Ceangail le linn

Geilleagar

#ECForecast: Réamhaisnéis Eacnamaíoch Gheimhridh 2017 - Ag dul trí uiscí scealptha

ROINN:

foilsithe

on

28_greece)Tar éis dóibh teacht aniar a bheith againn ar dhúshláin dhomhanda anuraidh, táthar ag súil go leanfaidh téarnamh eacnamaíoch na hEorpa ar aghaidh i mbliana agus an chéad cheann eile: don chéad uair le beagnach deich mbliana, meastar go bhfásfaidh geilleagair gach ballstát den AE le linn na tréimhse réamhaisnéise iomláine ( 2016 agus 2017). Mar sin féin, tá neamhchinnteacht níos airde ná mar is gnách ar an dearcadh.

Tá fíor-OTI i limistéar an euro tar éis fás le haghaidh 15 ráithe as a chéile, tá fás láidir ag teacht ar fhostaíocht agus tá an dífhostaíocht ag titim i gcónaí, cé go bhfanann sé os cionn na leibhéil réamh-ghéarchéime. Is í tomhaltas príobháideach an t-inneall i gcónaí. Leanann fás na hinfheistíochta ach tá sé faoi bhrú.

Ina Scaoileadh Réamhaisnéis an Gheimhridh inniu, tá an Coimisiún Eorpach ag súil le fás OTI OTI an limistéir euro i 1.6 agus i 2017% i 1.8. Déantar é seo a athbhreithniú beagáinín suas ó Réamhaisnéis an Fhómhair (2018: 2017%, 1.5: 2018%) ar chúl feidhmíochta níos fearr ná mar a bhíothas ag súil leis sa dara leath de 1.7 agus tús sách láidir i 2016. Ba cheart go leanfadh fás OTI san AE ina iomláine patrún den chineál céanna agus gur féidir é a thuar ag 2017% i mbliana agus ina dhiaidh sin (Réamhaisnéis an Fhómhair: 1.8: 2017%, 1.6: 2018%).

Tá na rioscaí a bhaineann leis na réamh-mheastacháin seo thar a bheith mór agus cé go bhfuil méadú tagtha ar rioscaí bun os cionn agus thíos, tá an t-iarmhéid foriomlán fós claonta ar an taobh eile.

Valdis Dombrovskis, Leas-Uachtarán don Euro agus Social Dialogue, atá i gceannas ar Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil freisin, Dúirt: "Leanann an téarnamh eacnamaíoch san Eoraip don chúigiú bliain as a chéile. Sna hamanna éiginnte seo, áfach, tá sé tábhachtach go bhfanfaidh geilleagair na hEorpa iomaíoch agus go mbeidh siad in ann dul in oiriúint do chúinsí athraitheacha. Éilíonn sé seo iarracht leanúnach ar athchóiriú struchtúrach. Ní mór dúinn díriú freisin ar fhás uilechuimsitheach, ag cinntiú go mbraitheann gach duine an téarnamh. Agus boilsciú ag piocadh ó leibhéil ísle, ní féidir linn a bheith ag súil go mairfidh an spreagadh airgeadaíochta reatha go deo. Dá bhrí sin, ba cheart do thíortha a bhfuil leibhéil arda easnaimh agus fiachais acu leanúint orthu ag tabhairt anuas chun a bheith níos athléimní ó suaití eacnamaíocha."

Pierre Dúirt Moscovici, Coimisinéir um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachas agus Custaim: "Tá geilleagar na hEorpa athléimneach ó na suaití iomadúla a d’fhulaing sé le bliain anuas. Tá an fás ag teacht suas agus tá an dífhostaíocht agus na heasnaimh ag dul i laghad. Ach le héiginnteacht ag leibhéil chomh hard sin, tá sé níos tábhachtaí ná riamh go n-úsáidfimid gach uirlis beartais chun tacú le fás. Thar aon rud eile, ní mór dúinn a chinntiú go mbraitheann a tairbhí i ngach cuid de limistéar an euro agus i ngach cuid den tsochaí.

Táthar ag súil go rachaidh an téarnamh domhanda chun cinn

Aiseolas

Tá feabhas tagtha ar na hionchais fáis do gheilleagair ard taobh amuigh den AE le míonna beaga anuas, go príomha mar gheall ar ionchais an spreagthaigh fhioscaigh sna Stáit Aontaithe, a bhfuil rátaí úis fadtéarmacha níos airde mar thoradh orthu agus tuiscint ar dollar na Stát Aontaithe. Tá fás i ngeilleagair mhargaidh atá ag teacht chun cinn le dul suas go dtí 2018 freisin, cé go bhfuil céimeanna éagsúla ann thar tíortha agus réigiúin. Tríd is tríd, d’fhéadfadh sé seo borradh a chur faoi onnmhairí earraí agus seirbhísí Eorpacha tar éis 2016 lag.

Boilsciú le tógáil suas

Méadaíodh an boilsciú i limistéar an euro le déanaí mar gur tháinig méadú le déanaí ar an titim ar phraghsanna fuinnimh. Tar éis a bheith an-íseal le dhá bhliain anuas, tá an boilsciú anois chun leibhéil níos airde a bhaint amach i mbliana agus an chéad cheann eile, cé go bhfuil sé fós gearr ar an sprioc “thíos, ach gar do 2% thar an meántéarma” mar a shainmhínítear cobhsaíocht praghsanna. Tá boilsciú croí, nach n-áirítear praghsanna luaineachta fuinnimh agus bia, ag dul in airde de réir a chéile. Tríd is tríd, meastar go méadóidh boilsciú i limistéar an euro ó 0.2% i 2016 go 1.7% i 2017 agus 1.4% i 2018. San AE, meastar go n-ardóidh boilsciú ó 0.3% i 2016 go 1.8% i 2017 agus 1.7% i 2018.

Is é an t-éileamh intíre an cnámh droma d'fhás eacnamaíoch

Beidh tomhaltas príobháideach fós ar an bpríomhthiománaí fáis, le tacaíocht ó fheabhsuithe leanúnacha ar fhostaíocht agus méadú ar fhás pá ainmniúil. Mar sin féin, le fás boilscithe ag méadú agus ag teorannú fás cumhachta ceannaigh teaghlaigh i mbliana agus ina dhiaidh sin, táthar ag súil go dtiocfaidh fás mall ar thomhaltas príobháideach.

Táthar ag súil go leanfaidh an infheistíocht ag fás ach go measartha, le roinnt fachtóirí mar chostais an-íseal maoinithe agus gníomhaíocht dhomhanda a neartú. Tionscadail a mhaoinítear faoi Plean Infheistíochta don Eoraip ba cheart go dtacóidís níos mó agus níos mó le hinfheistíocht phríobháideach agus phoiblí agus iad ag bogadh ó cheadú go cur i bhfeidhm. Ar an iomlán, meastar go bhfásfaidh infheistíocht i limistéar an euro faoi 2.9% i mbliana agus faoi 3.4% in 2018 (2.9% agus 3.1% san AE), suas 8.2% faoin am seo ó thús an téarnaimh go luath in 2013. Mar sin féin, tá sciar na hinfheistíochta in OTI fós faoi bhun a luacha ag tús an chéid (20% in 2016 i gcomparáid le 22% i 2000-2005). Cuireann an laige leanúnach seo san infheistíocht amhras ar inbhuanaitheacht an téarnaimh agus ar fhás féideartha an gheilleagair.

Cuidíonn fás breise fostaíochta le dífhostaíocht a ísliú 

Tá iarmhairtí dearfacha dearfacha ag an téarnamh geilleagrach i gcónaí ar na margaí saothair, tar éis athchóirithe struchtúracha fairsinge i roinnt Ballstát. Meastar go bhfanfaidh fás fostaíochta réasúnta soladach, cé go bhfuil sé níos lú dinimiciúil i 2017 agus 2018 ná an bhliain seo caite. Meastar go dtiocfaidh laghdú breise ar an ráta dífhostaíochta i limistéar an euro, ó 10.0% i 2016 go 9.6% i mbliana agus 9.1% i 2018. San AE ina iomláine, meastar go dtitfidh an dífhostaíocht ó 8.5% i 2016 go 8.1% i mbliana agus go 7.8% i 2018. Is iad seo na figiúirí dífhostaíochta is ísle ó 2009 ach tá siad fós os cionn na leibhéal réamh-ghéarchéime.

Laghdaítear fiachas ceannasach agus easnaimh phoiblí

Meastar go dtitfidh easnamh poiblí comhiomlán limistéar an euro agus cóimheas fiachais-le-OTI an rialtais i 2017 agus i 2018. Meastar go dtiocfaidh laghdú ar an easnamh poiblí i limistéar an euro ó 1.7% den OTI anuraidh go 1.4% i 2017 agus 2018. Léiríonn an laghdú seo caiteachas úis níos ísle mar gheall ar rátaí úis an-íseal. Léiríonn sé freisin feabhsúcháin bhreise sa mhargadh saothair: tá níos mó daoine ag íoc cánacha agus ranníocaíochtaí, agus tá níos lú ag fáil aistrithe sóisialta. Meastar go laghdóidh an cóimheas idir fiachas agus OTI de réir a chéile ó 91.5% i 2016 go 90.4% i 2017 agus 89.2% i 2018.

Leathnaíonn geilleagair na mballstát go léir

Den chéad uair ó 2008, díríonn réamhaisnéis an Choimisiúin ar fhás eacnamaíoch ar fud Bhallstáit uile an AE don tréimhse réamhaisnéise ar fad (2016, 2017, 2018). Meastar go bhfillfidh fiú na ballstáit is mó a bhuail an cúlú eacnamaíochta ar fhás anuraidh. D’fhéadfadh tionchar léirthuiscint dollar na SA agus rátaí úis fadtéarmacha níos airde, áfach, na difríochtaí i rátaí fáis i measc na mballstát a mhéadú.

Rioscaí eisceachtúla a bhaineann le réamhaisnéis an gheimhridh

Tá an neamhchinnteacht an-ard a bhaineann leis an Réamhaisnéis Gheimhridh seo mar gheall ar na hintinn atá fós le soiléiriú ag riarachán nua na Stát Aontaithe i bpríomhréimsí beartais, chomh maith leis na toghcháin iomadúla atá le reáchtáil san Eoraip i mbliana agus na cinn atá le teacht " Airteagal 50 "caibidlíocht leis an RA.

Tá cothromaíocht na rioscaí fós ar an taobh thíos cé go bhfuil méadú tagtha ar na rioscaí bun os cionn agus míbhuntáistí. Sa ghearrthéarma, d’fhéadfadh tionchar fioscach a bheith ag spreagadh fioscach sna Stáit Aontaithe ar fhás ná mar a bhíothas ag súil leis faoi láthair. Sa mheántéarma, eascraíonn rioscaí don ionchas fáis ó leagáidí na ngéarchéimeanna le déanaí; vóta na RA an tAontas Eorpach a fhágáil; cur isteach féideartha ar thrádáil; géarú airgeadaíochta níos gasta sna Stáit Aontaithe, a bhféadfadh tionchar diúltach a bheith aige ar gheilleagair mhargaidh atá ag teacht chun cinn; agus na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag fiachas ard agus fiachas ag ardú sa tSín.

cúlra

Tá an réamhaisnéis seo bunaithe ar shraith toimhdí seachtracha maidir le rátaí malairte, rátaí úis agus praghsanna tráchtearraí le spriocdháta de 1 Feabhra 2017. Léiríonn na huimhreacha a úsáideadh ionchais an mhargaidh a díorthaíodh ó mhargaí díorthach tráth na réamhaisnéise. Maidir leis na sonraí uile eile a thagann isteach, lena n-áirítear toimhde faoi bheartais rialtais, cuirtear san áireamh sa réamhaisnéis seo faisnéis suas go dtí 1 Feabhra 2017 agus an méid sin san áireamh. Ní ionchorpraítear ach polasaithe a fógraíodh agus a sonraítear go sách mion go leor. Ní ghlacann réamh-mheastacháin le haon athruithe beartais.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending