Ceangail le linn

Gás nádúrtha

Ní mór don AE a bhillí gáis a réiteach nó fadhbanna a réiteach

ROINN:

foilsithe

on

In 2017 chruthaigh Rialachán AE 2017/1938 oibleagáidí ar bhallstáit chun slándáil soláthairtí gáis nádúrtha a chosaint. Bhí an tionscnamh spreagtha ag géarchéim gháis 2009 a tháinig chun cinn nuair a theip ar an Rúis agus ar an Úcráin teacht ar chomhaontú maidir le praghsanna gáis agus gearradh seachadtaí gáis tríd an Úcráin, i.e. scríobhann Dick Roche.

Arna spreagadh ag ionradh na Rúise ar an Úcráin i mí Feabhra 2022, achtaíodh Rialachán AE 2022/1032 lena nuashonraíodh an reachtaíocht roimhe seo. 

Sainordaíodh sa Rialachán gur cheart saoráidí stórála gáis a úsáid go hiomlán chun “slándáil an tsoláthair (gáis) a áirithiú,” nár cheart do na saoráidí “fós gan úsáid” agus go ndéanfaí an toilleadh stórála a roinnt ar fud an Aontais, “de mheon na dlúthpháirtíochta”.

Ceanglaíodh ar na 18 mBallstát a bhfuil saoráidí stórála gáis faoi thalamh acu na háiseanna a líonadh go dtí 80% ar a laghad dá n-acmhainn stórála faoin 1 Samhain 2022. Ón 1 Samhain 2023, bheadh ​​an sprioc socraithe ag 90%.

Ceanglaíodh ar na Ballstáit nach bhfuil bonneagar stórála gáis seanbhunaithe acu aontú ar shocruithe déthaobhacha chun go ndéanfaí cainníochtaí leordhóthanacha gáis chun a n-úsáide a stóráil i 'tíortha comharsanachta'.

Shínigh comhreachtóirí an AE Rialachán 2022/1032 go foirmiúil ina dhlí an 29 Meitheamh 2022. Mhol Coimisinéir Fuinnimh an AE Kardi Simson “spiorad na dlúthpháirtíochta” a d’fhág gur féidir na hathruithe reachtacha a dhéanamh in am is mó riamh.

Soláthar agus éileamh

Aiseolas

Agus an reachtaíocht nua i bhfeidhm, i rith an tsamhraidh agus an fhómhair 2022, bhí ar imreoirí i margadh gáis na hEorpa na soláthairtí a aimsiú a theastaíonn chun na spriocanna uaillmhianacha stórála gáis a bhaint amach.

De réir mar a bhí imreoirí in earnáil gáis na hEorpa ag streachailt chun na spriocanna stórála gáis éigeantach a líonadh d'ardaigh praghsanna go mór. 

Ba é an cogadh san Úcráin an príomh-thiománaí leis an ardú praghais agus bhí imní ann faoina thionchar leanúnach. Luasaire eile ab ea toirt an gháis a bhí á cheannach chun spriocanna stórála an AE a chomhlíonadh.

Faoi dheireadh na bliana, bhí spriocanna stórála an AE bainte amach. Tháinig costas an-suntasach ar é sin a dhéanamh. I mí Eanáir 2023, chuir meastacháin ar an gcostas líonadh stórála gáis níos mó ná €120 billiún.

Faoi dheireadh shéasúr teasa an gheimhridh 2022-2023, bhí méid áirithe socair tar éis filleadh ar mhargadh gáis na hEorpa. Laghdaigh geimhreadh éadrom agus rathúlacht in aithint agus úsáid foinsí nua gáis praghsanna go tapa.  

Bhí tionchar freisin ag cúlchistí ollmhóra gáis an AE ar phraghsanna. Ag deireadh an tséasúir teasa 2022-2023, bhí beagnach 50% de stóráil gáis faoi thalamh na hEorpa lán. Níos lú spáis chun gás a stóráil luathaithe praghsanna anuas.

Cruthaíonn an fhíric gur úsáideadh beagnach leath d’acmhainn stórála gáis faoi thalamh na hEorpa cheana féin fadhb ar leith do sholáthróirí gáis an AE. Agus níos lú spáis stórála ar fáil ná mar is gnách, bhí níos lú cumais acu soláthairtí a cheannach isteach ag am nuair a bhíonn praghsanna gáis ag a gcuid is ísle go traidisiúnta: 'costas deise' le himpleachtaí níos fadtéarmaí.

Ceann de na tinneas cinn gaolmhaire agus ba mhó do sholáthróirí gáis na hEorpa ná go raibh an gás a bhí á stóráil acu, a cheannaigh nuair a bhí praghsanna ag dul in airde, i bhfad níos lú anois ná mar a bhí nuair a ‘instealladh’ isteach sa stóráil é.

Chiallaigh sé seo go léir go raibh na soláthróirí gáis a raibh ról ríthábhachtach acu maidir lena chinntiú go raibh dóthain gáis ar láimh ag an AE le dul trí shéasúr teasa an gheimhridh 2022-2023 a bheith faoi aincheist. Bhí fadhb acu maidir le maoiniú a dhéanamh ar an gcostas a bhain le gás an-chostasach a choinneáil i stóráil nó le ‘buail’ ollmhór a ghlacadh as an gás a dhíol ar chodán den chostas a bhain leis a fháil. I gcás soláthraithe príobháideacha, bhí hemorrhage airgeadais mór nó fiú féimheacht i gceist le ceachtar den dá rogha.  

An Mheicníocht Cúitimh

Bhí a fhios acu siúd a dhréachtaigh rialacháin stórála gáis an AE go raibh rioscaí ag baint leis na hidirghabhálacha ón earnáil phríobháideach chun spriocanna uaillmhianacha stórála gáis a bhaint amach.

Chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí sin agus chun costais ollmhóra a chosc ó chur ar aghaidh chuig tomhaltóirí, cuireann Airteagal 6b(1) den Rialachán ceangal ar na Ballstáit “na bearta uile is gá a ghlacadh, lena n-áirítear foráil a dhéanamh maidir le dreasachtaí airgeadais nó cúiteamh do rannpháirtithe sa mhargadh” a bhaineann le freastal ar an spriocanna a líonadh' a leagann an Rialachán síos.

Ba cheart go gcosnódh an sásra cúitimh atá beartaithe sa Rialachán, má tá sé lánoibríochtúil, na soláthraithe gáis a ghlac a bpáirt in iarrachtaí an AE teacht trí gheimhreadh 2022-2023. Ar an drochuair, ní mar sin a d’oibrigh rudaí amach.

Ar 27th Márta d’eisigh an Coimisiún, mar a cheanglaítear sa Rialachán, a thuarascáil ar oibriú na socruithe stórála gáis.

Tá síntiús daingean leis an tuarascáil. Tugann sé ‘forbhreathnú’ ar bhearta arna nglacadh ag Ballstáit chun oibleagáidí stórála a chomhlíonadh, ar an méid ama a theastaíonn le haghaidh nósanna imeachta deimhniúcháin, ar bhearta arna n-iarraidh ag an gCoimisiún chun a áirithiú go gcomhlíontar “spriocanna líonta agus líonta” agus anailís ar an tionchar ar phraghsanna gáis. agus coigilteas gáis féideartha.

Cé go bhfuil ábhar suntasach staitistiúil sa tuarascáil níl sé ciúin faoin meicníocht chúitimh. Ní fheictear an focal “cúiteamh” ach uair amháin.

Dá mbeadh na ceanglais chúiteacha mar a shamhlaítear sa Rialachán curtha i bhfeidhm ag na Ballstáit bheadh ​​an tost sin intuigthe. Mar sin féin, ní mór cloí le ceanglais chúitimh an Rialacháin ach aonfhoirmeach.  

Bhí go leor Ballstát mall ag socruithe a chur i bhfeidhm chun a n-oibleagáidí cúitimh a chomhlíonadh.

I gcás na Bulgáire, ní hamháin go raibh teip iomlán ann teacht ar shocrú cothromais chun soláthraithe príobháideacha a thacaigh leis an tiomáint stórála gáis a chúiteamh, ach tacaíonn na socruithe a cuireadh i bhfeidhm leis an oibreoir faoi úinéireacht an stáit Bulgargaz - rud a dhéanann dochar do dhaoine príobháideacha. soláthraithe.

A flurry nóiméad deireanach agus toradh lochtach

Sna seachtainí roimh an 28th Ag cruinniú mhí an Mhárta de Chomhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh an AE, bhí saincheist an chúitimh le feiceáil arís agus arís eile i ráitis pholaitiúla sa Bhulgáir.

Go luath i mí an Mhárta d'fhógair Aire Fuinnimh na Bulgáire, Rosen Histov go raibh sé ag obair le páirtithe leasmhara chun meicníocht chúitimh a aimsiú chun an gás an-daor i stóráil faoi thalamh na Bulgáire a chlúdach.

Laethanta roimh chruinniú na Comhairle i mí an Mhárta mhol Uachtarán na Bulgáire Rumen Radev gur cheart don AE tacú leis na Ballstáit, cosúil leis an mBulgáir, chun dul i ngleic leis an laghdú ar luach an gháis a cuireadh isteach sa stóráil. Níor ‘bite’ an AE.

Ar an oíche roimh chruinniú na Comhairle, d'fhógair an tAire Histov go raibh sé beartaithe aige costas an gháis arna stóráil sa Bhulgáir a ardú le comh-airí fuinnimh sa Bhruiséil. Bhí gás ar chlár oibre na Comhairle sin - bhreithnigh sí tograí a raibh sé d’aidhm acu comhrialacha an mhargaidh inmheánaigh a shocrú do gháis in-athnuaite agus nádúrtha agus hidrigin. 

Dhá mhí tar éis an t-uafás ráitis, tá tograí fós le déanamh ag an mBulgáir a thagann le forálacha cúitimh Rialachán AE 2022/1032.

In ionad scéime chun gach soláthróir gáis a chlúdach, tá socrú curtha le chéile ag riarachán na Bulgáire a sholáthraíonn iasachtaí ar ús íseal suas le €400 milliún don oibreoir gáis faoi úinéireacht an stáit Bulgargaz, cuideachta ar ghearr Coimisiún an AE fíneáil de €77 milliún uirthi in 2018. rochtain iomaitheoirí ar phríomhbhonneagar gáis sa Bhulgáir a bhlocáil, de shárú ar rialacha frith-iontaobhais an AE.

Níor cuireadh iasachtaí faoin scéim ar fáil do sholáthróirí gáis na hearnála príobháidí sa Bhulgáir, cás soiléir de shaobhadh an mhargaidh. Tá féimheacht ionchasach i ndán do na cuideachtaí sin mura gceadaíonn údaráis na Bulgáire rochtain a fháil dóibh ar na socruithe milseán atá ar fáil do Bhulgargaz - fiú mar bheart sealadach go dtí go nglacfar le sásra cúitimh iomlán.

Am chun céim suas go dtí an pláta

Tar éis dóibh a bheith rannpháirteach i gcruthú tapa mheicníocht na scéime chun soláthairtí gáis an AE a dhaingniú i mBealtaine 2022, ní mór do na Ballstáit uile anois 'ardú céime go dtí an pláta' a dhéanamh ar cheist an chúitimh agus meicníochtaí a ghlacadh atá cothrom agus inoibrithe. I gcás ina dteipeann ar aon Bhallstát ina leith sin ní mór don Choimisiún céim a ghlacadh.

Trí shlándáil an gháis nádúrtha a chinntiú ag am ina raibh dúshlán ar leith ag baint le tionscal an gháis, thug sé seirbhís shuntasach ní hamháin do thomhaltóirí gáis ach do gheilleagar na hEorpa i gcoitinne.

Gan comhar ón tionscal gáis ina iomláine, ní fhéadfadh rialtais ag gníomhú leo féin na spriocanna uaillmhianacha stórála faoi thalamh a bhaint amach.

Má theipeann ar aon bhallstát na hoibleagáidí cúitimh a glacadh in 2022 a chomhlíonadh, cuirfear soláthróirí agus go háirithe soláthróirí gáis príobháideacha i staideanna deacra airgeadais mura bhfuil siad marfach.

Seachas a bheith mímhorálta níl sé cliste gunna airgeadais a chur os comhair an tionscail gháis. Ní mór don Eoraip na sócmhainní fuinnimh uile atá aici a chaomhnú. Beidh na soláthraithe príobháideacha gáis a bhí ina bpríomhghníomhaithe in 2022 ag teastáil chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an gheimhridh seo chugainn.

Ní mór don Choimisiún, don Chomhairle, agus, go deimhin do Pharlaimint an AE, in ionad a bheith ag brath ar a labhrais faoin rath a bhí ar an méid a baineadh amach le bliain anuas, ní mór dóibh éirí as an réaltacht sin nach mór obair a dhéanamh chun a chinntiú go mbeidh na Ballstáit uile beo. suas go dtí an raon iomlán ceanglas – lena n-áirítear na gealltanais chúitimh – a síníodh nuair a chomhaontaigh siad Rialachán AE 2022/1032.

Ní mór don AE a bhillí gáis a réiteach nó fadhbanna a réiteach.

Is iar-aire na hÉireann do Ghnóthaí Eorpacha agus iar-aire comhshaoil ​​é Dick Roche.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending