Ceangail le linn

Comhshaol

Iarrann an Coimisiún smaointe ar mhisin nua AE chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide, troid in aghaidh ailse, cathracha glasa a thógáil agus aigéin agus ithreacha a dhéanamh níos sláintiúla

foilsithe

on

D'oscail an Coimisiún a glaoch ar smaointe ag lorg aiseolais agus moltaí ó shaoránaigh maidir le conas oiriúnú don athrú aeráide, troid in aghaidh ailse, cathracha atá neodrach ó thaobh na haeráide agus cliste a thógáil agus aigéin, ithreacha agus bia sláintiúil a chinntiú. Cuirfidh na smaointe a bhailítear le dearadh an nua Misin faoi Horizon Europe, núíosach sa chéad chlár creata taighde agus nuálaíochta eile de chuid an AE. Tá sé mar aidhm aige i bpáirt ag misean Apollo 11 fear a chur ar an ngealach, agus é mar aidhm ag misin taighde agus nuálaíochta na hEorpa réitigh a sholáthar ar chuid de na dúshláin is mó atá os comhair ár domhain.

Ar an gcaoi sin cuireann siad le haidhmeanna an Déileáil Ghlas na hEorpa agus Plean Ailse Beating na hEorpa, Chomh maith leis an Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Tá cúig réimse misin sainithe ann. Léiríonn gach misean punann gníomhaíochtaí thar disciplíní agus earnálacha laistigh de chreat ama agus buiséad áirithe.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Mar chuid de chlár Horizon Europe sa todhchaí, cuideoidh misin le spriocanna soiléire a shainiú agus réitigh a fháil ar chuid de na dúshláin is práinní atá roimh ár ndomhan, agus éifeachtacht na maoiniú taighde agus nuálaíochta. Chuige seo ní mór dúinn saoránaigh a dtuairimí a chur in iúl, tograí a dhéanamh agus dul i mbun a ndearaidh agus a gcur i bhfeidhm. Le chéile, déanfaimid an Eoraip níos sláintiúla, níos glaise agus níos athléimní. "

Tá an Coimisiún ag gabháil d’Eorpaigh i misin a dhearadh agus a chruthú a chomhlíonfaidh a n-ionchais agus a riachtanais: i mí an Mheithimh, chuir na Boird Mhisin, meascán leathan saineolaithe neamhspleácha, a gcuid i láthair na chéad mholtaí do mhisin an AE agus i rith an tsamhraidh, imeachtaí ar líne tharla timpeall na hEorpa chun éisteacht le tosaíochtaí daoine. Cuirfear torthaí an ghlao is déanaí ar smaointe i láthair ar líne Laethanta Taighde agus Nuálaíochta na hEorpa (22-24 Meán Fómhair 2020). Fógrófar na misin roghnaithe ag deireadh 2020 agus seolfar iad i 2021. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Meicníocht maoinithe nua chun fuinneamh in-athnuaite a threisiú

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach na rialacha maidir le clár nua Meicníocht Maoinithe Fuinnimh In-athnuaite an AE, iarratas a dhéanamh ó thús 2021. Déanfaidh an Sásra seo níos éasca do bhallstáit oibriú le chéile chun tionscadail fuinnimh in-athnuaite a mhaoiniú agus a imscaradh - mar óstach nó mar thír a chuireann leis. Áireofar an fuinneamh a ghinfear i dtreo spriocanna fuinnimh in-athnuaite na dtíortha rannpháirteacha uile agus cuirfidh sé isteach sa Déileáil Ghlas na hEorpa uaillmhian neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Chun astaíochtaí gás ceaptha teasa na hEorpa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, caithfimid sciar an fhuinnimh in-athnuaite a mhéadú go suntasach. Soláthraíonn an mheicníocht seo uirlis bhreise chun infheistíocht i dtionscadail fuinnimh ghlain a éascú. Spreagfaidh sé comhar idir na ballstáit agus tabharfaidh sé borradh praiticiúil dár n-iarrachtaí téarnaimh ghlais sna blianta amach romhainn. Is féidir leis cabhrú le geilleagair na hEorpa a spreagadh trí thionscadail ar mhórscála a chur ar an bhfód agus trí thacú le FBManna áitiúla agus poist a chruthú. "

Mar a bhíothas ag súil leis faoin Rialachán um Rialachas an Aontais Fuinnimh, déanfaidh an Coimisiún an Meicníocht seo a bhainistiú, ag tabhairt infheisteoirí agus forbróirí tionscadail le chéile trí thairiscintí poiblí rialta. Cuireann sé ar chumas ‘ballstáit rannpháirteacha’ ranníocaíochtaí deonacha airgeadais a íoc isteach sa scéim, a úsáidfear le haghaidh tionscadal fuinnimh in-athnuaite i mballstáit leasmhara (‘ballstáit óstála’). Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo (lena n-áirítear nasc leis an rialachán cur chun feidhme), sa mhéid seo bhileog fíricí agus ar an Meicníocht Maoinithe Fuinnimh In-athnuaite leathanach gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Glao ar Bheart Glas na hEorpa: infheistíocht € 1 billiún chun an t-aistriú glas agus digiteach a threisiú

foilsithe

on

Chinn an Coimisiún Eorpach glao € 1 billiún a sheoladh ar thionscadail taighde agus nuálaíochta a fhreagraíonn don ghéarchéim aeráide agus a chabhróidh le héiceachórais agus bithéagsúlacht uathúil na hEorpa a chosaint. An Horizon 2020-mhaoinithe Glao ar Bheart Glas na hEorpa, a osclófar amárach le haghaidh clárúcháin, a spreagfaidh téarnamh na hEorpa ó ghéarchéim an coronavirus trí dhúshláin ghlasa a iompú ina ndeiseanna nuálaíochta.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Is é an glao ar Bheart Glas Eorpach € 1 billiún an glao deireanach agus is mó faoi Horizon 2020. Agus an nuálaíocht ina croílár, luasóidh an infheistíocht seo aistriú cóir inbhuanaithe go an Eoraip atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Toisc nach dteastaíonn uainn go bhfágfadh duine ar bith sa chlaochlú sistéamach seo, iarraimid ar ghníomhartha ar leith teagmháil a dhéanamh le saoránaigh ar bhealaí nua agus ábharthacht agus tionchar sochaíoch a fheabhsú. "

Tá difríochtaí idir an Glao Deal Glas seo agus gnéithe tábhachtacha roimhe seo Glaonna Horizon 2020. I bhfianaise phráinn na ndúshlán a dtugann sé aghaidh orthu, tá sé mar aidhm aige torthaí soiléire so-aitheanta a fháil sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, ach ó thaobh athrú fadtéarmach de. Tá níos lú gníomhartha, ach níos spriocdhírithe, níos mó agus níos infheicthe, le fócas ar scalability tapa, scaipeadh agus glacadh.

Meastar go soláthróidh na tionscadail a mhaoinítear faoin nglao seo torthaí le tairbhí inláimhsithe i ndeich réimse: ocht réimse téamacha a léiríonn príomhshruthanna oibre na Déileáil Ghlas na hEorpa agus dhá réimse chothrománacha - eolas a neartú agus saoránaigh a chumhachtú - a thairgeann peirspictíocht níos fadtéarmaí maidir leis na claochluithe atá leagtha amach i mBeart Glas na hEorpa a bhaint amach. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh agus sa mhéid seo bhileog fíricí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

#GreenDeal - Bearta chun an troid i gcoinne dífhoraoisiú domhanda a mhéadú

foilsithe

on

Tugann FPEanna breac-chuntas ar an gcaoi ar féidir leis an AE cur le dul i ngleic le dífhoraoisiú ar fud an domhain agus iarrann siad go ndéanfaí beartais intíre a athbhreithniú chun foraoisí na hEorpa a chosaint.

Sa rún neamhcheangailteach a glacadh Dé Máirt le 543 vóta go 47 agus 109 staonadh, mar fhreagairt ar a Teachtaireacht ón gCoimisiún, Iarrann FPEnna níos mó tacaíochta chun foraoisí a chosaint, a athshlánú agus a bhainistiú go hinbhuanaithe, bithéagsúlacht agus doirteal carbóin a chosaint, chomh maith le seirbhísí táirgiúlachta agus éiceachórais foraoisí a aithint.

Spriocanna ceangailteach agus rialacha éifeachtacha

Teastaíonn spriocanna ceangailteacha ón suí iomlánach chun éiceachórais foraoise a chosaint agus a athbhunú, go háirithe foraoisí bunscoile, i gcomhréir le moltaí straitéis bithéagsúlachta an AE 2030. Iarrann FPEnna ar an gCoimisiún rialacha díchill chuí a mholadh d’institiúidí airgeadais a choiscfeadh eintitis airgeadais nó bainc AE a nascadh go díreach nó go hindíreach le dífhoraoisiú, díghrádú foraoise nó díghrádú éiceachóras nádúrtha, rud a fhágann go minic go sáraítear cónaitheoirí dúchasacha sáruithe ar chearta an duine. .

Slabhraí soláthair agus comhaontuithe trádála saor ó dhífhoraoisiú

Ba cheart don Choimisiún bearta a mholadh chun slabhraí soláthair inbhuanaithe agus saor ó dhífhoraoisiú a chinntiú do tháirgí agus do thráchtearraí a chuirtear ar mhargadh an AE, le fócas ar leith ar dhul i ngleic le dífhoraoisiú allmhairithe, a deir an téacs. Thairis sin, caithfidh forálacha ceangailteacha a bheith i gcomhaontuithe trádála agus infheistíochta sa todhchaí chun dífhoraoisiú a chosc, a deir an dréachtrún. Faoi dheireadh, tá FPEanna ag iarraidh go neartófaí gné sheachtrach an Bheart Ghlais Eorpaigh trí chomhghuaillíochtaí agus chomhpháirtíochtaí le tríú tíortha, chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide agus ar chaillteanas bithéagsúlachta.

Foraoisí bunscoile a chosaint

Idir 1990 agus 2016, cailleadh limistéar 1.3 milliún ciliméadar cearnach d’fhoraoisí an domhain, le héifeacht millteach ar bhithéagsúlacht, aeráid, daoine agus an geilleagar.

D’fhéadfadh foraoisiú, i gcás ina gcuirtear crainn i limistéar nach raibh foraoisithe roimhe seo, faoi choinníollacha áirithe, cuidiú leis an AE neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, a dúirt na FPEnna. Mar sin féin, ní féidir le foraoisí nua-phlandáilte foraoisí bunscoile a athsholáthar, a sholáthraíonn níos mó stórála dé-ocsaíd charbóin agus gnáthóga níos riachtanaí ná na cinn níos óige agus na cinn nua-phlandáilte.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending