Ceangail le linn

Geilleagar

Cuireann BCE plean gníomhaíochta i láthair chun cúinsí athraithe aeráide a chur san áireamh ina straitéis beartais airgeadaíochta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá cinneadh déanta ag comhairle rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) ar phlean gníomhaíochta cuimsitheach, le treochlár uaillmhianach (féach iarscríbhinn(b) breithniúcháin ar athrú aeráide a ionchorprú ina chreat beartais. Leis an gcinneadh seo, leagann an Chomhairle Rialaithe béim ar a tiomantas chun cúinsí inbhuanaitheachta comhshaoil ​​a léiriú níos córasaí ina beartas airgeadaíochta. Tagann an cinneadh i ndiaidh chonclúid an athbhreithnithe straitéise ar 2020-21, ina raibh na machnaimh ar athrú aeráide agus inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​ríthábhachtach.

Dúshlán domhanda agus tosaíocht beartais don Aontas Eorpach is ea aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide. Cé go bhfuil an phríomhfhreagracht ar rialtais agus ar pharlaimintí gníomhú ar athrú aeráide, laistigh dá shainordú, aithníonn an BCE an gá atá le cúinsí aeráide a ionchorprú tuilleadh ina chreat beartais. Bíonn tionchar ag athrú aeráide agus an t-aistriú i dtreo geilleagair níos inbhuanaithe ar an dearcadh maidir le cobhsaíocht praghsanna trína dtionchar ar tháscairí maicreacnamaíocha amhail boilsciú, aschur, fostaíocht, rátaí úis, infheistíocht agus táirgiúlacht; cobhsaíocht airgeadais; agus tarchur beartais airgeadaíochta. Thairis sin, bíonn tionchar ag an athrú aeráide agus ag an aistriú carbóin ar luach agus ar phróifíl riosca na sócmhainní a choinnítear ar chlár comhardaithe an Eurochórais, rud a d’fhéadfadh carnadh neamh-inmhianaithe de rioscaí airgeadais a bhaineann leis an aeráid a bheith mar thoradh air.

Leis an bplean gníomhaíochta seo, méadóidh an BCE a rannchuidiú le haghaidh a thabhairt ar athrú aeráide, de réir a oibleagáidí faoi Chonarthaí an AE. Cuimsíonn an plean gníomhaíochta bearta a neartaíonn agus a leathnaíonn tionscnaimh leanúnacha ag an Eurochóras chun cuntas níos fearr a thabhairt ar chúinsí athraithe aeráide agus é mar aidhm aige an talamh a ullmhú le haghaidh athruithe ar an gcreat feidhmithe beartais airgeadaíochta. Beidh dearadh na mbeart seo comhsheasmhach leis an gcuspóir maidir le cobhsaíocht praghsanna agus ba cheart go gcuirfeadh sé san áireamh impleachtaí an athraithe aeráide do leithdháileadh éifeachtach acmhainní. Comhordóidh ionad athraithe aeráide an BCE a bunaíodh le déanaí na gníomhaíochtaí ábhartha laistigh den BCE, i ndlúthchomhar leis an Eurosystem. Díreoidh na gníomhaíochtaí seo ar na réimsí seo a leanas:

Aiseolas

Samhaltú agus measúnú maicreacnamaíoch ar impleachtaí do tharchur beartais airgeadaíochta. Cuirfidh an BCE dlús le forbairt samhlacha nua agus déanfaidh sé anailísí teoiriciúla agus eimpíreacha chun monatóireacht a dhéanamh ar impleachtaí an athraithe aeráide agus na mbeartas gaolmhar don gheilleagar, don chóras airgeadais agus do tharchur beartais airgeadaíochta trí mhargaí airgeadais agus an córas baincéireachta chuig teaghlaigh agus gnólachtaí .

Sonraí staidrimh le haghaidh anailísí riosca ar athrú aeráide. Forbróidh an BCE táscairí turgnamhacha nua, a chlúdóidh ionstraimí airgeadais glasa ábhartha agus lorg carbóin institiúidí airgeadais, chomh maith lena risíochtaí ar rioscaí fisiciúla a bhaineann leis an aeráid. Ina dhiaidh sin cuirfear feabhsúcháin céim ar chéim ar tháscairí den sórt sin, ag tosú i 2022, ar aon dul leis an dul chun cinn maidir le beartais agus tionscnaimh an AE i réimse an nochtaithe agus an tuairiscithe ar inbhuanaitheacht chomhshaoil.

Nochtadh mar riachtanas maidir le hincháilitheacht mar cheannacháin chomhthaobhachta agus shócmhainne. Tabharfaidh an BCE isteach riachtanais nochtaithe do shócmhainní na hearnála príobháidí mar chritéar incháilitheachta nua nó mar bhunús le haghaidh cóireála difreáilte do cheannacháin chomhthaobhachta agus sócmhainne. Cuirfidh ceanglais den sórt sin beartais agus tionscnaimh an AE i réimse nochtadh agus tuairisciú inbhuanaitheachta comhshaoil ​​san áireamh agus cuirfidh siad cleachtais nochtaithe níos comhsheasmhaí chun cinn sa mhargadh, agus comhréireacht a choinneáil trí riachtanais choigeartaithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide. Fógróidh an BCE plean mionsonraithe i 2022.

Aiseolas

Feabhas a chur ar chumais measúnaithe riosca. Tosóidh an BCE ag déanamh tástálacha struis aeráide ar chlár comhardaithe an Eurochórais i 2022 chun neamhchosaint riosca an Eurochórais ar athrú aeráide a mheas, ag giaráil ar an mhodheolaíocht de thástáil struis aeráide ar fud an gheilleagair an BCE. Ina theannta sin, measfaidh an BCE cibé ar nocht na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa a nglacann an Creat Measúnachta Creidmheasa Eurochórais leo an fhaisnéis riachtanach chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a ionchorpraíonn siad rioscaí athraithe aeráide ina rátálacha creidmheasa. Ina theannta sin, breithneoidh an BCE íoschaighdeáin a fhorbairt chun rioscaí athraithe aeráide a ionchorprú ina rátálacha inmheánacha.

Creat comhthaobhachta. Breithneoidh an BCE rioscaí ábhartha maidir le hathrú aeráide agus athbhreithniú á dhéanamh aige ar na creataí luachála agus rialaithe riosca do shócmhainní arna slógadh mar chomhthaobhacht ag contrapháirtithe le haghaidh oibríochtaí creidmheasa Eurochórais. Cinnteoidh sé seo go léireoidh siad gach riosca ábhartha, lena n-áirítear iad siúd a eascraíonn as athrú aeráide. Ina theannta sin, leanfaidh an BCE ag déanamh monatóireachta ar fhorbairtí struchtúracha margaidh i dtáirgí inbhuanaitheachta agus tá sé réidh chun tacú le nuálaíocht i réimse an airgeadais inbhuanaithe faoi raon feidhme a shainordaithe, mar atá léirithe ag a chinneadh glacadh le bannaí atá nasctha le hinbhuanaitheacht mar chomhthaobhacht (féach. brúigh scaoileadh an 22 Meán Fómhair 2020).

Ceannacháin sócmhainní san earnáil chorparáideach. Thosaigh an BCE cheana féin ag cur rioscaí ábhartha maidir le hathrú aeráide san áireamh ina nósanna imeachta díchill chuí maidir lena gceannach sócmhainní san earnáil chorparáideach ina phunanna beartais airgeadaíochta. Ag féachaint chun cinn, athróidh an BCE an creat a threoraíonn leithdháileadh ceannachán bannaí corparáideacha chun critéir athraithe aeráide a ionchorprú, de réir a shainordaithe. Áireofar orthu seo ailíniú eisitheoirí le reachtaíocht AE, ar a laghad, a chuireann comhaontú Pháras i bhfeidhm trí mhéadrachtaí a bhaineann le hathrú aeráide nó trí ghealltanais na n-eisitheoirí a leithéid de chuspóirí. Ina theannta sin, tosóidh an BCE ag nochtadh faisnéise a bhaineann leis an aeráid de chlár ceannaigh na hearnála corparáidí (CSPP) faoin gcéad ráithe de 2023 (ag comhlánú na nochtaithe ar na punanna beartais neamhairgeadaíochta; féach; brúigh scaoileadh an 4 Feabhra 2021).

Beidh cur chun feidhme an phlean gníomhaíochta ag teacht leis an dul chun cinn maidir le beartais agus tionscnaimh an AE i réimse na nochtaithe agus an tuairiscithe ar inbhuanaitheacht chomhshaoil, lena n-áirítear an Treoir um Thuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáidí, an Rialachán Tacsanomaíochta agus an Rialachán maidir le nochtadh a bhaineann le hinbhuanaitheacht sna seirbhísí airgeadais. earnáil.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending