Ceangail le linn

Geilleagar

Mná ar bhoird: Comhroinn na mban suas% go 16.6 mar Choistí Pharlaimint na hEorpa ar ais togra ón gCoimisiún

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

íomhánnaVótáil Coistí Pharlaimint na hEorpa um Ghnóthaí Dlíthiúla (JURI) agus Cearta na mBan & Comhionannas Inscne (FEMM) inniu (40 ar son, 9 in aghaidh agus 2 staonadh ó vótáil) chun tacú le togra ón gCoimisiún Eorpach chun aghaidh a thabhairt ar an éagothroime inscne ar bhoird cuideachtaí san Eoraip. . Leis an vótáil seo, réitíonn Parlaimint na hEorpa (a chinneann le Comhairle na nAirí ar chomhchéim leis an togra seo) an bealach chun dul chun cinn breise a dhéanamh ar an dréacht-dlí i bpróiseas reachtach an AE.

Tagann an vóta le tuarascáil nua ar mhná i gcinnteoireacht, arna scaoileadh ag an gCoimisiún Eorpach inniu, lena n-áirítear figiúirí ar mhná ar bhoird ag cuideachtaí móra atá liostaithe go poiblí san AE. Taispeánann na figiúirí is déanaí (ó Aibreán 2013) go bhfuil méadú tagtha ar líon na mban ar bhoird go 16.6% (ó 15.8% i mí Deireadh Fómhair 2012). Taispeánann na figiúirí freisin na leibhéil éagsúla ionadaíochta i measc stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin (mná 17.6% suas ó 16.7% i mí Dheireadh Fómhair 2012) agus feidhmeannaigh shinsearacha (11% suas ó 10.2%).

"Oibríonn brú rialála. Tá na scoilteanna ag tosú ag taispeáint ar an uasteorainn ghloine. Tá níos mó agus níos mó cuideachtaí san iomaíocht chun an tallann baineann is fearr a mhealladh. Tá a fhios acu más mian leo fanacht iomaíoch i ngeilleagar domhandaithe ní féidir leo neamhaird a dhéanamh ar na scileanna agus tallann na mban, "a dúirt an Leas-Uachtarán, an Coimisinéir Dlí agus Cirt Viviane Reding. "Tá an sampla socraithe ag tíortha mar an Fhrainc agus an Iodáil, a ghlac le reachtaíocht agus atá ag tosú ar dhul chun cinn suntasach a thaifeadadh. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis na rapóirtéirí Rodi Kratsa-Tsagaropoulou agus Evelyn Regner as a n-iarrachtaí gan staonadh agus a dtacaíocht ar an gCoimisiún Tá an liathróid curtha ar bun againn. Leanfaidh mé ag obair leis an bParlaimint agus leis an gComhairle chun dul chun cinn tapa a dhéanamh ar an dréacht-dlí a chuireann cáilíocht agus fiúntas i lár an aonaigh. "

Aiseolas

Is iad seo na príomhphointí ón tuarascáil a vótáil inniu ag Coistí JURI agus FEMM:

  1. Deimhníonn sé cur chuige an Choimisiúin chun díriú ar nós imeachta roghnúcháin trédhearcach agus cothrom (“cuóta nós imeachta” mar a thugtar air) seachas cuóta cainníochtúil seasta a thabhairt isteach.
  2. Tá fiontair bheaga agus mheánmhéide fós eisiata ó raon feidhme na treorach ach tugtar cuireadh do na Ballstáit iad a thacú agus a spreagadh chun feabhas suntasach a chur ar an gcothromaíocht inscne ag gach leibhéal bainistíochta agus ar bhoird.
  3. Ní bheidh aon deis ag Ballstáit cuideachtaí a dhíolmhú ón Treoir i gcás ina bhfuil níos lú ná 10% den fhórsa saothair ag baill den ghnéas tearcionadaithe.
  4. Neartaíonn sé an fhoráil maidir le smachtbhannaí trí roinnt smachtbhannaí a chur leis ar cheart a bheith éigeantach, seachas táscacha, mar a mhol an Coimisiún. Ba cheart go n-áireofaí sa smachtbhanna as mainneachtain na forálacha a bhaineann le nósanna imeachta roghnúcháin do chomhaltaí boird an t-eisiamh ó sholáthar poiblí agus an t-eisiamh páirteach ó dhámhachtain maoinithe ó chistí struchtúracha na hEorpa, a rá.

Na Chéad Chéimeanna Eile: D’fhonn a bheith ina dhlí, is gá do Pharlaimint na hEorpa agus do Bhallstáit an AE sa Chomhairle (a vótálann trí thromlach cáilithe) togra an Choimisiúin a ghlacadh i gcomhpháirt. Leanann vóta cinntitheach an lae inniu tuairimí dearfacha ar an tionscnamh ó thrí choiste Parlaiminte eile: na Coistí Fostaíochta (EMPL), an Margadh Inmheánach (IMCO) agus Gnóthaí Eacnamaíocha (ECON) (ECON)MEMO / 13 / 672). Ghlac na coistí JURI agus FEMM, atá freagrach as an togra a phíolótú tríd an bParlaimint, a dtuarascáil. Rachaidh sé seo chuig seisiún iomlánach Pharlaimint na hEorpa le haghaidh vótála a bhfuiltear ag súil leis i mí na Samhna.

Rinne an Chomhairle, ar an togra seo a chinneann ar bhonn comhionann le Parlaimint na hEorpa, an dul chun cinn atá déanta faoi Uachtaránacht na hÉireann a mheas ag cruinniú na n-airí Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialta (Comhairle EPSCO) ar 20 Meitheamh 2013 (MEMO / 13 / 584). Tá Uachtaránacht na Liotuáine ag déanamh tuilleadh plé anois.

Aiseolas

Foilsíodh Tuarascáil Nua ar Mhná sa chinnteoireacht inniu:

Sna sé mhí a chuimsítear i dtuarascáil an lae inniu ar mhná agus ar fhir i bpoist ceannaireachta (Deireadh Fómhair 2012-Aibreán 2013), taifeadadh méadú ar sciar na mban ar bhoird cuideachtaí i 20 Ballstát. Tharla na méaduithe is mó sa tSlóvaic, san Ungáir agus sa Bhulgáir. Tháinig laghdú ar sciar na mban ar bhoird sa Rómáin, sa Liotuáin, sa Pholainn, i Málta, sa Ghréig, sa Phortaingéil agus sa Ríocht Aontaithe (féach Iarscríbhinn 2).

Is ionann an figiúr is déanaí de 16.6% ar fud an AE agus méadú pointe céatadáin (pp) 0.9 sna sé mhí ó 2012 Deireadh Fómhair nó ráta coibhéiseach bliantúil de 1.7 pp, síos ó ráta 2.2 pp idir 2011 agus 2012.

Go deimhin, ó 2010, nuair a d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a Straitéis um Chomhionannas idir Mná agus Fir (2010-2015) agus ardaíodh ionchais tionscnaimh spriocdhírithe chun dul i ngleic le tearcionadaíocht ban i bpoist chinnteoireachta ar bhoird tá méadú 4.8 pp ag meánráta de 1.9 pp / bliain, beagnach ceithre huaire an ráta dul chun cinn ó 2003 go 2010 (0.5 pp / bliain). Chuir an togra mná ar bhoird a ghlac an Coimisiún Eorpach ar 3 Samhain 14 leis an luasghéarú seo (féach Iarscríbhinn 2012).IP / 12 / 1205 agus MEMO / 12 / 860), a thug breac-chuntas ar chuspóir 40 do mhná ar bhoird bunaithe ar cháilíocht. Léiríonn forbairtí a rinneadh le déanaí an tionchar a bhíonn ag plé uile-AE ar an ngá atá le hidirghabháil spriocdhírithe chun líon na mban ar bhoird a ardú.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur tharla na forbairtí ba shuntasaí ó 2010 i dtíortha ina bhfuil reachtaíocht cheangailteach glactha den chuid is mó, mar shampla an Fhrainc (+ 14.4 pp chun 26.8% a bhaint amach), an Ísiltír (+ 8.7 pp chun 23.6% a shroicheadh) agus An Iodáil (+ 8.4 pp chun 12.9% a bhaint amach). Cuireann sé seo béim ar an tábhacht a bhaineann le brú rialála ar thorthaí.

Tugann tuarascáil an lae inniu forbhreathnú ar an staid reatha agus ar na treochtaí maidir le hionadaíocht na mban agus na bhfear sa pholaitíocht, i riaracháin phoiblí agus sna breithiúna (féach MEMO / 13 / 882). Cé go bhfuil ionadaíocht na mban agus na bhfear i bpoist chinnteoireachta sna réimsí sin níos cothroime ná sna hearnálacha gnó agus airgeadais, tá deiseanna suntasacha fós ann maidir le dul chun cinn i roinnt ballstát.

Bailíodh figiúirí meántéarmacha an lae inniu ar mhná ar bhoird in Aibreán 2013 agus déantar iad a chur i gcomparáid leis an tacar sonraí ó Dheireadh Fómhair 2012. Tá na sonraí iomlána inrochtana líne.

Athbhreithniú meántéarmach ar chomhionannas inscne

Tá athbhreithniú meántéarmach eisithe ag an gCoimisiún freisin ar a straitéis chomhionannais inscne níos leithne maidir le comhionannas idir Mná agus Fir (2010-2015) a leag amach príomhghníomhaíochtaí 24 faoi chúig theideal: neamhspleáchas eacnamaíoch comhionann do mhná agus d'fhir; pá comhionann as obair ar comhluach; comhionannas sa chinnteoireacht; dínit, sláine agus deireadh a chur le foréigean inscne; agus comhionannas inscne a chur chun cinn lasmuigh den AE (féach MEMO / 13 / 882).

Measann an tuarascáil go bhfuil an Coimisiún ag seachadadh a ghealltanais, leathbhealach tríd an tréimhse atá clúdaithe ag an straitéis. Ghlac sé gníomh i bhformhór na réimsí a clúdaíodh, go háirithe maidir le cothromaíocht inscne a fheabhsú i gcinnteoireacht eacnamaíoch, dul i ngleic le ciorrú giniúna ban, pá comhionann a chur chun cinn agus comhionannas a chur chun cinn laistigh de straitéis eacnamaíoch fhoriomlán an AE.

cúlra

An 14 Samhain 2012, ghlac an Coimisiún le togra le haghaidh treorach lena socraítear cuspóir íosta 40% den ghnéas neamhionadaíoch i bpoist neamhfheidhmiúcháin chomhaltaí boird i gcuideachtaí liostaithe san Eoraip faoi 2020, nó 2018 do ghnóthais phoiblí liostaithe (féach IP / 12 / 1205 agus MEMO / 12 / 860).

Príomhghnéithe an dréacht-dlí:

  1. Mura bhfuil 40 faoin gcéad de mhná i measc cuideachtaí boird neamhfheidhmiúcháin ag cuideachta atá liostaithe go poiblí san Eoraip, beidh sé riachtanach sa dlí nua nós imeachta roghnúcháin nua a thabhairt isteach do chomhaltaí boird a thugann tosaíocht d'iarrthóirí baineanna cáilithe.
  2. Cuireann an dlí an bhéim go daingean ar cháilíocht. Ní bhfaighidh aon duine post ar an mbord díreach mar gur bean í, ach ní dhiúltófar post d'aon bhean mar gheall ar a n-inscne ach an oiread.
  3. Ní bhaineann an dlí ach le boird maoirseachta nó stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin cuideachtaí atá liostaithe go poiblí, mar gheall ar a dtábhacht eacnamaíoch agus a n-ard-infheictheacht. Ní áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide.
  4. Beidh ar bhallstáit aonair smachtbhannaí iomchuí agus athchomhairleacha a leagan síos do chuideachtaí a sháraíonn an Treoir.
  5. Is beart sealadach é an dlí. Rachaidh sé in éag go huathoibríoch i 2028.
  6. Cuimsíonn an dlí freisin, mar bheart comhlántach, ‘cuóta flexi’: oibleagáid ar chuideachtaí atá liostaithe ar stocmhalartán spriocanna féinrialaitheacha aonair a leagan síos dóibh féin maidir le hionadaíocht an dá ghnéas i measc stiúrthóirí feidhmiúcháin atá le comhlíonadh faoi 2020 (nó 2018 i gcás gnóthas poiblí). Beidh ar chuideachtaí tuairisciú go bliantúil ar an dul chun cinn atá déanta.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending