Ceangail le linn

Comhshaol

Seolann an Coimisiún Ionad Eolais chun caillteanas bithéagsúlachta a aisiompú agus éiceachórais na hEorpa a chosaint

foilsithe

on

Faoi chuimsiú an Seachtain Ghlas an AE, seolann an Coimisiún Eorpach clár nua Ionad Eolais don Bhithéagsúlacht: siopa ilfhreastail le haghaidh fianaise eolaíocht-bhunaithe chun na héiceachórais nádúrtha a sholáthraíonn bia, cógais, ábhair, caitheamh aimsire agus folláine a athbhunú agus a chosaint. Cuirfidh an tIonad Eolais an t-eolas is déanaí faoi bhithéagsúlacht ar fáil chun tionchar bheartais an AE a neartú.

Cuideoidh sé freisin le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030, a bhfuil sé mar aidhm aici bithéagsúlacht na hEorpa a chur ar bhealach chun téarnaimh faoi dheireadh na ndeich mbliana. Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Ní dhéantar ach an rud a thomhaistear. Más mian linn Straitéis Bithéagsúlachta an AE a sheachadadh, caithfimid na poncanna go léir a nascadh níos fearr, agus chuige seo teastaíonn sonraí fónta uainn. Bíodh sé ar stádas pollinators, tionchar comhshaoil ​​lotnaidicídí, luach an nádúir do ghnó nó réasúnaíocht eacnamaíoch réitigh bunaithe ar nádúr. Ní mór dúinn freisin úsáid iomlán a bhaint as an gclaochlú digiteach, breathnóireacht na Cruinne agus eolaíocht na saoránach. Tabharfaidh an t-ionad eolais nua seo go léir le chéile, ag feabhsú an tslí a ndéanaimid eolas faoi bhithéagsúlacht a ghiniúint agus a bhainistiú, le húsáid ar fud réimsí beartais. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel, atá freagrach as an Ionad Comhpháirteach Taighde: “Tá ról ríthábhachtach ag an eolaíocht i gcaomhnú ár mbithéagsúlachta. Faoi stiúir ár n-eolaithe féin ag an Ionad Comhpháirteach Taighde, cuideoidh an tIonad Eolais nua don Bhithéagsúlacht leis an bpobal taighde Eorpach agus domhanda agus le lucht déanta beartas an réimse leathan faisnéise atá ar fáil a fhómhar agus a chiallú, agus é a shruthlíniú go beartais éifeachtacha a chosnaíonn éiceachórais na hEorpa agus na seirbhísí a sholáthraíonn siad do shaoránaigh na hEorpa. "

Ina theannta sin, tá an chéad mheasúnú éiceachórais ar fud an AE riamh tagtha, a aimsíonn go bhfuil raidhse sonraí bithéagsúlachta ann a d’fhéadfadh cabhrú leis an ngníomh ceart a dhéanamh chun brúnna ar ár n-éiceachórais a mhaolú, ach tá cuid mhór de fós gan úsáid. Taispeánann an measúnú go bhfuilimid ag brath níos mó agus níos mó ar ár n-éiceachórais, a mbíonn brú mór orthu féin i gcónaí ó thionchair an athraithe aeráide agus ghníomhaíochtaí an duine. Tabharfaidh an tIonad Eolais don Bhithéagsúlacht aghaidh go díreach ar dhúshláin a nocht an measúnú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.

geilleagar ciorclach

Cén fáth ar chóir do thíortha agus do réigiúin féachaint ar chur chuige ciorclach chun a ngeilleagair a atógáil agus a athrú?

foilsithe

on

Faoi 2050, ithefaidh an domhan acmhainní atá comhionann le trí Domhan phláinéid. Le tomhaltas neamh-inbhuanaithe inbhuanaithe acmhainní teoranta, tá géarghá le gníomhaíocht thapa agus d'aon ghnó chun freagairt don dúshlán seo. Agus fós i 2019, sheol muid níos lú ná an deichiú cuid (a ach 8.6%) den ábhar go léir a tháirgtear ar ais sa timthriall, le hathúsáid agus le hathchúrsáil. Tá sé sin laghdú 1% ó 9.1 2018% i, ní léir go bhfuil dul chun cinn easpónantúil, scríobh Cliona Howie agus Laura Nolan.

D’fhéadfadh a. Mar thoradh ar chonair chiorclach forbartha geilleagair san Eoraip a Laghdú 32% ar thomhaltas ábhair phríomha faoi 2030, agus 53% faoi 2050. Mar sin, cad atá ag cur bac ar ghníomh trom chun na spriocanna seo a bhaint amach?

I Márta 2020 sheol an AE a Plean Gníomhaíochta nua um Gheilleagar Ciorclach mar fhreagairt ar an Eoraip a dhéanamh “níos glaine agus níos iomaíche”, le hUachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen á rá go ndéanfaidh “geilleagar ciorclach níos lú spleáchais orainn agus go neartóidh sé ár n-athléimneacht. Ní amháin go bhfuil sé seo go maith dár dtimpeallacht, ach laghdaíonn sé an spleáchas trí na slabhraí soláthair a ghiorrú agus a éagsúlú. " I mí Mheán Fómhair, mhol von der Leyen na spriocanna maidir le hastaíochtaí a laghdú níos mó ná an tríú cuid ar an mbóthar chun an AE a bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050.

Ag an am céanna, tá rialtais réigiúnacha agus náisiúnta ag troid tionchair phaindéim Covid-19 chun cabhrú lena ngeilleagair a atógáil, poist a chruthú agus a shábháil. Tá trasdul geilleagair chiorclach ríthábhachtach chun an atógáil sin a dhéanamh, fad is a shroicheann sé spriocanna astaíochtaí glan-nialasacha a leag Comhaontú Pháras agus Beart Glas an AE le déanaí chun a chinntiú go leagfaidh ár ngeilleagar cosán inbhuanaithe dár dtodhchaí.

Tiomantas a thabhairt do gheilleagar ciorclach chun poist agus maoiniú a fháil

Féadann geilleagar ciorclach deiseanna nua eacnamaíocha a chruthú, a chinntiú go sábhálann tionscail ábhair, agus go nginfidh siad luach breise ó tháirgí agus ó sheirbhísí. Ó 2012 go 2018 beidh líon na poist atá nasctha leis an ngeilleagar ciorclach san AE d’fhás 5%. D’fhéadfadh trasdul ciorclach ar scála Eorpach a chruthú 700,000 post nua faoi 2030 agus OTI an AE a mhéadú 0.5% breise.

Féadann geilleagar ciorclach infheistíochtaí a threisiú, maoiniú nua a fháil agus dlús a chur leis pleananna téarnaimh ag leanúint na paindéime. Beidh réigiúin a chuimsíonn an geilleagar ciorclach in ann maoiniú fómhair ó ionstraimí maoinithe téarnaimh agus athléimneachta 'Next Generation EU' an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear Plean Infheistíochta an Bheart Ghlais Eorpaigh, InvestEU agus cistí a thacaíonn leis an bPlean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach. Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa comhlánóidh sé maoiniú nuálaíochta príobháideach chun réitigh nua a thabhairt ar an margadh. Tá tacaíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch ón Aontas Eorpach agus óna Bhallstáit chun beartais áitiúla a fhorbairt i bhfabhar geilleagair chiorclaigh ag cothú forbairt straitéisí agus uirlisí náisiúnta agus réigiúnacha le haghaidh comhair, mar shampla An tSlóivéin agus an Balcáin an Iarthair tíortha.

Ag bogadh i dtreo nuálaíochta córais chun an t-aistriú a luathú

Sa lá atá inniu ann is féidir linn go leor tionscnamh aonair iontach a fheiceáil i gcathracha agus i réigiúin ar fud na hEorpa. Ach “ní leor cineálacha cur chuige traidisiúnta,” a dúirt an Coimisiún i mí na Nollag seo caite nuair a d’fhoilsigh sé Beart Glas na hEorpa tograí. Coimisinéir Comhshaoil Virginijus Sinkevičius Dúirt “beidh athrú níos sistéamaí riachtanach chun bogadh níos faide ná bainistíocht dramhaíola amháin agus aistriú ceart a bhaint amach go geilleagar ciorclach."

Cé go gcuireann tionscadail nuálaíochta atá ann cheana luach leis an aistriú go geilleagar ciorclach, is é an dúshlán atá romhainn fós gá oibriú thar go leor disciplíní agus slabhraí luacha ag an am céanna. Éilíonn an cur chuige leathan seo comhordú sofaisticiúil agus foirmiúil. Caithfidh an t-aistriú go geilleagar ciorclach a bheith sistéamach agus leabaithe i ngach cuid den tsochaí le go mbeidh sé fíor-chlaochlaitheach.

Níl aon teimpléad ann, ach tá modheolaíocht ann

Is tapa a fhéachann daoine ar fhadhb agus teacht ar réiteach láithreach. Feabhsóidh réitigh ar dhúshláin aonair an stádas reatha de réir a chéile, ach ní chuideoidh siad linn ár gcuspóirí uaillmhianacha a bhaint amach agus an pictiúr mór san áireamh. Ina theannta sin, wféadfaidh hata a bheith ag obair i gcathair nó i réigiún amháin, b’fhéidir nach n-oibreodh sé i margadh eile. “Is bealach líneach smaointeoireachta iad teimpléid agus pleananna maidir le conas cathracha a athrú le bheith ciorclach,” a mhínigh Ladeja Godina Košir, Stiúrthóir Athrú Ciorclach, Cathaoirleach Ardán Geallsealbhóirí Eacnamaíocht Chiorclach na hEorpa. “Caithfimid foghlaim óna chéile agus tuiscint a fháil ar a d’oibrigh. Ní mór dúinn leomh freisin a fheiceáil conas atá gach cathair uathúil chun samhlacha geilleagair chiorclacha a fhorbairt do gach cathair. "

Teastaíonn meicníochtaí uainn a chabhróidh linn foghlaim ó dhaoine eile ach freastal ar thimpeallachtaí uathúla agus ar riachtanais atá ag síorathrú. Ag EIT Climate-KIC, tugtar Taispeántas Deep ar an bpróiseas a úsáidimid chun é seo a dhéanamh. Is uirlis dearaí córais é a athraíonn críocha agus slabhraí luacha ina saotharlanna beo don gheilleagar ciorclach agus don nuálaíocht réidh le cur i bhfeidhm ar scála mór, bunaithe ar ghníomhaíocht.

Taispeántais Dhomhain: modheolaíocht inaistrithe

Is sampla amháin í an tSlóivéin i measc go leor tíortha atá tiomanta d’aistriú ciorclach ar mhórscála, ag obair le EIT Climate-KIC chun píolótach taispeána a fhorbairt agus a sheachadadh a rachaidh i ngleic le claochlú iomlán an tslabhra luacha trí bheartas, oideachas, airgeadas, fiontraíocht agus rannpháirtíocht an phobail a ghiaráil. Is féidir gnéithe de na heispéiris seo a mhacasamhlú ar fud suíomhanna tástála Eorpacha eile: faoi láthair táimid ag obair chun cur chuige ciorclach aistrithe geilleagair a fhorbairt le tíortha mar an Iodáil, an Bhulgáir agus Éire, réigiúin mar Cantabria sa Spáinn agus cathracha mar Milan agus Leuven, ag cruthú go bhfuil raon éagsúil de is féidir le geilleagair aistriú a dhéanamh agus a achtú ar scála.

Chun réitigh chiorclacha sistéamacha a chur i bhfeidhm ní mór do gheallsealbhóirí oibriú le chéile ar fud an AE, stáit, réigiúnacha agus áitiúla. Tá Aeráid-KIC EIT leas a bhaint as comhfhoghlaim ar fud saincheisteanna agus dúshláin chasta, lena n-áirítear ilcheardlanna a óstáil le gníomhaithe ón tionscal, riarachán, eagraíochtaí neamhrialtasacha, na hearnálacha poiblí agus príobháideacha, agus taighde agus an saol acadúil.

Gan aon duine a fhágáil ina dhiaidh

Is iad na pobail áitiúla, an tionscal agus na gnóthais chomh maith le páirtithe leasmhara eile na príomhthairbhithe a bhaineann le haistriú inbhuanaithe ísealcharbóin earnálacha éagsúla agus slabhraí luacha. Tá sé ríthábhachtach úinéireacht ar an gclaochlú seo agus a phleananna gníomhaíochta a dheonú do gach saoránach, agus ní tharlóidh trasdul éifeachtach dá uireasa. Cuimsíonn sé seo baill an phobail, seirbhísigh phoiblí, lucht acadúil, fiontraithe, mic léinn agus lucht déanta beartas.

Cinntíonn an comhtháthú seo de na gníomhaithe uile ar fud an oiread sin codanna dár sochaí go gcuirtear creataí comhéadain gabhdáin agus sreabhach isteach sa chur chuige punainne. Ach, inniu tá creataí beartais agus fioscacha deartha do gheilleagar líneach. Trí oibriú leis an riarachán poiblí agus leis an gCoimisiún Eorpach chun idirphlé ilpháirtithe leasmhara a chur chun cinn, giarálann EIT Aeráid-KIC gníomh ar fud leibhéil éagsúla rialachais agus earnálacha: más gá dúinn an córas iomlán a athrú, ní ghearrfaidh sé oibriú le hAireacht amháin. Inár gcuid oibre leanúnach, chonaiceamar go leor ranna laistigh de réigiúin agus táimid diongbháilte oibriú le chéile. Ach nuair a bhailíonn cinnteoirí timpeall an bhoird chun fadhb chasta cosúil le geilleagar ciorclach a dhíphacáil, níl sé neamhchoitianta a thuiscint nach raibh go leor ama ann chun na comhráite cearta a dhéanamh chun cláir a chomhordú ná roinnt línte buiséid idir-rannacha nó aireachta a thrasnú. Laistigh dár Taispeántais Dhomhain um Aistriú Geilleagar Ciorclach, oibríonn an tSaotharlann um Beartas Trasdula ar fud iliomad comhlachtaí rialtais chun beartais nua a athmhúnlú agus a athfhoirmliú a chomhtháthaíonn ciorclán i gcreat rialála nua.

A cis féidir sochaithe inbhuanaithe agus uilechuimsitheacha a bheith mar thoradh ar gheilleagar ircular

Trí rannpháirtíocht a thabhairt do gach pobal agus geallsealbhóir éagsúil, chomh maith le spásanna a sholáthar inar féidir le duine ar bith scileanna ábhartha a fhoghlaim, a fhorbairt agus a chothabháil, cuireann sé ar chumas saoránach páirt a ghlacadh agus dul i mbun na n-aistrithe - ag cinntiú go bhfanann fócas ar réaltacht éagsúil dhaonra an réigiúin.

Más rud é ag an am seo de chur isteach sochaíoch gan fasach, go dtapaíonn réigiúin na hEorpa an deis seo chun cláir gheilleagair chiorclaigh atá níos cuimsithí agus níos iomaíche a thógáil, labhróidh na buntáistí cumaisc ar a son féin. Ciallaíonn sé bogadh ó réitigh theicneolaíocha aonair go punann gníomhaíochta níos leithne a spreagfaidh scileanna nua agus a chruthóidh poist, a shroichfidh astaíochtaí nialasacha agus a fheabhsóidh rochtain ar cháilíocht beatha fheabhsaithe. Ciallaíonn sé oibriú le chéile, ar bhealach cothrom agus trédhearcach. Is éard atá i gceist leis na beartais atá ag cur stad ar nuálaíocht shistéamach a aithint agus a athrú. Trí thacaíocht ó Deep Taispeántais, tá EIT Climate-KIC ag comhtháthú foghlaim, ag cabhrú leis na foghlaimí seo a roinnt agus ag tógáil ar an gcleachtas is fearr agus oiriúnú áitiúil chun sochaithe inbhuanaithe agus uilechuimsitheacha a chruthú i margaí, réigiúin agus cathracha eile.

Mhéadódh an luach saothair gach a bhfuil sé mar aidhm ag réigiún a bhaint amach: astaíochtaí carbóin glan-nialasacha a bhaint amach, chuirfeadh sé ar chumas réigiúin fanacht iomaíoch agus gan aon duine a fhágáil ina ndiaidh.

Tá Cliona Howie ag obair mar chomhairleoir comhshaoil ​​le breis agus 20 bliain, ag tacú leis na hearnálacha poiblí agus príobháideacha i réimsí mar chaomhnú, éifeachtúlacht acmhainní, éiceolaíocht thionsclaíoch agus symbiosis. Ag EIT Climate-KIC tá sí chun tosaigh ar fhorbairt agus aistriú geilleagair chiorclaigh.

Is saineolaí rannpháirtíochta geallsealbhóirí í Laura Nolan a bhfuil taithí aici ar chláir a sheachadadh i réimsí an athraithe aeráide, fuinneamh in-athnuaite agus forbairt inbhuanaithe. Ag EIT Climate-KIC tá sí i gceannas ar fhorbairt clár geilleagair chiorclaigh agus bainistíonn sí tionscadail Eorpacha mar H2020 CICERONE.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil [ríomhphost faoi chosaint]

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Taispeánann taighde nach bhfuil imní ar an bpobal faoi ghéarchéim aeráide

foilsithe

on

Taispeánann taighde nua san Eoraip agus sna Stáit Aontaithe nach nglacann codanna móra den phobal leis an práinn na géarchéime aeráide, agus ní chreideann ach mionlach go rachaidh sí i gcion go mór orthu féin agus ar a dteaghlaigh sna cúig bliana déag amach romhainn.
Tá an suirbhé, a choimisiúnaigh d | part agus Institiúid Beartais Eorpach an tSochaí Oscailte, mar chuid de mhór-staidéar nua ar fheasacht aeráide. Tugann sé léargas ar dhearcaí ar an athrú aeráide a bheith ann, na cúiseanna agus na tionchair sa Ghearmáin, sa Fhrainc, san Iodáil, sa Spáinn, sa tSualainn, sa Pholainn, i bPoblacht na Seice, sa Ríocht Aontaithe agus i SAM. Scrúdaíonn sé dearcadh an phobail i leith sraith beartas a d’fhéadfadh an AE agus rialtais náisiúnta leas a bhaint astu chun an damáiste a dhéanann astaíochtaí de dhéantús an duine a laghdú.
Faigheann an tuarascáil amach, cé go dtuigeann tromlach soiléir freagróirí na hEorpa agus Mheiriceá go bhfuil an aeráid ag téamh, agus gur dóigh go mbeidh tionchair dhiúltacha aici ar an gcine daonna, tá tuiscint shaofa phoiblí ag an bpobal ar an gcomhdhearcadh eolaíoch san Eoraip agus i Meiriceá. Áitíonn an tuarascáil, chruthaigh sé seo bearna idir feasacht an phobail agus eolaíocht aeráide, rud a fhágann nach dtuigeann an pobal práinn na géarchéime, agus nach dtuigeann siad scála an ghnímh atá riachtanach. 
Glacann gach duine ach mionlach beag leis go bhfuil ról ag gníomhaíochtaí daonna san athrú aeráide - agus ní dhiúltaíonn níos mó ná 10% é seo a chreidiúint in aon tír a ndearnadh suirbhé uirthi.  
Mar sin féin, cé gur annamh a dhéantar séanadh go hiomlán, tá mearbhall forleathan ann maidir le méid na freagrachta daonna. Creideann mionlaigh mhóra - idir 17% agus 44% ar fud na dtíortha a ndearnadh suirbhé orthu - go bhfuil daoine agus próisis nádúrtha ina gcúis le hathrú aeráide go cothrom. Tá sé seo tábhachtach toisc go gcreideann siad siúd a ghlacann leis go bhfuil athrú aeráide mar thoradh ar ghníomhaíocht dhaonna a dhá oiread níos dóchúla go gcreideann sé go mbeidh iarmhairtí diúltacha aige ina saol féin.
 
Creideann mionlaigh shuntasacha go bhfuil eolaithe roinnte go cothrom ar chúiseanna an téimh dhomhanda - lena n-áirítear dhá thrian de na vótálaithe i bPoblacht na Seice (67%) agus beagnach a leath sa RA (46%). I ndáiríre, aontaíonn 97 faoin gcéad d’eolaithe aeráide gur téamh domhanda ba chúis le daoine le déanaí.
 
Aontaíonn tromlach mór na nEorpach agus shaoránaigh na SA i ngach ceann de na naoi dtír a ndearnadh polaitíocht orthu go dteastaíonn freagairt chomhchoiteann ó athrú aeráide, cibé acu an t-athrú aeráide a mhaolú nó oiriúnú dá dhúshláin.  Aontaíonn tromlaigh sa Spáinn (80%) san Iodáil (73%), sa Pholainn (64%), sa Fhrainc (60%), sa Ríocht Aontaithe (58%) agus sna SA (57%) leis an ráiteas go “Ba cheart dúinn gach rud is féidir a dhéanamh chun athrú aeráide a stopadh.”
Faigheann an tuarascáil amach freisin go bhfuil polarú ar aon dul le páirtithe polaitíochta maidir le hathrú aeráide - san Eoraip chomh maith leis na SA. Is gnách go mbíonn siad siúd ar thaobh na láimhe clé níos feasaí faoi athrú aeráide a bheith ann, cúiseanna agus tionchar leis, agus níos mó i bhfabhar gníomhaíochta, ná daoine ar dheis. Tá na difríochtaí seo níos tábhachtaí ná an éagsúlacht dhéimeagrafach i bhformhór na dtíortha. Mar shampla, sna Stáit Aontaithe, tá na daoine a shainaithníonn mar chlé ina dtreoshuíomh polaitiúil beagnach trí huaire chomh dóchúil go mbeidís ag súil le tionchar diúltach ar a saol féin (49%) i gcomparáid leo siúd a shainaithníonn mar níos mó ar dheis (17%). Tá polaraíocht marcáilte sa tSualainn, sa Fhrainc, san Iodáil agus sa Ríocht Aontaithe freisin. Is í Poblacht na Seice an t-aon tír ina bhfuil cothromaíocht ar fud an speictrim.
 
Tá móramh toilteanach gníomhú ar athrú aeráide, ach is gnách go mbíonn na gníomhartha is fearr leo dírithe ar thomhaltóirí seachas iarrachtaí chun athrú sóisialta comhchoiteann a chruthú.  Deir tromlach na bhfreagróirí i ngach tír go bhfuil a n-ídiú plaisteach (62%), a n-aerthaisteal (61%) nó a gcuid taistil i gcarr (55%) gearrtha cheana féin.  Deir tromlach freisin go bhfuil nó go bhfuil siad ag pleanáil a n-ídiú feola a laghdú, aistriú chuig soláthróir fuinnimh ghlais, vótáil ar son páirtí mar gheall ar a gclár athraithe aeráide, nó bia níos orgánaí agus a tháirgtear go háitiúil a cheannach.
 
Mar sin féin, is lú an seans go dtacóidh daoine le rannpháirtíocht na sochaí sibhialta go díreach, agus gan ach mionlaigh bheaga tar éis síntiús a thabhairt d’eagraíocht chomhshaoil ​​(15% ar fud an tsuirbhé), dul isteach in eagraíocht chomhshaoil, (8% ar fud an tsuirbhé), nó dul isteach in agóid chomhshaoil (9% ar fud an tsuirbhé). Ní deir ach an ceathrú cuid (25%) de na freagróirí ar fud an tsuirbhé gur vótáil siad ar son páirtí polaitíochta mar gheall ar a mbeartais um athrú aeráide.
Ní chreideann ach 47 faoin gcéad díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu go bhfuil freagracht an-ard orthu, mar dhaoine aonair, dul i ngleic leis an athrú aeráide. Sa Ríocht Aontaithe amháin (66%), sa Ghearmáin (55%), sna SA (53%), sa tSualainn, (52%), agus sa Spáinn (50%) a bhfuil tromlach ann a bhraitheann mothú ard freagrachta iad féin.   I ngach tír a ndearnadh suirbhé orthu is dóichí go gceapfadh daoine go bhfuil freagracht ard ar a Rialtas náisiúnta as dul i ngleic leis an athrú aeráide.   Cuimsíonn sé seo ó 77% díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu sa Ghearmáin agus sa Ríocht Aontaithe go 69% sna SA, 69% sa tSualainn agus 73% sa Spáinn.  I ngach tír AE, ba dhóichí go bhfeicfeadh freagróirí go raibh freagracht ard ar an AE as athrú aeráide a laghdú ná Rialtais náisiúnta. 
 
Faigheann an vótáil amach freisin gur fearr go dtabharfaí dreasachtaí do dhaoine chun gníomhú ar athrú aeráide seachas toirmisc nó cánacha carbóin a sheasamh.  Tá tromlach beag sásta níos mó cánach a íoc as gníomh níos mó a dhéanamh ar athrú aeráide - seachas sa Fhrainc, san Iodáil agus i bPoblacht na Seice - ach tá an céatadán atá sásta níos mó ná méid beag (pá uair an chloig in aghaidh na míosa) a íoc teoranta ag an ceathrú cuid is mó - sa Spáinn agus i SAM.  Chuir cánacha ar gach eitilt, nó tobhach a thabhairt isteach le haghaidh fógráin go minic, roinnt tacaíochta ar fud na dtíortha polled (idir 18 faoin gcéad agus 36 faoin gcéad, i dteannta a chéile). Cé gurb é an beartas ab fhearr chun dul i ngleic le hastaíochtaí aerthaistil, le corrlach soiléir, bonneagar talún do bhusanna agus traenacha a fheabhsú.
Dúirt Heather Grabbe, stiúrthóir Institiúid Beartais Eorpach an tSochaí Oscailte “Go leor cNí thuigeann saoránaigh ar fud na hEorpa agus na SA fós go bhfuil comhdhearcadh eolaíoch maidir le freagracht an duine as athrú aeráide sáraitheach. Cé gur annamh a bhíonn séanadh iomlán, tá creideamh bréagach forleathan ann, arna chur chun cinn ag leasanna dílsithe i gcoinne laghduithe ar astaíochtaí, go bhfuil eolaithe roinnte ar cibé an bhfuil daoine ag cruthú athrú aeráide - nuair a bhíonn a fhios ag 97% d’eolaithe i ndáiríre.
 
"Tá tábhacht ag baint leis an séanadh bog seo toisc go gcuireann sé an pobal ag smaoineamh nach gcuirfidh athrú aeráide isteach ar a saol sna blianta amach romhainn, agus ní thuigeann siad cé chomh radacach is gá dúinn ár gcóras agus ár nósanna eacnamaíocha a athrú chun titim éiceolaíoch a chosc. Taispeánann an vótáil gurb iad na daoine is cinnte go bhfuil athrú aeráide mar thoradh ar ghníomhaíocht dhaonna, is cruinne a mheasann siad a thionchar agus is mó a theastaíonn gníomh uathu. "
Dúirt Jan Eichhorn, stiúrthóir taighde d | part agus príomhúdar an staidéir: "Tá an pobal san Eoraip agus sna SA ag iarraidh gníomh a fheiceáil mar fhreagairt ar athrú aeráide ar fud na déimeagrafaic go léir. Caithfidh polaiteoirí ceannaireacht a thaispeáint agus iad ag freagairt don mhian seo i bealach uaillmhianach a fheabhsaíonn tuiscint daoine ar dhéine na géarchéime agus an tionchar a bhíonn ag daoine - toisc nach bhfuil an tuiscint seo forbartha go leor go dtí seo. Ní leor a bheith ag brath ar ghníomh aonair. Feiceann daoine an stát agus eagraíochtaí idirnáisiúnta san AE atá i gceannas. Tá daoine oscailte go príomha chun a bheith cinnte go dtacóidh siad le gníomhaíocht níos fairsinge, ach chun é seo a bhaint amach go práinneach teastaíonn tuilleadh oibre ó ghníomhaithe na polaitíochta agus na sochaí sibhialta. "
 
TORTHAÍ:
 • Creideann tromlach mór na nEorpach agus na Meiriceánaigh go bhfuil athrú aeráide ag tarlú. I ngach ceann de na naoi dtír a ndearnadh suirbhé orthu, deir tromlach mór na bhfreagróirí gur dócha go bhfuil an aeráid ag athrú nó cinnte - ag dul ó 83 faoin gcéad sna SA go 95 faoin gcéad sa Ghearmáin.
 • Tá séanadh iomlán ar athrú aeráide gann sna tíortha go léir a ndearnadh suirbhé orthu. Tá an grúpa daoine is mó i SAM agus sa tSualainn a bhfuil amhras orthu faoi athrú aeráide nó atá cinnte nach bhfuil sé ag tarlú, agus, fiú anseo, níl ann ach díreach os cionn 10 faoin gcéad díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu.
 • Mar sin féincuireann níos mó ná trian (35%) díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu sna naoi dtír i leith athrú aeráide cothromaíocht de phróisis nádúrtha agus dhaonna - leis an mothúchán seo is suntasaí sa Fhrainc (44%), i bPoblacht na Seice (39%) agus sna SA (38%). Is é dearcadh an iolrachais i measc na bhfreagróirí gur “gníomhaíocht dhaonna go príomha” is cúis leis.
 • Creideann grúpa suntasach amhrasoirí leithdháilte ‘bog’, contrártha leis an gcomhdhearcadh eolaíoch, is é gníomhaíochtaí daonna agus próisis nádúrtha is cúis le hathrú aeráide: tá na dáilcheantair seo idir 17 faoin gcéad sa Spáinn agus 44 faoin gcéad sa Fhrainc. Nuair a chuirtear iad leis na daoine amhrasacha “crua”, nach gcreideann go bhfuil gníomhaíocht dhaonna mar fhachtóir a chuireann leis an athrú aeráide, is iad na daoine amhrasacha seo le chéile an tromlach sa Fhrainc, sa Pholainn, i bPoblacht na Seice agus i SAM.
 • Creideann mórchuid go mbeidh iarmhairtí an-diúltacha ag athrú aeráide don saol ar an talamh sa Spáinn (65%), sa Ghearmáin (64%), sa Ríocht Aontaithe (60%), sa tSualainn (57%), i bPoblacht na Seice (56%) agus san Iodáil ( 51%).  Mar sin féin, tá mionlach suntasach de “amhrasóirí tionchair” a chreideann go mbeidh na hiarmhairtí diúltacha níos tábhachtaí ná na torthaí dearfacha - ag dul ó 17 faoin gcéad i bPoblacht na Seice go 34 faoin gcéad sa Fhrainc. Tá grúpa sa lár freisin nach bhfeiceann an téamh domhanda mar neamhdhíobhálach, ach a shíleann go mbeidh iarmhairtí diúltacha cothromaithe ag iarmhairtí dearfacha. Tá an “meánghrúpa” seo idir 12 faoin gcéad sa Spáinn agus 43 faoin gcéad sa Fhrainc. 
 • Ní shíleann formhór na ndaoine go mbeidh tionchar láidir ag an athrú aeráide ar a saol féin sna cúig bliana déag amach romhainn. San Iodáil, sa Ghearmáin agus sa Fhrainc amháin a shíleann níos mó ná an ceathrú cuid de dhaoine go gcuirfidh athrú aeráide isteach go mór ar a saol faoi 2035 mura ndéanfar aon ghníomh breise. Cé gurb é an dearcadh atá ann faoi láthair go mbeidh roinnt athrú ar a saol, creideann mionlach mór nach n-athróidh a saol ar chor ar bith mar thoradh ar athrú aeráide neamhsheiceáilte - leis an ngrúpa is mó i bPoblacht na Seice (26%) agus an tSualainn ina dhiaidh sin (19%), SAM agus an Pholainn ( 18%), an Ghearmáin (16%) agus an Ríocht Aontaithe (15%).
 • Déanann aois difríocht i dtuairimí ar athrú aeráide, ach i dtíortha áirithe amháin. Ar an iomlán, is mó an seans go mbeidh daoine óga ag súil le tionchair dhiúltacha an athraithe aeráide ar a saol faoi 2035 mura ndéantar aon rud chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna. Tá an treocht seo láidir go háirithe sa Ghearmáin; i gcás ina bhfuiltear ag súil le tionchair dhiúltacha ag 36 faoin gcéad de dhaoine 18-34 bliana d’aois (i gcomparáid le 30% de dhaoine 55-74 bliain d’aois), an Iodáil; (46% de dhaoine 18-34 bliana d’aois i gcomparáid le 33% de dhaoine 55-74 bliana d’aois), sa Spáinn; (43% de dhaoine 18-34 bliana d’aois i gcomparáid le 32% de dhaoine 55-74 bliana d’aois) agus an RA; (36% de dhaoine 18-34 bliana d’aois i gcomparáid le 22% de dhaoine 55-74 bliana d’aois).
 • Ní fheictear ach cánacha níos airde a fhorchur ar eitiltí mar an rogha is fearr chun astaíochtaí ó eitiltí ó mhionlach a laghdú - ag dul ó 18 faoin gcéad sa Spáinn go 30 faoin gcéad sna SA agus 36 faoin gcéad sa Ríocht Aontaithe. Is lú an tóir atá ar chosc iomlán ar eitiltí inmheánacha laistigh de thíortha, agus an chuid is mó tacaíochta sa Fhrainc (14%) agus sa Ghearmáin (14%). Is é an beartas is coitianta chun astaíochtaí ó thaisteal eitleáin a laghdú ná na líonraí traenach agus bus a fheabhsú, a roghnaíonn tromlach na bhfreagróirí sa Spáinn, san Iodáil agus sa Pholainn mar an beartas is fearr.
 • Tá móramh i bhformhór na dtíortha sásta a chur ina luí ar a gcairde agus a dteaghlaigh iad féin a iompar ar bhealach atá níos neamhdhíobhálaí don aeráid - agus gan ach 11 faoin gcéad san Iodáil agus 18 faoin gcéad sa Spáinn nach raibh sásta é seo a dhéanamh. Mar sin féin, ní dhéanfadh beagnach 40 faoin gcéad de dhaoine i bPoblacht na Seice, sa Fhrainc, sna SA agus sa Ríocht Aontaithe machnamh ar an smaoineamh seo ar chor ar bith.
 • Tá tacaíocht fhorleathan ann chun aistriú chuig gnólacht fuinnimh ghlais chun fuinneamh tí a sholáthar. Mar sin féin, tá mionlaigh mhóra ag an bhFrainc agus sna SA (42% agus 39% faoi seach) nach smaoineodh ar athrú go fuinneamh glas. Tá sé seo i gcomparáid le díreach 14 faoin gcéad san Iodáil agus 20 faoin gcéad sa Spáinn nach smaoineodh ar athrú ar fhuinneamh glas.
 • Tá móramh na hEorpa sásta a n-ídiú feola a laghdú, ach tá difríochtaí móra sna figiúirí. Níl ach an ceathrú cuid daoine san Iodáil agus sa Ghearmáin nach bhfuil toilteanach a n-ídiú feola a laghdú, i gcomparáid le 58 faoin gcéad de dhaoine i bPoblacht na Seice, 50 faoin gcéad de dhaoine sna SA, agus timpeall 40 faoin gcéad sa Spáinn, sa Ríocht Aontaithe, sa tSualainn agus sa Pholainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Feabhas marcáilte ar cháilíocht aeir na hEorpa le deich mbliana anuas, níos lú básanna ceangailte le truailliú

foilsithe

on

Mar thoradh ar cháilíocht aeir níos fearr tá laghdú suntasach ar bhásanna roimh am san Eoraip le deich mbliana anuas. Taispeánann na sonraí oifigiúla is déanaí de chuid Ghníomhaireacht Chomhshaoil ​​na hEorpa (LEE), áfach, go bhfuil truailliú aeir fós ag fulaingt ó bheagnach gach Eorpach, agus go bhfaigheann thart ar 400,000 bás roimh am ar fud na mór-roinne.

Na LEE 'Cáilíocht aeir san Eoraip - tuarascáil 2020Taispeánann ‘gur sháraigh sé Bhallstát luach teorann an Aontais Eorpaigh d’ábhar cáithníneach mín (PM2.5) in 2018: an Bhulgáir, an Chróit, an tSeicis, an Iodáil, an Pholainn, agus an Rómáin. Ní raibh ach ceithre thír san Eoraip - an Eastóin, an Fhionlainn, an Íoslainn agus Éire - a raibh tiúchan breá ábhar cáithníneach acu a bhí faoi bhun luachanna treorach níos déine na hEagraíochta Sláinte Domhanda (WHO). Tugann tuarascáil an LEE faoi deara go bhfuil bearna ann fós idir teorainneacha cáilíochta aeir dlí an AE agus treoirlínte WHO, saincheist a bhfuil an Coimisiún Eorpach ag iarraidh dul i ngleic léi le hathbhreithniú ar chaighdeáin an AE faoin bPlean Gníomhaíochta um Thruailliú nialais.

Tá an anailís nua LEE bunaithe ar an gceann is déanaí sonraí oifigiúla ar cháilíocht an aeir ó níos mó ná 4 000 stáisiún monatóireachta ar fud na hEorpa in 2018.

Ba chúis le nochtadh d’ábhar cáithníneach mín thart ar 417,000 bás roimh am i 41 tír Eorpach in 2018, de réir mheasúnú an LEE. Tharla thart ar 379,000 de na básanna sin in EU-28 áit ar cuireadh 54,000 agus 19,000 bás roimh am i leith dé-ocsaíd nítrigine (NO2) agus ózón ar leibhéal na talún (O3), faoi seach. (Is meastacháin ar leithligh iad na trí fhigiúr agus níor cheart na huimhreacha a chur le chéile chun comhaireamh dúbailte a sheachaint.)

Chuir beartais an AE, beartais náisiúnta agus áitiúla agus ciorruithe astaíochtaí i bpríomhearnálacha feabhas ar cháilíocht an aeir ar fud na hEorpa, léiríonn tuarascáil an LEE. Ó 2000 i leith, tá laghdú suntasach tagtha ar astaíochtaí príomh-thruailleán aeir, lena n-áirítear ocsaídí nítrigine (NOx), ó iompar, in ainneoin an éilimh soghluaisteachta atá ag dul i méid agus an méadú gaolmhar in astaíochtaí gás ceaptha teasa na hearnála. Tá laghduithe móra tagtha ar astaíochtaí truailleán ón soláthar fuinnimh freisin agus tá an dul chun cinn maidir le hastaíochtaí ó fhoirgnimh agus ó thalmhaíocht a laghdú mall.

A bhuíochas le cáilíocht aeir níos fearr, fuair thart ar 60,000 níos lú daoine bás roimh am mar gheall ar thruailliú mín ar ábhar cáithníneach in 2018, i gcomparáid le 2009. Maidir le dé-ocsaíd nítrigine, tá an laghdú níos mó fós toisc go bhfuil básanna roimh am laghdaithe thart ar 54% le deich mbliana anuas. Is príomhfhachtóir taobh thiar de na feabhsúcháin é cur i bhfeidhm leanúnach na mbeartas comhshaoil ​​agus aeráide ar fud na hEorpa.

“Is dea-scéal é go bhfuil cáilíocht an aeir ag feabhsú a bhuíochas leis na beartais chomhshaoil ​​agus aeráide atá á gcur i bhfeidhm againn. Ach ní féidir linn neamhaird a dhéanamh ar an míbhuntáiste - tá líon na mbásanna roimh am san Eoraip mar gheall ar thruailliú aeir fós i bhfad ró-ard. Le Beart Glas na hEorpa tá uaillmhian leagtha síos againn dúinn féin gach cineál truaillithe a laghdú go nialas. Má táimid chun rath agus sláinte daoine agus an comhshaol a chosaint go hiomlán, caithfimid truailliú aeir a laghdú tuilleadh agus ár gcaighdeáin cháilíochta aeir a ailíniú níos dlúithe le moltaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Féachfaimid air seo inár bPlean Gníomhaíochta atá le teacht, ”a dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius.

“Cruthaíonn sonraí an LEE gur infheistíocht ar mhaithe le sláinte agus táirgiúlacht níos fearr do gach Eorpach é infheistiú i gcáilíocht aeir níos fearr. Mar thoradh ar bheartais agus ar ghníomhartha atá ag teacht le huaillmhian nialas truaillithe na hEorpa, tá saol níos faide agus níos sláintiúla agus sochaithe níos athléimní acu, ”a dúirt Hans Bruyninckx, Stiúrthóir Feidhmiúcháin LEE.

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treochlár le déanaí do Phlean Gníomhaíochta an AE I dTreo a Uaillmhian nialais truaillithe, atá mar chuid de Bheart Glas na hEorpa.

Cáilíocht aeir agus COVID-19

Tá forbhreathnú i dtuarascáil an LEE freisin ar na naisc idir paindéim COVID-19 agus cáilíocht an aeir. Deimhníonn measúnú níos mionsonraithe ar shonraí sealadacha LEE do 2020 agus tacú le samhaltú ag Seirbhís Monatóireachta Atmaisféarach Copernicus (CAMS), measúnuithe níos luaithe a thaispeánann laghduithe suas le 60% ar thruailleáin aeir áirithe i go leor tíortha Eorpacha inar cuireadh bearta frithdhúnadh i bhfeidhm in earrach 2020 Níl aon mheastacháin fós ag an LEE ar na tionchair dhearfacha dearfacha a d’fhéadfadh a bheith ag an aer níos glaine ar shláinte le linn 2020.

Tugann an tuarascáil dá haire freisin go bhfuil galair cardashoithíoch agus riospráide ina gcúis le nochtadh fadtéarmach do thruailleáin aeir, a sainaithníodh araon mar fhachtóirí riosca báis in othair COVID-19. Mar sin féin, níl an chúis idir truailliú aeir agus déine na n-ionfhabhtuithe COVID-19 soiléir agus tá gá le tuilleadh taighde eipidéimeolaíoch.

cúlra

Faisnéis an EEA, Measúnuithe riosca sláinte LEE ar thruailliú aeir, soláthraíonn sé forbhreathnú ar an gcaoi a ríomhann an LEE a meastacháin ar thionchair shláinte droch-chaighdeán an aeir.

Tá tionchair éagsúla sláinte ar nochtadh do thruailliú aeir éagsúil, ó athlasadh na scamhóga go básanna roimh am. Tá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ag déanamh meastóireachta ar an bhfianaise eolaíoch atá ag dul i méid a nascann truailliú aeir le tionchair éagsúla sláinte d’fhonn treoirlínte nua a mholadh.

I measúnú riosca sláinte an LEE, roghnaítear básmhaireacht mar an toradh sláinte a chainníochtaítear, toisc gurb é an ceann is láidre atá san fhianaise eolaíoch. Meastar básmhaireacht mar gheall ar an nochtadh fadtéarmach do thruailliú aeir trí dhá mhéadracht dhifriúla a úsáid: “básanna roimh am” agus “blianta saoil caillte”. Soláthraíonn na meastacháin seo tomhas ar thionchar ginearálta truaillithe aeir ar fud daonra ar leith agus, mar shampla, ní féidir na huimhreacha a shannadh do dhaoine aonair ar leith atá ina gcónaí i suíomh geografach ar leith.

Meastar na tionchair sláinte ar leithligh do na trí thruailleán (PM2.5, NO2 agus O3). Ní féidir na huimhreacha seo a chur le chéile chun tionchair iomlána sláinte a chinneadh, mar d’fhéadfadh comhaireamh dúbailte daoine atá nochtaithe do leibhéil arda níos mó ná truailleán amháin a bheith mar thoradh air seo.

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending