Ceangail le linn

Athrú aeráide

Aistriú glas: Leanann astaíochtaí domhanda CO2 ag ardú ach tá treocht dhomhanda ag an AE

foilsithe

on

Tá staidéar nua foilsithe ag Comh-Ionad Taighde an Choimisiúin ar CO iontaise2 astaíochtaí do gach tír ar domhan, ag athdhearbhú gur éirigh leis an AE fás eacnamaíoch a dhíchúpláil ó astaíochtaí atá ag athrú aeráide. CO iontaise2 Thit astaíochtaí bhallstáit an AE agus an RA in 2019, agus ar fud an domhain, tháinig méadú ar CO2 lean astaíochtaí ar aghaidh in 2019, ach ar luas beagán níos moille.

Ó thús an 21ú haois, tá astaíochtaí domhanda gás ceaptha teasa ag fás go seasta. Mar sin féin, chuir ballstáit an AE agus an RA leis an treocht, lena CO2 thit astaíochtaí ó dhóchán breoslaí iontaise agus próisis faoi 3.8% in 2019, i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Ciallaíonn sé seo an AE agus CO iontaise na RA2 bhí astaíochtaí 25% faoi bhun leibhéil 1990 - an laghdú is mó i measc na limistéar eacnamaíoch is mó a astaíonn ar fud an domhain. Ó 1990, tá treocht laghdaitheach i CO freisin2 astaíochtaí per capita agus in aghaidh déine an aschuir airgeadaíochta ar fud na hEorpa.

Baineadh na laghduithe seo amach a bhuíochas le meascán de bheartais maolaithe atá dírithe ar an soláthar fuinnimh, na hearnálacha tionscail agus tógála a dhícharbónú, agus leanfar ar aghaidh le hiarracht athnuaite faoi scáth na Déileáil Ghlas na hEorpa. Seo torthaí na nuashonruithe is déanaí ar an Bunachar Sonraí Astuithe do Thaighde Atmaisféarach Domhanda (EDGAR), uirlis uathúil a d’fhorbair an JRC chun tacú le meastóireacht ar thionchar beartais agus idirbheartaíochtaí aeráide, a sholáthraíonn tagarmharc ar féidir comparáid a dhéanamh idir meastacháin náisiúnta agus domhanda. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil i bpreas JRC scaoileadh.

Athrú aeráide

Tuarascáil na Gníomhaireachta Comhshaoil ​​Eorpaí: Cuirfidh dul i ngleic le truailliú agus athrú aeráide san Eoraip feabhas ar shláinte agus ar fholláine

foilsithe

on

De réir móra measúnú ar shláinte agus ar an gcomhshaol a scaoiltear inniu ag an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil ​​(LEE), cuireann timpeallachtaí droch-chaighdeán le bás amháin as gach ochtar Eorpach. Truailliú aeir agus torainn, tionchair an athraithe aeráide ar nós tonnta teasa, agus nochtadh do cheimiceáin chontúirteacha is cúis le drochshláinte san Eoraip. Ina theannta sin, soláthraíonn paindéim COVID-19 sampla láidir de na naisc chasta idir an comhshaol, ár gcórais shóisialta agus ár sláinte, le tosca is cúis leis an ngalar a chuirtear i leith truailliú comhshaoil ​​mar thoradh ar ghníomhaíocht dhaonna.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tá nasc soiléir idir staid an chomhshaoil ​​agus sláinte ár ndaonra. Caithfidh gach duine a thuiscint go bhfuilimid ag sábháil éiceachórais ní amháin ach ag tabhairt aire dár bplainéad, go háirithe na daoine is leochailí. Tá an tAontas Eorpach dírithe ar an gcur chuige seo agus leis an Straitéis Bithéagsúlachta nua, an Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach agus tionscnaimh eile atá le teacht táimid ar an mbealach chun Eoraip níos athléimní agus níos sláintiúla a thógáil do shaoránaigh na hEorpa agus níos faide i gcéin. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Glao múscailte eile ab ea COVID-19, rud a fhágann go bhfuilimid ar an eolas go maith faoin gcaidreamh idir ár n-éiceachórais agus ár sláinte agus an gá atá le tabhairt faoi na fíricí - an bealach ina mairimid, a n-itheann muid agus tá toradh díobhálach don aeráid agus bíonn tionchar diúltach aige ar ár sláinte. Ónár Straitéis Feirme go Forc maidir le bia inbhuanaithe agus sláintiúil go Plean Ailse Beating na hEorpa sa todhchaí, tá tiomantas láidir tugtha againn sláinte ár saoránach agus ár bplainéad a chosaint. "

Cuireann an tuarascáil i bhfios go láidir go bhfuil gá le cur chuige comhtháite i leith polasaithe comhshaoil ​​agus sláinte chun dul i ngleic le rioscaí comhshaoil, na daoine is leochailí a chosaint agus na buntáistí a thairgeann an dúlra mar thacaíocht do shláinte agus folláine a bhaint amach go hiomlán. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil sa brúigh scaoileadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Athraigh #Climate riosca eacnamaíoch níos mó ná mar a deir Schnabel #Coronavirus ECB

foilsithe

on

By

Taispeánann an paindéim coronavirus sna téarmaí is soiléire cén fáth go gcaithfidh bainc cheannais ról níos mó a ghlacadh i dtroid in aghaidh athrú aeráide fiú má dhealraíonn sé nach bhfuil baint ag an gceist ar dtús le beartas airgeadaíochta, a dúirt ball boird Bhanc Ceannais na hEorpa, Isabel Schnabel, scríobh Balazs Koranyi agus Frank Siebelt.

Géarchéim sláinte i dtosach, tá an paindéim tar éis turraingí eacnamaíocha a mhúchadh ar fud na cruinne, ag dul i bhfeidhm ar gach náisiún agus ag cur iallach ar bhainc cheannais tacaíocht gan fasach a sholáthar chun tacú le gníomhaíocht eacnamaíoch. Agus riosca níos mó fós ag baint le hathrú aeráide, ní mór don BCE an tsaincheist seo a choinneáil ard ar a chlár oibre agus é ag athbhreithniú a chreata beartais, a dúirt Schnabel le Reuters in agallamh.

“Is dócha gurb é an t-athrú aeráide an dúshlán is mó atá romhainn, i bhfad níos mó ná an paindéim,” a dúirt Schnabel. “Cé nach raibh baint iomlán ag an turraing sláinte seo le beartas airgeadaíochta, mar sin féin tá impleachtaí ollmhóra aige don bheartas airgeadaíochta,” a dúirt sí.

“Tá an rud céanna fíor maidir le hathrú aeráide agus sin an fáth nach féidir le bainc cheannais neamhaird a dhéanamh air." Trína lámh maoirseachta d’fhéadfadh an BCE a cheangal ar bhainc measúnú riosca aeráide a sholáthar, a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ansin ar a rochtain ar mhaoiniú banc ceannais má tá impleacht dhíreach ag an measúnú seo ar luachálacha comhthaobhachta, a dúirt Schnabel.

Ba cheart don bhanc ceannais brú a chur ar an Aontas Eorpach freisin gné ghlas a chur lena thionscadal a bhfuil moill fhada air chun aontas margaí caipitil a bhunú mar d’fhéadfadh fócas ar airgeadas glas buntáiste iomaíoch a thabhairt don bhloc, a mhaígh sí. Dúirt Schnabel, a chuir amhras in iúl roimhe seo maidir le ceannach bannaí BCE i dtreo bannaí glasa, go raibh a tuairim ar an ábhar fós “ag forbairt”.

“Tá an tuairim ann gur cheart dúinn cloí go dlúth le neodracht an mhargaidh,” a dúirt sí. “Agus tá tuairim mhalartach ann nach bhfuil margaí ag praghsáil rioscaí aeráide i gceart, mar sin tá saobhadh margaidh ann agus dá bhrí sin b’fhéidir nach é neodracht an mhargaidh an tagarmharc ceart i ndáiríre."

Cheana féin ar cheann de na ceannaitheoirí is mó de shócmhainní glasa, tá timpeall 20% de na bannaí glasa atá incháilithe lena gceannach ag an BCE, rud a fhágann nach bhfuil mórán scóipe ann le haghaidh tuilleadh ceannachán faoina rialacha reatha.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Dul chun cinn an AE i dtreo a spriocanna #ClimateChange

foilsithe

on

Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha amach ag an AE chun a astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 2020. An t-athrú aeráide a throid is tosaíocht don AE é. Tá sé tiomanta do shraith cuspóirí intomhaiste agus roinnt acu a ghlacadh bearta chun gáis cheaptha teasa a laghdú. Cén dul chun cinn atá déanta cheana féin?

2020 spriocanna aeráide le baint amach

Grafach ag taispeáint éabhlóid astaíochtaí gás ceaptha teasa san AE idir 1990 agus 2020 agus réamh-mheastacháin suas go dtí 2035Grafach ag taispeáint éabhlóid astaíochtaí gás ceaptha teasa san AE idir 1990 agus 2020 agus réamh-mheastacháin suas go dtí 2035

Tá spriocanna an AE do 2020 leagtha amach san aeráid agus san fhuinneamh pacáiste glactha i 2008. Ceann de na cuspóirí atá aige ná gearradh 20% ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa i gcomparáid le leibhéil 1990.

Faoi 2018, bhí laghdú 23.2% ar mhéid na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa san AE i gcomparáid le leibhéil 1990. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an AE ar an mbóthar ceart chun a sprioc do 2020 a bhaint amach. Mar sin féin, de réir na réamh-mheastacháin is déanaí ó bhallstáit bunaithe ar bhearta atá ann cheana, ní bheadh ​​an laghdú astaíochtaí ach thart ar 30% faoi 2030. Sprioc astaíochtaí an AE do 2030, atá leagtha síos i Is laghdú 2008% é 40 i gcomparáid le leibhéil 1990 agus tá an Pharlaimint ag iarraidh socrú sprioc níos uaillmhianaí de 55%.

I mí na Samhna 2019, rinne an D’fhógair an Pharlaimint éigeandáil aeráide ag iarraidh ar an gCoimisiún a mholtaí uile a oiriúnú de réir sprioc 1.5 ° C chun téamh domhanda a theorannú agus a chinntiú go laghdaítear astaíochtaí gás ceaptha teasa go suntasach.

Mar fhreagra air sin, nocht an Coimisiún nua an Déileáil Ghlas na hEorpa, léarscáil bhóthair don Eoraip le bheith ina mór-roinn aeráide-neodrach faoi 2050.

Dul chun cinn in earnálacha fuinnimh agus tionscail

Chun sprioc 2020 a luaitear thuas a bhaint amach, tá an AE ag gníomhú i roinnt réimsí. Ceann acu is ea an Córas Trádála Astuithe an AE (ETS) a chlúdaíonn astaíochtaí gás ceaptha teasa ó shaoráidí mórscála sna hearnálacha cumhachta agus tionscail, chomh maith leis an earnáil eitlíochta, arb ionann é agus thart ar 40% d’astaíochtaí iomlána gás ceaptha teasa an AE.

Idir 2005 agus 2018, tháinig laghdú 29% ar astaíochtaí ó ghléasraí cumhachta agus monarchana a chumhdaíonn córas trádála astaíochtaí an AE. Tá sé seo i bhfad níos mó ná an laghdú 23% a socraíodh mar sprioc 2020.

Stádas do spriocanna náisiúnta

Chun astaíochtaí ó earnálacha eile a laghdú (tithíocht, talmhaíocht, dramhaíl, iompar, ach ní eitlíocht), leag tíortha an AE amach an spriocanna náisiúnta chun astaíochtaí a laghdú faoin gCinneadh Comhroinnte Iarrachtaí. Bhí na hastaíochtaí ó na hearnálacha a chuimsítear le spriocanna náisiúnta 11% níos ísle in 2018 ná i 2005, ag dul thar sprioc 2020 de laghdú 10%.

Infographic ag taispeáint astaíochtaí gás ceaptha teasa thíortha an AE i 2005 agus 2018 agus ag déanamh comparáid idir an dul chun cinn i dtreo sprioc laghdaithe 2020Na spriocanna do thíortha an AE
Tuilleadh infographics ar athrú aeráide

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending