Ceangail le linn

Fuinneamh

Fuinneamh: Nochtaíonn Coimisiún liosta na dtionscadal bonneagair 250 d'fhéadfadh cáiliú le haghaidh € 5.85 billiún de mhaoiniú

ROINN:

foilsithe

on

LOGO CE_Vertical_EN_quadriTá bonneagar nua-aimseartha le hidirnascóirí leordhóthanacha agus líonraí iontaofa ríthábhachtach do mhargadh fuinnimh comhtháite ina bhfaigheann tomhaltóirí an luach is fearr ar a gcuid airgid. Inniu, ghlac an Coimisiún Eorpach liosta de thart ar 250 príomhthionscadal bonneagair fuinnimh. Bainfidh na ‘tionscadail leasa choitinn’ seo (PCI) leas as nósanna imeachta luathaithe ceadúnaithe agus coinníollacha rialála feabhsaithe agus d’fhéadfadh go mbeadh rochtain acu ar thacaíocht airgeadais ón tSaoráid Connecting Europe, faoina bhfuil buiséad € 5.85 billiún leithdháilte ar bhonneagar fuinnimh tras-Eorpach do an tréimhse 2014-20. Cabhróidh sé seo leo iad a chur i bhfeidhm níos tapa agus iad a dhéanamh níos tarraingtí d’infheisteoirí. Nuair a bheidh siad críochnaithe, cuideoidh na tionscadail le ballstáit a margaí fuinnimh a chomhtháthú, cuirfidh siad ar a gcumas a gcuid foinsí fuinnimh a éagsúlú agus deireadh a chur le haonrú fuinnimh roinnt ballstát. Cuirfidh siad ar chumas na heangaí méideanna méadaithe in-athnuaite a ghlacadh, agus mar thoradh air sin cuideoidh siad le hastaíochtaí CO2 a laghdú.

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Günther Oettinger: "Ní mór dúinn a chinntiú go n-úsáidtear ár gcistí teoranta go ciallmhar agus go dtéann airgead an AE áit ar féidir leis an chuid is mó buntáistí a chruthú do thomhaltóirí na hEorpa. Leis an liosta seo de thionscadail bhonneagair fuinnimh agus na buntáistí a ghabhann leo, tá súil againn freisin níos mó infheisteoirí a mhealladh. "

Áirítear ar an liosta suas do thionscadail 140 i réimse an tarchuir leictreachais agus stórála, thart 100 tionscadail i réimse an tarchuir gáis, stórála agus GNL, agus roinnt tionscadal ola agus eangacha cliste. Beidh na tionscadail tairbhe as roinnt buntáistí:

Aiseolas
  • Nósanna imeachta luathaithe um phleanáil agus dheonú ceadanna (teorainn ama ceangailteach trí bliana go leith);
  • Beidh údarás inniúil náisiúnta amháin mar aon-ionad ilfhreastail do nósanna imeachta deonaithe ceadanna;
  • lúide costais riaracháin na tionscnóirí agus údaráis tionscadail mar gheall ar nós imeachta um measúnú comhshaoil ​​níos sruthlínithe foriomlán, agus na ceanglais ghinearálta dhlí an Aontais.
  • trédhearcacht agus rannpháirtíocht phoiblí níos fearr;
  • méadú infheictheacht agus tarraingteacht d'infheisteoirí a bhuí le creat feabhsaithe rialála a mbeadh costais arna gcionroinnt ar na tíortha a tairbhe is mó as thionscadal críochnaithe, agus;
  • sin an chaoi chun tacaíocht airgeadais faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa. Beidh sé seo ról lárnach ag an maoiniú príobháideach agus poiblí riachtanacha ghiaráil, agus is féidir maoiniú féideartha teacht i chomh luath agus is 2014.

Do thionscadal a bheith san áireamh sa liosta, bhí sé go bhfuil buntáistí suntasacha ar a laghad dhá Bhallstát; cur le comhtháthú an mhargaidh agus níos mó iomaíochta; slándáil an tsoláthair a fheabhsú, agus astaíochtaí CO2 laghdú.

Déanfaidh an Coimisiún faireachán géar ar chur chun feidhme na mbeart deonaithe ceadanna agus tógáil na dtionscadal. Ar deireadh, beidh liosta na TLCanna a nuashonrú gach dhá bhliain agus é mar aidhm a chomhtháthú le tionscadail nua-riachtanach agus bain cinn i léig.

cúlra

Aiseolas

Ba é an géarghá le hinfheistíocht sa bhonneagar fuinnimh ar cheann de na cúiseanna atá leis an Rialachán maidir leis na treoirlínte a mholadh le haghaidh bonneagair fuinnimh thras-Eorpacha (GTE-F Treoirlínte) i 2011. Soláthraíonn na GTE-F Treoirlínte creat straitéiseach fadtéarmach fís bonneagair fuinnimh de chuid an Aontais Eorpaigh agus a thabhairt isteach an coincheap de Tionscadal Leasa Choitinn. Aithníonn siad naoi chonair tosaíochta bonneagair straitéisigh i réimsí leictreachais, gáis agus ola, agus trí réimse tosaíochta bonneagair ar fud an AE do mhórbhealaí leictreachais, eangacha cliste agus gréasáin iompair dé-ocsaíd charbóin.

Tá formhuiniú an liosta deiridh ag an gCoimisiún mar thoradh ar phróiseas aitheantais agus measúnaithe críochnúil. Rinne dhá ghrúpa oibre réigiúnacha ad-hoc, gach ceann acu ag clúdach réimse tosaíochta straitéiseach nó dorchla, meastóireacht ar na tionscadail atá beartaithe, agus bhunaigh siad liosta réigiúnach de PCIanna faoi Iúil 2013. Chuaigh siad i gcomhairle freisin leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil, maidir leis na príomh-scrogaill bonneagair agus ar an dréachtliosta de PCIanna féideartha. Ionadaithe na mBallstát, Líonra Eorpach na nOibreoirí Córais Tarchurtha le haghaidh leictreachais agus gáis (ENTSO-E agus ENTSO-G), oibreoirí córais tarchurtha náisiúnta agus tionscnóirí tionscadail, údaráis rialála náisiúnta, agus an Ghníomhaireacht um Chomhar Rialtóirí Fuinnimh (ACER) ghlac gach duine páirt - mar bhaill de na Grúpaí Réigiúnacha - in ullmhú an liosta deiridh.

Liosta iomlán de na tionscadail leasa choitinn de réir tíre.

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún bearta na Gréige chun rochtain ar leictreachas a mhéadú d’iomaitheoirí PPC

foilsithe

on

Rinne an Coimisiún Eorpach bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí, faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE, bearta a mhol an Ghréig chun ligean d’iomaitheoirí Chorparáid na Cumhachta Poiblí (PPC), sealbhóir leictreachais faoi úinéireacht stáit na Gréige, níos mó leictreachais a cheannach ar bhonn níos fadtéarmaí. Chuir an Ghréig na bearta seo isteach chun an saobhadh a chruthaigh rochtain eisiach PPC ar ghiniúint breoslaithe ligníte a bhaint, a fuair cúirteanna an Choimisiúin agus an Aontais chun neamhionannas deiseanna a chruthú i margaí leictreachais na Gréige. Rachaidh na leigheasanna atá beartaithe i léig nuair a stopfaidh plandaí ligníte atá ann cheana ag feidhmiú go tráchtála (a bhfuiltear ag súil leo faoi 2023 faoi láthair) nó, ar a dhéanaí, faoin 31 Nollaig 2024.

Ina cinneadh Márta 2008, fuair an Coimisiún gur sháraigh an Ghréig rialacha iomaíochta trí chearta rochtana faoi phribhléid a thabhairt do PPC chun ligníte. D'iarr an Coimisiún ar an nGréig bearta a mholadh chun éifeachtaí frithiomaíocha an tsáraithe sin a cheartú. Mar gheall ar achomhairc sa Chúirt Ghinearálta agus i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa araon, agus deacrachtaí le haighneacht leigheasanna roimhe seo a chur i bhfeidhm, níor cuireadh bearta ceartaitheacha den sórt sin i bhfeidhm go dtí seo. An 1 Meán Fómhair 2021, chuir an Ghréig leagan leasaithe de na leigheasanna isteach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go dtugann na bearta atá beartaithe aghaidh iomlán ar an sárú a d’aithin an Coimisiún ina Chinneadh in 2008, i bhfianaise phlean na Gréige chun gach giniúint ligníte-bhreoslaithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú faoi 2023 de réir chuspóirí comhshaoil ​​na Gréige agus an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an cinneadh agus na bearta a mhol an Ghréig ar chumas iomaitheoirí PPC fálú níos fearr i gcoinne luaineacht praghsanna, ar gné ríthábhachtach iad chun dul san iomaíocht sa mhargadh le haghaidh leictreachais miondíola agus praghsanna cobhsaí a thairiscint do thomhaltóirí. Oibríonn na bearta lámh ar láimh le plean na Gréige chun a ghléasraí cumhachta breoslaithe ligníte a thruailliú a dhíchoimisiúnú trí úsáid na bplandaí seo a dhíspreagadh, ag teacht go hiomlán le Beart Glas na hEorpa agus le cuspóirí aeráide an AE. "

Aiseolas

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú bliana ar dhíolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú an bhirt díolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn. Tá bithbhreoslaí leachta díolmhaithe ag an tSualainn ó chánachas fuinnimh agus CO₂ ó 2002. Tá an beart fada cheana féin arís agus arís eile, an uair dheireanach i Deireadh Fómhair 2020 (SA.55695). Le cinneadh an lae inniu, ceadaíonn an Coimisiún fadú bliana breise ar an díolúine cánach (ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2022). Is é cuspóir an bhirt díolúine cánach úsáid bithbhreoslaí a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise san iompar a laghdú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí baile agus allmhairithe a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh an scéim le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina hiomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna 2030 in-athnuaite agus CO₂. Ba cheart go bhfanfadh an tacaíocht do bhithbhreoslaí biabhunaithe teoranta, de réir na dtairseach a fhorchuireann an an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite athbhreithnithe. Ina theannta sin, ní féidir an díolúine a dheonú ach amháin nuair a thaispeánann oibreoirí go gcomhlíonann siad critéir inbhuanaitheachta, a thrasnóidh an tSualainn de réir mar a éilíonn an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​uimhir an cháis SA.63198.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Tá sé mar aidhm ag riarachán Biden costais a ghearradh ar thionscadail ghréine, gaoithe ar thalamh poiblí

foilsithe

on

By

Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. Pictiúr tógtha 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Tá sé beartaithe ag riarachán Biden tailte cónaidhme a dhéanamh níos saoire le rochtain a fháil ar fhorbróirí cumhachta gréine agus gaoithe tar éis don tionscal cumhachta glan argóint a dhéanamh i mbrú stocaireachta i mbliana go bhfuil rátaí agus táillí léasa ró-ard chun infheistíocht a tharraingt agus go bhféadfadh siad clár oibre athrú aeráide an uachtarán a thorpáil, scríobh Groom Nichola agus Valerie Volcovici.

Tá cinneadh Washington athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas talún cónaidhme do thionscadail chumhachta in-athnuaite mar chuid d’iarracht níos leithne ag rialtas an Uachtaráin Joe Biden téamh domhanda a throid trí fhorbairt fuinnimh ghlain a threisiú agus druileáil agus mianadóireacht guail a dhíspreagadh.

“Aithnímid go bhfuil an domhan athraithe ón uair dheireanach a bhreathnaíomar air seo agus caithfear nuashonruithe a dhéanamh,” a dúirt Janea Scott, comhairleoir sinsearach le rúnaí cúnta Roinn Intí na Stát Aontaithe ar thalamh agus mianraí, le Reuters.

Aiseolas

Dúirt sí go bhfuil an riarachán ag déanamh staidéir ar roinnt leasuithe chun tailte cónaidhme a dhéanamh níos éasca do chuideachtaí gréine agus gaoithe a fhorbairt, ach nár thug siad sonraí faoi leith.

Cuireann an brú ar rochtain níos éasca ar thailte móra cónaidhme béim ar riachtanas géar an tionscail fuinnimh in-athnuaite ar acraíocht nua: Tá sé mar aidhm ag Biden an earnáil chumhachta a dhícharbónú faoi 2035, sprioc a d’éileodh ar limistéar níos mó ná an Ísiltír do thionscal na gréine amháin, de réir an ghnólachta taighde Rystad Energy.

Is éard atá i gceist ná scéim rátaí cíosa agus táillí do léasanna gréine agus gaoithe cónaidhme atá deartha chun rátaí a choinneáil ar aon dul le luachanna talún talmhaíochta in aice láimhe.

Aiseolas

Faoin mbeartas sin, arna chur i bhfeidhm ag riarachán an Uachtaráin Barack Obama in 2016, íocann tionscadail gréine somemajor $ 971 in aghaidh an acra in aghaidh na bliana i gcíos, mar aon le breis agus $ 2,000 in aghaidh na meigeavata de chumas cumhachta.

Maidir le tionscadal ar scála fóntais a chlúdaíonn 3,000 acra agus a tháirgeann 250 meigeavata cumhachta, is é sin cluaisín thart ar $ 3.5 milliún gach bliain.

Tá cíosanna tionscadal gaoithe níos ísle i gcoitinne, ach tá an táille acmhainne níos airde ag $ 3,800, de réir sceideal táillí cónaidhme.

Áitíonn an tionscal fuinnimh in-athnuaite nach bhfuil na muirir a ghearrann an Roinn Intí ar aon dul le cíosanna talún príobháideacha, ar féidir leo a bheith faoi bhun $ 100 in aghaidh an acra, agus nach dtagann táillí as cumhacht a tháirgtear.

Tá siad níos airde freisin ná cíosanna cónaidhme le haghaidh léasanna druileála ola agus gáis, a ritheann ag $ 1.50 nó $ 2 in aghaidh na bliana in aghaidh an acra sula gcuirtear ríchíosa táirgeachta 12.5% ​​ina n-áit nuair a thosaíonn peitriliam ag sileadh.

"Go dtí go réiteofar na costais ró-ualaigh seo, is dócha go mbainfidh ár náisiún leas as a gcumas tionscadail fuinnimh ghlain dhúchasacha a imscaradh ar ár dtailte poiblí - agus na poist agus an fhorbairt eacnamaíoch a thagann leis," a dúirt Gene Grace, abhcóide ginearálta don ghrúpa trádála fuinnimh ghlain American Clean Power Association.

Go stairiúil bhí an tionscal fuinnimh in-athnuaite ag brath ar acraíocht phríobháideach chun tionscadail mhóra a shuíomh. Ach tá codanna móra de thalamh príobháideach gan bhriseadh ag éirí gann, rud a fhágann go bhfuil tailte cónaidhme i measc na roghanna is fearr le haghaidh leathnú amach anseo.

Go dtí seo, cheadaigh an Roinn Intí níos lú ná 10 GW de chumhacht gréine agus gaoithe ar a níos mó ná 245 milliún acra de thailte cónaidhme, an tríú cuid den méid a bhí tuartha a shuiteáil an dá thionscal ar fud na tíre díreach i mbliana, de réir an Riaracháin um Fhaisnéis Fuinnimh. .

Thosaigh tionscal na gréine ag stocaireacht ar an gceist i mí Aibreáin, nuair a chomhdaigh Cumann Gréine na Scála Móra, comhrialtas de chuid d’fhorbróirí gréine is fearr na tíre - lena n-áirítear NextEra Energy, Southern Company agus EDF Renewables - achainí le Biúró Bainistíochta Talún Interior ag iarraidh cíosanna níos ísle ar thionscadail ar scála fóntais i bhfásach blistering an náisiúin.

Dúirt urlabhraí don ghrúpa gur dhírigh an tionscal ar California i dtosach toisc go bhfuil cuid de na hacraí gréine is geallta ann agus toisc go raibh measúnuithe teannta ag talamh timpeall ar mhórcheantair uirbeacha mar Los Angeles do chontaetha iomlána, fiú ar acraíocht fásaigh nach raibh oiriúnach don talmhaíocht.

Oifigigh ag NextEra (NEE.N), Deisceartach (SO.N), agus ní dhearna EDF trácht nuair a rinne Reuters teagmháil leis.

I mí an Mheithimh, d’ísligh an Biúró cíosanna i dtrí chontae i California. Ach ghlaoigh ionadaithe gréine ar an mbeart nach leor iad, ag maíomh go raibh na lascainí ró-bheag agus gur fhan an táille acmhainne meigeavata i bhfeidhm.

Phléigh aturnaetha na gcuideachtaí gréine agus BLM an cheist i nglaonna gutháin ó shin, agus tá tuilleadh cainteanna sceidealta do Mheán Fómhair, dar le Peter Weiner, an t-aturnae a dhéanann ionadaíocht don ghrúpa gréine.

"Tá a fhios againn go raibh go leor ag na folks nua ag BLM ar a gcuid plátaí," a dúirt Weiner. "Is mór againn a mbreithniú."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending