Ceangail le linn

Comhshaol

Feabhas marcáilte ar cháilíocht aeir na hEorpa le deich mbliana anuas, níos lú básanna ceangailte le truailliú

foilsithe

on

Mar thoradh ar cháilíocht aeir níos fearr tá laghdú suntasach ar bhásanna roimh am san Eoraip le deich mbliana anuas. Taispeánann na sonraí oifigiúla is déanaí de chuid Ghníomhaireacht Chomhshaoil ​​na hEorpa (LEE), áfach, go bhfuil truailliú aeir fós ag fulaingt ó bheagnach gach Eorpach, agus go bhfaigheann thart ar 400,000 bás roimh am ar fud na mór-roinne.

Na LEE 'Cáilíocht aeir san Eoraip - tuarascáil 2020Taispeánann ‘gur sháraigh sé Bhallstát luach teorann an Aontais Eorpaigh d’ábhar cáithníneach mín (PM2.5) in 2018: an Bhulgáir, an Chróit, an tSeicis, an Iodáil, an Pholainn, agus an Rómáin. Ní raibh ach ceithre thír san Eoraip - an Eastóin, an Fhionlainn, an Íoslainn agus Éire - a raibh tiúchan breá ábhar cáithníneach acu a bhí faoi bhun luachanna treorach níos déine na hEagraíochta Sláinte Domhanda (WHO). Tugann tuarascáil an LEE faoi deara go bhfuil bearna ann fós idir teorainneacha cáilíochta aeir dlí an AE agus treoirlínte WHO, saincheist a bhfuil an Coimisiún Eorpach ag iarraidh dul i ngleic léi le hathbhreithniú ar chaighdeáin an AE faoin bPlean Gníomhaíochta um Thruailliú nialais.

Tá an anailís nua LEE bunaithe ar an gceann is déanaí sonraí oifigiúla ar cháilíocht an aeir ó níos mó ná 4 000 stáisiún monatóireachta ar fud na hEorpa in 2018.

Ba chúis le nochtadh d’ábhar cáithníneach mín thart ar 417,000 bás roimh am i 41 tír Eorpach in 2018, de réir mheasúnú an LEE. Tharla thart ar 379,000 de na básanna sin in EU-28 áit ar cuireadh 54,000 agus 19,000 bás roimh am i leith dé-ocsaíd nítrigine (NO2) agus ózón ar leibhéal na talún (O3), faoi seach. (Is meastacháin ar leithligh iad na trí fhigiúr agus níor cheart na huimhreacha a chur le chéile chun comhaireamh dúbailte a sheachaint.)

Chuir beartais an AE, beartais náisiúnta agus áitiúla agus ciorruithe astaíochtaí i bpríomhearnálacha feabhas ar cháilíocht an aeir ar fud na hEorpa, léiríonn tuarascáil an LEE. Ó 2000 i leith, tá laghdú suntasach tagtha ar astaíochtaí príomh-thruailleán aeir, lena n-áirítear ocsaídí nítrigine (NOx), ó iompar, in ainneoin an éilimh soghluaisteachta atá ag dul i méid agus an méadú gaolmhar in astaíochtaí gás ceaptha teasa na hearnála. Tá laghduithe móra tagtha ar astaíochtaí truailleán ón soláthar fuinnimh freisin agus tá an dul chun cinn maidir le hastaíochtaí ó fhoirgnimh agus ó thalmhaíocht a laghdú mall.

A bhuíochas le cáilíocht aeir níos fearr, fuair thart ar 60,000 níos lú daoine bás roimh am mar gheall ar thruailliú mín ar ábhar cáithníneach in 2018, i gcomparáid le 2009. Maidir le dé-ocsaíd nítrigine, tá an laghdú níos mó fós toisc go bhfuil básanna roimh am laghdaithe thart ar 54% le deich mbliana anuas. Is príomhfhachtóir taobh thiar de na feabhsúcháin é cur i bhfeidhm leanúnach na mbeartas comhshaoil ​​agus aeráide ar fud na hEorpa.

“Is dea-scéal é go bhfuil cáilíocht an aeir ag feabhsú a bhuíochas leis na beartais chomhshaoil ​​agus aeráide atá á gcur i bhfeidhm againn. Ach ní féidir linn neamhaird a dhéanamh ar an míbhuntáiste - tá líon na mbásanna roimh am san Eoraip mar gheall ar thruailliú aeir fós i bhfad ró-ard. Le Beart Glas na hEorpa tá uaillmhian leagtha síos againn dúinn féin gach cineál truaillithe a laghdú go nialas. Má táimid chun rath agus sláinte daoine agus an comhshaol a chosaint go hiomlán, caithfimid truailliú aeir a laghdú tuilleadh agus ár gcaighdeáin cháilíochta aeir a ailíniú níos dlúithe le moltaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Féachfaimid air seo inár bPlean Gníomhaíochta atá le teacht, ”a dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius.

“Cruthaíonn sonraí an LEE gur infheistíocht ar mhaithe le sláinte agus táirgiúlacht níos fearr do gach Eorpach é infheistiú i gcáilíocht aeir níos fearr. Mar thoradh ar bheartais agus ar ghníomhartha atá ag teacht le huaillmhian nialas truaillithe na hEorpa, tá saol níos faide agus níos sláintiúla agus sochaithe níos athléimní acu, ”a dúirt Hans Bruyninckx, Stiúrthóir Feidhmiúcháin LEE.

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treochlár le déanaí do Phlean Gníomhaíochta an AE I dTreo a Uaillmhian nialais truaillithe, atá mar chuid de Bheart Glas na hEorpa.

Cáilíocht aeir agus COVID-19

Tá forbhreathnú i dtuarascáil an LEE freisin ar na naisc idir paindéim COVID-19 agus cáilíocht an aeir. Deimhníonn measúnú níos mionsonraithe ar shonraí sealadacha LEE do 2020 agus tacú le samhaltú ag Seirbhís Monatóireachta Atmaisféarach Copernicus (CAMS), measúnuithe níos luaithe a thaispeánann laghduithe suas le 60% ar thruailleáin aeir áirithe i go leor tíortha Eorpacha inar cuireadh bearta frithdhúnadh i bhfeidhm in earrach 2020 Níl aon mheastacháin fós ag an LEE ar na tionchair dhearfacha dearfacha a d’fhéadfadh a bheith ag an aer níos glaine ar shláinte le linn 2020.

Tugann an tuarascáil dá haire freisin go bhfuil galair cardashoithíoch agus riospráide ina gcúis le nochtadh fadtéarmach do thruailleáin aeir, a sainaithníodh araon mar fhachtóirí riosca báis in othair COVID-19. Mar sin féin, níl an chúis idir truailliú aeir agus déine na n-ionfhabhtuithe COVID-19 soiléir agus tá gá le tuilleadh taighde eipidéimeolaíoch.

cúlra

Faisnéis an EEA, Measúnuithe riosca sláinte LEE ar thruailliú aeir, soláthraíonn sé forbhreathnú ar an gcaoi a ríomhann an LEE a meastacháin ar thionchair shláinte droch-chaighdeán an aeir.

Tá tionchair éagsúla sláinte ar nochtadh do thruailliú aeir éagsúil, ó athlasadh na scamhóga go básanna roimh am. Tá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ag déanamh meastóireachta ar an bhfianaise eolaíoch atá ag dul i méid a nascann truailliú aeir le tionchair éagsúla sláinte d’fhonn treoirlínte nua a mholadh.

I measúnú riosca sláinte an LEE, roghnaítear básmhaireacht mar an toradh sláinte a chainníochtaítear, toisc gurb é an ceann is láidre atá san fhianaise eolaíoch. Meastar básmhaireacht mar gheall ar an nochtadh fadtéarmach do thruailliú aeir trí dhá mhéadracht dhifriúla a úsáid: “básanna roimh am” agus “blianta saoil caillte”. Soláthraíonn na meastacháin seo tomhas ar thionchar ginearálta truaillithe aeir ar fud daonra ar leith agus, mar shampla, ní féidir na huimhreacha a shannadh do dhaoine aonair ar leith atá ina gcónaí i suíomh geografach ar leith.

Meastar na tionchair sláinte ar leithligh do na trí thruailleán (PM2.5, NO2 agus O3). Ní féidir na huimhreacha seo a chur le chéile chun tionchair iomlána sláinte a chinneadh, mar d’fhéadfadh comhaireamh dúbailte daoine atá nochtaithe do leibhéil arda níos mó ná truailleán amháin a bheith mar thoradh air seo.

 

Comhshaol

Aidhmeanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach

foilsithe

on

“Chun athrú sistéamach a thiomáint i dtreo fíorchiorclán, caithfidh rialáil agus gníomh a bheith bunaithe ar eolaíocht agus ar fhíorais. Chun spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach agus neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar an mbealach a úsáidimid fuinneamh agus acmhainní nádúrtha agus ar an gcaoi a bhfuilimid in ann geilleagar ciorclach a chruthú inniu - mar ghnólachtaí, mar rialtais, mar dhaoine aonair, ” scríobhann léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki Uachtarán agus POF Charles Héaulmé.

“Ní tharlóidh sé seo leis féin. Tá nuálaíocht, infheistíocht agus tiomantas polaitiúil ríthábhachtach chun an geilleagar ciorclach a thabhairt i gcrích. Ní mór dúinn cultúr nua comhair a chothú freisin, áit a bhfuil na réitigh is fearr chun tosaigh.

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Maidir leis an tionscal, is dúshlán mór i gcónaí é dearadh le haghaidh ciorclach, go háirithe i gcás go bhfuil bearnaí struchtúracha ann - amhail an easpa bonneagair choitianta. Tá sé seo fíor go háirithe i gcás na hearnála pacáistíochta agus caithfear déileáil leis na bearnaí seo le haitheantas go bhfuil gá le haistriú sistéamach ó chur chuige líneach go cur chuige ciorclach, i gcás nach in-athchúrsáilte amháin atá táirgí ach go ndéantar iad a athchúrsáil i ndáiríre. De réir mar a théann an t-athrú paraidíme seo i bhfeidhm ar gach earnáil agus fearann ​​beartais, ní mór dúinn teacht le chéile chun na réitigh is éifeachtaí a fhorbairt agus a sholáthar le chéile - san Eoraip, agus ar leibhéal domhanda.

Ní tasc éasca é seo. Chun go n-éireoidh linn, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil an méid a dhéanaimid bunaithe ar eolaíocht agus fíricí. Sampla maith is ea ceist na dramhaíola plaisteacha, ar fadhb mhór chomhshaoil ​​í ar fud an domhain. Tá plaisteach ríthábhachtach don oiread sin táirgí agus feidhmchlár riachtanach, mar shampla sa leigheas, ach cruthaíonn a fad saoil dúshláin ag an gcéim diúscartha dramhaíola. Mar thoradh air sin, táimid ag feiceáil go dtéann go leor rialtais i ngleic leis an gcás trí thoirmisc thapa a chur i bhfeidhm ar tháirgí áirithe aonúsáide a bhfuil plaisteach iontu.

Ach i ndáiríre, tá plaisteach ríthábhachtach dár ndomhan nuair a úsáidtear é ar an mbealach ceart: is iad na rudaí a bhfuilimid ag déileáil leo ná na teipeanna an-infheicthe i mbainistíocht deireadh saoil táirgí déanta as plaisteach. Is fearr a dhéanfaí iad seo a láimhseáil trí chomhiarracht nuálaíochta ábhartha agus bainistíocht éifeachtach deireadh saoil. Mar sin, in ionad díriú ar shaolré táirge, ba cheart dúinn a bheith ag tabhairt aird níos dlúithe ar a bhfuil na táirgí seo déanta - agus conas is féidir na hábhair féin a athchúrsáil agus a athúsáid ansin. Níor chóir go mbeadh aon eagla orainn a aithint go mb’fhéidir nach n-oibreodh an rud a oibríonn i dtír nó i réigiún amháin den domhan láithreach i dtír eile. Tá difríochtaí idir náisiúin a léiríonn méid, dlús daonra, bonneagair iarbhír agus leibhéil forbartha eacnamaíochta.

Creidimid go láidir gur cuid ríthábhachtach den chothromóid don athrú sistéamach an fócas seo ar ábhair. Maidir le gnóthais, is í an nuálaíocht an eochair chun na réitigh iomaíocha inbhuanaithe a dhíghlasáil a theastaíonn chun geilleagar ciorclach a chruthú do na hábhair a úsáidtear chun pacáistiú a dhéanamh, ár lorg carbóin a laghdú agus éifeachtúlacht acmhainní a chinntiú.

Cé go gcaithfimid a bheith dána inár bhfís agus spriocanna soiléire a leagan síos maidir leis an áit a dteastaíonn uainn dul, ní mór dúinn cuimhneamh freisin go bhfuil go leor nuálaíochta incriminteach agus go minic bíonn gá le ham agus infheistíocht shuntasach chun nuálaíocht suaiteach a dhéanamh. Agus na réitigh is uaillmhianaí agus inmharthana ó thaobh an chomhshaoil ​​de á lorg againn, ní mór dúinn saolré iomlán na dtáirgí a chur san áireamh agus samhlacha gnó ciorclacha a chruthú a chinntíonn an úsáid is fearr is féidir a bhaint as ár n-acmhainní domhanda agus leibhéal ard sástachta custaiméirí a choinneáil.

Ag an tús, feicimid ceithre phríomhghné chun an t-athrú riachtanach a chur chun cinn:

Réabhlóid bhonneagair
Ní mór dúinn a thuiscint cá bhfuil bearnaí i mbonneagar reatha gach tíre a bhaineann le ciorclán - amhail lipéadú agus bailiú dramhaíola, agus bainistíocht deireadh saoil - ansin beartais agus meicníochtaí a thabhairt isteach chun na bearnaí seo a dhúnadh agus córais bhainistíochta dramhaíola agus athchúrsála a sholáthar a fhreastalaíonn ar an riachtanais an 21st  haois. Is dreasachtaí maithe iad muirir ábhair, ach ba cheart dúinn féachaint freisin ar fhreagracht fheabhsaithe táirgeoirí agus ar chineálacha nua úinéireachta ar ábhair.

Nuálaíocht chlaochlaitheach a chumhachtú

Ní mór dúinn a chinntiú go dtacaíonn beartais le nuálaíocht leanúnach agus le hinbhuanaitheacht iomaíoch trí chreat a chruthú a sholáthraíonn dreasachtaí don nuálaíocht a chabhróidh linn an Beart Glas a sheachadadh. In ionad na buaiteoirí a phiocadh, ba cheart do lucht déanta beartas treoracha soiléire a leagan síos chun éifeachtúlachtaí agus carbón a ísliú. Trí Smaointeoireacht Saolré a úsáid chun fíor-thionchar tograí rialála agus reachtacha a mheas, is féidir le lucht déanta beartas cuidiú le dearadh beartais atá dírithe ar thorthaí a leabú.

Tomhaltóirí a spreagadh chun athrú

Ba cheart go spreagfadh samhlacha gnó ciorclach tomhaltóirí chun athúsáid, deisiú agus athchúrsáil a spreagadh - mar shampla, trína chinntiú go dtugann táirgí agus seirbhísí ar chaighdeán níos fearr dóibh trí sin a dhéanamh. Ina theannta sin, is uirlisí cumhachtacha iad an t-oideachas agus an inspioráid ba cheart do lucht déanta beartas agus do ghnólachtaí araon a úsáid chun deireadh a chur le bruscar agus le truailliú.

Déanamh beartas faoi stiúir na heolaíochta

Trí chinntiú go bhfuil fíricí agus fianaise mar bhunús d’iompar tomhaltóirí, do chinnteoireacht agus do rialáil, is mó an seans go mbainfimid na torthaí comhshaoil ​​is fearr amach. Creidimid go láidir go dteastaíonn rialáil chumasúcháin uainn bunaithe ar fhianaise agus fíricí eolaíochta, a thacaíonn agus a spreagann nuálaíocht

Má táimid chun a bheith rathúil, caithfimid a bheith pragmatach agus oibriú le chéile, agnostic na teicneolaíochta, an ábhair nó na hearnála. Ní féidir le haon eagraíocht amháin é seo a dhéanamh léi féin. Ní mór dúinn oibriú lena chéile ar fud an tslabhra luacha agus féachaint ar na gníomhartha atá riachtanach i ngach réigiún nó tír chun úsáid éifeachtach ábhair a chumasú agus chun a chinntiú go bhfuil réitigh deireadh saoil inrochtana ní amháin ach níos tábhachtaí fós inbhuanaithe. Ba cheart dúinn coinníollacha ginearálta a chruthú le go n-éireodh le gnóthais chiorclacha ionas nach mbeidh gá le féachaint ar gach tionscal ina n-aonar agus rialacha a chruthú in aghaidh na hearnála - cibé acu maidir le pacáistiú, páirteanna gluaisteán nó leictreonaic.

Ní bhaineann an cheist le húsáid amháin nó ilúsáid, ach le hamhábhair. Chun athrú fíor-sistéamach a sheachadadh, caithfimid ár súile a choinneáil ar an bpictiúr mór. Ní mór dúinn muid féin a bhunú ar eolaíocht agus ar shaineolas na ndaoine sin ar féidir leo, trí oibriú le chéile, difríocht a dhéanamh.

Anois an t-am le haghaidh athraithe. Caithfidh an tionscal agus lucht déanta beartas teacht le chéile chun na hardáin a thógáil a chuirfidh ar chumas oibriú slabhra luacha agus tras-slabhra luacha; agus atá nasctha iad féin leis na heagraíochtaí agus na meicníochtaí a bhunaigh lucht déanta beartas. Trí eolaíocht, nuálaíocht agus infheistíocht a úsáid i gcomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach is féidir linn na réitigh is fearr a sholáthar do dhaoine agus don phláinéid, ag tosú inniu.

Charles Héaulmé
Uachtarán agus POF
Huhtamaki

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithéagsúlacht

Éisteacht phoiblí ar nasc idir caillteanas bithéagsúlachta agus paindéimí mar COVID-19 

foilsithe

on

Tionólfar éisteacht na Parlaiminte faoi ‘Ag tabhairt aghaidh ar an séú mais-dhíothú agus riosca méadaitheach paindéimí: Cén ról do Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030’ inniu (14 Eanáir).

Eagraithe ag an gCoiste um Chomhshaol, Sláinte Poiblí agus Sábháilteacht Bia, tabharfaidh an éisteacht aghaidh ar chailliúint na bithéagsúlachta agus a mhéid a mhéadaíonn sé seo an baol go mbeidh paindéimí ann mar gheall ar athrú ar úsáid talún, athrú aeráide agus trádáil fiadhúlra. Pléifear an ról a d’fhéadfadh a bheith ag Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030 maidir le cur i gcoinne caillteanas bithéagsúlachta agus maidir le tiomantas an AE agus tiomantas domhanda don bhithéagsúlacht a mhéadú.

Ardán Idir-Rialtasach ar Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais Déanfaidh an Dr Anne Larigauderie agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ghníomhaireacht Chomhshaoil ​​na hEorpa an Dr Hans Bruyninckx an éisteacht phoiblí a oscailt.

Tá an clár mionsonraithe ar fáil anseo.

Féadfaidh tú an éisteacht a leanúint beo anseo ó 9h inniu.

Straitéis bithéagsúlachta an AE do 2030

Tráthnóna Déardaoin, pléifidh Feisirí an dréacht-tuarascáil le rapóirtéir César Luena (S&D, ES) a thugann freagra ar an Straitéis Bithéagsúlachta an Choimisiúin do 2030 agus fáiltíonn sé roimh leibhéal na huaillmhéine sa straitéis. Cuireann an dréacht-tuarascáil i bhfios go láidir go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar gach príomhspreagadh díreach athraithe sa nádúr agus cuireann sé imní in iúl faoi dhíghrádú ithreach, tionchar an athraithe aeráide agus laghdú ar líon na bpailneoirí. Pléann sé freisin na saincheisteanna a bhaineann le maoiniú, príomhshruthú agus an creat rialachais don bhithéagsúlacht, iarrann sé clár Green Erasmus dírithe ar athchóiriú agus caomhnú, agus leagann sé béim ar an ngá le gníomhaíocht idirnáisiúnta, lena n-áirítear maidir le rialachas aigéin.

Féadfaidh tú cruinniú an choiste a leanúint beo anseo ó 13h15.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Tacaíonn Plean Infheistíochta na hEorpa le tógáil agus oibriú feirmeacha gaoithe nua sa Phortaingéil

foilsithe

on

Cuirfidh an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) € 65 milliún ar fáil do EDP Renováveis ​​SA (EDPR) chun tógáil agus oibriú dhá fheirm ghaoithe ar tír mór i gceantair na Portaingéile de Coimbra agus Guarda a mhaoiniú. Tacaíonn ráthaíocht arna soláthar ag an An Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), príomhcholún an Phlean Infheistíochta don Eoraip. Meastar go mbeidh acmhainn iomlán 125 MW ag na feirmeacha gaoithe agus go gcruthóidh siad timpeall 560 post le linn chéim tógála an tionscadail.

Nuair a bheidh siad ag feidhmiú, rannchuideoidh na feirmeacha gaoithe leis an bPortaingéil a spriocanna plean fuinnimh agus aeráide a bhaint amach chomh maith le sprioc cheangailteach an Choimisiúin go mbeidh 32% ar a laghad den ídiú fuinnimh deiridh ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Is buaiteoir don aeráid agus don gheilleagar araon an comhaontú seo idir an BEI agus EDP Renováveis, le tacaíocht ón bPlean Infheistíochta don Eoraip. Maoineoidh an maoiniú, le tacaíocht ón gCiste Eorpach um Infheistíochtaí Straitéiseacha, feirmeacha gaoithe ar tír mór in iarthar agus i dtuaisceart na Portaingéile, ag cabhrú leis an tír a spriocanna uaillmhianacha maidir le plean fuinnimh agus aeráide a bhaint amach agus poist nua a chruthú sa phróiseas. "

An Plean Infheistíochta don Eoraip go dtí seo tá infheistíocht de € 535 billiún ar fud an AE, 16% de sin do thionscadail a bhaineann le fuinneamh. Tá an preasráiteas ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending