Ceangail le linn

Comhshaol

Fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta a threisiú le haghaidh Eoraip Neodrach Aeráide

foilsithe

on

Chun cabhrú le sprioc an AE maidir le neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, cuireann an Coimisiún Eorpach inniu (19 Samhain) an Straitéis an AE ar Fhuinneamh In-athnuaite amach ón gcósta agus molann sé spriocanna nua uaillmhianacha d’fhorbairt an tionscail thábhachtach seo na hEorpa agus foinse fuinnimh. Beidh fás sa todhchaí bunaithe ar an acmhainneacht ollmhór ar fud imchuacha farraige na hEorpa agus ar sheasamh ceannaireachta domhanda cuideachtaí Eorpacha san earnáil.

A brúigh scaoileadhQ & A, dhá bhileog fíricí ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta agus príomhtheicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta, Agus físeán atá ar fáil ar líne.

Tá Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Deal Glas na hEorpa Frans Timmermans agus an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson ag reáchtáil preasagallamh ar an gceist thuas, ar féidir leat a leanúint beo ar EbS.

Comhshaol

Treisiú le Fuinneamh In-athnuaite amach ón gcósta le haghaidh Eoraip Neodrach Aeráide

foilsithe

on

Chun cabhrú le sprioc an AE maidir le neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, cuireann an Coimisiún Eorpach Straitéis an AE maidir le Fuinneamh In-athnuaite amach ón gCósta i láthair inniu. Molann an straitéis acmhainn gaoithe amach ón gcósta na hEorpa a mhéadú óna leibhéal reatha de 12 GW go 60 GW ar a laghad faoi 2030 agus go 300 GW faoi 2050. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún é seo a chomhlánú le 40 GW d’fhuinneamh aigéin agus teicneolaíochtaí eile atá ag teacht chun cinn mar ghaoth ar snámh agus gréine faoi 2050.

Beidh an fás uaillmhianach seo bunaithe ar an acmhainneacht ollmhór ar fud imchuacha farraige na hEorpa agus ar sheasamh ceannaireachta domhanda cuideachtaí AE san earnáil. Cruthóidh sé deiseanna nua don tionscal, ginfidh sé poist ghlasa ar fud na mór-roinne, agus neartóidh sé ceannaireacht dhomhanda an AE i dteicneolaíochtaí fuinnimh amach ón gcósta. Cinnteoidh sé freisin cosaint ár gcomhshaoil, bithéagsúlachta agus iascaigh.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Taispeánann straitéis an lae inniu an phráinn agus an deis ár n-infheistíocht in in-athnuaite amach ón gcósta a mhéadú. Leis na báisíní farraige ollmhóra agus an cheannaireacht thionsclaíoch atá againn, tá gach a theastaíonn ón Aontas Eorpach chun tabhairt faoin dúshlán. Cheana féin, is fíor-rath Eorpach é fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta. Tá sé mar aidhm againn deis níos mó fós a thabhairt dó maidir le fuinneamh glan, poist ar ardchaighdeán, fás inbhuanaithe agus iomaíochas idirnáisiúnta. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Tá an Eoraip ar thús cadhnaíochta i bhfuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus is féidir léi a bheith ina cumhacht i bhforbairt dhomhanda. Ní mór dúinn ár gcluiche a mhéadú trí leas iomlán a bhaint as acmhainneacht na gaoithe amach ón gcósta agus trí theicneolaíochtaí eile a chur chun cinn mar thonn, taoide agus grian ar snámh. Leagann an Straitéis seo treo soiléir agus bunaítear creat seasmhach, atá ríthábhachtach d’údaráis phoiblí, d’infheisteoirí agus d’fhorbróirí san earnáil seo. Ní mór dúinn borradh a chur faoi tháirgeadh intíre an AE chun ár spriocanna aeráide a bhaint amach, an t-éileamh méadaitheach leictreachais a bheathú agus tacú leis an ngeilleagar ina athshlánú iar-COVID. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tugann straitéis an lae inniu breac-chuntas ar an gcaoi ar féidir linn fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta a fhorbairt i gcomhcheangal le gníomhaíochtaí daonna eile, mar iascaigh, dobharshaothrú nó loingseoireacht, agus ar aon dul leis an dúlra. Ligfidh na tograí dúinn an bhithéagsúlacht a chosaint agus aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí socheacnamaíocha a d’fhéadfadh a bheith ann d’earnálacha atá ag brath ar shláinte mhaith éiceachóras muirí, agus ar an gcaoi sin cómhaireachtála fónta a chur chun cinn laistigh den spás muirí. "

Chun scála na hacmhainne fuinnimh amach ón gcósta a chur chun cinn, spreagfaidh an Coimisiún comhar trasteorann idir na ballstáit maidir le pleanáil agus imscaradh fadtéarmach. Éileoidh sé seo cuspóirí forbartha fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta a chomhtháthú sna Pleananna Spásúla Muirí Náisiúnta a bhfuil stáit chósta le cur faoi bhráid an Choimisiúin faoi Mhárta 2021. Molfaidh an Coimisiún creat faoin Rialachán TEN-E athbhreithnithe do phleanáil fhadtéarmach eangaí amach ón gcósta. , lena mbaineann rialtóirí agus na ballstáit i ngach abhantrach.

Measann an Coimisiún go mbeidh infheistíocht de bheagnach € 800 billiún ag teastáil idir seo agus 2050 chun a chuspóirí beartaithe a bhaint amach. Chun cabhrú leis an infheistíocht seo a ghiniúint agus a scaoileadh saor, déanfaidh an Coimisiún:

 • Creat dlíthiúil soiléir agus tacúil a sholáthar. Chuige sin, shoiléirigh an Coimisiún inniu rialacha an mhargaidh leictreachais i nDoiciméad Oibre Foirne a ghabhann leis agus measúnóidh sé an bhfuil gá le rialacha níos sainiúla agus níos spriocdhírithe. Cinnteoidh an Coimisiún go n-éascóidh na hathbhreithnithe ar na treoirlínte cúnaimh stáit maidir le fuinneamh agus cosaint an chomhshaoil ​​agus an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite imscaradh costéifeachtach fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta.
 • Cuidigh leis na cistí ábhartha go léir a shlógadh chun tacú le forbairt na hearnála. Spreagann an Coimisiún na Ballstáit an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta a úsáid agus oibriú i gcomhar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus institiúidí airgeadais eile chun tacú le hinfheistíochtaí i bhfuinneamh amach ón gcósta trí InvestEU. Slógfar cistí Horizon Europe chun tacú le taighde agus forbairt, go háirithe i dteicneolaíochtaí nach bhfuil chomh aibí.
 • Slabhra soláthair neartaithe a chinntiú. Cuireann an straitéis béim ar an ngá atá le hacmhainn déantúsaíochta agus bonneagar calafoirt a fheabhsú agus an lucht saothair atá oilte go cuí a mhéadú chun rátaí suiteála níos airde a choinneáil. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún ardán tiomnaithe a bhunú ar fhoinsí in-athnuaite amach ón gcósta laistigh den Fhóram Tionscail Fuinnimh Ghlain chun gach gníomhaí a thabhairt le chéile agus chun aghaidh a thabhairt ar fhorbairt an tslabhra soláthair.

Is margadh domhanda é fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta atá ag fás go tapa, go háirithe san Áise agus sna Stáit Aontaithe, agus soláthraíonn sé deiseanna do thionscal an AE ar fud an domhain. Trína taidhleoireacht an Bheart Glas, a bheartas trádála agus idirphlé fuinnimh an AE le tíortha comhpháirtíochta, tacóidh an Coimisiún le glacadh domhanda na dteicneolaíochtaí seo.

Chun anailís agus monatóireacht a dhéanamh ar thionchair chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíocha fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta ar an gcomhshaol muirí agus ar na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ag brath air, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go rialta le pobal saineolaithe ó údaráis phoiblí, geallsealbhóirí agus eolaithe. Inniu, ghlac an Coimisiún doiciméad treorach nua maidir le forbairt fuinnimh gaoithe agus reachtaíocht nádúir an AE.

cúlra

Táirgeann gaoth amach ón gcósta leictreachas glan a bhíonn in iomaíocht leis an teicneolaíocht atá bunaithe ar bhreosla iontaise, agus a bhíonn níos saoire uaireanta. Tá tionscail na hEorpa ag forbairt raon teicneolaíochtaí eile go tapa chun leas a bhaint as cumhacht ár bhfarraigí chun leictreachas glas a tháirgeadh. Ó ghaoth amach ón gcósta ar snámh, go teicneolaíochtaí fuinnimh aigéin mar thonn agus taoide, suiteálacha fótavoltach ar snámh agus úsáid algaí chun bithbhreoslaí a tháirgeadh, tá cuideachtaí agus saotharlanna Eorpacha chun tosaigh faoi láthair.

Socraíonn an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta an uaillmhian imscartha is airde do thuirbíní gaoithe amach ón gcósta (bun seasta agus snámh araon), áit a bhfuil gníomhaíocht tráchtála chun cinn go maith. Sna hearnálacha seo, tá taithí theicneolaíoch, eolaíoch agus thionsclaíoch gan sárú bainte amach ag an Eoraip cheana féin agus tá cumas láidir ann cheana féin ar fud an tslabhra soláthair, ó mhonarú go suiteáil.

Cé go leagann an Straitéis béim ar na deiseanna ar fud imchuacha farraige uile an AE - an Mhuir Thuaidh, an Mhuir Bhailt, an Mhuir Dhubh, an Mheánmhuir agus an tAtlantach - agus do phobail áirithe cósta agus oileáin, níl buntáistí na dteicneolaíochtaí seo teoranta do chósta réigiúin. Cuireann an Straitéis béim ar raon leathan réimsí intíre ina bhfuil déantúsaíocht agus taighde ag tacú le forbairt fuinnimh amach ón gcósta cheana féin.

Tuilleadh eolais

Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Doiciméad Oibre Foirne ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Meamram (Q&A) ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Bileog Fíricí ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Bileog Fíricí ar Fhuinneamh In-athnuaite Eischósta agus príomhtheicneolaíochtaí

Leathanach gréasáin na Straitéise Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Straitéis thionsclaíoch nua an AE: Na dúshláin atá le dul i ngleic

foilsithe

on

Teastaíonn ó FPEanna straitéis thionsclaíoch an AE amach anseo chun cabhrú le gnóthais maireachtáil ar ghéarchéim COVID-19 agus aghaidh a thabhairt ar na haistrithe digiteacha agus comhshaoil. Faigh amach conas.

Tá fiontair na hEorpa buailte go dona ag an Pandemic COVID-19, mar bhí ar go leor acu a bhfórsa saothair a dhúnadh nó a laghdú agus bealaí nua a aimsiú chun oibriú laistigh de bhearta sriantacha nua. Sula ndéanfar na haistrithe digiteacha agus glasa is gá, caithfidh tionscal san AE téarnamh ón bpaindéim.

Le linn suí iomlánach mhí na Samhna, tá FPEanna beartaithe a n-éileamh ar an gCoimisiún Eorpach a thogra Márta 2020 maidir le tograí an AE a athbhreithniú straitéis thionsclaíoch nua. I dréacht-tuarascáil a glacadh an 16 Deireadh Fómhair, d’éiligh baill an choiste tionscail, taighde agus fuinnimh a athrú ar chur chuige an AE i leith beartas tionsclaíoch i ndiaidh na paindéime trí chabhrú le gnóthais déileáil leis an ngéarchéim agus aghaidh a thabhairt ar na haistrithe digiteacha agus comhshaoil.

Mar a thuar an Pharlaimint tírdhreach tionscail an AE

Is ionann an tionscal agus níos mó ná 20% de gheilleagar an AE agus fostaíonn sé thart ar 35 milliún duine, agus tá na milliúin post eile nasctha leis sa bhaile agus thar lear. Ina theannta sin is ionann é agus 80% d’onnmhairí earraí. Is príomhsholáthraí domhanda agus ceann scríbe é an AE le haghaidh infheistíochta dírí eachtraí.

I gcomhthéacs na straitéise tionsclaíche nua, ba cheart don AE a chumasú do chuideachtaí cur lena neodracht aeráide spriocanna - mar atá mínithe sa Déileáil ghlas léarscáil bhóthair - tacú le gnólachtaí, go háirithe gnóthais bheaga agus mheánmhéide agus iad ag aistriú chuig geilleagar digiteach agus neodrach ó thaobh carbóin de agus cuidíonn siad le poist ar ardchaighdeán a chruthú, gan an bonn a bhaint d’iomaíochas an AE.

De réir FPEnna; ba cheart go mbeadh dhá chéim i straitéis den sórt sin: céim téarnaimh chun poist a chomhdhlúthú, táirgeadh a athghníomhachtú agus oiriúnú do thréimhse iar-COVID; atógáil agus claochlú tionsclaíoch ina dhiaidh sin.

Léigh faoi príomhbhearta an AE chun an téarnamh eacnamaíoch a thosú.

Cumhacht a thabhairt do ghnólachtaí beaga fás inbhuanaithe a bhaint amach

Is iad gnóthais bheaga agus mheánmhéide cnámh droma gheilleagar an AE, arb ionann iad agus níos mó ná 99% de ghnó na hEorpa go léir. Ba cheart go ndíreodh an straitéis thionsclaíoch orthu, mar tá fiacha ar conradh ag go leor acu mar gheall ar bhearta náisiúnta coronarivus, ag laghdú a gcumas infheistíochta, ar dóigh dó fás slaodach a spreagadh san fhadtéarma.

Cuidiú leis an tionscal téarnamh ón ngéarchéim shocheacnamaíoch

An COVID Ciste Aisghabhála mar chuid den chéad chéim chun freagairt don éigeandáil agus ba cheart é a dháileadh de réir leibhéal an damáiste a fhulaingítear, na dúshláin atá le sárú agus an méid tacaíochta airgeadais a fuarthas cheana trí scéimeanna cúnaimh náisiúnta.

Ba cheart tosaíocht a thabhairt do chuideachtaí agus do ghnólachtaí beaga atá dírithe ar an gclaochlú digiteach agus comhshaoil ​​agus ar an gcaoi sin infheistíocht a dhéanamh ann gníomhaíochtaí atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de.

Ba mhaith le FPEnna:

 • A chinntiú go bhfuil na haistrithe glasa agus digiteacha cothrom agus cóir go sóisialta agus go leanann tionscnaimh iad chun oibrithe a oiliúint.
 • Cruthaigh measúnú iarmharta nua ar chostais agus ualaí féideartha an aistrithe do chuideachtaí Eorpacha, lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide.
 • Déan cinnte nach mbeidh saobhadh buan sa mhargadh aonair mar thoradh ar an gcabhair stáit a chuirtear ar fáil sa chéim éigeandála.
 • Tionscail straitéiseacha a thabhairt ar ais chuig an AE.

Infheistiú i bhfiontair níos glaise, digiteacha agus nuálaíocha

Le linn an dara céim, ba cheart don straitéis thionsclaíoch iomaíochas, athléimneacht agus inbhuanaitheacht fhadtéarmach a chinntiú. I measc na gcuspóirí tá:

 • Ag díriú ar ghnéithe sóisialta an athraithe struchtúraigh.
 • Athbheochan a dhéanamh ar chríocha atá ag brath ar bhreoslaí iontaise ag úsáid an Just Ciste Trasdula, atá mar chuid de chuid an AE plean airgeadais aeráide.
 • A chinntiú go dtéann fóirdheontais AE chuig cuideachtaí atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de agus go bhfeabhsaíonn siad maoiniú inbhuanaithe do chuideachtaí sa phróiseas dícharbónaithe.
 • Bain úsáid as an Meicníocht Coigeartuithe Carbóin Teorann chun cabhrú le déantúsóirí agus poist an AE a chosaint ar iomaíocht idirnáisiúnta éagórach.
 • Tionscal cógaisíochta taighde-bhunaithe a bheith aige agus a ganntanas míochaine plean maolaithe riosca.
 • Leas a bhaint as an ngeilleagar ciorclach, pribhléid a dhéanamh den phrionsabal "éifeachtúlacht fuinnimh ar dtús", coigilteas fuinnimh agus teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite.
 • Gás a úsáid chun aistriú ó bhreoslaí iontaise agus hidrigin mar theicneolaíocht cheannródaíoch fhéideartha.
 • Infheistiú i hintleachta saorga agus margadh digiteach agus sonraí Eorpach amháin a chur i bhfeidhm, córas cánachais dhigitigh níos fearr a thógáil agus caighdeáin Eorpacha maidir le cibearshlándáil a fhorbairt.
 • Níos mó a infheistiú i dtaighde agus i bhforbairt.
 • Rialacha in aghaidh trustaí an AE a athbhreithniú chun iomaíochas domhanda a chinntiú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Astuithe CO2

Cuireann gníomhaireacht loingseoireachta na Náisiún Aontaithe béim ar dheich mbliana d’astaíochtaí gás ceaptha teasa ag ardú

foilsithe

on

Tá cúltacaí déanta ag rialtais ar a ngealltanais féin chun astaíochtaí téimh aeráide ón earnáil loingseoireachta a laghdú go práinneach, a dúirt eagraíochtaí comhshaoil ​​ina dhiaidh seo príomhchruinniú den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) an 17 Samhain.

Cheadaigh coiste cosanta comhshaoil ​​muirí an IMO togra a ligfidh do 1 billiún tonna d’astaíochtaí bliantúla gás ceaptha teasa a choinneáil ag ardú don chuid eile den deich mbliana seo - an deich mbliana an-mhór ina ndeir eolaithe aeráide an domhain go gcaithfimid gás ceaptha teasa domhanda a laghdú ( Astaíochtaí GHG le fanacht laistigh de 1.5 ° C réasúnta sábháilte ó théamh domhanda, mar a gealladh faoi Chomhaontú Aeráide Pháras.

Dúirt Faïg Abbasov, Stiúrthóir Loingseoireachta T&E: “Thug an IMO cead do dheich mbliana d’astaíochtaí gás ceaptha teasa ó longa a ardú. Caithfidh an Eoraip freagracht a ghlacadh anois agus cur i bhfeidhm an Bheart Ghlais a luathú. Ba cheart don AE a cheangal ar longa íoc as a gcuid truaillithe ina mhargadh carbóin, agus sainordú a dhéanamh ar bhreoslaí glasa malartacha agus teicneolaíochtaí coigilte fuinnimh a úsáid. Ar fud an domhain ní mór do náisiúin beart a dhéanamh maidir le hastaíochtaí muirí sa chás gur theip go hiomlán ar ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe. "

Mar a d’admhaigh go leor tíortha sna cainteanna, briseann an togra ceadaithe straitéis tosaigh gháis cheaptha teasa an IMO ar thrí bhealach ríthábhachtach. Teipfidh air astaíochtaí a laghdú roimh 2023, ní bhuaicfidh sé astaíochtaí a luaithe is féidir, agus ní shocróidh sé astaíochtaí CO2 a sheoladh ar chonair atá comhsheasmhach le spriocanna Chomhaontú Pháras.

Chaill tíortha a thacaigh le glacadh an togra ag an IMO, agus a thréigean aon iarracht chun dul i ngleic leis an athrú aeráide sa ghearrthéarma, aon fhoras morálta chun réigiúin nó náisiúin atá ag iarraidh dul i ngleic le hastaíochtaí loingseoireachta a cháineadh - mar chuid dá ngeilleagar ar fud an gheilleagair. pleananna aeráide náisiúnta.

Dúirt John Maggs, uachtarán an Chomhghuaillíocht Glan Loingseoireachta agus comhairleoir beartais sinsearach ag Seas i mBaol: “Mar a deir eolaithe linn go bhfuil níos lú ná 10 mbliana againn chun stop a chur lenár dtubaiste aeráide go tubaiste aeráide, chinn an IMO gur féidir le hastaíochtaí coinneáil ar aghaidh ag fás ar feadh 10 mbliana ar a laghad. Tá a n-bogásach anáilteach. Tá ár gcuid smaointe leis na daoine is leochailí a íocfaidh an praghas is airde as an ngníomh seo an-amaideach. "

Caithfidh náisiúin agus réigiúin atá dáiríre faoi aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide gníomhú go náisiúnta agus go réigiúnach láithreach chun srian a chur le hastaíochtaí long, a dúirt na ENRanna comhshaoil. Ba cheart do náisiúin gníomhú go tapa chun rialacháin déine coibhéise carbóin a shocrú atá comhsheasmhach le Comhaontú Pháras do longa atá ag glaoch ar a gcalafoirt; a cheangal ar longa a gcuid truaillithe a thuairisciú agus íoc astu nuair a bhíonn siad ag dugaireacht, agus tosú ag cruthú conairí loingseoireachta tosaíochta astaíochtaí ísle agus nialasacha.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending