Ceangail le linn

oideachas

Idirlíon níos Sábháilte do Leanaí

ROINN:

foilsithe

on

idirlíon sábháilteCúirtéis de  Lorgaire Eisiúint AE

Iarrtar ar imreoirí tionscail idirlín féinrialú a dhéanamh chun timpeallacht ar líne níos sábháilte a chruthú do leanaí. Beolíne chun ábhar mídhleathach nó maslach a thuairisciú; tá caighdeáin maidir le haicmiú ábhair, ábhar atá oiriúnach do leanaí a chur chun cinn agus tionscnaimh ardú feasachta i measc na smaointe a chuirtear chun tosaigh. Dírítear go háirithe ar pornagrafaíocht, foréigean agus bulaíocht ar ndóigh.
Níl aon spriocdhátaí ná ceanglais shonracha á bhforchur - go bunúsach chuir an Coimisiún Eorpach liosta mianta i láthair an tionscail, le leideanna doiléire agus neamhshonracha go bhféadfadh rialáil ón mbarr anuas teacht ag pointe éigin sa todhchaí mura n-oibreoidh féinrialú.

Tá sé seo leagtha amach i ndoiciméad “Straitéise” a chuir an Coimisiún i láthair le déanaí. Cé go measann an Coimisiún gur uirlis úsáideach oideachais agus cumarsáide é an tIdirlíon do leanaí measann sé go bhfuil sé riachtanach mar sin féin sábháilteacht Idirlín do leanaí a fheabhsú ós rud é go bhfuil siad leochaileach go háirithe do chineálacha áirithe saothraithe, amhail bulaíocht agus calaois, agus i mbaol a bheith míchuí ábhar, go háirithe pornagrafaíocht.

Measann an Coimisiún gur uirlis úsáideach oideachais agus cumarsáide é an tIdirlíon do leanaí; measann sé freisin, áfach, gur gá sábháilteacht Idirlín do leanaí a fheabhsú ós rud é go bhfuil siad go háirithe i mbaol cineálacha áirithe saothraithe, mar shampla bulaíocht agus calaois, agus i mbaol féachaint ar ábhar míchuí, go háirithe pornagrafaíocht.

Foilsítear an Straitéis dar teideal “le haghaidh Idirlíon Níos Fearr do Leanaí” i gcomhthéacs Chlár Oibre an AE um Chearta an Linbh, a leag béim ar na héifeachtaí fadtéarmacha a bhaineann le gan a ndóthain a infheistiú i mbeartais a chosnaíonn leanaí. Leanann sé freisin Conclúidí na Comhairle maidir le Cosaint Leanaí sa Domhan Digiteach ó Shamhain 2011, a d’éiligh ar an gCoimisiún beart a dhéanamh chun an chosaint ar líne do leanaí a chinntiú.

Ó tharla nár tháinig na Ballstáit ar réiteach coiteann ar an bhfadhb, tugann an Coimisiún cuireadh don tionscal féinrialú a dhéanamh agus má mhainníonn sé déanfaidh an Coimisiún idirghabháil agus bearta rialála a ghlacadh. Bunófar na gníomhartha a bhfuil cur síos orthu sa Straitéis trí shraith tionscnamh atá ann cheana go háirithe, an “Clár Idirlín Níos Sábháilte”, an “Áis um Cheangal na hEorpa” agus “Fís 2020”.

Aidhmeanna an tionscnaimh

Aiseolas

I measc na mbeart atá beartaithe tá bearta bunaithe ar reachtaíocht, féinrialú agus tacaíocht airgeadais atá dírithe ar: (1) ábhar ar líne níos oiriúnaí do leanaí agus don óige, (2) feasacht faoi rioscaí Idirlín agus litearthacht ar líne do leanaí, (3) sábháilteacht ar líne do leanaí agus (4) an troid i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí agus dúshaothrú.

Ábhar oiriúnach ar líne do leanaí agus don óige

Thacódh an Straitéis le huirlisí ardáin idir-inoibritheacha lena n-áiritheofaí rochtain ar ábhar a oireann dá n-aois; agus nuálaíocht a spreagadh i dtionscnaimh mar an comórtas ‘Ábhar Ar Líne is Fearr do Leanaí’ chun táirgeadh ábhar ar líne do leanaí a fheabhsú agus eispéiris dhearfacha ar líne a chur chun cinn do leanaí óga.

Feasacht ar líne agus litearthacht ar líne do leanaí

Measann an Coimisiún go gcaithfidh leanaí, tuismitheoirí agus múinteoirí a bheith ar an eolas faoi na rioscaí a d’fhéadfadh teacht ar leanaí ar líne; mar sin tá bearta chun cinn sa Straitéis:

1. Litearthacht dhigiteach agus na meáin agus sábháilteacht ar líne a theagasc i scoileanna

I láthair na huaire, tá sábháilteacht ar líne san áireamh mar ábhar ar leith i bhformhór na gcóras oideachais ar fud na hEorpa. Creideann an Coimisiún, áfach, nach gcuirtear i bhfeidhm go leordhóthanach é agus tacóidh sé le straitéisí cur chun feidhme chun sábháilteacht ar líne a threisiú.

2. Gníomhaíochtaí feasachta agus rannpháirtíocht na hóige a fheabhsú

Maoineoidh an Coimisiún cruthú bonneagair seirbhíse idir-inoibritheach ar fud an AE chun tacú leis na hIonaid Idirlín Níos Sábháilte (ionaid phoiblí a sholáthraíonn faisnéis sábháilteachta ar líne agus uirlisí feasachta poiblí) agus déanfaidh sé Tairseach Eorpach Óige a athchóiriú, de réir Straitéis Óige an AE.

Is é aidhm na mbeart seo feasacht a mhéadú agus aird ar leith a thabhairt ar na leanaí is óige agus is leochailí, go háirithe leanaí faoi mhíchumas.

3. Uirlisí Tuairiscithe d'Úsáideoirí

Cuimsíonn an Straitéis bearta atá dírithe ar uirlisí tuairiscithe a threisiú agus a shimpliú, ina measc seo tá comhar a éascú laistigh den tionscal a bhfuil baint aige le comhaontuithe féinrialála ar mheicníochtaí tuairiscithe agus tacú le cur chun feidhme ceart na Treorach um Sheirbhís Uilíoch (a éilíonn ar Bhallstáit an “beolíne 166” a dhéanamh oibríochtúil. - beolíne a chuimsíonn uimhir éigeandála do “leanaí atá ar iarraidh”). Má mhainníonn tionscnamh tionscail féinrialú sa réimse seo, féadfaidh an Coimisiún bearta rialála a mheas.

Timpeallacht ar líne níos sábháilte do leanaí

Measann an Coimisiún go bhfuil sé tábhachtach bearta a chur i bhfeidhm a chuirfeadh cosc ​​ar leanaí a bheith faoi lé eispéiris dhochracha ar líne agus na rioscaí a d’fhéadfadh teacht astu sa domhan as líne. Tugann an Straitéis breac-chuntas ar phríomhbhearta maidir le:

1. Socruithe príobháideachta a oireann don aois
Ó tharla nach mbeadh a fhios ag leanaí conas a socruithe príobháideachta a athrú, tá an Coimisiún den tuairim gur cheart go gcinnteodh socruithe príobháideachta réamhshocraithe do leanaí a sábháilteacht. Sa réimse seo, mhol an Coimisiún rialachán nua um chosaint sonraí cheana ag tabhairt isteach an “ceart go ndéanfaí dearmad”.

Ina theannta sin, tacóidh an Coimisiún le T&F modhanna teicniúla a fhorbairt le haghaidh sainaithint agus fíordheimhniú leictreonach a chumasaíonn tréithe pearsanta a úsáid (aois go háirithe).

2. Infhaighteacht agus úsáid níos leithne rialuithe tuismitheoirí
De réir an Choimisiúin, is gá a chinntiú go bhfuil uirlisí rialaithe tuismitheoirí ar fáil agus le húsáid, agus aird ar leith ar an raon teangacha atá ar fáil. Tacóidh an Coimisiún le tagarmharcáil agus tástáil a dhéanamh ar uirlisí rialaithe tuismitheoirí agus T&F chun léirmhíniú ar rátáil aoise agus rangú ábhair de réir rialuithe tuismitheoirí a fhorbairt. Arís féadfaidh an Coimisiún smaoineamh ar bhearta reachtacha a fhorbairt má mhainníonn an tionscal réitigh a sholáthar sa réimse seo.

3. Úsáid níos leithne a bhaint as rátáil aoise agus aicmiú ábhair

Ceann de na rioscaí a bhíonn ag leanaí ar líne is ea ábhar míchuí a fheiceáil, mar ábhar gnéasach nó foréigneach. Is é uaillmhian an Choimisiúin rátáil aoise agus rangú ábhair ar fud an AE a bheith aige. Déanfaidh an Coimisiún:
• Tacú le hardáin idir-inoibritheacha a úsáid chun seirbhísí a oireann don aois a sholáthar
• Féach ar an mbealach is fearr chun cosaint mionaoiseach a fheabhsú i dTeachtaireacht ar chearrbhachas ar líne atá le cur i láthair in 2012.
Tacóidh an Coimisiún le féinrialú sa réimse seo ach má mhainníonn sé sin féadfaidh an Coimisiún machnamh a dhéanamh ar rialáil.

Fógraíocht ar líne agus róchaiteachas

Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún forfheidhmiú rialacha reatha an AE a fheabhsú agus tuilleadh beart féinrialála a spreagadh chun leanaí a chosaint níos fearr ar fhógraíocht mhíchuí agus ar róchaiteachas (mar shampla trí rochtain thimpiste ar an Idirlíon ó fhóin phóca, cearrbhachais nó láithreáin cearrbhachais). Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a chinntiú go soláthraíonn caighdeáin d’fhógraíocht ar líne do leanaí leibhéal leordhóthanach cosanta.

Troid i gcoinne mí-úsáid leanaí agus dúshaothrú gnéasach

1. Ábhar maslach a aithint, a fhógairt agus a ghlacadh

Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún feasacht ar phointí tuairiscithe reatha (beolíne) a mhéadú chun braiteadh agus glacadh ábhar ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí a fhaightear ar an Idirlíon a fheabhsú. Chun é seo a dhéanamh, tacóidh an Coimisiún le:
• comhar idir an tionscal, forfheidhmithe dlí agus beolíne (go háirithe líonra INHOPE - cumann idirnáisiúnta beolíne tuairiscithe Idirlín) chun cabhrú le saoránaigh ábhar mídhleathach a thuairisciú,
• T&F ar réitigh theicniúla nuálacha d’imscrúduithe póilíní,
• Oiliúint maidir le forfheidhmiú an dlí.

Beidh ar ghníomhartha sa réimse seo cloí leis an Treoir nua maidir le mí-úsáid ghnéasach leanaí agus pornagrafaíocht, an Treoir Ríomhthráchtála, an reachtaíocht um chosaint sonraí agus Cairt um Chearta Bunúsacha an AE a chomhrac.

2. Comhar idirnáisiúnta maidir leis an gcomhrac i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí agus dúshaothrú gnéasach leanaí

Toisc nach bhfuil aon teorainneacha ag an Idirlíon, meastar go bhfuil comhar idirnáisiúnta riachtanach agus teastaíonn cur chuige domhanda chun aghaidh a thabhairt ar cheist na mí-úsáide gnéis agus dúshaothrú gnéasach leanaí. Mar chuid dá Straitéis, déanfaidh an Coimisiún:
• líonra beolíne INHOPE a spreagadh chun a bhallraíocht dhomhanda a mhéadú,
• tacú le cur chun feidhme Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa ar Chibearchoireacht
• oibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta trí struchtúir ar nós an
Grúpa Oibre AE-SAM ar an gCibearshlándáil agus an Chibear-Choireacht.

 

Anna van Densky

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending