Ceangail le linn

Geilleagar

An Coimisiún Eorpach chun cáin chorparáideach a ollchóiriú

foilsithe

on

Inniu (18 Bealtaine) ghlac an Coimisiún Eorpach Cumarsáid maidir le cánachas gnó. Leagtar amach sa chumarsáid go ginearálta pleananna an Choimisiúin chun creat cánach níos láidre, níos éifeachtaí agus níos cothroime a chruthú a chabhróidh leo tacú leis an téarnamh iar-COVID agus aistriú glas agus digiteach an AE a chur chun cinn.

Rinne an Coimisiún iarrachtaí roimhe seo cáin chorparáideach a athchóiriú chun í a dhéanamh níos cothroime. Ó tharla an ghéarchéim airgeadais i 2008, tá brú curtha ar chuideachtaí ilnáisiúnta leasuithe agus ranníocaíochtaí níos cothroime a dhéanamh. Cúisíodh iad as mí-úsáid a bhaint as laigí sa chóras cánach trí roinnt sócmhainní - go háirithe “sócmhainní doláimhsithe” mar mhaoin intleachtúil - a aistriú chuig dlínsí cánach níos fabhraí. D'iarr an Coimisiún le fada go léireodh cáin fíorghníomhaíocht eacnamaíoch. Is í an fhadhb atá ann ná go raibh aontoilíocht ag teastáil ó na hathchóirithe seo agus chruthaigh baill an AE féin, go háirithe Éire, an Ísiltír agus Lucsamburg, go bhfuil siad toilteanach na saobhadh sin a dhéanamh - agus mar sin níor thacaigh siad le hathchóirithe. 

Cuirfidh an Coimisiún creat nua i láthair maidir le cánachas gnó faoi 2023; soláthróidh an “Gnó san Eoraip: Creat do Chánachas Ioncaim” (nó BEFIT) leabhar rialacha cánach corparáideach amháin don AE, ag soláthar do leithdháileadh níos cothroime ar chearta cánach idir ballstáit. Tá an Coimisiún ag maíomh go gcuideoidh sé seo le gnó trí shocruithe cánach a dhéanamh níos simplí. Tiocfaidh BEFIT in ionad an togra le haghaidh Comhbhonn Cánach Corparáideach Comhdhlúite, a tharraingeofar siar.

Mar sin féin, ba cheart féachaint air seo mar chuid de mhachnamh níos leithne ar cháin chorparáideach. Teastaíonn athbhreithniú ón gCoimisiún ar mheascán cánach an AE. Go ginearálta, gearrtar cáin níos mó ar shaothar san Eoraip, rud a chuireann díspreagadh ar fhostaíocht. 

Tá fonn ar an gCoimisiún freisin oibriú le riarachán Biden ar athchóiriú cánach domhanda. Tá sé ag obair ar leasuithe atá á dtreorú ag airí airgeadais an G20 chun teacht ar chomhaontú domhanda faoi lár 2021 maidir le hathchóiriú cánach, go háirithe “colún 1” - an chaoi a leithdháileann ilnáisiúnta brabúis idir codanna éagsúla den ghrúpa céanna, agus “colún” 2 ”- íosleibhéal cánach a leagan síos do chomhlachtaí ilnáisiúnta ag laghdú an dreasachta brabúis a aistriú chuig dlínsí cánach níos ísle.

Nuair a bheidh sé comhaontaithe agus aistrithe go coinbhinsiún iltaobhach, beidh cur i bhfeidhm Cholún 1 éigeantach do na tíortha rannpháirteacha agus tá Treoir á mholadh ag an gCoimisiún chun cur chun feidhme comhsheasmhach san AE a chinntiú. Deir an Coimisiún go molfaidh sé Treoir freisin chun Colún 2 a chur i bhfeidhm, cé go n-admhaíonn siad go mbeidh impleachtaí aige seo freisin ar reachtaíocht eile atá ann cheana nó atá beartaithe cheana féin.

Agus tá níos mó ...

Molfaidh an Coimisiún tobhach digiteach, a fheidhmeoidh mar acmhainn féin an AE i mí Iúil. Tiocfaidh an Coimisiún ar aghaidh go luath freisin le hathbhreithniú ar an Treoir um Chánachas Fuinnimh agus ar an Sásra um Choigeartú Teorann Carbóin (CBAM), i gcomhthéacs an phacáiste ‘FitFor55’ agus an Deal Glas Eorpach. 

Tá bearta eile leagtha amach ag an gCoimisiún freisin, mar chuid dá phlean gníomhaíochta cánach lena n-áirítear: pleananna do chuideachtaí móra a rátaí cánach éifeachtacha a fhoilsiú, deireadh a chur le húsáid cuideachtaí sliogáin chun cáin a sheachaint agus deireadh a chur leis an gclaonadh i gcánachas as a dtagann cuideachtaí a roghnaíonn fiachas seachas maoiniú cothromais.

EU

Liostaíonn FPEnna Iompair na príomhchéimeanna chun bóithre an AE a dhéanamh níos sábháilte

foilsithe

on

Éilíonn sprioc na mbásanna nialasacha ar bhóithre na hEorpa faoi 2050 go ndéanfar bearta níos láidre maidir le sábháilteacht ar bhóithre, mar shampla, luasteorainn 30 km / h nó lamháltas nialasach maidir le tiomáint ar meisce, deir FPEanna Iompair, TRAN.

Tá luasghéarú ina phríomhfhachtóir i thart ar 30% de na timpistí marfacha bóthair, nóta FPEanna Iompair. Iarrann siad ar an gCoimisiún teacht ar mholadh chun luasteorainneacha sábháilte a chur i bhfeidhm, amhail an luas uasta 30km / h i gceantair chónaithe agus i gceantair ina bhfuil líon ard rothaithe agus coisithe. Chun úsáid shábháilte bóthair a chur chun cinn tuilleadh, áitíonn siad freisin teorainn tiomána óil neamhfhulaingthe a shocrú, ag aibhsiú go bhfuil alcól bainteach le timpeall 25% de na básanna ar na bóithre.

Fáiltíonn an dréachtrún freisin roimh an athbhreithniú a rinneadh le déanaí ar an Rialachán Ginearálta Sábháilteachta, a fhágfaidh go mbeidh gnéithe sábháilteachta nua chun cinn i bhfeithiclí cosúil le cúnamh luais Chliste agus córais coimeád lána éigeandála éigeantach san AE amhail ó 2022, agus an cumas timpeall 7 300 beatha a shábháil agus 38 900 gortú tromchúiseach a sheachaint faoi 2030. Thairis sin, iarrann FPEnna. an Coimisiún chun machnamh a dhéanamh ar “mhodh sábháilte tiomána” a ionchorprú le haghaidh gléasanna soghluaiste agus leictreonacha tiománaithe d’fhonn cosc ​​a chur ar seachráin agus iad ag tiomáint.

Ba cheart go leanfadh FPEnna dreasachtaí cánach agus scéimeanna tarraingteacha árachas gluaisteáin chun feithiclí a cheannach agus a úsáid leis na caighdeáin sábháilteachta is airde.

Gníomhaireacht Eorpach um iompar de bhóthar

Chun na chéad chéimeanna eile i mbeartas sábháilteachta bóthair an AE a chur i bhfeidhm i gceart, teastaíonn cumais nua i réimse na sábháilteachta ar bhóithre, a deir an dréacht-téacs. Dá bhrí sin, iarrann FPEnna Iompair ar an gCoimisiún gníomhaireacht Eorpach um iompar de bhóthar a bhunú chun tacú le hiompar de bhóthar inbhuanaithe, sábháilte agus cliste.

Rapóirtéir EP Elena Kountoura (An Chlé, EL) Dúirt: “Tá toil pholaitiúil láidir ag na rialtais náisiúnta agus ag an gCoimisiún Eorpach riachtanach chun a ndícheall a dhéanamh chun básanna ar bhóithre a laghdú faoi 2030 agus bogadh go cinntitheach i dtreo Vision Zero faoi 2050. Ní mór dúinn níos mó infheistíochtaí a shlógadh i dtreo bonneagair bóithre níos sábháilte, a chinntiú go mbeidh gluaisteáin ann tá na teicneolaíochtaí is fearr a choigilt beatha acu, bunaíonn siad luasteorainneacha 30 km / h i gcathracha ar fud na hEorpa, glacann siad lamháltas nialasach maidir le tiomáint ar meisce agus forfheidhmíonn siad go docht rialacha tráchta ar bhóithre. "

Na chéad chéimeanna eile

Ní foláir do theach iomlán na Parlaiminte vótáil anois ar an rún maidir le Creat Beartais Sábháilteachta ar Bhóithre an AE, le linn sheisiún Mheán Fómhair b’fhéidir.

cúlra

Is é an tuarascáil seo freagra foirmiúil na Parlaiminte ar chur chuige nua an Choimisiúin maidir le sábháilteacht ar bhóithre an AE do na blianta 2021-2030, agus a Creat Beartais Sábháilteachta ar Bhóithre an AE 2021-2030.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Eisiúint bannaí € 20 billiún NextGenerationEU seacht n-uaire ró-shuibscríofa

foilsithe

on

Shroich an Coimisiún Eorpach cloch mhíle thábhachtach i gcur i bhfeidhm a phlean téarnaimh, trí fhiach € 20 billiún a eisiúint chun NextGenerationEU a mhaoiniú. Bhí na bannaí ró-shuibscríofa seacht n-uaire in ainneoin an leibhéal úis an-measartha ag 0.1%. Ar an iomlán, baileoidh an AE € 800bn ar na margaí caipitil chun clár claochlaithe infheistíochta a bhfuil súil leis a mhaoiniú ar fud na mór-roinne. 

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin von der Leyen: “Is é seo an eisiúint bannaí institiúideach is mó riamh san Eoraip agus táim an-sásta gur tharraing réimse leathan infheisteoirí an-spéis ann."

Chuir cuid acu síos ar chinneadh na hEorpa bannaí a eisiúint ina thaobh seo mar ‘nóiméad Hamilton’, a dúirt an Coimisinéir Hahns: “Ba mhaith liom a bheith rud beag níos measartha, nithiúil agus féinmhuiníneach trí a rá: is nóiméad fíor-Eorpach í seo, mar léiríonn sé nuálaíocht agus cumhacht claochlaitheach an AE. "

Cé chomh glas a fhásann do ghairdín?

Dúirt an Coimisinéir Hahn go mbeadh bannaí glasa á n-eisiúint ag an AE san fhómhar. Seolfaidh an AE iad nuair a bheidh sé socraithe ar a Chaighdeán Bannaí Glasa AE, dúblóidh sé seo méid reatha na mbannaí glasa sa mhargadh. Chuir Hahn i gcomparáid é leis an gcaoi a ndearna bannaí SURE méadú faoi thrí ar mhargadh na mbannaí sóisialta. Beidh bannaí glas freagrach as thart ar 30% d’iasachtú foriomlán an AE arb ionann é agus thart ar € 270bn i bpraghsanna reatha.  

Pearsa neamh grata

Agus é ag fiafraí faoi chinneadh an Choimisiúin Eorpaigh bainc áirithe a eisiamh ón mbabhta eisiúna seo, dúirt Hahns cé gur chomhlíon go leor de na bainc na critéir chun páirt a ghlacadh sa líonra déileálaithe príomhúil, bhí saincheisteanna dlí gan réiteach nár mhór a réiteach. Dúirt sé: “Caithfidh bainc a thaispeáint agus a chruthú go ndearna siad gach beart feabhais is gá a d’éiligh an Coimisiún,” ach dúirt sé: “Tá spéis againn ar bhealach na príomhpháirtithe agus na bainc go léir, atá cáilithe, a áireamh. iad féin don phríomhghréasán déileálaithe ach ar ndóigh, caithfear meas a bheith acu ar na gnéithe dlí. "

I mBealtaine 2021, fuair an Coimisiún Eorpach gur sháraigh roinnt banc rialacha in aghaidh trustaí an AE trí rannpháirtíocht grúpa trádálaithe i gcairtéal sa mhargadh príomhúil agus tánaisteach do Bhannaí Rialtais na hEorpa (‘EGB’). Níor gearradh fíneáil ar chuid de na bainc a bhí i gceist toisc gur thit a sárú lasmuigh den tréimhse teorann chun fíneálacha a ghearradh. B'ionann na fíneálacha ar na cinn eile agus € 371 milliún.

Bainisteoirí ciste atá i gceannas ar an tábla

Ba iad bainisteoirí ciste (37%), agus cistí bainc (25%) ba mhó a bhí san éileamh agus bainc cheannais / institiúidí oifigiúla ina dhiaidh sin (23%). Maidir le réigiún, dáileadh 87% den mhargadh ar infheisteoirí Eorpacha, lena n-áirítear an RA (24%), 10% ar infheisteoirí na hÁise agus 3% ar Infheisteoirí as Mheiriceá, an Meánoirthear agus an Afraic.

cúlra

Ardóidh NextGenerationEU suas le thart ar € 800bn idir seo agus deireadh 2026. Is ionann seo agus iasachtaí de thart ar € 150bn in aghaidh na bliana, a aisíocfar faoi 2058.

Leis an gclár SURE d’eisigh an Coimisiún bannaí agus d’aistrigh sé na fáltais go díreach chuig an tír thairbhiúil ar na téarmaí céanna a fuair sé (i dtéarmaí ráta úis agus aibíochta). D'oibrigh sé seo do riachtanais mhaoinithe bheaga, ach teastaíonn straitéis maoinithe éagsúlaithe de bharr mhéid agus chastacht an chláir NextGenerationEU. 

Ionstraimí maoinithe iolracha (bannaí AE a bhfuil aibíochtaí difriúla acu, eiseofar cuid acu mar bhannaí glasa NextGenerationEU, agus Billí AE - urrúis a bhfuil aibíocht níos giorra acu) agus teicnící (synidcation - is fearr le heisitheoirí fornáisiúnta agus ceantanna de ghnáth - de ghnáth is fearr leis an náisiún stáit) úsáidfear iad chun solúbthacht a choinneáil i dtéarmaí rochtain ar an margadh agus chun riachtanais leachtachta agus an phróifíl aibíochta a bhainistiú. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Ghréig

Cuireann stailc na Gréige i gcoinne bille athchóirithe saothair isteach ar iompar na hAithne

foilsithe

on

By

Chuaigh baill foirne iompair phoiblí san Aithin ar stailc den dara huair i seachtain Dé Céadaoin (16 Meitheamh) roimh vóta parlaiminte ar dhlí a deir an rialtas a dhéanfaidh athchóiriú ar rialacha saothair atá as dáta ach a bhfuil eagla ar na ceardchumainn go dtabharfaidh siad uaireanta níos faide agus cearta níos laige, scríobhann Angeliki Koutantou, Reuters.

D'fhan longa duga ag calafoirt, agus cuireadh go leor seirbhísí bus, fobhealach agus iarnróid ar fionraí de réir mar a shiúil foireann iompair as an bpost. Bhí stadanna oibre ag oibrithe ó earnálacha eile freisin agus bhíothas ag súil go rachadh siad isteach i roinnt slógaí agóide i lár na hAithne roimh an vótáil ar an mbille níos déanaí Dé Céadaoin.

Dúirt rialtas coimeádach an Phríomh-Aire Kyriakos Mitsotakis, a chuaigh i mbun oifige in 2019, go ndéanfadh an t-athchóiriú dlíthe “seanchaite” a nuachóiriú a théann siar blianta fada go dtí tréimhse réamh-idirlín nuair a chlog mórchuid na n-oibrithe isteach in oifigí agus i monarchana ag na huaireanta socraithe céanna.

Chuir ceardchumainn síos ar an dréacht-dlí mar “monstrosity”. Tá siad ag iarraidh ar an rialtas an bille a tharraingt siar, a deir siad a aisiompóidh cearta oibrithe seanbhunaithe agus a ligfidh do chuideachtaí uaireanta níos faide a thabhairt isteach tríd an doras cúil.

Ligeann an chuid is mó atá faoi dhíospóid den bhille d’fhostaithe suas le 10 n-uaire a oibriú in aon lá amháin agus níos lú ama ar lá eile. Tá eagla ar na ceardchumainn a chuirfidh ar chumas fostóirí iallach a chur ar oibrithe glacadh le huaireanta níos faide.

Thabharfadh an bille an ceart d’oibrithe dícheangail lasmuigh d’uaireanta oifige agus “cárta oibre digití” a thabhairt isteach ón bhliain seo chugainn chun monatóireacht a dhéanamh ar uaireanta oibre fostaithe i bhfíor-am, chomh maith le ragobair dhlíthiúil a mhéadú go 150 uair sa bhliain.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending