Ceangail le linn

Geilleagar

Aibhsíonn Suirbhé Infheistíochta Nua #EIB bearnaí infheistíochta agus constaicí ndán ghnóthú

ROINN:

foilsithe

on

Taispeánann an chéad Suirbhé Grúpa de ghnólachtaí 12,500 ar fud na hEorpa go bhfuil téarnamh infheistíochta ar siúl agus go neartóidh sé tuilleadh - ach ní mór do ghnólachtaí dlús a chur le glacadh teicneolaíochtaí nua, cé go bhfuil go leor gnólachtaí fós ar ais ag neamhchinnteacht agus easpa scileanna

 • Is é an téarnamh infheistíochta ná neartú san Eoraip. Thuairiscigh 84% de ghnólachtaí na hEorpa gur infheistigh siad sa bhliain airgeadais roimhe sin. Ag dul ar aghaidh, tá níos mó gnólachtaí ag súil lena ngníomhaíochtaí infheistíochta a leathnú ná iad a scálaáil ar ais.
 • Ní mheasann gnólachtaí ach cuid de 44% dá n-innealra agus dá dtrealamh a bheith “úrscothach”. Éilíonn iomaíocht dhomhanda agus dul chun cinn teicneolaíoch gníomh tapa.
 • Ach deir an chuid is mó de na gnólachtaí go bhfuil neamhchinnteacht (69% de ghnólachtaí), easpa saothair oilte (68% de ghnólachtaí) agus an gnó agus an timpeallacht rialála ina n-imní is mó.
 • Is cúis imní é rochtain ar airgeadas do ghnólachtaí agus do ghnólachtaí níos óige, níos lú, nuálaíocha na hEorpa atá gníomhach sna tíortha sin a bhfuil tionchar níos mó ag an gcor chun donais eacnamaíoch orthu.

I suirbhé a foilsíodh inniu, cuireadh agallamh ar ghnólachtaí 12,500 (a chuimsíonn an raon iomlán ó fhiontair bheaga agus mheánmhéide bheaga le níos mó ná 5 fostaithe chuig corparáidí níos mó) ar fud an AE 28 chun measúnú a dhéanamh ar a bpríomh-riachtanais infheistíochta agus na constaicí ar infheistíocht atá rompu. Is suirbhé uathúil é an chéad Suirbhé Grúpa ar Infheistíocht Infheistíochta agus Infheistíochta (EIBIS) a chlúdaíonn earnáil chorparáideach an AE agus a dhearcadh i leith gníomhaíochtaí airgeadais infheistíochta agus infheistíochta. Déanfaidh eacnamaithe Ghrúpa EIB athuair gach bliain tuarascáil bhliantúil an lae inniu.

Ionstraim Eorpach luachmhar is ea é a dhéanann ionadaíocht ar gach ballstát den AE agus atá inchomparáide go hiomlán i measc tíortha chun monatóireacht a dhéanamh ar infheistíocht ghnó ag leibhéal an AE.

Tá torthaí an tsuirbhé, chomh maith le hanailís tras-thíortha agus foilseacháin bunaithe ar thíortha uile an AE ar fáil ag www.eib.org/eibis.

Dúirt Andrew McDowell, Leas-Uachtarán BEI: “Tá a fhios againn cé chomh tábhachtach agus atá an earnáil chorparáideach do théarnamh geilleagrach na hEorpa - go háirithe poist a sholáthar dá saoránaigh. Chuige sin, is uirlis dhiagnóiseach uathúil í Suirbhé Grúpa BEI ar Infheistíocht Infheistíochta agus Infheistíochta. Tugann sé cúis éigin dóchais dúinn maidir le téarnamh eacnamaíoch na hEorpa. Tá cinneadh á dhéanamh againn in earnáil chorparáideach na hEorpa chun infheistíocht a dhéanamh agus chun infheistíocht a dhéanamh níos mó. Tugann sé sin le fios go mall ach go cinnte go bhfuil comharthaí ann maidir le téarnamh agus feasacht ar a bhfuil le déanamh chun fanacht iomaíoch i measc gnólachtaí iad féin, mar shampla trí infheistíocht i nuálaíocht agus i dtrealamh níos nua-aimseartha. Ach ní mór dúinn éisteacht go cúramach freisin le hábhair imní na ngnólachtaí Eorpacha lena n-áirítear neamhchinnteacht agus an timpeallacht ghnó agus rialála. Cuireann an Plean Infheistíochta don Eoraip go leor béime ar na coinníollacha cearta a chruthú le haghaidh infheistíochta. Cuireann an suirbhé seo béim ar an ngá atá le Ballstáit chomh maith le hinstitiúidí an AE gníomhú ar an bpointe seo. ”

Dúirt sé freisin, “Is féidir linn croí a ghlacadh go bhfuil ár dtacaíocht ag íoc as, cé go bhfuil bealach fada le déanamh againn fós - tá an Plean Infheistíochta ag cuidiú leis an aeráid infheistíochta a fheabhsú agus tá corparáidí ag baint tairbhe iomlán as na hinfheistíochtaí atá ar fáil faoin gcéad chéim den Chiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, le EUR 34bn ceadaithe go dtí seo a shlógfaidh iomlán 184bn in infheistíocht nua, fianaise ar éileamh géar an mhargaidh ar ionstraimí a thacaíonn le nuálaíocht agus iomaíochas. Is cuid thábhachtach d’iasachtú faoi CEIS é iasachtú iomlán Ghrúpa an BEI a shroich EUR 84bn i 2016, ag baint leasa as infheistíocht iomlán EUR 280bn. ”

Dúirt Debora Revoltella, Príomh-Eacnamaí an BEI “Cé go bhfuil infheistíocht ghnó ag teacht chucu féin ar fud na hEorpa, tá riaráiste fágtha i dtréimhse fhada infheistíochta. Insíonn an suirbhé seo dúinn go bhfuil imní ar ghnólachtaí faoi chaighdeán a stoc caipitil in aghaidh iomaíochta domhanda láidir agus dul chun cinn tapa teicneolaíochta. Tá sé ríthábhachtach fócas láidir ar nuálaíocht agus ar scaipeadh teicneolaíochtaí nua. Thairis sin, tá imní ar ghnólachtaí maidir le heaspa scileanna leordhóthanacha, a iarrann ar bheartais chuí aghaidh a thabhairt ar an neamhréir scileanna. Tá sé seo thar a bheith ábhartha i bhfianaise an bheartais a éilíonn fás níos cuimsithí. ”

Aiseolas

Tuilleadh eolais

Tá infheistíocht ag gnólachtaí Eorpacha ag teacht chucu féin, agus tá sé i gceist aige tuilleadh a ghnóthú. Tá 84% de ghnólachtaí ag rá gur infheistigh siad le déanaí. Tá sciar na bhfiontar beag agus meánmhéide a infheistíonn níos lú ná an sciar de ghnólachtaí móra atá ag infheistiú. Tá déine infheistíochta níos ísle ag FBManna freisin.

 • Ag súil le bliain amháin, táthar ag súil le níos mó gnólachtaí go méadóidh siad a ngníomhaíochtaí infheistíochta ná mar a bhíothas ag súil leis go gcuirfí siar ar infheistíocht.
 • Tá téarnamh na hinfheistíochta corparáidí á thiomáint ag gá le bheith níos iomaíche. Tar éis dóibh a bheith tearc-infheistithe le linn na géarchéime, tá gá anois ag gnólachtaí teacht suas le teicneolaíochtaí chun rath sa todhchaí a chinntiú.
 • Ar an iomlán, bhí claonadh ag roinnt 15 de ghnólachtaí a mheas go raibh a n-infheistíocht thar na trí bliana seo caite ró-íseal lena rathúlacht a chinntiú amach anseo.
 • Ní cosúil go bhfuil baint ag an mbearna infheistíochta tuairiscithe seo le méid na ngnólachtaí spártha atá ag cuideachtaí - níl an méid innealra, trealaimh, foirgneamh, srl. Ina fhadhb.
 • Tá acmhainneacht shuntasach ann chun teacht suas leis an teorainn theicneolaíoch: ní mheasann gnólachtaí ach 44% dá n-innealra agus dá dtrealamh a bheith “úrscothach”; agus gan ach 40% dá stoc tógála a shásamh le hardchaighdeáin éifeachtúlachta fuinnimh.
 • Tá formhór na hinfheistíochta (thart ar 70%) dírithe ar innealra, trealamh, foirgnimh agus TF atá as dáta nó atá caite a athsholáthar, nó táirgí nó próisis nua a thabhairt isteach.
 • Is é easpa saothair oilte an dara srian is tromchúisí ar infheistíocht (tuairiscithe ag 67% de ghnólachtaí). Tá an srian seo thar a bheith trom do roinnt tíortha a bhfuil leibhéil arda fostaíochta acu, ach freisin do go leor tíortha i Lár agus in Oirthear na hEorpa a bhfuil imirce mhór amach acu. Is cosúil go bhfuil an neamhréir idir riachtanais agus scileanna atá ar fáil ró-ard do ghnólachtaí chun déileáil leo féin trí oiliúint inmheánach. Go deimhin, éilíonn sé seo gníomh níos fócasaithe maidir le beartas Eorpach maidir le forbairt scileanna, ag tabhairt aghaidh ar ghairmoiliúint b'fhéidir.
 • Is iad rialachán gnó, rialachán an mhargaidh saothair agus costais ardfhuinnimh na chéad bhacainní is déine ar infheistíocht, a thuairiscigh 58%, 55% agus 51% de ghnólachtaí, faoi seach.

Tá sciar na ngnólachtaí atá srianta ó thaobh airgeadais níos airde i measc FBManna ná i measc gnólachtaí móra. Is iondúil go mbíonn srian ar ghnólachtaí óga agus is iad siúd atá ag giniúint níos mó post freisin. Tá gníomhaíochtaí spriocdhírithe a thacaíonn le gnólachtaí óga agus nuálacha ríthábhachtach.

Cuirfidh Suirbhé Grúpa BEI ar Airgeadas Infheistíochta agus Infheistíochta (EIBIS) feabhas ar ár dtuiscint ar na riachtanais, na deiseanna agus na srianta atá roimh ghnólachtaí Eorpacha. Úsáidfear é chun eolas a chur ar fáil maidir le comhphlé beartais agus ceapadh beartais maidir le tiománaithe agus bacainní ar infheistíocht agus chun an tacaíocht d'infheistíocht arna soláthar ag Grúpa an BEI a bheachtú, mar shampla i gcomhthéacs an Phlean Infheistíochta don Eoraip agus trí na príomhearnálacha is gá a aithint aird ar leith ar nós fiontraíocht oideachais agus óige agus gnólachtaí nuathionscanta.

Ina theannta sin, tá sé deartha chun stór de shonraí fiontraíochta atá ar fáil go poiblí a fhorbairt chun anailís ar threochtaí infheistíochta agus timpeallachta gnó a chumasú le himeacht ama.

Tríd is tríd, léiríonn sé an gá atá le gníomhaíocht bheartais chun leanúint le hinfheistíocht, le fócas ar iomaíochas na hEorpa a fheabhsú.

cúlra

Tá an Grúpa BEI (EIB agus EIF) gníomhach i dtíortha 160 timpeall an domhain.

Is é an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) banc an Aontais Eorpaigh. Is é an BEI institiúid iasachta fadtéarmach an AE agus is é an t-aon bhanc atá ar úinéireacht agus ag déanamh ionadaíochta ar leasanna bhallstáit an Aontais Eorpaigh. Cuireann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta d’fhonn cur le spriocanna beartais an AE. Oibríonn BEI go dlúth le hinstitiúidí eile an AE chun beartas an AE a chur i bhfeidhm.

Infheistíonn an BEI i gceithre réimse tosaíochta chun tacú le fás agus cruthú post: Nuálaíocht agus scileanna; Rochtain ar airgeadas; Gníomhaíocht aeráide agus an comhshaol agus Bonneagar straitéiseach

Is soláthraí speisialaithe maoinithe airgeadais é an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI), atá mar chuid de Ghrúpa an BEI, chun sochair d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBM) ar fud na hEorpa. Trí tháirgí airgeadais spriocdhírithe a fhorbairt agus a thairiscint dá idirghabhálaithe (amhail bainc, cuideachtaí ráthaíochta agus léasaithe, soláthraithe micrea-chreidmheasa agus cistí cothromais phríobháidigh), cuireann an CEI le rochtain FBM ar airgeadas. Is iad scairshealbhóirí an CEI ná an BEI, an AE, arna ionadú ag an gCoimisiún Eorpach (CE), agus raon leathan banc agus institiúidí airgeadais poiblí agus príobháideacha. Déanann an CEI a chuid gníomhaíochtaí trí úsáid a bhaint as ár n-acmhainní féin nó as na hacmhainní a sholáthraíonn an BEI, an CE, ag ballstáit an AE nó ag tríú páirtithe eile. Féach www.eif.org le tuilleadh eolais.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending