Ceangail le linn

oideachas

Tuairim: An cumas agus peirspictíocht an oideachais neamhfhoirmiúil do thodhchaí an ghlúin óg

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

íomhánna

Le Justina Vitkauskaite Bernard MEP (An Liotuáin)

Tá oideachas an-tábhachtach do rathúnas ár sochaí agus d’fhás, nuálaíocht agus dul chun cinn san Eoraip. Is dúshlán mór don chóras oideachais é na hathruithe sciobtha agus claochlú shaol an lae inniu nach mór dó oiriúnú i gcónaí d’athruithe socheacnamaíocha na sochaí. Ní mór do chóras oideachais an lae inniu a bheith comhoiriúnach d’éilimh an 21ú haois as a leanann próisis foghlama beatha suthain, soghluaisteacht agus dúshláin don gheilleagar domhanda eolasbhunaithe.

Aiseolas

Tá tosca éagsúla ann a mbíonn tionchar acu ar na próisis athraitheacha seo agus tugtar príomhról do thosca eacnamaíocha sna claochluithe seo ar na próisis oideachais. Ar ndóigh, is iad na cinn a chuireann brú ar gach sraithe den tsochaí dul i dtaithí ar na claochluithe seo. Bíonn tionchar ag tosca eacnamaíocha ar an nglúin óg i gcoitinne agus ar ghrúpaí daonra leochaileacha go háirithe, mar dhaoine óga Gan Oideachas, Fostaíocht, ná Oiliúint (NEETanna), daoine a fhágann an scoil go luath, imircigh óga, agus daoine óga a foirmíodh níos leithne le níos lú deiseanna.

Faoi láthair tá an tAontas Eorpach fós ag fulaingt ón ngéarchéim eacnamaíoch agus ón gcúlú eacnamaíochta. Bhí tionchar suntasach ag iarmhairtí na géarchéime airgeadais agus eacnamaíche ar staid na ndaoine óga a bhí ag lorg poist. Tá an dífhostaíocht i measc daoine óga ag teacht chun cinn nach bhfuil le feiceáil ar feadh beagnach XNUM bliana agus tá an baol bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta i measc an ghrúpa daonra seo ag méadú i gcónaí. Is féidir leis an bprionsabal “Oideachas don saol” agus roinnt cur chuige nuálach comhfhreagrach a chur i bhfeidhm chun an t-oideachas a thabhairt cothrom le dáta na huirlisí a thabhairt don Eoraip chun an treocht seo a shárú. Is féidir leis an luach breise gur féidir le hoideachas neamhfhoirmiúil a thabhairt dár sochaí atá ag forbairt agus ag fás a bheith ina uirlis láidir chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc daoine óga. Is féidir leis an mbreisluach seo scileanna, inniúlachtaí, taithí inláimhsithe agus eolas luachmhar a sholáthar do gach grúpa den daonra. Mar sin, cad é an poitéinseal agus cad iad na dearcaí a bhaineann le hoideachas neamhfhoirmiúil do thodhchaí na hóige?

Aithníonn oideachas neamhfhoirmeálta an tábhacht a bhaineann le foghlaim agus oiliúint ar feadh an tsaoil lasmuigh den chóras oideachais aitheanta agus seanbhunaithe. I gcás daoine a bhíonn lasmuigh den chóras oideachais foirmiúil is léir go bhfuil an cineál seo oideachais níos suntasaí ná an t-oideachas a tharlaíonn taobh istigh de shuíomhanna foirmiúla. Sa chás atá faoi bhreithniú is féidir leis an gcéad chineál oideachais a luaitear feidhmiú níos fearr, is féidir leis a bheith níos solúbtha agus is féidir é a dhíriú níos dlúithe ar a spriocghrúpa. Is féidir é a mheas freisin mar ghné athneartaithe agus tacaíochta de phróisis foghlama ar feadh an tsaoil.

Aiseolas

Féadann oideachas neamhfhoirmiúil a bheith i bhfoirmeacha éagsúla agus is féidir go n-áireofaí air cláir suas le haghaidh imeachtaí scoile, seimineár, fóram, tionscnaimh forbartha lena n-áirítear oideachas sláinte agus cur chun cinn litearthachta agus oideachas sibhialta ag ullmhú do shaoránacht ghníomhach. Mar phróiseas deonach, rannpháirtíoch agus foghlaimeoir-lárnach, is féidir le hoideachas neamhfhoirmiúil tarlú i raon éagsúil timpeallachtaí agus cásanna ar féidir le héascaitheoirí foghlama gairmiúla agus le hoibrithe deonacha iad a fhostú. Is féidir é a bheith bunaithe ar chur chuige a bheith dírithe ar phróiseas aonair agus comhchoiteann bunaithe ar thaithí agus ar ghníomhú agus a chuirtear i bhfeidhm i gcomhthéacsanna éagsúla. Agus is é an rud is inbhraite ná gur féidir le hoideachas neamhfhoirmiúil raon scileanna agus inniúlachtaí níos leithne a sholáthar agus a fheabhsú a bhfuil gá leo agus a bhfuil meas orthu sa mhargadh saothair anois.

I measc na scileanna agus na n-inniúlachtaí seo tá cumarsáid níos fearr, obair foirne, cinnteoireacht, scileanna cultúrtha agus teanga, tuiscint ar thionscnamh, muinín agus scileanna fiontraíochta. Is féidir iad a fhorbairt agus a fháil trí rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí oideachais neamhfhoirmiúla. I gcás daoine óga a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí neamhfhoirmiúla thar lear, is féidir leis an tsraith scileanna seo forbairt níos suntasaí a dhéanamh ar scileanna idirchultúrtha agus teanga. Is mór ag fostóirí na cáilíochtaí seo go léir nuair nach mbíonn taithí oibre fhoirmiúil ag daoine óga. Sa chás sin is féidir le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí neamhfhoirmiúla cuidiú le haistriú rathúil daoine óga ó oideachas go dtí an margadh saothair. Is féidir leis tionchar dearfach a imirt ar infhostaitheacht daoine óga agus rochtain níos fearr a fháil dóibh ar an margadh saothair. Ina theannta sin, d'fhéadfadh caipiteal sóisialta luachmhar a bheith mar thoradh ar rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí neamhfhoirmeálta éagsúla, i méadú ar shoghluaisteacht agus i gcosáin ghairmiúla nua a chruthú nó a oscailt. Baineann tábhacht ar leith leis an gceann deireanach seo do na grúpaí daoine is leochailí, mar shampla daoine a fhágann an scoil go luath, daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu, imircigh óga, agus daoine óga nach bhfuil in oideachas, fostaíocht, ná oiliúint.

Cuidíonn na modhanna a úsáidtear san oideachas neamhfhoirmiúil le daoine óga scileanna agus inniúlachtaí nua a fháil. Cuireann siad an duine i bhfócas an phróisis foghlama agus cothaíonn siad forbairt phearsanta agus shóisialta an duine aonair. Cuireann modhanna den sórt sin le rannpháirtíocht agus spreagadh níos fearr daoine aonair le linn an phróisis foghlama. Ina theannta sin, cleachtann daoine óga “foghlaim trí dhéanamh” trí obair dheonach agus gníomhaíochtaí rannpháirtíochta eile. Éiríonn an fhoghlaim bunaithe ar shuíomhanna fíor-saoil a mbíonn duine gníomhach sa phróiseas foghlama níos éifeachtaí agus níos dírithe ar scileanna.

Tríd an idirghníomhaíocht trí theagmháil le daoine le daoine, faigh foghlaimeoirí aonair scileanna luachmhara idirphearsanta agus bainistíochta mar obair foirne, ceannaireacht, bainistíocht tionscadail, réiteach fadhbanna praiticiúil agus scileanna TFC. Tá na scileanna seo luachmhar d’fhorbairt phearsanta agus do mhargadh an tsaothair araon. Ní amháin gur féidir leo cur leis an infhostaitheacht ach is féidir leo cumhacht a thabhairt do dhaoine óga a ngnólachtaí nuathionscanta agus a gcuideachtaí féin a bhunú. Is féidir leis na cumais seo - nuair a dhéantar machnamh orthu i gcomhthéacs idirnáisiúnta - bunús láidir a chruthú d’fhoghlaim idirchultúrtha agus idirphlé il-eitneach a chomhlánaíonn na scileanna “eolas crua” a fhaightear trí oideachas foirmiúil. Agus nuair a roinntear na scileanna seo le daoine ó thíortha éagsúla, bíonn siad níos inláimhsithe fós. Forbraíonn daoine óga mothú pobail taobh amuigh de theorainneacha náisiúnta a dtíre dúchais. Feabhsaíonn siad agus sealbhaíonn siad scileanna teanga agus forbraíonn siad dlúthpháirtíocht, meas agus caoinfhulaingt a spreagann daoine óga chun machnamh a dhéanamh ar a bhféiniúlacht chultúrtha agus a gcomhluachanna mar chearta an duine, comhionannas, saoirsí. D’fhéadfadh sé a bheith thar a bheith tairbheach do na foghlaimeoirí aonair agus do dhaoine óga a ghnóthaíonn ní amháin na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha don mhargadh saothair ach a éiríonn níos eolasaí agus níos leithne freisin.

Mar sin, agus na pointí go léir atá luaite á gcur san áireamh, is féidir liom a rá go bhfuil claonadh ag an gcineál seo oideachais dul in oiriúint do riachtanais an mhargaidh saothair agus go bhfuil sé de chumas aige athruithe sóisialta agus riachtanais saoil daoine óga a chomhlíonadh. Sin é an fáth go gcaithfear tacú le hoideachas neamhfhoirmiúil trí bhealaí éagsúla agus trí ionstraimí éagsúla dlí agus airgeadais.

Is é ceann de na príomhionstraimí sin le haghaidh foghlama agus oideachais neamhfhoirmiúil ná An Óige i mBun Gnímh clár. Tá sé mar aidhm ag an gclár seo infhostaitheacht daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu a fheabhsú, ie daoine óga nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta, nó oiliúna. Agus cuireann sé lena saoránacht ghníomhach agus le cuimsiú sóisialta, beag beann ar a gcúlra oideachais, sóisialta agus cultúrtha. Trí thionscadail éagsúla arna maoiniú ag an Óige i mBun Gnímh, gach bliain bíonn níos mó ná 150,000 duine óg agus oibrí óige páirteach i líon mór gníomhaíochtaí oideachais neamhfhoirmeálta ar fud an Aontais Eorpaigh agus lasmuigh de.

Ó mo thuairim féin, d'fhonn oideachas neamhfhoirmiúil san Eoraip a fheabhsú, ba cheart dea-chleachtais na ngníomhaíochtaí oideachais neamhfhoirmeálta a scaipeadh go forleathan trí obair don aos óg. Is sampla é Parlaimint na hEorpa le haghaidh dea-chleachtais oibre óige. Trí obair an Idirghrúpa Óige tá Parlaimint na hEorpa ag eagrú réimse leathan díospóireachtaí, seimineár agus imeachtaí a bhaineann le ceannairí daonlathacha óga, taighdeoirí óga agus oibrithe óga. Cabhraíonn na gníomhaíochtaí eagraithe seo le daoine óga a gcuid eolais chathartha a fheabhsú agus a seasamh saoránachta gníomhaí a mhionsaothrú atá an-tábhachtach roimh na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa i mí na Bealtaine 2014.

Mar fhocal scoir ba mhaith liom a rá gur féidir le hoideachas neamhfhoirmiúil tionchar suntasach a imirt ar fhorbairt réasúnta, inbhuanaithe agus uileghabhálach a bhaint amach do Straitéis 2020 na hEorpa. Is féidir leis ról ollmhór a imirt i ndéileáil le heaspa scileanna agus le tacú le téarnamh eacnamaíoch na hEorpa. Is féidir leis an gcineál seo oideachais a bheith ina chuidiú chun an t-oideachas a nuachóiriú agus is féidir leis scileanna, cumais agus eolas ard-luachmhar a sholáthar do dhaoine óga. Ina theannta sin is féidir leis na scileanna seo a fhaightear trí chleachtadh na hoibre óige le linn rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí oideachais neamhfhoirmiúla cuidiú le cuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus le forbairt phearsanta daoine óga i gcoitinne.

I gcás Bhallstáit an Aontais Eorpaigh tá an cineál seo oideachais mar phríomhghné chun oiriúnú do choinníollacha socheacnamaíocha na sochaí agus an domhain atá ag forbairt an lae inniu. Is é seo an cineál oideachais a roghnaítear do thodhchaí níos fearr agus níos rathúla don ghlúin óg.

oideachas

Ráiteas ón gCoimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ar an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí (9 Meán Fómhair), athdhearbhaíonn an AE a thiomantas chun ceart gach linbh fás i dtimpeallacht shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint, rochtain a bheith aige ar oideachas ardchaighdeáin, agus saol níos fearr agus níos mó a thógáil. todhchaí síochánta, a deir Janez Lenarčič (sa phictiúr).

Bíonn tionchar tubaisteach ag ionsaithe ar scoileanna, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí ar rochtain ar oideachas, ar chórais oideachais agus ar fhorbairt na sochaí. Faraor, tá a minicíocht ag méadú ar ráta scanrúil. Tá sé seo ró-shoiléir ó na forbairtí a rinneadh le déanaí san Afganastáin, agus na géarchéimeanna san Aetóip, Sead, réigiún Sahel na hAfraice, sa tSiria, in Éimin nó i Maenmar, i measc go leor eile. D'aithin an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí níos mó ná 2,400 ionsaí ar áiseanna oideachais, mic léinn agus oideoirí in 2020, méadú 33 faoin gcéad ó 2019.

Is éard atá in ionsaithe ar oideachas sáruithe ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta freisin, an tacar rialacha atá ag iarraidh éifeachtaí coinbhleachta armtha a theorannú. Tá sáruithe den sórt sin ag iolrú, agus is annamh a thugtar cuntas ar a gcuid déantóirí. Is é an dearcadh seo, táimid ag cur comhlíonadh an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta go comhsheasmhach i gcroílár ghníomh seachtrach an AE. Mar cheann de na deontóirí daonnúla is mó, leanfaidh an AE dá réir ag cur chun cinn agus ag tacú le meas domhanda ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, ag stáit agus ag grúpaí armtha neamhstáit le linn coinbhleachta armtha.

Aiseolas

Seachas scrios na n-áiseanna, bíonn foghlaim agus teagasc ar fionraí go fadtéarmach mar thoradh ar ionsaithe ar oideachas, méadaíonn siad an baol go bhfágfaidh scoileanna, go mbeidh saothair éigeantach agus earcaíocht ag grúpaí armtha agus fórsaí mar thoradh air. Treisíonn dúnadh scoileanna nochtadh do gach cineál foréigin, lena n-áirítear foréigean gnéasach agus inscne-bhunaithe nó pósadh luath agus éigeantach, ar tháinig méadú suntasach ar a leibhéil le linn na paindéime COVID-19.

Nocht an paindéim COVID-19 leochaileacht an oideachais ar fud an domhain agus chuir sé leis. Anois, níos mó ná riamh, caithfimid an cur isteach ar chur isteach ar oideachas a íoslaghdú, agus a chinntiú gur féidir le leanaí foghlaim i sábháilteacht agus i gcosaint.

Cuid dhílis dár n-iarrachtaí an ceart chun oideachais do gach cailín agus buachaill a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tuilleadh rannpháirtíochta ar an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte.

Aiseolas

Teastaíonn cur chuige comhordaithe agus idir-earnála chun freagairt d’ionsaithe ar scoileanna agus chun iad a chosc, tacú le gnéithe cosanta den oideachas agus mic léinn agus múinteoirí a chosaint.

Trí thionscadail san Oideachas in Éigeandálaí atá maoinithe ag an AE, cabhraímid leis na rioscaí a bhaineann le coinbhleacht armtha a laghdú agus a mhaolú.

Tá an AE fós ar thús cadhnaíochta maidir le tacú le hoideachas i gcásanna éigeandála, ag tiomnú 10% dá bhuiséad cúnaimh dhaonnúil chun tacú le rochtain, cáilíocht agus cosaint an oideachais.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí - Oideachas in Éigeandálaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar oideachas agus oiliúint aosach san Eoraip

foilsithe

on

An Coimisiún Eorpach Gréasán Eurydice Tá tuarascáil foilsithe ag 'Oideachas agus Oiliúint d'Aosaigh san Eoraip: Conairí cuimsitheacha a thógáil chuig scileanna agus cáilíochtaí'. Scrúdaíonn an tuarascáil na cineálacha cur chuige atá ann faoi láthair chun foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, le fócas ar leith ar bheartais agus ar bhearta a thacaíonn le rochtain daoine fásta a bhfuil leibhéil ísle scileanna agus cáilíochtaí acu, ar dheiseanna foghlama. Breathnaíonn sé ar 42 chóras oideachais agus oiliúna ar fud 37 tír Eorpach.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá sé léirithe ag an bpaindéim seo nach bhfuil bunscileanna leordhóthanacha ag go leor daoine fásta. Go háirithe, nocht sé an deighilt mhór dhigiteach i measc an daonra aosaigh. Tá sé riachtanach deiseanna foghlama córasacha a chruthú a ligfidh do dhaoine a gcuid scileanna bunúsacha a fheabhsú ag céim ar bith den saol. Ní mór dúinn freisin aghaidh a thabhairt ar ilroinnt na hearnála foghlama aosaí, ionas gur féidir le daoine fásta aistrithe simplí a dhéanamh idir cineálacha agus cineálacha éagsúla oideachais. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Chun oiriúnú do shaol na hoibre atá ag athrú go tapa, ní mór dúinn ár n-aird agus ár n-acmhainní a dhíriú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Faoi 2030, teastaíonn uainn go nglacfaidh 60% ar a laghad d’aosaigh san AE páirt in oiliúint gach bliain. D’fháiltigh ceannairí an AE roimh an uaillmhian seo agus cuimsíonn a bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí móra in uasoiliúint agus athoiliúint daoine fásta. In éineacht le Comhpháirtithe Sóisialta agus na páirtithe leasmhara go léir, ní mór dúinn rochtain ar dheiseanna foghlama a chinntiú go háirithe do dhaoine a bhainfeadh an leas is mó as an athoiliúint agus an athoiliúint a dhéanamh. Tá an ghné seo lárnach sa tionscnamh Upskilling Pathways a thugann aird ar leith ar na daoine is leochailí. "

Aiseolas

Chomh maith le féachaint ar an gcaoi a ndéantar tionscnaimh oideachais agus oiliúna d'aosaigh a chomhordú ar an leibhéal náisiúnta, cuireann an tuarascáil seo mapáil uathúil i láthair freisin de chláir oideachais agus oiliúna aosaigh atá maoinithe go poiblí agus cómhaoinithe, agus na bearta treorach agus tacaíochta atá ann do na daoine is lú cáilithe. Tá an Líonra Eurydice aonaid náisiúnta i dtíortha Eorpacha atá ann, agus is é an An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Shínigh GSOM SPbU agus Ollscoil Kozminski comhaontú ar a gcéad chlár céime dúbailte

foilsithe

on

Tá Scoil Bainistíochta Iarchéime, Ollscoil St Petersburg (GSOM SPbU) agus Ollscoil Kozminski (KU) ag seoladh a gcéad chomhchlár céime dúbailte in Airgeadas Corparáideach agus Cuntasaíocht. Cuimseoidh an clár nua céime dúbailte mic léinn cáilithe ar an gclár Máistir in Airgeadas Corparáideach (MCF) ag GSOM agus mic léinn Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta ag KU. Tosóidh roghnú na mac léinn don chlár nua céime dúbailte i seimeastar titim 2021, cuirfear tús leis na staidéir sa bhliain acadúil 2022/2023.

Mar chuid de chomhaontú nua, caithfidh mic léinn a dtrí agus a ceathair seimeastar ag óst-institiúidí, agus gheobhaidh iarrthóirí, a chomhlánaíonn go rathúil riachtanais uile chlár GSOM agus KU, dioplómaí Máistirchéime ón dá institiúid.

"Baineann an todhchaí le comhpháirtíochtaí, comhghuaillíochtaí agus comhoibrithe: cuidíonn sé le breathnú ar spriocanna ó uillinneacha éagsúla, freagairt go tapa d’athruithe agus táirgí ábhartha agus éilithe a chruthú. Sa bhliain acadúil nua, in éineacht le hOllscoil Kozminski, táimid ag seoladh clár céime dúbailte. laistigh den chlár Máistir in Airgeadas Corparáideach: déanfaimid eispéiris a mhalartú, déan comparáid idir ár n-aidhmeanna agus ár dtorthaí, agus cuirfimid eolas cuimsitheach ar fáil do mhic léinn ón dá thaobh ar féidir iad a chur i bhfeidhm áit ar bith ar domhan. Is comhpháirtithe acadúla le fada an lá iad Ollscoil Kozminski agus GSOM SPbU. rinneadh tástáil ar an gcaidreamh thar na blianta agus an iliomad mac léinn malairte. Táim muiníneach go dtabharfaidh an leibhéal nua comhoibrithe scoileanna gnó níos gaire dá chéile agus go mbeidh ár Máistirchláir níos suimiúla agus níos dírithe ar chleachtas, "a dúirt Konstantin Krotov, stiúrthóir feidhmiúcháin ar GSOM SPbU.

Aiseolas

Ó 2013, tá mic léinn Baitsiléir agus Máistir GSOM SPbU ag glacadh páirte i gcláir malairte, agus i ndámh agus i bhfoireann na Scoile Gnó - i gcláir malairte acadúla le hOllscoil Kozminski.

"Corónaíodh dlúthchomhar leis an ollscoil is sine sa Rúis - Ollscoil Saint Petersburg agus GSOM SPbU le céim dhúbailte ar an gclár Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta. Is céim nádúrtha é chun deiseanna malairte ár gcuid mac léinn is fearr a threisiú trí iad a thabhairt dóibh rochtain ar cheann de na margaí is mó. Dá bhrí sin, leanann KU ag neartú a sheasamh mar dhroichead domhanda le haghaidh deiseanna gnó agus tuiscint idirchultúrtha, "a dúirt Franjo Mlinaric, Ph.D., ceannaire an Chláir Mháistir Airgeadais & Cuntasaíochta ag KU.

Ag tosú ó 2022, beidh ceathrar mac léinn MCF in ann a gcuid staidéir a dhéanamh laistigh den chlár Máistir Airgeadais agus Cuntasaíochta ag ceann de na scoileanna gnó is mó le rá sa Pholainn. Tá creidiúnú coróin triple ag Ollscoil Kozminski chomh maith le creidiúnú ACCA agus CFA. Tá clár Airgeadais agus Cuntasaíochta Ollscoil Kozminski rangaithe mar 21ú seasamh sa Irish Times Airgeadais (FT) rangú i measc na 55 clár Máistir is fearr ar domhan in airgeadas corparáideach.

Aiseolas

Tá an clár Máistir in Airgeadas Corparáideach ag GSOM SPbU creidiúnaithe ag ACCA freisin. Tá GSOM SPbU rangaithe i measc na gclár agus na scoileanna gnó is mó ar domhan le blianta fada as a chéile de réir an nuachtáin ghnó idirnáisiúnta Financial Times. In 2020, rangaithe GSOM SPbU an 41ú háit i rangú Máistreachta an Financial Times i mBainistíocht, agus an 51ú háit sa Irish Times Airgeadais Rangú Scoil Ghnó na hEorpa. Chuaigh clár MBA Feidhmiúcháin GSOM SPbU isteach sna 100 clár is fearr ar domhan den chéad uair agus ghlac sé 93ú post i Rangú MBA an Financial Times 2020.

GSOM SPbU Is Scoil Ghnó ceannródaíoch na Rúise í. Bunaíodh é i 1993 in Ollscoil St Petersburg, atá ar cheann de na hollscoileanna clasaiceacha is sine, agus an t-ionad eolaíochta, oideachais agus cultúir is mó sa Rúis. Sa lá atá inniu ann is é GSOM SPbU an t-aon Scoil Ghnó sa Rúis atá san áireamh sa 100 Scoil Eorpach is fearr i rangú Financial Times agus tá dhá chreidiúnú idirnáisiúnta mór le rá aici: AMBA agus EQUIS. Cuimsíonn Bord Comhairleach GSOM ceannairí ón ngnó, ón rialtas agus ón bpobal acadúil idirnáisiúnta.

Ollscoil Kozminski a bunaíodh i 1993. Tá sé ar cheann de na hinstitiúidí ardoideachais neamhphoiblí is sine sa Pholainn. Is daonra de 9,000 iad na mic léinn fochéime, iarchéime agus dochtúireachta agus rannpháirtithe na gclár iarchéime agus MBA atá ag staidéar ag KU. Tá daonra céimithe KU os cionn 60,000 faoi láthair. Is institiúid ardoideachais atá dírithe ar ghnó í Ollscoil Kozminski a thairgeann raon leathan clár oideachais, a bhfuil cearta acadúla iomlána aici, agus a mheastar a bheith ar an scoil ghnó is fearr i Lár agus in Oirthear na hEorpa de réir na Irish Times Airgeadais rangú. In 2021 rangaíodh Ollscoil Kozminski sa 21ú háit sa Rangú Máistreachta Domhanda in Airgeadas a d’fhoilsigh Irish Times Airgeadais. Is í an t-aon ollscoil atá rangaithe ón bPolainn agus ó Lár agus Oirthear na hEorpa.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending