Ceangail le linn

Cosaint

Breis is €1 billiún i 54 tionscadal tionscail cosanta tríd an gCiste Eorpach um Chosaint

ROINN:

foilsithe

on


D'fhógair an Coimisiún Eorpach torthaí ghlaonna 2023 ar thograí faoin gCiste Eorpach Cosanta (EDF) arbh fhiú €1,031 milliún é de mhaoiniú AE chun tacú le 54 comhthionscadal taighde agus forbartha cosanta Eorpacha atá fós le déanamh. Tacóidh na tionscadail roghnaithe le sármhaitheas teicneolaíochta thar raon leathan cumas cosanta i réimsí ríthábhachtacha, lena n-áirítear cibearchosaint, comhraic ar an talamh, aeir agus cabhlaigh, cosaint sócmhainní spásbhunaithe nó cosaint Cheimiceach, Bhitheolaíoch, Raideolaíoch agus Núicléach (CBRN).

Rannchuideoidh siad le tosaíochtaí cumais an AE, amhail feasacht staide níos fearr chun rochtain ar spás a áirithiú, agus ar theicneolaíochtaí le haghaidh príomh-umar cogaidh amach anseo. Tabharfaidh tionscadail MARTE agus FMBTech, mar shampla, níos mó ná 70 imreoir tionsclaíochta agus eagraíochtaí taighde le chéile chun oibriú ar dhearadh agus ar chórais don phríomh-ardán umar cath a úsáidfear ar fud na hEorpa.

Tacóidh siad freisin le haeriompar straitéiseach lasta thar lear, atá ina chroí-acmhainn chun tacaíocht thapa a thabhairt do mhisin ar fud an domhain. Mar shampla, i leanúnachas leis an tionscadal JEY-CUAS a maoiníodh roimhe seo, tabharfaidh E-CUAS le chéile 24 tairbhí ó 12 Bhallstát agus ón Iorua chun teicneolaíochtaí cosanta a chur chun cinn chun dul i ngleic le córais aerga gan fhoireann, amhail drones. I réimse na n-inniúlachtaí talún, ag tógáil ar na torthaí a forbraíodh faoin gClár Eorpach um Fhorbairt Tionscail um Chosaint, feabhsóidh tionscadal SRB2 córas úr fionraíochta d’fheithiclí armúrtha troma. Beidh fréamhshamhail den corvette patróil Eorpach mar thoradh ar EDC2, bunaithe ar dhearadh tosaigh a forbraíodh faoi ghlaonna EDF in 2021. Tabharfaidh tionscadal taighde TALOS-TWO, ina bhfuil 19 rannpháirtí ó 8 dtír, sármhaitheas Eorpach ar aghaidh i réimse na léasair-bhunaithe. airm fuinnimh dírithe.

faoin Scéim Nuálaíochta Cosanta an AE (EUDIS) den chlár EDF, thapaigh FBManna, gnólachtaí nuathionscanta, agus iontrálaithe nua san earnáil chosanta roinnt deiseanna a cuireadh ar fáil i mbabhta maoinithe CEF 2023. Don chéad uair, tacóidh 4 thionscadal le haistriú na nuálaíochta sibhialta chuig an chosaint. Ina theannta sin, déanfar forbairt teicneolaíochta a chomhcheangal le tionscadal MaJoR le tacaíocht theicniúil agus airgeadais ghearrthéarmach do suas le 60 gnólacht nuathionscanta agus FBM le linn na céime cur chun feidhme, ag tabhairt rochtain níos simplí agus níos éasca dóibh ar an gclár.

Maíonn an Coimisiún go léiríonn rathúlacht an tríú eagrán seo de ghlaonna EDF an spéis láidir atá ag méadú i gcónaí ag tionscal cosanta an AE agus eagraíochtaí taighde, de gach méid agus tíreolaíoch, comhoibriú thar teorainneacha agus rannchuidiú i gcomhpháirt le forbairt acmhainne straitéiseach an AE:

 • Clár an-tarraingteach a bhfuil spéis láidir ag lucht tionscail an AE air: 236 togra faighte ag cuibhreannais éagsúla, a chuimsigh tionscail mhóra, FBManna, eagraíochtaí lárchaipitlithe agus Taighde agus Teicneolaíochta, agus a chlúdaíonn na glaonna agus na hábhair go léir a foilsíodh.
 • Clúdach geografach leathan: Tá 581 eintiteas dlíthiúil ó 26 Ballstát an AE agus an Iorua rannpháirteach sna tograí roghnaithe.
 • Comhoibriú leathan laistigh de thionscadail: ar an meán, baineann 17 n-eintiteas as 8 dtír le tograí roghnaithe.
 • Rannpháirtíocht láidir Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna): Is ionann FBManna agus níos mó ná 42% de na heintitis ar fad i dtograí roghnaithe a fhaigheann níos mó ná 18% den mhaoiniú iomlán arna iarraidh ag an AE.
 • Cothromaíocht mhaith idir taighde agus gníomhaíochtaí forbartha cumais: €265 milliún chun 30 tionscadal taighde a mhaoiniú agus €766 milliún chun 24 tionscadal forbartha cumais a mhaoiniú.
 • Tacaíocht do theicneolaíochtaí suaiteacha le haghaidh cosanta: 4% den bhuiséad atá tiomnaithe do mhaoiniú a thabhairt do smaointe athraithe cluiche a thabharfaidh nuálaíocht chun coincheapa agus stiúradh tionscadal cosanta a athrú ó bhonn.
 • Tacaíocht chothrom do chumais chosanta straitéiseacha agus réitigh teicneolaíochta nua, a bhfuil gealladh fúthu.
 • Comhsheasmhacht le tionscnaimh chosanta eile an AE: trí Chompás Straitéiseach an AE, tosaíochtaí cumais an AE, agus Comhar Struchtúrtha Buan (PESCO), le 14 de na tograí forbartha roghnaithe nasctha le PESCO.

Déanfaidh an Coimisiún comhaontú deontais a ullmhú anois leis na cuibhreannais atá taobh thiar de na tograí roghnaithe. Tar éis an próiseas seo a thabhairt chun críche go rathúil agus cinneadh dámhachtana an Choimisiúin a ghlacadh, síneofar na comhaontuithe deontais roimh dheireadh na bliana agus cuirfidh na tionscadail tús leis an gcomhar. Sna blianta atá le teacht, beidh na tionscadail chomhoibríocha seo ríthábhachtach chun tírdhreach na teicneolaíochta cosanta Eorpaí a mhúnlú amach anseo, ag cothú an chomhoibrithe thar theorainneacha, agus ag cur le cumas nuálaíochta an bhoinn theicneolaíochta agus thionsclaíoch chosanta Eorpaigh.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Margrethe Vestage “go léiríonn rannpháirtíocht dhíograiseach thionscal cosanta an AE, le 76% níos mó tograí curtha isteach i gcomparáid leis an mbliain seo caite, tábhacht an Chiste Eorpaigh um Chosaint. Tá suim ar leith cláraithe ag GBManna, rud a dhearbhaíonn go leanann an CEF de bheith thar a bheith tarraingteach do chuideachtaí níos lú agus do dhaoine núíosacha san earnáil chosanta. Leis an mbabhta seo de EDF feicimid go bhfuil Scéim Nuálaíochta Cosanta an AE ag éascú oiriúnú teicneolaíochtaí sibhialta isteach i réimse na cosanta agus ag déanamh an Bhunáit Eorpaigh um Chosaint Teicneolaíochta agus Tionsclaíoch níos iomaíche dá bharr”.

Aiseolas

Thíolaic tionscal cosanta na hEorpa, faoin 22 Samhain 2023, 236 thogra le haghaidh comhthionscadal T&F cosanta mar fhreagra ar ghlaonna ar thograí ón gCiste Eorpach um Chosaint (CEF) 2023, rud a léiríonn na tosaíochtaí téamacha go léir a shainaithin na Ballstáit le tacaíocht ón gCoimisiún.

Is é an CEF príomhionstraim an AE chun tacú le comhar cosanta T&F san Eoraip. Ag cur le hiarrachtaí na mBallstát, cuireann sé comhar chun cinn idir cuideachtaí de gach méid agus gníomhaithe taighde ar fud an AE agus na hIorua (mar thír chomhlachaithe). Tacaíonn an EDF le tionscadail chomhoibríocha chosanta ar feadh an timthrialla iomlán taighde agus forbartha, ag díriú ar thionscadail as a dtagann teicneolaíochtaí agus trealamh cosanta den scoth agus idir-inoibritheach. Cothaíonn sé an nuálaíocht freisin agus spreagann sé rannpháirtíocht trasteorann FBManna. Roghnaítear tionscadail tar éis glaonna ar thograí a shainítear bunaithe ar thosaíochtaí inniúlachta an AE arna gcomhaontú go coitianta ag na Ballstáit faoi chuimsiú an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (CBSC) agus go háirithe i gcomhthéacs an Phlean Forbartha Inniúlachta (CDP). 

Dúirt Thierry Breton, Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh, go bhfuil an Coimisiún “ag fógairt an mhaoinithe tríd an gCiste Eorpach um Chosaint do 54 thionscadal comhoibritheach cosanta le breis agus €1 billiún euro. Leis an CEF, spreagaimid tionscail ar fud na mBallstát chun a gcomhoibriú agus a nuálaíocht a threisiú i réimsí ríthábhachtacha agus chun inniúlachtaí cosanta a theastaíonn a fhorbairt, lena n-áirítear cibearchosaint, talamh, aer, comhraic cabhlaigh agus spás - agus a réamh-mheas, le chéile. Cuidíonn sé lenár riachtanais slándála cosanta a sheachadadh i bhfianaise na timpeallachta slándála nua agus ullmhaíonn sé do cheannaireacht teicneolaíochta na hEorpa”.

Tá buiséad €7,953 billiún ag an CEF don tréimhse 2021-2027, agus 1/3 curtha in áirithe do thaighde cosanta comhoibríoch chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí slándála atá ag teacht chun cinn agus amach anseo agus 2/3 chun tionscadail forbartha cumas comhoibríoch a chómhaoiniú. Tá idir 4% agus 8% de bhuiséad an CEF dírithe ar fhorbairt nó ar thaighde do theicneolaíochtaí suaiteacha a bhfuil an poitéinseal ann nuálaíochtaí a d’athródh cluichí a chruthú san earnáil chosanta. Nuair a glacadh an clár oibre bliantúil 2024 i mí an Mhárta 2024, tá gealltanas tugtha ag an gCoimisiún anois níos mó ná €4 billiún de bhuiséad CEF a infheistiú i T&F cosanta comhoibríoch. Cuirtear an CEF chun feidhme trí chláir oibre bhliantúla arna struchtúrú feadh 17 gcatagóir chobhsaí de ghníomhaíochtaí téamacha agus cothrománacha le linn thréimhse an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027, ag díriú ar:

 • Dúshláin atá ag teacht chun cinn cur chuige iltoiseach agus iomlánaíoch a mhúnlú i leith spás catha an lae inniu, amhail tacaíocht liachta cosanta, bagairtí Núicléach Raideolaíoch Bitheolaíoch Ceimiceach (CBRN), fachtóirí biteicneolaíochta agus daonna, barr feabhais faisnéise, braiteoirí éighníomhacha agus gníomhacha chun cinn, cibear agus spás.
 • Teanndáileoirí agus cumasóirí cosanta príomhbhrú teicneolaíochta a thabhairt don CEF agus atá ábhartha thar réimsí cumais, amhail claochlú digiteach, athléimneacht fuinnimh agus trasdul comhshaoil, ábhair agus comhpháirteanna, teicneolaíochtaí suaiteacha agus glaonna oscailte ar réitigh chosanta nuálaíocha atá dírithe ar an todhchaí, lena n-áirítear glaonna tiomnaithe ar FBManna.
 • Sármhaitheas sa chogaíocht an tarraingt cumais a fheabhsú agus tacú le córais uaillmhianacha cosanta, amhail aer-chomhrac, cosaint aeir agus diúracán, comhraic ar an talamh, cosaint agus soghluaisteacht fórsa, comhrac cabhlaigh, cogaíocht faoi uisce agus ionsamhlúchán agus oiliúint.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending