26-28 faoin gcéad faoi 2025 ó leibhéil 2005 faoi mhargadh Pháras.

Táthar ag súil go ginearálta go gcuirfidh Biden leis na haidhmeanna sin a mhéadú má thoghtar é. Gheall sé astaíochtaí glan-nialasacha a bhaint amach faoi 2050 faoi phlean scuabtha $ 2 trilliún chun an geilleagar a athrú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending