Ceangail le linn

Gnó

Rochtain AE Laethanta Airgeadais: Ag cabhrú le cruth margadh maoiniú FBManna-chairdiúil

ROINN:

foilsithe

on

Tá infhaighteacht chreidmheasa do ghnólachtaí neamhairgeadais i limistéar an euro ag an bpointe is ísle anois ó thús an ghéarchor creidmheasa, de réir na bhfigiúirí is déanaí ón mBanc Ceannais Eorpach.

Bíonn tionchar mór ag an meath seo ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide, a bhfuil an AE ag brath ar 85% de na poist nua san earnáil phríobháideach, toisc nach féidir leo a ngnóthaí a infheistiú nó a mhéid a fhad agus a bhíonn na coinníollacha le haghaidh creidmheasanna chomh deacair. Dá bhrí sin, tá an Coimisiún Eorpach ag gníomhú chun bearna an mhargaidh i soláthar maoiniú FBManna a dhúnadh go tapa trí € 3.5 billiún de mhaoiniú breise a sholáthar do FBManna gach bliain ó 2014 go 2020, ag baint úsáide as an gclár nua Iomaíochais Fiontair agus FBManna (COSME). Le go n-éireoidh le COSME an bhfuil sé ríthábhachtach go gcruthófar comhpháirtíocht éifeachtach idir institiúidí an AE agus na heagraíochtaí airgeadais a sholáthraíonn rochtain ar chreidmheas do FBManna. Sin é an fáth go seolfaidh an Leas-Uachtarán Antonio Tajani, coimisinéir fiontar agus tionscail, sraith imeachtaí sa Róimh inniu (31 Deireadh Fómhair) - ‘Laethanta Rochtana an AE ar Airgeadas’ - chun a mhíniú conas a oibreoidh ionstraimí airgeadais nua COSME agus chun iad a spreagadh oibreoirí measúla margaidh airgeadais le bheith ina n-idirghabhálaithe COSME. Eagrófar ‘Laethanta Rochtana ar Airgeadas’ i ngach príomhchathair AE ó fhómhar 2013 go deireadh 2014. Beidh an chéad imeacht eile ar siúl i Vilnius, an Liotuáin an 5 Samhain 2013. Cainteoirí mór le rá ag I measc “Lá Rochtana ar Airgeadas” an Róimh inniu tá Flavio Zanonato, Aire Forbartha Eacnamaíochta na hIodáile; Dario Scannapieco, Leas-Uachtarán an Bhainc Infheistíochta Eorpaí; Luigi Federico Signorini, Leas-Ard-Stiúrthóir Bhanc na hIodáile; Giovanni Sabatini, Ard-Stiúrthóir Chumann Baincéireachta na hIodáile; Aurelio Regina, Leas-Uachtarán Confindustria; agus Richard Pelly, POF an Chiste Infheistíochta Eorpach. Cuirfidh an ócáid ​​gníomhaíochtaí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí agus cláir eile AE a thacaíonn le FBManna i láthair freisin.

Cad é an clár nua COSME? Cad a thabharfaidh sé do FBManna?

Aiseolas

Chuir an Leas-Uachtarán Tajani béim inniu go bhfuil an Clár um Iomaíochas Fiontair agus FBManna (COSME), a reáchtálfaidh idir 2014 agus 2020, ar an gcéad chlár de chuid an Choimisiúin Eorpaigh atá tiomanta go heisiach chun tacú le FBManna. Is ionstraim é COSME chun rochtain ar airgeadas a fheabhsú do FBManna, tacú lena n-idirnáisiúnú agus rochtain ar mhargaí a fheabhsú.

Leanfaidh COSME den chuid is mó le gníomhaíochtaí rathúla an Chreat-Chláir Iomaíochais agus Nuálaíochta (CIP) atá ann faoi láthair, ach tá sé mar aidhm aige freagairt níos fearr a thabhairt ar riachtanais FBManna, trí dhíriú ar na catagóirí níos leochailí de ghnólachtaí beaga atá tearc-chosanta ag an margadh faoi láthair.

Beidh 60% de bhuiséad measta COSME de € 2.3 bn tiomnaithe d’ionstraimí airgeadais, ag soláthar ráthaíochtaí agus caipitil fiontair, agus é mar aidhm sreabhadh creidmheasa agus infheistíochta isteach san earnáil FBManna a spreagadh. Cuirfidh COSME saoráid ráthaíochta ar fáil d’iasachtaí do FBManna suas le € 150 000, le fócas ar FBManna a mbeadh deacrachtaí acu rochtain a fháil ar airgeadas murach sin. Spreagfaidh saoráid cothromais COSME soláthar caipitil fiontair, le fócas ar leith ar chéim leathnú agus fáis FBManna.

Aiseolas

Tabharfar tacaíocht COSME do FBManna trí idirghabhálaithe airgeadais measúla i dtíortha rannpháirteacha - amhail bainc, cuideachtaí léasaithe, cumainn ráthaíochta frithpháirtí nó cistí caipitil fiontair - d’fhonn a chinntiú go bhfuil sé chomh furasta rochtain a fháil ar chreidmheas. D’fhonn freastal ar éagsúlacht mhargadh maoinithe FBManna san Eoraip, ligfidh COSME d’idirghabhálaithe airgeadais táirgí aonair a chruthú a oireann is fearr do riachtanais FBManna ina margadh áirithe.

Cothóidh buiséad COSME go leor de na cláir rathúla atá i bhfeidhm cheana féin, lena n-áirítear cómhaoiniú do Líonra Fiontair na hEorpa, lena n-oifigí 600 níos mó san AE agus níos faide anonn. Tacóidh COSME freisin le hidirnáisiúnú FBManna, Erasmus d'fhiontraithe óga, oideachas fiontraíochta, Deasc Chabhrach IPR agus laghdú ar ualaí riaracháin.

Cad iad na tionchair a bhfuil súil leo ag COSME?

Beidh tionchar ollmhór ag an gclár. Ba cheart go mbeadh méadú bliantúil de € 3.5 mar thoradh ar ionstraimí airgeadais a fhaigheann tacaíocht ó COSME mar gheall ar iasachtú breise do chuideachtaí AE agus / nó infheistíocht iontu. Gach bliain, táthar ag súil go gcuirfidh COSME le méadú ar OTI de € 1.1 an AE, agus go gcabhróidh sé le gnólachtaí 40 000 30 a chruthú nó a shábháil agus táirgí, seirbhísí nó próisis ghnó nua 000 1 a sheoladh.

Faighteoir tipiciúil FBM: Níos lú ná foireann 10, deonaíodh creidmheas € 65 000

Faoin gclár roimhe seo ón gCoimisiún Eorpach chun tacú le hiomaíochas (CIP), úsáideadh ráthaíochtaí iasachta chun iasachtaí a spreagadh d’fhiontraithe nó d’fhiontair bheaga nach mbeadh comhthaobhacht leordhóthanach acu de ghnáth chun iasacht a fháil. Bhí 220 fostaí nó níos lú ag nócha faoin gcéad de na 000 2012 FBM ó gach cearn den Eoraip a bhí ina dtairbhithe CIP suas go deireadh 10; go beacht an chatagóir a mbíonn sé deacair uirthi iasacht a fháil.

Ach a bhuíochas le CIP, ba é an meán-iasacht ráthaithe a fuair na cuideachtaí beaga seo ná thart ar € 65 000. Faoi dheireadh mhí na Nollag 2012, bhí ionstraimí airgeadais CIP tar éis níos mó ná € 13 billiún a shlógadh in iasachtaí agus níos mó ná € 2.3 billiún i gcaipiteal fiontair. Bainfear sochair inchomparáide amach faoi COSME, arna mhodhnú go mall toisc go ndíreoidh COSME go háirithe ar FBManna a mbeadh sé deacair orthu maoiniú seachtrach a rochtain gan a thacaíocht.

Tá sé thar a bheith deacair rochtain a fháil ar mhaoiniú do FBManna

Taispeánann suirbhéanna go bhfuil FBManna an AE ag brath go mór ar iasachtaí bainc as a maoiniú seachtrach agus gur fíorbheagán roghanna eile atá acu: tá iasachtaí bainc agus línte creidmheasa bainc 30% nó saoráidí rótharraingthe á n-úsáid ag 40% de chuideachtaí. Maidir le 63% de FBManna is iad iasachtaí bainc an réiteach maoinithe seachtrach is fearr freisin chun uaillmhianta fáis gnólachtaí a bhaint amach. Le linn an choir chun donais eacnamaíochta tá bainc níos cosúla le riosca, ag iarraidh corrlaigh riosca níos airde agus ag tairiscint dálaí níos déine.

Tá rochtain deacair ar chreidmheas ar cheann de na hábhair imní is mó (15%) de FBManna: dar leis an suirbhé is déanaí ón gCoimisiún Eorpach ní bhfuair thart ar aon trian de na FBManna an t-airgead a bhí beartaithe acu. Tugann sonraí is déanaí an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) le fios go bhfanann iasachtaí foriomlána don earnáil phríobháideach neamhairgeadais lag.

An fáth a dteastaíonn clár sonrach chun tacú le maoiniú FBManna

In ainneoin a dtábhacht don gheilleagar, tá dúshláin ar leith roimh FBManna maidir le rochtain ar airgeadas, go príomha mar gheall ar neamhshiméadrachtaí faisnéise. Cé go bhfuil FBManna in ann cásanna gnó láidre a thógáil chun a gcuid gnóthaí a chruthú agus a leathnú, bíonn claonadh ag iasachtóirí gan a bheith in ann na rioscaí a bhaineann le samhlacha gnó FBManna a mheas agus claonadh chun cinntí iasachta bunaithe ar fhigiúirí an chláir chomhardaithe amháin. Ach níl cláir chomhardaithe atá láidir go leor ag go leor FBManna chun critéir cheadaithe iasachtaí bainc a chomhlíonadh, go háirithe má tá luach an FBM i maoin intleachtúil, bonn cliant fónta nó modhanna eile nach féidir a ghabháil trí thuairisciú airgeadais.

Chuir iarmhairtí na géarchéime fiachais isteach go díréireach ar iasachtaí do FBManna. I gcomparáid le corparáidí níos mó, tá fadhbanna struchtúrtha i gcónaí ag FBManna i réimse na rochtana ar airgeadas. Ach tá an ghéarchéim airgeadais tar éis cur leis na saincheisteanna seo. Le dhá bhliain anuas, de réir staitisticí ón BCE, diúltaíodh do beagnach aon trian de na FBManna a chuir isteach ar iasachtaí bainc nó a fuair níos lú ná mar a d'iarr siad.

Tá beatha ríthábhachtach ag idirghabhálaithe airgeadais

Úsáideann an AE reachtaíocht agus buiséad teoranta an AE chun dul i gcoinne an drogall mór atá ann faoi láthair infheistíocht a dhéanamh i FBManna agus iasachtaí a thabhairt dóibh. Glactar le dhá chur chuige ginearálta, ar dtús chun tacú le hiasachtaí do FBManna a sholáthar - ar an gcaoi sin rochtain ar chreidmheas a fheabhsú - agus an dara ceann chun infheistíocht i FBManna a spreagadh, mar shampla trí chomhinfheistíochtaí le cistí caipitil fiontair.

Cuirtear rochtain ar chúnamh creidmheasa trí idirghabhálaithe airgeadais roghnaithe. Áirítear orthu sin bainc, léasóirí, cumainn ráthaíochtaí frithpháirteacha, soláthraithe micreamhaoiniúcháin agus cistí caipitil fiontair. Ráthaíonn an AE cuid de na rioscaí a dhéanann siad agus léiríonn taithí go gciallaíonn rannpháirtíocht i rochtain ar chláir airgeadais an AE go gcuireann siad níos mó iasachtaí FBM ar fáil ná mar a dhéanfaidís ar shlí eile. Cruthaíonn an cur chuige seo éifeacht ghiarála ard freisin: fuair an clár CIP amach go raibh € 1 á chur ar fáil don chuideachta thairbhíoch mar thoradh ar gach € 30 a chaitheann an AE ar ráthaíochtaí a úsáideann idirghabhálaithe airgeadais.

Seachas an éifeacht iolraitheora seo, tá buntáistí eile ag baint le hidirghabhálaithe airgeadais a úsáid: tionchar ar bheartas, toisc go liostálann idirghabhálaithe airgeadais rannpháirteacha do dhálaí láidre a chuireann le creidmheas do FBManna agus dá bhrí sin go gcuireann siad le beartais an AE a shaothrú; agus rochtain freisin ar “fios gnó” institiúideach i bhfoirm an tsaineolais atá ann cheana ar idirghabhálaithe airgeadais.

Cén chaoi eile a dtacóidh an AE le maoiniú FBM?

Comhlánófar COSME trí mhaoiniú d'fhiontair taighde agus nuálaíochta faoi chlár Horizon 2020. Cuirfidh Grúpa an BEI (an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta) go leor bearta i bhfeidhm chomh maith agus cuirfear ar fáil iad faoi chuimsiú Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa nó faoin gClár um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta agus beidh siad nasctha leis na cuspóirí beartais sonracha.

Cinnteoidh Comhaontú ar Basel III go leanfar le hiasachtaí bainc a thabhairt do FBManna
Tá reachtaíocht molta ag an gCoimisiún Eorpach freisin chun éifeachtúlacht na margaí airgeadais a fheabhsú. Thángthas ar chomhaontú maidir leis an athbhreithniú ar an Treoir um Riachtanais Chaipitil, Basel III (féach MEMO / 13 / 338).

Leis an gcreat nua beidh na bainc níos soladaí. D'fhonn sreabhadh creidmheasa cuí a chinntiú do FBManna sa chomhthéacs eacnamaíoch deacair atá ann faoi láthair, tabharfaidh na rialacha nua isteach laghdú ar na muirir chaipitil le haghaidh nochtadh bainc do FBManna, trí fhachtóir tacaíochta 0.76 a chur i bhfeidhm. Cuirfidh sé seo dreasacht chuí ar fáil d'institiúidí creidmheasa chun an creidmheas atá ar fáil do FBManna a mhéadú. Dá bhrí sin, mar thoradh ar chobhsaíocht airgeadais níos fearr ár mbanc, a dhíríonn ar Basel III, ní bheidh srian creidmheasa ar an gcuid is mó de na gnóthais bheaga.

Comhtháthú níos fearr ar an margadh caipitil fiontair

Cuirfidh Rialachán maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha a glacadh in Aibreán 2013 (RIALACHÁN (AE) Uimh. 345 / 2013) ar chumas caipitlithe fiontair oibriú níos éifeachtaí laistigh den AE. Le cabhair ó bhainisteoirí cistí pas na hEorpa is féidir leo a gcistí a mhargú ar fud an AE. Éascóidh sé seo tiomsú airgid trasteorann agus cruthóidh sé fíor-mhargadh inmheánach do chistí caipitil fiontair.
Féach freisin: MEMO / 13 / 209

Feabhas a chur ar rochtain FBManna ar mhargaí caipitil

Trí chabhrú le níos mó infheistíochtaí príobháideacha a mhealladh déanann an Coimisiún Eorpach iarracht freisin creat a fhorbairt le haghaidh maoiniú éifeachtúil, éagsúlaithe agus feabhsaithe do FBManna. Ceann de na réitigh is ea feabhas a chur ar rochtain FBManna ar mhargaí caipitil: d'fhéadfaí infheisteoirí a spreagadh chun níos mó infheistíochtaí a dhéanamh i FBManna trí mhargaí FBM níos infheicthe agus FBManna agus caipíní lárnacha atá níos infheicthe.

Dhá mholadh le déanaí chun infheisteoirí a mhealladh trí mhargaí níos infheicthe do FBManna agus do FBManna atá liostaithe níos infheicthe:

• Togra don Treoir maidir le Margaí in Ionstraimí Airgeadais (MiFID) forbairt na margaí stoc speisialaithe i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide. (féach IP / 11 / 1219 agus MEMO / 11 / 716)
• Togra le haghaidh modhnú ar an Treoir Trédhearcachta chun faisnéis níos fearr a thabhairt ar FBManna liostaithe.

Gníomhaíochtaí an AE go dtí seo chun iasachtaí a mhéadú do FBManna

Amhail an 31 Nollaig 2012, bhí Creatchlár Iomaíochais agus Nuálaíochta an AE tar éis níos mó ná € 15 billiún a shlógadh chun FBManna a mhaoiniú.
• Le buiséad de € 1.1 billiún, chabhraigh an clár CIP cheana féin le breis agus € 16 billiún a shlógadh do FBManna ar fud na hEorpa.
• Saoráid ráthaíochta do FBManna (SMEG); a bhuíochas dá scéimeanna ráthaíochta, chabhraigh CIP le breis agus 220 000 FBM rochtain a fháil ar iasachtaí os cionn € 13 billiún.
• An tsaoráid ardfháis agus nuálaíoch do FBManna (GIF): Thacaigh infheistíochtaí maoinithe ag CIP i gcistí caipitil fiontair, le hinfheistíocht i mbreis agus 300 FBM atá ag fás go tapa de níos mó ná € 2.3 billiún.

Conas a oibríonn an CIP

Chabhraigh an Clár CIP (ag rith ó 2007-2013) le FBManna airgeadas a fháil a theastaíonn uathu chun oibriú, forbairt nó fás ag céim éagsúla forbartha.
Tá sé mar aidhm ag CIP maoiniú a dhéanamh do FBManna níos éasca trí fhorbairt an chainéil is ábhartha do mhaoiniú seachtrach FBM: iasacht bainc. Tá sé seo thar a bheith tábhachtach do thromlach mór na FBManna. Cuireann an clár bearta ar fáil freisin a dhíríonn ar riachtanais áirithe FBManna a bhfuil poitéinseal ard fáis iontu, ar féidir le hinfheistíochtaí cothromais a bheith ina bhfoinse airgeadais níos oiriúnaí.

Déanann an Ciste Eorpach Infheistíochta bainistiú ar ionstraimí airgeadais CIP trí idirghabhálaithe airgeadais náisiúnta agus réigiúnacha (eg bainc agus cistí caipitil fiontair) i mBallstáit an AE. Cuireann ailtireacht an chláir institiúidí airgeadais chun cinn chun maoiniú breise a sholáthar do FBManna.

Ráthaíochtaí iasachta: iasachtaí atá ar fáil ag an AE ar fáil do FBManna

• Is dóichí nach bhfaighidh gnólachtaí níos óige agus níos lú ach cuid den airgeadas a d’iarr siad ón institiúid iasachtaí (idirghabhálaí airgeadais), agus, i go leor cásanna, go ndiúltófaí dóibh go hiomlán. Tá tacaíocht ar fáil i bhfoirm iasachtaí le tacaíocht ón AE.
• Tugann ráthaíochtaí a thairgtear do bhainc rochtain ar FBManna ar iasachtaí bainc
• faoin tSaoráid Ráthaíochta do FBManna (SMEG) is féidir le hinstitiúid iasachtaí ráthaíocht AE a fháil má tá sé ar intinn aici iasacht a thabhairt do FBManna. Le banc ráthaíochta AE is féidir le banc iasachtaí a thabhairt do chatagóir cliant atá níos priacal (cuideachtaí óga, fiontraithe gan stair chreidmheasa, comhthaobhacht leordhóthanach, srl.) Nó níos mó a thabhairt ar iasacht do FBManna.

Rochtain fheabhsaithe ar airgeadas cothromais:

• Tá catagóir riosca i gceist le cuideachtaí beaga nuálaíocha ar scála beag, ar annamh a ghlacann soláthraithe airgeadais traidisiúnta leo agus mar sin teastaíonn tacaíocht shaincheaptha uathu - seachas iasacht bainc.
• Infheistíonn an Ciste Eorpach Infheistíochtaí leath de na hacmhainní CIP a dháiltear ar rochtain FBManna ar airgeadas i gcistí caipitil fiontair a infheistíonn, ar a uain, i ngnólachtaí nuathionscanta agus i FBManna a bhfuil acmhainneacht ard fáis acu.
• Soláthraíonn an tsaoráid ardfháis agus nuálaíoch do FBManna (GIF) caipiteal - de ghnáth thart ar na milliúin euro - do FBManna nuálacha ag céimeanna éagsúla forbartha.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Gnó

Soláthraí bogearraí gealltóireachta do ghnó rathúil

foilsithe

on

Is soláthraí réitigh agus táirgí iGaming é NuxGame a thugann deis d’oibreoirí nua a suíomh Gréasáin ceasaíneo / spóirt a sheoladh go tapa. Soláthraíonn an réiteach rochtain láithreach ar raon leathan táirgí ceasaíneo agus gealltóireachta, lena n-áirítear API sparán gan uaim, ardán Turnkey réamhdhéanta, agus inneall gealltóireachta spóirt. Le NuxGame, is féidir leat ceasaíneo cearrbhachais ar líne a thosú i 48 uair an chloig. Tá rochtain ag oibreoirí ar na gnéithe riachtanacha go léir agus ar na táirgí is fearr ó sholáthraithe ardráta. Cad atá níos mó, NuxGame comhpháirtithe le go leor soláthraithe cluichí a bhfuil meas mór orthu, rud a ligeann do cheasaíneonna bailiúchán suntasach cluichí a thairiscint ina gcuid stocaireachta.

Réitigh NuxGame

Tá trí réiteach tosaigh ag NuxGame dóibh siúd atá ag iarraidh casino agus leabhar spóirt ar líne a thosú, mar a thaispeántar thíos.

 1. Turnkey

Is ardán ard-aicme é Turnkey atá deartha chun suíomh Gréasáin cearrbhachais nua-aimseartha caol a thairiscint i 48 uair an chloig. Ligeann an réiteach réamhdhéanta d’oibreoirí ceasaíneonna uaillmhianacha a n-ardán a lainseáil leis na huirlisí agus na gnéithe riachtanacha go léir. Chomh maith lena shocrú tapa, cuireann Turnkey gach cluiche mór, soláthróir, brandáil phearsantaithe, agus raidhse modhanna íocaíochta uilíocha ar fáil. Tá gach comhtháthú ríthábhachtach sa tsraith freisin, lena n-áirítear bogearraí gealltóireachta spóirt, sliotáin físe, ceasaíneonna beo, cluichí boird, spóirt físeáin, srl. Níl le déanamh agat ach teagmháil a dhéanamh le NuxGame, na téarmaí a phlé leis an ionadaí, agus d’ardán a sheoladh.

Aiseolas
 1. APIs gan uaim

Gheobhaidh oibreoirí APIanna gealltóireachta spóirt nó ceasaíneonna. Nascann painéal atá furasta le húsáid NuxGame agus suíomh Gréasáin an chliaint, ionas gur féidir leat gnéithe a chur leis agus a bhaint go héasca. Tá uirlisí úsáideacha éagsúla ar an deasc iFrame atá éasca le húsáid a ligeann don ábhar a bhainistiú go tapa agus go héasca. Mar shampla, is féidir le hoibreoirí an API odds spóirt a úsáid chun odds iomaíocha a sholáthar, rud a ligeann d’imreoirí gealltóireacht a thosú gan aon ghníomh breise a dhéanamh.

 1. Inneall Spóirt

Is réiteach simplí agus éasca le húsáid é an t-inneall spóirt NuxGame a ligeann do mhodúl gealltóireachta spóirt a chur le do shuíomh Gréasáin nó leabhar spóirt de do chuid féin a lainseáil ón tús. Ligeann sé saincheaptha 100% agus tá sé an-oiriúnach d’oibreoirí ar aon scála - brandaí móra seanbhunaithe agus fiontraithe príobháideacha nach bhfuil ach ag dul isteach sa mhargadh gealltóireachta. Gheobhaidh tú croítháirge iontaofa a ligfidh duit tairseach uathúil gealltóireachta a thógáil ina mbeidh corr seasta réamh-mheaitseála, cluichí beo, il-gheallta (teaglaim geall), bainistíocht riosca, agus rialú branda. Bainfidh d’imreoirí rochtain láithreach ar na mílte margadh ar fud spóirt choitianta mar pheil, cispheil, leadóg, galf, haca, srl.

Táirgí NuxGame

An NuxGame roinnt táirgí iGaming den chéad scoth chun leasa a gcliant. Seo thíos forbhreathnú ar na cúig mhórtháirge a mholtar duit a úsáid in ionad suíomh Gréasáin a thógáil ón tús.

Aiseolas
 1. Casino Líne - Tugann ardán NuxGame rochtain láithreach ar chluichí ceasaíneo a bhfuil an-tóir orthu. Is féidir leat tosú ag tairiscint sliotáin físe ó sholáthraithe ardráta, lena n-áirítear meaisíní torthaí clasaiceacha, jackpots, megaways, cluichí caighdeánacha le cúig ríl, agus go leor eile. Chomh maith le sliotáin, tá cluichí boird mar blackjack, roulette, baccarat, agus poker sa réiteach. Gheobhaidh tú cluichí ó Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, agus go leor eile.
 2. Sportsbook - Aithnítear NuxGame go forleathan as a inneall spóirt, a thairgeann rochtain ar gach cineál gealltóireachta spóirt. Tagann an réiteach bookie ar líne le huirlisí agus gnéithe éagsúla le haghaidh eispéireas gealltóireachta i gcuimhne. I measc na dtréithe suntasacha tá fothaí sonraí fíor-ama ar chustaiméirí agus geallta, uirlisí bainistíochta cearrbhachais, comhtháthú tapa, bainistíocht riosca / corr, agus modhanna íocaíochta iolracha. Beidh rochtain ag na himreoirí ar do leabhar spóirt laistigh de 48 uair an chloig agus gheobhaidh siad rochtain ar ghealltóireacht ar mhórchomórtais agus ar chomórtais dhomhanda.
 3. Live Gheall - Is cuid dhílis d’aon gealltóireacht ar líne aon ghealltóireacht bheo. Tairgeann an chuid is mó d’oibreoirí odds seasta réamh-mheaitseála agus gealltóireacht bheo d’imreoirí atá ag iarraidh leas a bhaint as odds beo sreabhach. Tá bogearraí iontaofa gealltóireachta beo ag NuxGame a ligeann duit eispéireas gealltóireachta spóirt iomlán a sholáthar. Gheobhaidh tú coigeartuithe corr-ama fíor-ama chun an t-éileamh méadaithe ar odds solúbtha in-chluiche a shásamh.
 4. Dealer Casino Beo - Tugann ceasaíneonna déileálaithe beo rud éigin níos gaire d’imreoirí an chearrbhachais clasaiceach ar talamh, chomh maith le croupiers fíor-saoil. Ligeann NuxGame duit na cluichí beo is fearr a chur leis ó na stiúideonna is cáiliúla sa tionscal. Is féidir leat Live Blackjacks, Roulettes, Baccarat, agus Poker a thairiscint. Gheobhaidh tú táirgí déileálaí beo móréilimh eile freisin, mar shampla Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, agus go leor eile. Tugann an réiteach déileálaí beo ceannródaíoch stiúideonna den scoth le sruthanna cáilíochta HD, ilcheamara agus socruithe iomasach imreoirí.
 5. Spórt Fíorúil - Tá fás as cuimse tagtha ar spóirt fhíorúla le cúpla bliain anuas. Nuair nach bhfuil aon spórt fíor-saoil ann le geall a chur air, is féidir le d’imreoirí i gcónaí rud éigin suimiúil a lorg sa chuid seo ós rud é go mbíonn imeachtaí spóirt saoil go minic. Tagann NuxGame Turnkey le bogearraí spóirt fíorúla a thairgeann insamhaltaí bunaithe ar RNG de chluichí coitianta, mar shampla peil, cispheil, rásaíocht capall, agus go leor eile. Murab ionann agus gealltóireacht spóirt rialta agus eSports, tá spóirt fhíorúla ar fáil 24/7, agus is buntáiste mór é sin.

Buntáistí NuxGame

Tá na buntáistí a bhaineann le NuxGame a úsáid simplí go leor, go háirithe d’oibreoirí atá ag iarraidh a suíomhanna Gréasáin cearrbhachais a lainseáil. Gan réitigh cosúil le Turnkey, bheadh ​​ort gach rud a thógáil ón tús agus na comhtháthaithe riachtanacha go léir a chur i gcrích, a thógann am, costasach agus sáraitheach. Seo roinnt buntáistí a bhaineann le NuxGame a úsáid do do ghnó cearrbhachais.

 • Raon Leathan Cluichí - Tá NuxGame i gcomhpháirtíocht le príomhfhorbróirí cluichí ceasaíneonna mar Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero agus go leor eile. Beidh stocaireacht cluiche mórthaibhseach agat leis na Favorites lucht leanúna go léir (sliotáin, blackjacks, roulettes, poker, déileálaí beo, srl.).
 • Leabhar Spóirt ollmhór - Tugann an t-inneall spóirt rochtain ar na mílte margadh ar fud gach cineál spóirt agus mórchomórtais ar fud an domhain. Is féidir leat geallta a thaispeáint ar pheil, haca, leadóg, cruicéad, badmantan, rugbaí, galf, rásaíocht, rothaíocht, snámh, eSports, agus go leor eile.
 • Tacaíocht 24 / 7 - Faigheann gach cliant NuxGame tacaíocht timpeall an chloig, ionas gur féidir leat aon cheist a réiteach chun an taithí cearrbhachais is fearr a thabhairt d’imreoirí. Tagann an réiteach freisin le bainisteoir pearsanta chun cabhrú leat saincheisteanna a nascleanúint i bhfíor-am agus i mBonneagar Cloud Cloud Amazon.
 • Cur i bhFeidhm Thapa - Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le réiteach NuxGame agus Turnkey a úsáid is ea an deis do ghnó a chur i bhfeidhm laistigh de 48 uair an chloig. Gheobhaidh tú ardán réamhdhéanta ina mbeidh bogearraí leabhar spóirt, bogearraí ceasaíneo, bogearraí gealltóireachta beo, gealltóireacht spóirt fhíorúil, agus go leor eile.
 • Mobile-Friendly - Tá réiteach agus táirgí NuxGame optamaithe go hiomlán maidir le héifeachtúlacht soghluaiste agus obair ar fud feistí Android agus iOS. Féadfaidh tú ceasaíneo agus leabhar spóirt a thacaíonn le soghluaiste a sheoladh atá comhoiriúnach le brabhsálaithe teileafóin nua-aimseartha. Déantar an réiteach a bharrfheabhsú freisin laistigh de aipeanna tiomnaithe ceasaíneo soghluaiste.

Achoimre

Is réiteach éifeachtach é NuxGame d’fhiontraithe nua atá ag smaoineamh ar ghnó cearrbhachais / gealltóireachta ar líne a thosú. Tugann an réiteach ardán réidh le seoladh réidh chun tosú ag glacadh le clárúcháin agus geallta fíor-airgid. Tá sé thar a bheith slán freisin agus tá bainisteoirí cuntas pearsanta agus tacaíocht do chustaiméirí 24/7 ann. Beidh rochtain ag d’imreoirí ar na cluichí ceasaíneo is fearr agus na margaí gealltóireachta agus spóirt a bhfuil tóir orthu.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Banc Eorpach Infheistíochta

Neartaíonn BEI fócas na forbartha domhanda agus tacaíonn sé le maoiniú nua € 4.8 billiún le haghaidh fuinnimh, iompair, vacsaíní COVID agus infheistíocht ghnó

foilsithe

on

Tá pleananna ceadaithe ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI) chun a rannpháirtíocht i bhforbairt dhomhanda a neartú. Cheadaigh sé € 4.8 billiún de mhaoiniú nua do 24 tionscadal chun tacú le gníomhaíocht aeráide, vacsaíní COVID agus athléimneacht eacnamaíoch, iompar inbhuanaithe agus oideachas.

“I mí an Mheithimh d’iarr Comhairle na nAirí ar Bhanc an AE a rannchuidiú le hiarrachtaí forbartha an Aontais a fheabhsú trí straitéisí tiomnaithe, láithreacht níos láidre ar an talamh ar fud an domhain, agus comhordú níos fearr le comhpháirtithe i gcur chuige fíor Team Europe. Thugamar freagra inniu ar ghlao na Comhairle trí mholadh go gcruthófaí brainse den BEI dírithe ar airgeadas forbartha, agus thacaigh an Bord leis an togra seo. Mar thoradh air sin, beidh Banc an AE in ann cur níos láidre le neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a threisiú, trí níos mó saineolaithe a chur ar an talamh, agus a bheith ina chomhpháirtí níos éifeachtaí do bhainc forbartha iltaobhacha agus náisiúnta eile. Agus beimid i riocht níos fearr ár n-uaillmhian dhomhanda a shaothrú i dtéarmaí an chomhraic i gcoinne athrú aeráide, ”a dúirt Uachtarán an BEI, Werner Hoyer.

Tionchar forbartha BEI a neartú

Aiseolas

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí BEI moladh an bhainc brainse forbartha a bhunú chun tionchar a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú. Tá sé mar bhonn agus taca ag freagra an BEI ar an nglao ar ghníomh arna shloinneadh i “gconclúidí na Comhairle maidir le hailtireacht airgeadais fheabhsaithe na hEorpa le haghaidh forbartha (2021)” a glacadh an 14 Meitheamh 2021. Trína mbrainse forbartha, atheagróidh an BEI a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach agus a láithreacht a mhéadú ar an talamh, straitéisí agus seirbhísí níos spriocdhírithe a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe.

Neartóidh an banc uiríll lasmuigh den AE agus cruthóidh sé roinnt moil réigiúnacha, ag treisiú comhlántacht agus comhoibriú le Bainc Forbartha Iltaobhacha, Institiúidí Airgeadais Forbartha náisiúnta agus comhpháirtithe áitiúla, i gcur chuige Team Europe. Díreoidh na moil ar earnálacha téamacha, inniúlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais an réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe. Beidh an chéad mhol réigiúnach, ag neartú obair BEI in Oirthear na hAfraice, lonnaithe i Nairobi.

Tabharfaidh grúpa comhairleach nua comhairle don BEI maidir lena oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach. Beidh sé san áireamh

Aiseolas

Lucht déanta beartas forbartha an AE arna n-ainmniú ag na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus an EEAS.

€ 2.2bn le haghaidh gníomhaíochta aeráide, fuinneamh glan agus tithe atá tíosach ar fhuinneamh

Chomhaontaigh BEI maoiniú nua chun giniúint fuinnimh gaoithe agus gréine a mhéadú sa Spáinn agus sa Phortaingéil, líonraí fuinnimh náisiúnta a uasghrádú sa Pholainn agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus billí téimh a ghearradh san Ungáir agus san Fhionlainn.

Faomhadh freisin scéimeanna maoinithe spriocdhírithe chun dlús a chur le hinfheistíocht i dtionscadail gníomhaíochta in-athnuaite ar scála beag san Ostair agus sa Pholainn, agus ar fud Mheiriceá Laidineach agus na hAfraice.

€ 647 milliún le haghaidh imscaradh vacsaín COVID, sláinte agus oideachas

Deimhníodh ag tógáil ar thacaíocht an Bhainc Infheistíochta Eorpaí d’fhorbairt agus imscaradh vacsaíní COVID cláir nua chun ceannach vacsaíní COVID-19 a mhaoiniú lena ndáileadh san Airgintín agus ar fud na hÁise Theas, lena n-áirítear an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Neipeal, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve.

Chinn an Bord tacú le leathnú an chúraim fhadtéarmaigh d’othair faoi mhíchumas san Ísiltír, aontaíodh rolladh amach na teicneolaíochta foghlama digití i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus uasghrádú a dhéanamh ar thaighde eolaíoch sa Chróit.

€ 752m d’iompar inbhuanaithe uirbeach, réigiúnach, aeir agus muirí

Bainfidh paisinéirí tram i gcathair na Slóvaice Košice agus comaitéirí i gcathracha na Polainne Gdansk, Gdynia agus Sopot, agus ar fud na Moldóive, tairbhe as infheistíocht nua le tacaíocht ón BEI chun naisc iompair a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Gheobhaidh calafoirt na hIodáile Genoa agus Savona maoiniú ón BEI chun rochtain ar iarnród a uasghrádú agus na calafoirt a chosaint níos fearr ó thuilte agus ó aimsir níos foircní trí bhriseán nua a thógáil.

Chomhaontaigh an BEI freisin athsholáthar agus uasghrádú trealaimh rialaithe aerthráchta agus trealaimh loingseoireachta chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála a choinneáil in aerspás na hUngáire.

€ 500m d’infheistíocht san earnáil phríobháideach agus athléimneacht eacnamaíoch COVID-19

Cheadaigh bord BEI cláir mhaoinithe nua freisin arna mbainistiú ag comhpháirtithe baincéireachta agus infheistíochta áitiúla chun tacú le hinfheistíocht ó ghnólachtaí ar fud na Spáinne, na Polainne agus na hÁise Thoir Theas atá os comhair dúshláin COVID-19.

Eolas mar chúlra

An An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Is é an institiúid iasachta fadtéarmach an Aontais Eorpaigh ar úinéireacht ag a ballstáit. Déanann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta chun cur le spriocanna bheartas an AE.

Forbhreathnú ar thionscadail arna gceadú ag an Bord BEI.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Tuairisceoir AE faoi ionsaí

foilsithe

on

An tseachtain seo caite líomhnaigh alt san fhoilseachán Politico Europe go raibh ag Tuairisceoir an AE ag gabháil do “stocaireacht an AE gléasta suas mar iriseoireacht” mar a deir ár litríocht margaíochta: “Úsáid Tuairisceoir an AE chun tionchar a imirt”.

Tuairisceoir AE Diúltaíonn sé go hiomlán don chúisimh seo de stocaireacht faoi cheilt, ionsaí a rinne Politico Europe ar fhoilseachán iomaíocha níos lú ach rathúil agus a fhoilsitheoir.

Níor tugadh ach uaireanta an chloig dúinn freagra a thabhairt ar na líomhaintí neamhbhunaithe seo, bunaithe den chuid is mó ar thrál trí scéalta a d’fhoilsíomar le deich mbliana anuas, chun ár n-ainm maith tuillte a chosaint.

Aiseolas

Chun ár lucht féachana a chur ar a suaimhneas, d’iarramar ar an eagraíocht neamhspleách monatóireachta nuachta NewsGuard, monatóireacht a dhéanamh ar ár n-aschur as seo amach, agus a thorthaí a chur ar fáil go poiblí.

Tuairisceoir AE Creideann Politico AEIarracht chiniciúil is ea ionsaí orainn chun ceannas an mhargaidh a bhaint amach, agus tugann sé cuireadh dár léitheoirí féachaint ar Leabhar Súgartha Politico na Bruiséile inniu, a thairgeann:

“Soláthraíonn POLITICO Media Solutions na réitigh do bhrandaí chun imreoirí cumhachta a chruthú, a thionól agus a nascadh. Cruthaímid deiseanna do bhrandaí ceangal a dhéanamh lenár lucht féachana tionchair. "

Aiseolas

Cás daoine i dtithe gloine ag caitheamh clocha b’fhéidir?

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending