Ceangail le linn

Cór Síochána Eorpach

Comhdháil Domhanda na Síochána 2021: An tsíocháin a chur chun cinn trí chuimsiú sóisialta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Rinne ionadaithe ag an gComhdháil Síochána Domhanda (4-5 Nollaig) an Dearbhú Síochána Dhaka seo a leanas.

 1. Bhailíomar, ionadaithe rialtais, reachtas, lucht acadúil, an tsochaí shibhialta agus na meáin, le chéile anseo ag an gComhdháil Síochána Domhanda ón 4-5 Nollaig 2021, leis seo agus dearbhaímid leis an Dearbhú Síochána Dhaka seo a leanas.

  2. Admhaímid téama na Comhdhála 'An tSíocháin a Chur Chun Cinn trí Chuimsiú Sóisialta' mar chur chuige cuimsitheach chun tógáil níos fearr, níos glaise agus níos láidre ón bpaindéim COVID-19 atá tar éis bagairt a dhéanamh ar ár ndomhan le cúpla bliain anuas. Meabhraímid go bhfuil Clár Oibre na Náisiún Aontaithe 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe fós mar threoirphlean don téarnamh eacnamaíoch agus don fhás uilechuimsitheach i ndiaidh na paindéime. Ní mór dúinn gan taidhleoireacht idirnáisiúnta a dhéanamh chun coinbhleachtaí armtha a réiteach a leanann de bheith ina gcúis le fulaingt intinne do na milliúin fear, bean agus leanbh ar fud an domhain.
  3. Is mór againn cúlra na Comhdhála mar a bhreathnaíonn an Bhanglaidéis ar ‘Bhliain Mujib’ chun comóradh 50 bliain a neamhspleáchais agus comóradh céad bliain a hathar bunaithe Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman a chomóradh. Meabhraímid gur bailíochtú é turas na Banglaidéise le cúig scór bliain anuas chun fuascailt agus cumhachtú daoine mar bhealach chun an tsíocháin a chothú, forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn agus cearta agus saoirsí bunúsacha a chosaint.
  4. Ar an ócáid ​​seo, tugaimid ómós do Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as a thiomantas pearsanta agus a chuidiú leis an tsíocháin le linn a shlí bheatha pholaitiúil shoiléir. Déanaimid machnamh ar a chuid focal agus é ag tagairt don tsíocháin mar an aidhm is doimhne atá ag gach duine, d’aithin muid é mar rud atá riachtanach do mharthanas agus do rathúnas na bhfear agus na mban go léir, agus leagamar béim air go gcaithfidh an tsíocháin a bheith buan a bheith bunaithe ar an gceartas.
  5. Tugaimid ár mbuíochas as an gceannaireacht chumasach a léirigh a chomharba polaitiúil, an Príomh-Aire Sheikh Hasina agus é ag tabhairt a leagáide chun cinn le misneach agus le diongbháilteacht. Tá a maoirseacht féin ar ‘Cultúr na Síochána’ ag na Náisiúin Aontaithe fós mar rannchuidiú sínithe na Banglaidéise leis an dioscúrsa idirnáisiúnta ar shíocháin agus ar shlándáil an duine.
  6. Meabhraímid cuimhne na mairtíreach agus na n-íospartach i gCogadh Saoirse na Banglaidéise i 1971, agus athdhearbhaímid ár ngealltanas ‘riamh arís’ go ndéanfar cinedhíothú, coireanna cogaidh agus coireanna in aghaidh na daonnachta. Meabhraímid dúinn féin, in ainneoin ár dtiomantais, go leanann na milliúin ar fud an domhain de bheith faoi réir coireanna idirnáisiúnta den sórt sin chomh maith le cultúr saoirse ó phionós a choisceann ceartas agus cuntasacht as na coireanna sin. Táimid tiomanta dúinn féin a bhrionnú chun deireadh a chur le géarleanúint agus éagóir mharthanach. Aithnímid an tábhacht a bhaineann le cuimhne na n-uafás san am atá thart a chaomhnú.
  7. Athdhearbhaímid ár dtiomantas géilliúil do chearta an duine a chur chun cinn agus a chosaint mar atá cumhdaithe sa Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine agus sna croíchonarthaí idirnáisiúnta um chearta an duine. Cuirimid an meáchan céanna le cearta sibhialta, cultúrtha, eacnamaíocha, polaitiúla agus sóisialta agus muid ag iarraidh sochaithe síochánta, cóir agus uilechuimsitheacha a thógáil. Aithnímid an obair luachmhar a rinne meicníochtaí na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, lena n-áirítear an Chomhairle um Chearta an Duine. Táimid tiomanta cosaint a chinntiú do chosantóirí chearta an duine. Cuirimid i bhfios go láidir go dtabharfar rochtain gan bhac do ghníomhaithe daonnúla chun a sainorduithe a chomhlíonadh. Áitímid go gcoinnítear saoráidí míochaine agus oideachais as bealach díobhála in imthosca ar bith.
  8. Cuirimid béim ar phríomhacht an dlí daonnúil idirnáisiúnta le linn aimsir an chogaidh agus na síochána. Táimid fós ceangailte le prionsabail na cosanta agus an chúnaimh idirnáisiúnta do dhídeanaithe agus do dhaoine gan stát ar fud an domhain. Déanaimid ár dtiomantas i leith dí-armála agus neamh-iomadú idirnáisiúnta a athnuachan i gcúlra rás arm domhanda atá ag dul i méid. Déanaimid úsáid nó bagairt úsáide gach arm ollscriosta a thréigean, ie núicléach, ceimiceach agus bitheolaíoch. Séanann muid an sceimhlitheoireacht i ngach foirm agus léiriú. Feicimid fiúntas a bheith ag obair trí ghealltanais phobail chun antoisceachas foréigneach a chosc. Ní mór dúinn ár neart comhcheangailte a aontú i gcoinne líonraí coiriúla trasnáisiúnta a bhíonn ag bagairt ar íospartaigh gan áireamh.
  9. Cuirimid béim ar thábhacht an daonlathais, an dea-rialachais agus an smachta dlí mar fhachtóirí criticiúla don tsíocháin agus don chobhsaíocht. Is mór againn an ról atá ag parlaimintí náisiúnta agus institiúidí rialtais áitiúil maidir le guth a thabhairt d’éilimh agus do mhianta dlisteanacha daoine. Cáineann muid coilíneachas, forghabháil neamhdhleathach agus seilbh neamhúdaraithe cumhachta faoi aon leithscéal. Aithnímid ról na síochánaíochta, na síochána agus na hidirghabhála chun coinbhleachtaí a chosc agus deireadh a chur leo. Molaimid pearsanra síochánaíochta na Náisiún Aontaithe as a dtiomantas agus a seirbhísí, agus coinnímid ár gcreideamh i ngníomhaireacht na mban agus na hóige chun síocháin agus slándáil a chinntiú.
  10. Cuirimid béim ar an ngá atá le ceartas sóisialta agus forbairt chuimsitheach mar philéir lárnacha de shochaí atá seasmhach, síochánta agus cothrom. Táimid tiomanta an ceart chun fostaíochta a chosaint do gach duine fásta i measc shaol na hoibre atá ag athrú, agus oibriú i dtreo timpeallacht chumasúcháin d’obair mhaith ar fud gach earnáil. Iarraimid beartais agus bearta dlí iomchuí chun cosaint shóisialta a sholáthar, aghaidh a thabhairt ar éagothroime, infheistíochtaí fónta a chur chun cinn agus an comhshaol a chaomhnú. Aithnímid an ról ríthábhachtach atá ag an earnáil phríobháideach maidir le hord sóisialta agus dul chun cinn a chur chun cinn. Teastaíonn córas trádála iltaobhach bunaithe ar rialacha uainn mar fhachtóir don tsíocháin idirnáisiúnta. Roinnimid ár réiteach coiteann chun imirce shábháilte, ordúil agus rialta a chur chun cinn. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfaigheann na daoine atá díláithrithe go forneartach filleadh abhaile ar shábháilteacht agus ar dhínit.
  11. Ní mór dúinn oibriú i gcónaí ar ár ngealltanas 'gan aon duine a fhágáil taobh thiar'. Ní mór dúinn leanúint lenár gcath comhchoiteann i gcoinne bochtaineachta, ocrais, galair, míchothaithe, neamhlitearthachta, easpa dídine, agus gach sciúirse a chuireann isteach ar shíocháin agus ar shlándáil. Ní mór dúinn deiseanna feabhsaithe a chruthú do rannpháirtíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch na mban. Ní mór dúinn ár n-iarrachtaí a dhúbailt chun gach cineál foréigin agus dúshaothraithe i gcoinne leanaí a chosc. Ní mór dúinn aird bhreise a thabhairt ar riachtanais speisialta daoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas agus daoine dúchasacha as a rannpháirtíocht bhríoch i sochaithe. Tá sé de fhreagracht orainn na tiomantais forbartha a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta a chomhlíonadh, lena n-áirítear maoiniú, rochtain ar nuálaíochtaí, agus aistriú teicneolaíochta.
  12. Liostáilimid le teachtaireachtaí bunúsacha agus síoraí na síochána ar fud gach reiligiún, creideamh agus córas creidimh. Creidimid sna deiseanna chun comhéadan agus idirleathadh leanúnach a dhéanamh i measc sibhialtachtaí agus córais luacha. Diúltaímid d’iarrachtaí aon reiligiún, creideamh nó eitneachas a cheangal le sceimhlitheoireacht agus antoisceachas foréigneach. Séanann muid gach cineál foréigin agus mí-úsáide ar bhonn cine, datha nó inscne. Ní mór dúinn aon spás a cheadú d’fheachtais seineafóibe, éillithe agus díghalrúcháin. Cáineann muid foréigean comhchoiteann nó seicteach go neamhchinnte.
  13. Tugaimid duais agus meas ar ár gcultúir, teangacha agus traidisiúin éagsúla mar ár n-oidhreacht doláimhsithe roinnte. Táimid tiomanta nascacht dhaonna a chothú trí oideachas, staidéir eiticiúla, eolaíocht, na healaíona, ceol, litríocht, na meáin, turasóireacht, faisean, ailtireacht agus seandálaíocht chun droichid a thógáil thar theorainneacha agus náisiúin. Ní mór dúinn comhaontú domhanda a chruthú chun iompar freagrach a chur chun cinn sa chibearspás, le cosaintí speisialta dár leanaí agus don óige. Ní mór dúinn iarracht a dhéanamh cosaintí a thógáil i gcoinne cogaí agus coinbhleachtaí i ngach intinn dhaonna, agus meas agus caoinfhulaingt dá chéile a chothú trí dhul i muinín ár ndaonnachta comónta. Ní mór dúinn na glúine atá le teacht a ghrúpáil mar shaoránaigh dhomhanda dhomhanda, go háirithe trí oideachas ar son na síochána. Áitímid ar na Náisiúin Aontaithe smaoineamh na Saoránachta Domhanda a chur chun cinn go gníomhach.
  14. Táimid íograithe i gcónaí do na dúshláin slándála, díláithrithe agus éiceolaíochta atá ag dul i méid mar gheall ar athrú aeráide agus táimid tiomanta do ghníomhaíocht aeráide fheabhsaithe ar mhaithe le todhchaí síochánta agus inbhuanaithe ár bplainéad. Ní mór dúinn teacht le chéile chun ár n-aigéan agus ár bhfarraigí ard, an spás amuigh agus na Réigiúin Pholacha a choinneáil saor ó choimhlintí armtha agus comórtais. Ní mór dúinn comhpháirteanna agus léirithe éagsúla an Cheathrú Réabhlóid Thionsclaíoch a úsáid chun seirbhís ár leasa roinnte. Ní mór dúinn infheistíocht a dhéanamh i slándáil sláinte agus cóireálacha agus vacsaíní ardchaighdeáin agus inacmhainne a chur ar fáil do chách. Samhlaímid domhan nach maireann na neamhionannais dhomhanda atá ann a thuilleadh agus ina bhfuil síocháin agus neamh-fhoréigean i réim mar chearta doshannta.
  15. Ní féidir linn radharc a chailleadh ar an bhfíric go dtugann easpa síochána áit ar bith ar domhan le tuiscint go bhfuil síocháin i ngach áit. Ní mór dúinn ár gcreideamh agus ár muinín i spiorad an iltaobhachais a mhacasamhlú. Is mian linn comóntacht na náisiún a bheith oiriúnach don fheidhm dár réaltachtaí domhanda atá ag teacht chun cinn. Aithnímid ról an chomhair réigiúnaigh maidir le muinín, tuiscint agus comhtháthú a thógáil i measc daoine. Tá súil againn ordú domhanda a bhunú a mbeidh rath air ar aon dul lenár n-éiceachóras pláinéadach ar fad. Iarraimid dul i muinín na buanna riachtanacha daonna atá againn maidir le grá, comhbhá, caoinfhulaingt, cineáltas, ionbhá agus dlúthpháirtíocht chun síocháin agus slándáil bhuan a bhaint amach.
  16. Glacaimid le gealltanas sollúnta ag an gComhdháil Síochána Domhanda seo ár gcuid a dhéanamh ónár bpointí amhairc faoi seach chun cúiseanna na síochána agus an chuimsithe sóisialta, cearta agus saoirsí bunúsacha agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. Tugaimid dá aire an glao ar leanúint leis an tionscnamh seo ag an mBanglaidéis chun teachtaireacht na síochána agus an chairdeas a scaipeadh ar lucht féachana domhanda níos leithne, lena n-áirítear trí ardán a chruthú chun na rannpháirtithe a thabhairt le chéile. Gabhaimid buíochas le rialtas agus le muintir na Banglaidéise as a bhfáilteachas grásta agus as raláil a dhéanamh timpeall ar a n-idéalacha roinnte agus a bhfís don tsíocháin.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending