Ceangail le linn

Comhshaol

Treisiú le Fuinneamh In-athnuaite amach ón gcósta le haghaidh Eoraip Neodrach Aeráide

foilsithe

on

Chun cabhrú le sprioc an AE maidir le neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, cuireann an Coimisiún Eorpach Straitéis an AE maidir le Fuinneamh In-athnuaite amach ón gCósta i láthair inniu. Molann an straitéis acmhainn gaoithe amach ón gcósta na hEorpa a mhéadú óna leibhéal reatha de 12 GW go 60 GW ar a laghad faoi 2030 agus go 300 GW faoi 2050. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún é seo a chomhlánú le 40 GW d’fhuinneamh aigéin agus teicneolaíochtaí eile atá ag teacht chun cinn mar ghaoth ar snámh agus gréine faoi 2050.

Beidh an fás uaillmhianach seo bunaithe ar an acmhainneacht ollmhór ar fud imchuacha farraige na hEorpa agus ar sheasamh ceannaireachta domhanda cuideachtaí AE san earnáil. Cruthóidh sé deiseanna nua don tionscal, ginfidh sé poist ghlasa ar fud na mór-roinne, agus neartóidh sé ceannaireacht dhomhanda an AE i dteicneolaíochtaí fuinnimh amach ón gcósta. Cinnteoidh sé freisin cosaint ár gcomhshaoil, bithéagsúlachta agus iascaigh.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Taispeánann straitéis an lae inniu an phráinn agus an deis ár n-infheistíocht in in-athnuaite amach ón gcósta a mhéadú. Leis na báisíní farraige ollmhóra agus an cheannaireacht thionsclaíoch atá againn, tá gach a theastaíonn ón Aontas Eorpach chun tabhairt faoin dúshlán. Cheana féin, is fíor-rath Eorpach é fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta. Tá sé mar aidhm againn deis níos mó fós a thabhairt dó maidir le fuinneamh glan, poist ar ardchaighdeán, fás inbhuanaithe agus iomaíochas idirnáisiúnta. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Tá an Eoraip ar thús cadhnaíochta i bhfuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus is féidir léi a bheith ina cumhacht i bhforbairt dhomhanda. Ní mór dúinn ár gcluiche a mhéadú trí leas iomlán a bhaint as acmhainneacht na gaoithe amach ón gcósta agus trí theicneolaíochtaí eile a chur chun cinn mar thonn, taoide agus grian ar snámh. Leagann an Straitéis seo treo soiléir agus bunaítear creat seasmhach, atá ríthábhachtach d’údaráis phoiblí, d’infheisteoirí agus d’fhorbróirí san earnáil seo. Ní mór dúinn borradh a chur faoi tháirgeadh intíre an AE chun ár spriocanna aeráide a bhaint amach, an t-éileamh méadaitheach leictreachais a bheathú agus tacú leis an ngeilleagar ina athshlánú iar-COVID. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tugann straitéis an lae inniu breac-chuntas ar an gcaoi ar féidir linn fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta a fhorbairt i gcomhcheangal le gníomhaíochtaí daonna eile, mar iascaigh, dobharshaothrú nó loingseoireacht, agus ar aon dul leis an dúlra. Ligfidh na tograí dúinn an bhithéagsúlacht a chosaint agus aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí socheacnamaíocha a d’fhéadfadh a bheith ann d’earnálacha atá ag brath ar shláinte mhaith éiceachóras muirí, agus ar an gcaoi sin cómhaireachtála fónta a chur chun cinn laistigh den spás muirí. "

Chun scála na hacmhainne fuinnimh amach ón gcósta a chur chun cinn, spreagfaidh an Coimisiún comhar trasteorann idir na ballstáit maidir le pleanáil agus imscaradh fadtéarmach. Éileoidh sé seo cuspóirí forbartha fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta a chomhtháthú sna Pleananna Spásúla Muirí Náisiúnta a bhfuil stáit chósta le cur faoi bhráid an Choimisiúin faoi Mhárta 2021. Molfaidh an Coimisiún creat faoin Rialachán TEN-E athbhreithnithe do phleanáil fhadtéarmach eangaí amach ón gcósta. , lena mbaineann rialtóirí agus na ballstáit i ngach abhantrach.

Measann an Coimisiún go mbeidh infheistíocht de bheagnach € 800 billiún ag teastáil idir seo agus 2050 chun a chuspóirí beartaithe a bhaint amach. Chun cabhrú leis an infheistíocht seo a ghiniúint agus a scaoileadh saor, déanfaidh an Coimisiún:

  • Creat dlíthiúil soiléir agus tacúil a sholáthar. Chuige sin, shoiléirigh an Coimisiún inniu rialacha an mhargaidh leictreachais i nDoiciméad Oibre Foirne a ghabhann leis agus measúnóidh sé an bhfuil gá le rialacha níos sainiúla agus níos spriocdhírithe. Cinnteoidh an Coimisiún go n-éascóidh na hathbhreithnithe ar na treoirlínte cúnaimh stáit maidir le fuinneamh agus cosaint an chomhshaoil ​​agus an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite imscaradh costéifeachtach fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta.
  • Cuidigh leis na cistí ábhartha go léir a shlógadh chun tacú le forbairt na hearnála. Spreagann an Coimisiún na Ballstáit an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta a úsáid agus oibriú i gcomhar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus institiúidí airgeadais eile chun tacú le hinfheistíochtaí i bhfuinneamh amach ón gcósta trí InvestEU. Slógfar cistí Horizon Europe chun tacú le taighde agus forbairt, go háirithe i dteicneolaíochtaí nach bhfuil chomh aibí.
  • Slabhra soláthair neartaithe a chinntiú. Cuireann an straitéis béim ar an ngá atá le hacmhainn déantúsaíochta agus bonneagar calafoirt a fheabhsú agus an lucht saothair atá oilte go cuí a mhéadú chun rátaí suiteála níos airde a choinneáil. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún ardán tiomnaithe a bhunú ar fhoinsí in-athnuaite amach ón gcósta laistigh den Fhóram Tionscail Fuinnimh Ghlain chun gach gníomhaí a thabhairt le chéile agus chun aghaidh a thabhairt ar fhorbairt an tslabhra soláthair.

Is margadh domhanda é fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta atá ag fás go tapa, go háirithe san Áise agus sna Stáit Aontaithe, agus soláthraíonn sé deiseanna do thionscal an AE ar fud an domhain. Trína taidhleoireacht an Bheart Glas, a bheartas trádála agus idirphlé fuinnimh an AE le tíortha comhpháirtíochta, tacóidh an Coimisiún le glacadh domhanda na dteicneolaíochtaí seo.

Chun anailís agus monatóireacht a dhéanamh ar thionchair chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíocha fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta ar an gcomhshaol muirí agus ar na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ag brath air, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go rialta le pobal saineolaithe ó údaráis phoiblí, geallsealbhóirí agus eolaithe. Inniu, ghlac an Coimisiún doiciméad treorach nua maidir le forbairt fuinnimh gaoithe agus reachtaíocht nádúir an AE.

cúlra

Táirgeann gaoth amach ón gcósta leictreachas glan a bhíonn in iomaíocht leis an teicneolaíocht atá bunaithe ar bhreosla iontaise, agus a bhíonn níos saoire uaireanta. Tá tionscail na hEorpa ag forbairt raon teicneolaíochtaí eile go tapa chun leas a bhaint as cumhacht ár bhfarraigí chun leictreachas glas a tháirgeadh. Ó ghaoth amach ón gcósta ar snámh, go teicneolaíochtaí fuinnimh aigéin mar thonn agus taoide, suiteálacha fótavoltach ar snámh agus úsáid algaí chun bithbhreoslaí a tháirgeadh, tá cuideachtaí agus saotharlanna Eorpacha chun tosaigh faoi láthair.

Socraíonn an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta an uaillmhian imscartha is airde do thuirbíní gaoithe amach ón gcósta (bun seasta agus snámh araon), áit a bhfuil gníomhaíocht tráchtála chun cinn go maith. Sna hearnálacha seo, tá taithí theicneolaíoch, eolaíoch agus thionsclaíoch gan sárú bainte amach ag an Eoraip cheana féin agus tá cumas láidir ann cheana féin ar fud an tslabhra soláthair, ó mhonarú go suiteáil.

Cé go leagann an Straitéis béim ar na deiseanna ar fud imchuacha farraige uile an AE - an Mhuir Thuaidh, an Mhuir Bhailt, an Mhuir Dhubh, an Mheánmhuir agus an tAtlantach - agus do phobail áirithe cósta agus oileáin, níl buntáistí na dteicneolaíochtaí seo teoranta do chósta réigiúin. Cuireann an Straitéis béim ar raon leathan réimsí intíre ina bhfuil déantúsaíocht agus taighde ag tacú le forbairt fuinnimh amach ón gcósta cheana féin.

Tuilleadh eolais

Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Doiciméad Oibre Foirne ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Meamram (Q&A) ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Bileog Fíricí ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Bileog Fíricí ar Fhuinneamh In-athnuaite Eischósta agus príomhtheicneolaíochtaí

Leathanach gréasáin na Straitéise Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

 

Comhshaol

Taidhleoireacht Aeráide: Fáiltíonn EVP Timmermans agus HR / VP Borrell roimh fhilleadh na SA ar Chomhaontú Pháras agus téann siad i dteagmháil le Toscaire Aeráide an Uachtaráin John Kerry

foilsithe

on

Tar éis Insealbhú an Uachtaráin Biden, tá an AE i dteagmháil láithreach le Riarachán nua na SA maidir le dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide. I bhfíschomhdháil déthaobhach an 21 Eanáir, pléifidh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Bheart Glas, Frans Timmermans, ullmhúchán chruinniú mullaigh aeráide COP26 le Toscaire Uachtaráin Speisialta na SA don Aeráid John Kerry. D'eisigh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Timmermans agus Ard-Ionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell a Comhráiteas, ag fáiltiú roimh chinneadh an Uachtaráin Biden do na Stáit Aontaithe dul isteach arís i gComhaontú Pháras: “Táimid ag tnúth go mbeidh na Stáit Aontaithe inár taobh arís chun iarrachtaí domhanda a threorú chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac. Is í an ghéarchéim aeráide dúshlán dúshlánach ár gcuid ama agus ní féidir dul i ngleic leis ach trí ár bhfórsaí uile a chomhcheangal. Is é gníomhaíocht aeráide ár bhfreagracht chomhchoiteann dhomhanda. Beidh COP26 i nGlaschú i mí na Samhna seo ina nóiméad ríthábhachtach chun uaillmhian dhomhanda a mhéadú, agus úsáidfimid na cruinnithe G7 agus G20 atá le teacht chun cur leis seo. Táimid cinnte má bhuann gach tír rás domhanda chun astaíochtaí nialasacha, beidh an bua ag an bpláinéad iomlán. "

Chuir an AE ceann nua isteach Ranníocaíocht arna Chinneadh go Náisiúnta chuig Rúnaíocht UNFCCC i mí na Nollag 2020, mar chuid dá chur i bhfeidhm de Chomhaontú Pháras. Tá an AE tiomanta do laghdú glan 55% ar a astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990, mar bhunchloch chun neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050. Tá an Comhráiteas ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Stáit Aontaithe Mheiriceá ag teacht isteach arís i gComhaontú Pháras - Ráiteas ón Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Frans Timmermans agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell

foilsithe

on

"Fáiltíonn an tAontas Eorpach roimh chinneadh an Uachtaráin Biden do na Stáit Aontaithe dul isteach arís i gComhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide. Táimid ag tnúth go mbeidh na Stáit Aontaithe inár taobh arís chun iarrachtaí domhanda a threorú chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac. Is í an ghéarchéim an dúshlán sainmhínithe atá inár gcuid ama agus ní féidir dul i ngleic leis ach trí ár bhfórsaí uile a chomhcheangal. Is í an ghníomhaíocht aeráide ár gcomhfhreagracht dhomhanda.

"Beidh Comhdháil um Athrú Aeráide na Náisiún Aontaithe (COP26) i nGlaschú i mí na Samhna seo ina nóiméad ríthábhachtach chun uaillmhian dhomhanda a mhéadú, agus úsáidfimid na cruinnithe G7 agus G20 atá le teacht chun cur leis seo. Táimid cinnte má théann gach tír isteach i rás domhanda go dtí astaíochtaí nialasacha, beidh an bua ag an bpláinéad iomlán. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Aidhmeanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach

foilsithe

on

“Chun athrú sistéamach a thiomáint i dtreo fíorchiorclán, caithfidh rialáil agus gníomh a bheith bunaithe ar eolaíocht agus ar fhíorais. Chun spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach agus neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar an mbealach a úsáidimid fuinneamh agus acmhainní nádúrtha agus ar an gcaoi a bhfuilimid in ann geilleagar ciorclach a chruthú inniu - mar ghnólachtaí, mar rialtais, mar dhaoine aonair, ” scríobhann léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki Uachtarán agus POF Charles Héaulmé.

“Ní tharlóidh sé seo leis féin. Tá nuálaíocht, infheistíocht agus tiomantas polaitiúil ríthábhachtach chun an geilleagar ciorclach a thabhairt i gcrích. Ní mór dúinn cultúr nua comhair a chothú freisin, áit a bhfuil na réitigh is fearr chun tosaigh.

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Maidir leis an tionscal, is dúshlán mór i gcónaí é dearadh le haghaidh ciorclach, go háirithe i gcás go bhfuil bearnaí struchtúracha ann - amhail an easpa bonneagair choitianta. Tá sé seo fíor go háirithe i gcás na hearnála pacáistíochta agus caithfear déileáil leis na bearnaí seo le haitheantas go bhfuil gá le haistriú sistéamach ó chur chuige líneach go cur chuige ciorclach, i gcás nach in-athchúrsáilte amháin atá táirgí ach go ndéantar iad a athchúrsáil i ndáiríre. De réir mar a théann an t-athrú paraidíme seo i bhfeidhm ar gach earnáil agus fearann ​​beartais, ní mór dúinn teacht le chéile chun na réitigh is éifeachtaí a fhorbairt agus a sholáthar le chéile - san Eoraip, agus ar leibhéal domhanda.

Ní tasc éasca é seo. Chun go n-éireoidh linn, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil an méid a dhéanaimid bunaithe ar eolaíocht agus fíricí. Sampla maith is ea ceist na dramhaíola plaisteacha, ar fadhb mhór chomhshaoil ​​í ar fud an domhain. Tá plaisteach ríthábhachtach don oiread sin táirgí agus feidhmchlár riachtanach, mar shampla sa leigheas, ach cruthaíonn a fad saoil dúshláin ag an gcéim diúscartha dramhaíola. Mar thoradh air sin, táimid ag feiceáil go dtéann go leor rialtais i ngleic leis an gcás trí thoirmisc thapa a chur i bhfeidhm ar tháirgí áirithe aonúsáide a bhfuil plaisteach iontu.

Ach i ndáiríre, tá plaisteach ríthábhachtach dár ndomhan nuair a úsáidtear é ar an mbealach ceart: is iad na rudaí a bhfuilimid ag déileáil leo ná na teipeanna an-infheicthe i mbainistíocht deireadh saoil táirgí déanta as plaisteach. Is fearr a dhéanfaí iad seo a láimhseáil trí chomhiarracht nuálaíochta ábhartha agus bainistíocht éifeachtach deireadh saoil. Mar sin, in ionad díriú ar shaolré táirge, ba cheart dúinn a bheith ag tabhairt aird níos dlúithe ar a bhfuil na táirgí seo déanta - agus conas is féidir na hábhair féin a athchúrsáil agus a athúsáid ansin. Níor chóir go mbeadh aon eagla orainn a aithint go mb’fhéidir nach n-oibreodh an rud a oibríonn i dtír nó i réigiún amháin den domhan láithreach i dtír eile. Tá difríochtaí idir náisiúin a léiríonn méid, dlús daonra, bonneagair iarbhír agus leibhéil forbartha eacnamaíochta.

Creidimid go láidir gur cuid ríthábhachtach den chothromóid don athrú sistéamach an fócas seo ar ábhair. Maidir le gnóthais, is í an nuálaíocht an eochair chun na réitigh iomaíocha inbhuanaithe a dhíghlasáil a theastaíonn chun geilleagar ciorclach a chruthú do na hábhair a úsáidtear chun pacáistiú a dhéanamh, ár lorg carbóin a laghdú agus éifeachtúlacht acmhainní a chinntiú.

Cé go gcaithfimid a bheith dána inár bhfís agus spriocanna soiléire a leagan síos maidir leis an áit a dteastaíonn uainn dul, ní mór dúinn cuimhneamh freisin go bhfuil go leor nuálaíochta incriminteach agus go minic bíonn gá le ham agus infheistíocht shuntasach chun nuálaíocht suaiteach a dhéanamh. Agus na réitigh is uaillmhianaí agus inmharthana ó thaobh an chomhshaoil ​​de á lorg againn, ní mór dúinn saolré iomlán na dtáirgí a chur san áireamh agus samhlacha gnó ciorclacha a chruthú a chinntíonn an úsáid is fearr is féidir a bhaint as ár n-acmhainní domhanda agus leibhéal ard sástachta custaiméirí a choinneáil.

Ag an tús, feicimid ceithre phríomhghné chun an t-athrú riachtanach a chur chun cinn:

Réabhlóid bhonneagair
Ní mór dúinn a thuiscint cá bhfuil bearnaí i mbonneagar reatha gach tíre a bhaineann le ciorclán - amhail lipéadú agus bailiú dramhaíola, agus bainistíocht deireadh saoil - ansin beartais agus meicníochtaí a thabhairt isteach chun na bearnaí seo a dhúnadh agus córais bhainistíochta dramhaíola agus athchúrsála a sholáthar a fhreastalaíonn ar an riachtanais an 21st  haois. Is dreasachtaí maithe iad muirir ábhair, ach ba cheart dúinn féachaint freisin ar fhreagracht fheabhsaithe táirgeoirí agus ar chineálacha nua úinéireachta ar ábhair.

Nuálaíocht chlaochlaitheach a chumhachtú

Ní mór dúinn a chinntiú go dtacaíonn beartais le nuálaíocht leanúnach agus le hinbhuanaitheacht iomaíoch trí chreat a chruthú a sholáthraíonn dreasachtaí don nuálaíocht a chabhróidh linn an Beart Glas a sheachadadh. In ionad na buaiteoirí a phiocadh, ba cheart do lucht déanta beartas treoracha soiléire a leagan síos chun éifeachtúlachtaí agus carbón a ísliú. Trí Smaointeoireacht Saolré a úsáid chun fíor-thionchar tograí rialála agus reachtacha a mheas, is féidir le lucht déanta beartas cuidiú le dearadh beartais atá dírithe ar thorthaí a leabú.

Tomhaltóirí a spreagadh chun athrú

Ba cheart go spreagfadh samhlacha gnó ciorclach tomhaltóirí chun athúsáid, deisiú agus athchúrsáil a spreagadh - mar shampla, trína chinntiú go dtugann táirgí agus seirbhísí ar chaighdeán níos fearr dóibh trí sin a dhéanamh. Ina theannta sin, is uirlisí cumhachtacha iad an t-oideachas agus an inspioráid ba cheart do lucht déanta beartas agus do ghnólachtaí araon a úsáid chun deireadh a chur le bruscar agus le truailliú.

Déanamh beartas faoi stiúir na heolaíochta

Trí chinntiú go bhfuil fíricí agus fianaise mar bhunús d’iompar tomhaltóirí, do chinnteoireacht agus do rialáil, is mó an seans go mbainfimid na torthaí comhshaoil ​​is fearr amach. Creidimid go láidir go dteastaíonn rialáil chumasúcháin uainn bunaithe ar fhianaise agus fíricí eolaíochta, a thacaíonn agus a spreagann nuálaíocht

Má táimid chun a bheith rathúil, caithfimid a bheith pragmatach agus oibriú le chéile, agnostic na teicneolaíochta, an ábhair nó na hearnála. Ní féidir le haon eagraíocht amháin é seo a dhéanamh léi féin. Ní mór dúinn oibriú lena chéile ar fud an tslabhra luacha agus féachaint ar na gníomhartha atá riachtanach i ngach réigiún nó tír chun úsáid éifeachtach ábhair a chumasú agus chun a chinntiú go bhfuil réitigh deireadh saoil inrochtana ní amháin ach níos tábhachtaí fós inbhuanaithe. Ba cheart dúinn coinníollacha ginearálta a chruthú le go n-éireodh le gnóthais chiorclacha ionas nach mbeidh gá le féachaint ar gach tionscal ina n-aonar agus rialacha a chruthú in aghaidh na hearnála - cibé acu maidir le pacáistiú, páirteanna gluaisteán nó leictreonaic.

Ní bhaineann an cheist le húsáid amháin nó ilúsáid, ach le hamhábhair. Chun athrú fíor-sistéamach a sheachadadh, caithfimid ár súile a choinneáil ar an bpictiúr mór. Ní mór dúinn muid féin a bhunú ar eolaíocht agus ar shaineolas na ndaoine sin ar féidir leo, trí oibriú le chéile, difríocht a dhéanamh.

Anois an t-am le haghaidh athraithe. Caithfidh an tionscal agus lucht déanta beartas teacht le chéile chun na hardáin a thógáil a chuirfidh ar chumas oibriú slabhra luacha agus tras-slabhra luacha; agus atá nasctha iad féin leis na heagraíochtaí agus na meicníochtaí a bhunaigh lucht déanta beartas. Trí eolaíocht, nuálaíocht agus infheistíocht a úsáid i gcomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach is féidir linn na réitigh is fearr a sholáthar do dhaoine agus don phláinéid, ag tosú inniu.

Charles Héaulmé
Uachtarán agus POF
Huhtamaki

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending