Ceangail le linn

Iarnróid

Seasamh na Comhairle maidir le Rialachán Acmhainne Bonneagair Iarnróid "Ní Fheabhsóidh sé Seirbhísí Lastais Iarnróid"

ROINN:

foilsithe

on

Tá Cur Chuige Ginearálta glactha ag Comhairle an Aontais Eorpaigh maidir leis an Togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialacháin maidir le hAcmhainn an Bhonneagair Iarnróid. Tá sé beartaithe leis an togra acmhainn iarnróid a bharrfheabhsú, comhordú trasteorann a fheabhsú, poncúlacht agus iontaofacht a mhéadú, agus níos mó lasta a mhealladh chuig an iarnród ar deireadh thiar. Ach áitíonn cúig chomhlacht trádála nach dtéann an cur chuige ginearálta a glacadh fada go leor chun na cuspóirí seo a bhaint amach. 

Is iad na comhlachtaí trádála:
CLECAT – a dhéanann ionadaíocht ar leasanna níos mó ná 19.000 cuideachta a fhostaíonn níos mó ná 1.000.000 ball foirne i seirbhísí lóistíochta, seolta lasta agus custaim.
ERFA – European Rail Freight Association – the European Association representing European private and independent rail freight companies.
ESC – European Shippers’ Council, which represents the logistics interests of more than 75,000 companies both SMEs and large multinationals in all modes of transport..
UIP – Aontas Idirnáisiúnta na gCoimeádaithe Wagon, scáth-chomhlachas na gcomhlachas náisiúnta ó 14 thír Eorpacha, a dhéanann ionadaíocht thar ceann níos mó ná 250 coimeádaí vaigín lasta agus Aonáin atá i bhfeighil Cothabhála (ECManna).
UIRR – the International Union for Road-Rail Combined Transport represents the interests of European road-rail Combined Transport Operators and Transhipment Terminal Managers.

D’eisigh siad an freagra seo ar chinneadh na Comhairle:
Chun go n-éireoidh le hiompar lasta iarnróid níos tarraingtí d’úsáideoirí deiridh, ní mór dó bogadh ó chur chuige náisiúnta maidir le bainistiú acmhainne go cur chuige atá níos comhordaithe go hidirnáisiúnta. Feidhmíonn breis agus 50% den lasta iarnróid, agus beagnach 90% den lasta iarnróid idirmhódúil, thar teorainn náisiúnta amháin ar a laghad inniu. Faoi láthair déantar an bonneagar a bhainistiú ar bhonn náisiúnta gan mórán comhordú idirnáisiúnta. Mar sin tá seirbhísí trasteorann á n-oibriú ag lastas iarnróid ar bhreacachan de líonraí náisiúnta.

Ní chiallaíonn sé sin nach mór an córas bainistíochta bonneagair atá ann faoi láthair maidir le leithdháileadh acmhainne, atá bunaithe go príomha ar riachtanais tráchta paisinéirí, a thréigean. Is féidir riachtanais acmhainne an lastais iarnróid a bhaint amach trí chreat a chomhaontaítear go hidirnáisiúnta do bhainistiú acmhainne a fhreastalaíonn ar phleanáil fhadtéarmach, rollach agus conairí idirnáisiúnta daingnithe do lasta iarnróid. Le go mbeidh seirbhísí lasta iarnróid níos tarraingtí d’úsáideoirí deiridh, ní mór glacadh leis nach bhfuil an status quo éifeachtach. Ní mór an chaoi a ndéantar bainistiú ar acmhainn iarnróid a athrú go córas idirnáisiúnta, digiteach agus solúbtha.

Ar an drochuair ní théann an méid a thugaimid faoi deara sa Chur Chuige Ginearálta sa treo seo. Mar thoradh ar an ngluaiseacht ghinearálta i dtreo rialacha Eorpacha a mhol an Coimisiún Eorpach a bheith neamhcheangailteach, nó oscailte do mhaoluithe náisiúnta, tiocfaidh staid ina leanann lasta iarnróid ag feidhmiú ar bhreacoibreacha náisiúnta éagsúla. Ciallóidh sé ilroinnt leanúnach agus saothrú fo-optamach ar acmhainn bhonneagair iarnróid na hEorpa atá ar fáil agus, thar a bheith tábhachtach, tacaíocht neamhleor do shlabhraí soláthair Eorpacha.

Tá an-amhras ann freisin an laghdóidh an togra ón gComhairle tionchar na srianta ar thoilleadh sealadach ar sheirbhísí lasta iarnróid. Sa lá atá inniu ann, tá moill shuntasach agus cealú suntasach ar sheirbhísí lasta iarnróid ar fud go leor Ballstát Eorpach mar gheall ar shrianta toillte atá pleanáilte go dona agus neamh-chomhordaithe nach bhfuil an fócas riachtanach ar réitigh leanúnachais tráchta iontu. Tá sé tábhachtach go n-áireofaí leis an rialachán nua forálacha chun a áirithiú go mbeidh lasta iarnróid níos intuartha le linn srianta ar thoilleadh. Ba cheart go dtacódh sé seo le fíordhreasachtaí cómhalartacha do bhainisteoirí bonneagair chun acmhainn a phleanáil ar bhealach atá áisiúil don chustaiméir tamall maith roimh ré.

Leis an togra ón gComhairle moill a chur ar theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo go dtí 2029, agus 2032 i gcás forálacha áirithe, ní bheidh aon tionchar ag an Rialachán seo ar sprioc an Choimisiúin Eorpaigh maidir le fás 50 % ar lasta iarnróid a bhaint amach faoi 2030. Seoltar teachtaireacht leis sin. go bhfuil lucht déanta beartas ag tabhairt suas an chuspóra comhaontaithe 2030.

Roimh an gcaibidlíocht trípháirteach atá le teacht tá sé ríthábhachtach go dtiocfaidh an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar théacs comhaontaithe a leagann béim níos mó ar chomhlíonadh na gceanglas gnó a bhaineann le margadh Eorpach lasta iarnróid atá ag feidhmiú nó go bhfuil riosca suntasach ag baint leis an togra. ní bheidh aon tionchar iarbhír aige ar phoncúlacht agus iontaofacht lasta iarnróid na hEorpa a mhéadú.


Bhí ton níos comhréitigh ag Comhphobal na gCuideachtaí Eorpacha Iarnróid agus Bonneagair (CER). Ba dhíol sásaimh di Cur Chuige Ginearálta na Comhairle mar chéim thábhachtach i dtreo na caibidlíochta le Parlaimint na hEorpa ach leag sí béim ar roinnt réimsí imní, agus na pointí seo a leanas á ndéanamh aici:

Rialachán maidir le húsáid toilleadh bonneagair iarnróid

Tá cur chuige comhchuibhithe AE maidir le bainistiú acmhainne ríthábhachtach chun fairsingiú tapa an iompair thrasteorann d'iarnród a éascú ag tráth a bhfuil an toilleadh gann. Is oth le CER, mar sin, tagairt shainráite a fheiceáil do neamhcheangailteacht Creataí Eorpacha sa togra Rialachán agus áitíonn sí ar na Ballstáit a gcur chun feidhme éifeachtach a áirithiú. Fáiltíonn CER roimh an scéal nua idirphlé comhordaithe foráiltear idir Ballstáit, Comhordaitheoirí Eorpacha, agus an Coimisiún Eorpach.

Mar sin féin, is gá freisin sainordú comhordaithe sonrach a áirithiú i gcás na treorach náisiúnta maidir le réiteach coinbhleachta chun trácht trasteorann a éascú. Thairis sin tá an maoiniú riachtanach ón AE a bheith ar fáil chun an Rialachán a chur chun feidhme, go háirithe i bhfianaise an struchtúir nua rialachais Eorpaigh. Is oth le CER freisin an fadtréimhseach amlínte forfheidhmithe a tugadh isteach sa Rialachán. Tacaíonn an earnáil iarnróid leis na spriocdhátaí bunaidh a mhol an Coimisiún (i.e. 2026 don chuid is mó den Rialachán agus 2029 maidir le forálacha áirithe maidir le bainistiú acmhainne).

Aiseolas

Ar deireadh, is mór ag an CER go gcuirfí Bainisteoir Bonneagair san áireamh comhairliúchán le geallsealbhóirí oibriúcháin mar idirphlé leanúnach agus rannpháirteach. Beidh sé seo ríthábhachtach le haghaidh rathúlachta, ach creidimid gur cheart go n-áireofaí sa Rialachán ardán nua tiomnaithe a ionadaíonn na hiarratasóirí a iarrann toilleadh – go háirithe gnóthais iarnróid – mar chontrapháirt atá coibhéiseach le Líonra Eorpach na mBainisteoirí Bonneagair (ENIM).  

Treoir Meáchain & Toisí

Fáiltíonn an CER roimh an rún chun dícharbónú lasta de bhóthar a chur chun cinn, rud a aithníodh go cuí sna leasuithe a rinneadh roimhe seo ar an Treoir um Meáchain agus Toisí, lena gceadaítear meáchan breise na dtraenacha cumhachta astaíochtaí nialasacha ar Fheithiclí Earraí Troma. Mar sin féin, tagann roinnt iarmhairtí as an togra athbhreithnithe is déanaí nach bhfuil measúnú iomlán déanta orthu. Chuir an CER agus eagraíochtaí Eorpacha eile an méid sin san airdeall gan stad, go háirithe na cinn thromchúiseacha riosca go spreagfaí aistriú modha lasta ó iarnród go bóthar, atá ar neamhréir leis an ngá atá ann iompar de bhóthar a dhícharbónú agus an méid is airde is féidir a chosaint caighdeáin sábháilteachta in iompar talún.

Chuir an díospóireacht sa Chomhairle leis na hábhair imní sin, go háirithe maidir leis an tionchar ar bhonneagar bóithre agus ar shábháilteacht ar bhóithre, a éilíonn infheistíocht bhreise ó na Ballstáit araon. Éilíonn an togra measúnú críochnúil breise ar a iarmhairtí iolracha agus, ar deireadh, ar a bhreisluach, ag cur san áireamh na bearta a glacadh cheana chun feithiclí astaíochtaí nialasacha a chur chun cinn sa Treoir atá i bhfeidhm faoi láthair.  

Treoir Iompair Chomhcheangailte

Tá an togra chun an Treoir um Iompar Comhcheangailte a athbhreithniú ríthábhachtach chun an idirmhódúlacht a fheabhsú. Agus na dreasachtaí cearta leagtha síos, féadfaidh sé rannchuidiú le seachtrachtaí iompair a laghdú agus sineirgí a chruthú idir beartais, amhail feithiclí astaíochtaí nialasacha a chur chun cinn, a d’fhéadfaí a chomhcheangal go barrmhaith le turais fhada thar iarnród. An cuardach le haghaidh níos iomasach sainmhíniú le haghaidh Iompar Comhcheangailte Ní mór súil a choinneáil freisin ar an ngá atá le luach saothair a thabhairt do na hoibríochtaí a bhaineann an coigilteas costais sheachtraigh is airde amach.

Má chruthaítear níos mó cinnteachta trí shainmhíniú nua, níor cheart go n-osclófar an doras do dhreasachtaí míthreoracha chun tacaíocht a éileamh in oibríochtaí a bhaineann le réimsí an-fhairsinge bóithre – ábhar imní atá aitheanta ag roinnt Ballstát sa Chomhairle. Tá sé ríthábhachtach mar sin a choinneáil forálacha coimirce atá leagtha amach cheana féin sa Treoir, amhail an ga 150km do chosa bóthair go calafoirt a choinneáil. Spreagann an CER reachtóirí é seo a chur san áireamh agus iad ag dul ar aghaidh.  

Stiúrthóir Feidhmiúcháin CER Alberto Mazzola dúirt: "Réitigh plé na Comhairle inniu an bealach le haghaidh forbairtí tábhachtacha nua don earnáil iarnróid. Gabhaimid buíochas leis na Ballstáit as a n-iarrachtaí, go háirithe Uachtaránacht na Beilge as an dea-obair a rinne sí le míonna anuas. Mar sin féin, tá tuilleadh feabhsuithe le déanamh agus ba mhaith leis an CER go ndéanfaí próisis bhainistíochta acmhainne a chomhchuibhiú ar fud na hEorpa; go háirithe is gá sainordú comhordaithe sonrach a áirithiú i gcás na treorach náisiúnta maidir le réiteach coinbhleachtaí chun trácht trasteorann a éascú agus nach gcuirfear bac uirthi. Tá an t-am ríthábhachtach agus caithfimid é a dhéanamh i gceart más mian linn an acmhainn atá ann cheana féin a bharrfheabhsú agus a threisiú chun freastal ar an éileamh méadaitheach”.   

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending