Ceangail le linn

oideachas

Monatóireacht a dhéanamh ar Oideachas agus Oiliúint Cuireann sé béim ar thionchar ciorruithe buiséid agus neamhréir scileanna

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

thumb_13520Sé bhallstát déag1 laghdaigh siad a gcaiteachas ar oideachas idir 2008 agus 2011, le sé cinn acu2 ag taispeáint tuilleadh laghduithe suntasacha buiséid in 2012, de réir an Monatóra Oideachais agus Oiliúna is déanaí a d’eisigh an Coimisiún Eorpach inniu (30 Deireadh Fómhair). Soláthraíonn Monatóir Oideachais agus Oiliúna 2013 pictiúr de dhul chun cinn gach tíre maidir le tagarmharcanna agus táscairí ar leith, agus leagann sé béim ar na forbairtí agus an anailís beartais is déanaí. In éineacht le 28 tuairisc tíre aonair agus ar líne uirlis léirshamhlaithe, cuireann sé saibhreas sonraí ar fáil chun déanamh beartais bunaithe ar fhianaise a éascú ar fud na hEorpa.

"Tá na sonraí a sholáthraíonn an Monatóir Oideachais agus Oiliúna bliantúil fíorluachmhar toisc go dtugann sé deis do bhallstáit iad féin a chur i gcomparáid le daoine eile agus spreagann sé cinnteoirí infheistíocht éifeachtach a dhéanamh chun a gcórais oideachais a nuachóiriú chun cáilíocht agus torthaí a fheabhsú. Tá sé seo ríthábhachtach má táimid chun a chinntiú go bhfuil na scileanna atá de dhíth ar dhaoine óga chun go n-éireoidh leo sa saol, "a dúirt an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige Androulla Vassiliou.

Deimhníonn Monatóir na bliana seo titim i ráta fostaíochta céimithe le déanaí a bhfuil cáilíocht ardoideachais dara leibhéal acu ar a laghad: níl ach 76% ag fáil post anois i gcomparáid le 82% i 2008. Cé go bhfuil buntáiste fostaíochta céim ollscoile fós le feiceáil i ngach Ball Stáit, tá duine as gach cúigear de dhaonra oibre an AE a bhfuil cáilíochtaí treasach acu i bpoist a mbíonn cáilíochtaí níos ísle de ghnáth ag teastáil uathu. In ainneoin leibhéil arda dífhostaíochta, tugann sé seo le tuiscint go bhfuil neamhréir buartha idir na scileanna a sholáthraíonn córais oideachais agus oiliúna agus na scileanna a éilíonn an margadh saothair.

Aiseolas

Sprioc cheannlíne Eoraip 2020: dul chun cinn seasta

Tá ráta na luathfhágálaithe ón oideachas agus ón oiliúint ag laghdú i gcónaí, ag 12.7%. Is é sprioc an AE do 2020 ná 10% nó níos lú. Agus an ráta dífhostaíochta i measc lucht fágála luath scoile ag díreach os cionn 40%, is é an dúshlán is mó ná an t-aistriú ón scoil go dtí an obair. Éascaítear é seo trí chúrsaí oiliúna ardchaighdeáin, printíseachtaí agus samhlacha ‘défhoghlama’, a chomhcheanglaíonn oideachas le taithí phraiticiúil. Bíonn aistriú níos fearr ó oideachas go hobair i mBallstáit le foghlaim fhorbartha obairbhunaithe ag mic léinn ó chláir ghairmoideachais agus oiliúna. Ar an gcaoi chéanna ní mór aird níos dlúithe a thabhairt ar an aistriú ón obair ar ais go dtí an fhoghlaim, agus níos lú ná 1% de dhaoine idir 18 agus 24 bliana d’aois i bhfoghlaim neamhfhoirmiúil tar éis dóibh oideachas foirmiúil a fhágáil.

Agus an ráta gnóthachtála treasach ag méadú go mall, anois ag 35.7% i gcomparáid le sprioc Eoraip 2020 de 40%, tá fócas an bheartais ag athrú i dtreo rátaí fágála a laghdú, caighdeán agus ábharthacht a fheabhsú agus soghluaisteacht idirnáisiúnta na mac léinn a chur chun cinn. Méadaíonn soghluaisteacht idirnáisiúnta san ardoideachas an dóchúlacht go mbeidh soghluaiseacht ann tar éis na céime agus is féidir leis cabhrú chun dul i ngleic le neamhréireachtaí scileanna agus scrogaill i margadh saothair na hEorpa.

Aiseolas

Príomhthorthaí eile ón Monatóireacht Oideachais agus Oiliúna:

  • Tá neamhionannas fós ina ghné de go leor córas oideachais agus oiliúna san Eoraip. Léirítear é seo le laigí láidre i scileanna agus cáilíochtaí grúpaí ar nós daoine óga a bhfuil cúlra imirceach acu. Bíonn iarmhairtí tromchúiseacha ag na héagothromaíochtaí seo do dhaoine aonair, do dhul chun cinn eacnamaíoch agus do chomhtháthú sóisialta, ach tá éagsúlacht mhór ag baint le rath na mBallstát i ndul i ngleic leis an bhfadhb seo.
  • Bíonn tionchar mór ag treochtaí déimeagrafacha ar ghairm na múinteoireachta: i gcuid mhaith Ballstát tá formhór na múinteoirí san aoisghrúpa is airde, agus is beag múinteoir faoi 30. Is gá athmhachnamh a dhéanamh ar conas na hiarrthóirí is fearr a mhealladh, a earcú agus a oiliúint, i dteannta tacaítear leo ina bhforbairt ghairmiúil le linn a ngairmeacha beatha.
  • Tá an Eoraip ar gcúl i bhforbairt Acmhainní Oideachais Oscailte (OER) agus Cúrsaí Oscailte Ollmhóra ar Líne (MOOCs). Cé go bhfuil teicneolaíochtaí digiteacha leabaithe go hiomlán sa tslí ina n-idirghníomhaíonn daoine, ina n-oibríonn siad agus ina thrádáiltear iad, níl siad á n-úsáid go hiomlán in oideachas agus oiliúint na hEorpa. Cé go n-aithníonn 70% de mhúinteoirí san AE an tábhacht a bhaineann le hoiliúint a fhaigheann tacaíocht TFC, ní mhúineann múinteoirí atá muiníneach go digiteach agus tacúil ach 20% de na mic léinn.

Scileanna: ar ais go bunghnéithe

Fianaise nua ó Shuirbhé Scileanna Aosaigh an OECD le déanaí (IP / 13 / 922(b) soláthraíonn sé pictiúr níos soiléire ar leibhéil scileanna dhaonra aois oibre na hEorpa. Ní sháraíonn duine fásta amháin as gach cúigear san AE bunleibhéal litearthachta agus i gcás uimhearthachta is beagnach duine as gach ceathrar é seo.

Cuireann na torthaí béim freisin ar an ngá atá le méadú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Tá rannpháirtíocht na ndaoine fásta i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil níos lú ná 10% agus tá sé níos forleithne i measc na n-óg agus an-oilte, seachas iad siúd is mó a dteastaíonn sé uathu.

Chomh maith le bunscileanna, ní aontaíonn ach leath de dhaonra an AE atá 15 bliana d'aois agus os a chionn gur chabhraigh a n-oideachas scoile leo inniúlachtaí fiontraíochta a fhorbairt. Teastaíonn iarrachtaí chun scileanna fiontraíochta a fhorbairt chun tacú le cruthú gnó nua, le nuálaíocht fostaithe agus le hinfhostaitheacht a chur chun cinn i measc daoine óga. Is uirlis fíor-riachtanach é oideachas fiontraíochta chun tairbhí eacnamaíocha an oideachais a ardú.

cúlra

Scrúdaíonn an Monatóireacht Bliantúil Oideachais agus Oiliúna, a cuireadh i láthair an chéad cheann i mí na Samhna 2012, éabhlóid chórais oideachais agus oiliúna na hEorpa. Chomh maith le tagarmharcanna agus táscairí sonracha, tógann sé san áireamh freisin staidéir agus forbairtí beartais le déanaí agus atá le teacht. Tuarascálacha teicniúla nua, mar a staidéar ar éirí as an ardoideachas agus a staidéar ar shoghluaisteacht foghlama cuir leis an bhfianaise a chuir Monatóireacht 2013 ar fáil.

Tacaíonn an creat straitéiseach do chomhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint (ET 2020) le hathchóirithe sna Ballstáit atá dírithe ar fhás agus ar phoist a threisiú. An Monatóireacht Oideachais agus Oiliúna tuarascáil bhliantúil a chuireann an Coimisiún i láthair gach fómhar, ag leagan amach an dul chun cinn maidir le tagarmharcanna agus príomhtháscairí ET 2020, lena n-áirítear príomhsprioc Eoraip 2020 maidir le hoideachas agus oiliúint (féach Iarscríbhinn).

Tuairisc iomlán le príomhthorthaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

oideachas

Taispeánann rangú ollscoile 2021 go bhfuil comhoibriú láidir ag ollscoileanna na hEorpa

foilsithe

on

U-Multirank, arna thionscnamh ag an gCoimisiún agus arna chómhaoiniú ag Erasmus +, Tá a 8 foilsithe agth rangú ollscoile, ag scóráil beagnach 2,000 ollscoil as 96 tír ar fud an domhain. I measc torthaí eile, taispeánann sé go gcomhoibríonn ollscoileanna Eorpacha níos déine i gcomparáid le réigiúin eile, go háirithe i réimsí feidhmíochta an teagaisc agus na foghlama, taighde, malartú eolais agus idirnáisiúnaithe (soghluaisteacht foirne & mac léinn, comh-dhioplómaí & foilseacháin, srl.). De ghnáth, is fearr a fheidhmíonn ollscoileanna a oibríonn le chéile le hinstitiúidí, gnóthais agus tionscail eile, rialtais, comhlachtaí réigiúnacha nó trasna teorainneacha ná iad siúd nach bhfuil chomh dírithe ar chomhar. Cuireadh seacht ngné san áireamh don rangú: comhpháirtíochtaí straitéiseacha, comhchéimeanna idirnáisiúnta, intéirneachtaí, comhfhoilseacháin idirnáisiúnta, comhfhoilseacháin le comhpháirtithe tionsclaíocha, comhfhoilseacháin réigiúnacha agus comh-phaitinní leis an tionscal.

Gach bhliain, U-Multirank déantar comparáid idir feidhmíocht institiúidí ardoideachais sna réimsí is tábhachtaí do mhic léinn, ag soláthar na rátálacha inúsáidte ar líne is mó ar domhan. Is féidir le hollscoileanna sonraí U-Multirank a úsáid chun a gcuid buanna agus laigí a mheas agus bealaí a aimsiú chun a gcuid pleananna straitéiseacha a chruthú nó a neartú, lena n-áirítear gnéithe ar chomhar. Tá an Tionscnamh Ollscoileanna Eorpacha Tá sé ar cheann de na príomhghníomhartha faoi stiúir an Choimisiúin i dtreo an Réimse Oideachais Eorpaigh. Is é an cuspóir comhghuaillíochtaí trasnáisiúnta a chruthú inar féidir le mic léinn, baill foirne agus taighdeoirí taitneamh a bhaint as soghluaisteacht gan uaim - go fisiceach chomh maith le beagnach, staidéar, oiliúint, múineadh, taighde a dhéanamh, obair, nó seirbhísí a roinnt in aon cheann de na hinstitiúidí comhpháirtíochta comhoibritheacha. Go dtí seo, tá 41 chomhghuaillíocht den sórt sin ag tabhairt le chéile níos mó ná 280 institiúid ardoideachais ar fud na hEorpa. San iomlán, tá buiséad suas le € 287 milliún ó Erasmus + agus Horizon Europe ar fáil do na 41 Ollscoil Eorpacha seo. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Ráiteas ón gCoimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ar an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí (9 Meán Fómhair), athdhearbhaíonn an AE a thiomantas chun ceart gach linbh fás i dtimpeallacht shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint, rochtain a bheith aige ar oideachas ardchaighdeáin, agus saol níos fearr agus níos mó a thógáil. todhchaí síochánta, a deir Janez Lenarčič (sa phictiúr).

Bíonn tionchar tubaisteach ag ionsaithe ar scoileanna, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí ar rochtain ar oideachas, ar chórais oideachais agus ar fhorbairt na sochaí. Faraor, tá a minicíocht ag méadú ar ráta scanrúil. Tá sé seo ró-shoiléir ó na forbairtí a rinneadh le déanaí san Afganastáin, agus na géarchéimeanna san Aetóip, Sead, réigiún Sahel na hAfraice, sa tSiria, in Éimin nó i Maenmar, i measc go leor eile. D'aithin an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí níos mó ná 2,400 ionsaí ar áiseanna oideachais, mic léinn agus oideoirí in 2020, méadú 33 faoin gcéad ó 2019.

Is éard atá in ionsaithe ar oideachas sáruithe ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta freisin, an tacar rialacha atá ag iarraidh éifeachtaí coinbhleachta armtha a theorannú. Tá sáruithe den sórt sin ag iolrú, agus is annamh a thugtar cuntas ar a gcuid déantóirí. Is é an dearcadh seo, táimid ag cur comhlíonadh an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta go comhsheasmhach i gcroílár ghníomh seachtrach an AE. Mar cheann de na deontóirí daonnúla is mó, leanfaidh an AE dá réir ag cur chun cinn agus ag tacú le meas domhanda ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, ag stáit agus ag grúpaí armtha neamhstáit le linn coinbhleachta armtha.

Aiseolas

Seachas scrios na n-áiseanna, bíonn foghlaim agus teagasc ar fionraí go fadtéarmach mar thoradh ar ionsaithe ar oideachas, méadaíonn siad an baol go bhfágfaidh scoileanna, go mbeidh saothair éigeantach agus earcaíocht ag grúpaí armtha agus fórsaí mar thoradh air. Treisíonn dúnadh scoileanna nochtadh do gach cineál foréigin, lena n-áirítear foréigean gnéasach agus inscne-bhunaithe nó pósadh luath agus éigeantach, ar tháinig méadú suntasach ar a leibhéil le linn na paindéime COVID-19.

Nocht an paindéim COVID-19 leochaileacht an oideachais ar fud an domhain agus chuir sé leis. Anois, níos mó ná riamh, caithfimid an cur isteach ar chur isteach ar oideachas a íoslaghdú, agus a chinntiú gur féidir le leanaí foghlaim i sábháilteacht agus i gcosaint.

Cuid dhílis dár n-iarrachtaí an ceart chun oideachais do gach cailín agus buachaill a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tuilleadh rannpháirtíochta ar an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte.

Aiseolas

Teastaíonn cur chuige comhordaithe agus idir-earnála chun freagairt d’ionsaithe ar scoileanna agus chun iad a chosc, tacú le gnéithe cosanta den oideachas agus mic léinn agus múinteoirí a chosaint.

Trí thionscadail san Oideachas in Éigeandálaí atá maoinithe ag an AE, cabhraímid leis na rioscaí a bhaineann le coinbhleacht armtha a laghdú agus a mhaolú.

Tá an AE fós ar thús cadhnaíochta maidir le tacú le hoideachas i gcásanna éigeandála, ag tiomnú 10% dá bhuiséad cúnaimh dhaonnúil chun tacú le rochtain, cáilíocht agus cosaint an oideachais.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí - Oideachas in Éigeandálaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar oideachas agus oiliúint aosach san Eoraip

foilsithe

on

An Coimisiún Eorpach Gréasán Eurydice Tá tuarascáil foilsithe ag 'Oideachas agus Oiliúint d'Aosaigh san Eoraip: Conairí cuimsitheacha a thógáil chuig scileanna agus cáilíochtaí'. Scrúdaíonn an tuarascáil na cineálacha cur chuige atá ann faoi láthair chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, le fócas ar leith ar bheartais agus ar bhearta a thacaíonn le rochtain daoine fásta a bhfuil leibhéil ísle scileanna agus cáilíochtaí acu, ar dheiseanna foghlama. Breathnaíonn sé ar 42 chóras oideachais agus oiliúna ar fud 37 tír Eorpach.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá sé léirithe ag an bpaindéim seo nach bhfuil bunscileanna leordhóthanacha ag go leor daoine fásta. Go háirithe, nocht sé an deighilt mhór dhigiteach i measc an daonra aosaigh. Tá sé riachtanach deiseanna foghlama córasacha a chruthú a ligfidh do dhaoine a gcuid scileanna bunúsacha a fheabhsú ag céim ar bith den saol. Ní mór dúinn freisin aghaidh a thabhairt ar ilroinnt na hearnála foghlama aosaí, ionas gur féidir le daoine fásta aistrithe simplí a dhéanamh idir cineálacha agus cineálacha éagsúla oideachais. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Chun oiriúnú do shaol na hoibre atá ag athrú go tapa, ní mór dúinn ár n-aird agus ár n-acmhainní a dhíriú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Faoi 2030, teastaíonn uainn go nglacfaidh 60% ar a laghad d’aosaigh san AE páirt in oiliúint gach bliain. D’fháiltigh ceannairí an AE roimh an uaillmhian seo agus cuimsíonn a bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí móra in uasoiliúint agus athoiliúint daoine fásta. In éineacht le Comhpháirtithe Sóisialta agus na páirtithe leasmhara go léir, ní mór dúinn rochtain ar dheiseanna foghlama a chinntiú go háirithe do dhaoine a bhainfeadh an leas is mó as an athoiliúint agus an athoiliúint a dhéanamh. Tá an ghné seo lárnach sa tionscnamh Upskilling Pathways a thugann aird ar leith ar na daoine is leochailí. "

Aiseolas

Chomh maith le féachaint ar an gcaoi a ndéantar tionscnaimh oideachais agus oiliúna d'aosaigh a chomhordú ar an leibhéal náisiúnta, cuireann an tuarascáil seo mapáil uathúil i láthair freisin de chláir oideachais agus oiliúna aosaigh atá maoinithe go poiblí agus cómhaoinithe, agus na bearta treorach agus tacaíochta atá ann do na daoine is lú cáilithe. Tá an Líonra Eurydice aonaid náisiúnta i dtíortha Eorpacha atá ann, agus is é an An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending