Ceangail le linn

oideachas

Tosaíonn Erasmus + uaillmhianach agus níos cuimsithí le € 28 billiún chun tacú le soghluaisteacht agus foghlaim

ROINN:

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún inniu (25 Márta) an chéad chlár oibre bliantúil de Erasmus + 2021-2027. Le buiséad de € 26.2 billiún, tá an clár beagnach dhá oiread i scála agus tá súil aige a bheith níos uilechuimsithí agus béim níos láidre a bheith aige ar an aistriú glas agus digiteach araon. 

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Léiríonn an fhíric go bhfuil buiséad Erasmus + do na seacht mbliana amach romhainn beagnach dúbailt an tábhacht a thugtar don oideachas, don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus don óige san Eoraip.

“Tá an paindéim reatha tar éis éagothroime a mhéadú, go háirithe i measc daoine óga. Ní foláir gurb é prionsabal na dlúthpháirtíochta an fórsa tiomána idir ár ngníomhartha anseo, agus táimid ag obair le heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht agus oibriú le daoine a bhfuil níos lú deiseanna acu chun cabhrú leo rochtain a fháil ar an gclár seo. Táim ag caint faoi dhaoine ó chúlraí socheacnamaíocha is lú fabhar, daoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe, daoine iargúlta, nó daoine faoi mhíchumas. Mar shampla, clúdaímid costais daoine atá in éineacht le rannpháirtithe faoi mhíchumas. "

Soláthraíonn an clár nua Erasmus + deiseanna do thréimhsí staidéir thar lear, cúrsaí oiliúna, printíseachtaí agus malartuithe foirne i ngach réimse oideachais, oiliúna, óige agus spóirt. Tá sé oscailte do dhaltaí scoile, do mhic léinn ardoideachais agus gairmoideachais agus oiliúna, foghlaimeoirí fásta, malartuithe óige, oibrithe óige agus cóitseálaithe spóirt.

Chomh maith le soghluaisteacht, arb ionann é agus 70% den bhuiséad, infheistíonn an Erasmus + nua i dtionscadail chomhoibrithe trasteorann. Féadfaidh siad seo a bheith idir institiúidí ardoideachais (e.g. tionscnamh Ollscoileanna na hEorpa); scoileanna; coláistí oideachais agus oiliúna múinteoirí (m.sh. Erasmus + Acadamh Múinteoirí); ionaid foghlama d'aosaigh; eagraíochtaí óige agus spóirt; soláthraithe gairmoideachais agus oiliúna (m.sh. Ionaid Feabhais Gairme).

Is iad príomhghnéithe chlár Erasmus + 2021-2027:

Erasmus Cuimsitheach +: deiseanna feabhsaithe a sholáthar do dhaoine le níos lú deiseanna, lena n-áirítear daoine le cúlraí cultúrtha, sóisialta agus eacnamaíocha éagsúla, agus daoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe agus iargúlta. I measc na n-úrscéalta tá malartuithe aonair agus ranga do dhaltaí scoile agus soghluaisteacht d’fhoghlaimeoirí fásta. Beidh sé níos éasca d’eagraíochtaí níos lú, mar scoileanna, cumainn óige agus clubanna spóirt iarratas a dhéanamh, a bhuíochas le comhpháirtíochtaí ar mhionscála agus úsáid iarratais shimplithe ar dheontais. Beidh an clár níos idirnáisiúnta freisin, rud a ligfidh do chomhoibriú le tríú tíortha, ag tógáil ar éachtaí an chláir roimhe seo le malartuithe agus tionscadail chomhair ar fud an domhain. 

Aiseolas

Erasmus Digiteach +: Chuir an paindéim béim ar an ngá le haistriú digiteach na gcóras oideachais agus oiliúna a luathú. Tacóidh Erasmus + le forbairt scileanna digiteacha, de réir an Phlean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach. Cuirfidh sé oiliúint agus malartuithe digiteacha ar ardchaighdeán ar fáil trí ardáin mar eTwinning, Geata Oideachais Scoile agus Tairseach Óige na hEorpa, agus spreagfaidh sé cúrsaí oiliúna san earnáil dhigiteach. Ligfidh formáidí nua, mar dhianchláir chumaisc, soghluaisteacht fhisiciúil ghearrthéarmach thar lear a chomhlánú le foghlaim ar líne agus obair foirne. Déanfar cur chun feidhme an chláir a dhigitiú agus a shimpliú tuilleadh trí rolladh amach iomlán an Chárta Eorpach do Mhic Léinn.

Erasmus Glas +: Ag teacht le Beart Glas na hEorpa, tabharfaidh an clár dreasachtaí airgeadais do rannpháirtithe a úsáideann modhanna iompair inbhuanaithe. Déanfaidh sé infheistíocht freisin i dtionscadail a chuireann feasacht ar shaincheisteanna comhshaoil ​​chun cinn agus a éascóidh malartuithe a bhaineann le maolú na géarchéime aeráide.

Erasmus + do dhaoine óga: Tá DiscoverEU anois ina chuid dhílis de Erasmus + agus tugann sé deis do dhaoine 18 mbliana d’aois pas iarnróid a fháil chun taisteal ar fud na hEorpa, foghlaim ó chultúir eile agus bualadh le comh-Eorpaigh. Tacóidh Erasmus + freisin le deiseanna malairte agus comhair trí ghníomhaíochtaí nua rannpháirtíochta don aos óg, chun cabhrú le daoine óga páirt a ghlacadh agus foghlaim chun páirt a ghlacadh sa saol daonlathach, ag ardú feasachta faoi luachanna Eorpacha roinnte agus cearta bunúsacha; agus daoine óga agus cinnteoirí a thabhairt le chéile ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach.

Comhroinn an t-alt seo:

trending