Ceangail le linn

Taighde

Tabharfaidh comhoibriú idirnáisiúnta sa taighde agus san eolaíocht torthaí eacnamaíocha agus sóisialta níos láidre don Eoraip

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

Ar 2 Feabhra, seoladh clár taighde, nuálaíochta agus eolaíochta Horizon Europe 2021-2027. Tá an seoladh seo á riaradh ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Uachtaránacht Phortaingéilis an AE. Is príomhionstraim beartais é Horizon Europe a bheidh an AE á rolladh amach chun iomaíochas an AE a threisiú, dul i ngleic le spriocanna forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus tacú le cur i bhfeidhm mhargadh Glas an AE. Is é an buiséad comhaontaithe deiridh do Horizon Europe sna seacht mbliana amach romhainn ná € 95.5 billiún, scríobhann Huawei Technologies Stiúrthóir Gnóthaí Poiblí an AE David Harmon.

Tá úsáid teicneolaíochtaí nua agus éabhlóideacha ina ngnéithe lárnacha laistigh de bhonneagar Horizon Europe. Déanta na fírinne, tá comhpháirteanna láidre taighde comhoibritheacha TFC i ngach ceann de phríomhchlocha tógála Horizon Europe chun tacú le cuspóirí tábhachtacha bheartais an AE. Leanfaidh an Chomhairle Eorpach um Thaighde (ERC) ag tacú le buaiteoirí dhuais Nobel na todhchaí faoi philéar 1 de Horizon Europe. Cuimseoidh go leor deontaithe rathúla ERC dul chun cinn i réimse an taighde teicneolaíochta mar chuid dá dtograí taighde ard-deireadh.

Is é príomhaidhm Cholún 2 de Horizon Europe borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch san Eoraip agus dul i ngleic le mórdhúshláin dhomhanda shochaíocha. Arís tacóidh gníomhaíochtaí comhoibritheacha i réimse na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) le glaonna AE Horizon Europe a chlúdaíonn na hearnálacha sláinte, fuinnimh, aeráide, talmhaíochta agus tionscail. Príomhchuspóir de chuid institiúidí an AE is ea creat beartais a thógáil a fhágfaidh go mbeidh an Eoraip oiriúnach don aois dhigiteach. Tá 20% de na gníomhaíochtaí taighde agus forbartha domhanda ar domhan inniu san Eoraip. Leagann sé seo an bunús le haghaidh na n-uirlisí déantúsaíochta digiteacha agus inbhuanaithe riachtanacha a thógáil a sholáthróidh slabhraí luacha níos láidre agus geilleagar ciorclach níos nuálaí san Eoraip.

Cinnteoidh Colún 3 de Horizon Europe gur féidir le táirgí nuálacha TFC dul isteach sa mhargadh. Tá Comhairle Nuálaíochta na hEorpa (EIC) agus an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) ag neartú sineirgí agus comhair i measc gnólachtaí, institiúidí oideachais agus eagraíochtaí taighde. Cuideoidh na comhlachtaí faoi seach seo le cuideachtaí san Eoraip a mhéadú agus leibhéil tacaíochta airgeadais níos láidre a sholáthar do ghnólachtaí nuathionscanta agus do chuideachtaí beaga agus meánmhéide.

Tosaíonn bunchaighdeáin taighde eolaíochta le caighdeáin nua a chur i bhfeidhm do tháirgí ardteicneolaíochta na todhchaí. Tá sé an-tábhachtach go mbeadh comhar láidir idirnáisiúnta ann maidir le caighdeáin nua a thógáil do tháirgí agus seirbhísí ardteicneolaíochta na todhchaí. Féadann comhoibriú agus comhar idirnáisiúnta a chinntiú gur féidir le caighdeáin aonadacha seachas caighdeáin díchúpláilte feidhm a bheith acu maidir le forbairt an chéad ghlúin eile de líonraí agus seirbhísí cliste. Laghdaíonn caighdeáin aonadacha do tháirgí i gcoitinne, lena n-áirítear laistigh den earnáil ardteicneolaíochta costais, cuireann siad leibhéil éifeachtúlachta níos airde chun cinn agus cothaíonn siad nuálaíocht.

Is ionstraimí eacnamaíocha iad na réimsí beartais taighde agus eolaíochta i ndáiríre. Soláthraíonn tíortha agus cuideachtaí araon a infheistíonn leibhéil níos airde infheistíochta i mbunghníomhaíocht taighde comhoibritheach torthaí eacnamaíocha níos láidre sa mheántéarma. Tacaíonn Horizon Europe le sármhaitheas eolaíoch aonair. Ach mar is ceart tá lucht déanta beartas ag iarraidh leibhéil rannpháirtíochta cuideachtaí beaga agus meánmhéide a mhéadú i dtionscnaimh taighde agus nuálaíochta Horizon Europe. Tacóidh sé seo le dul chun cinn eacnamaíoch níos láidre ag tabhairt dá haire go bhfuil os cionn 25 milliún fiontar beag agus meánmhéide san AE amháin.

Is é David Harmon stiúrthóir ghnóthaí poiblí an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é i gcomh-aireachta an choimisinéara Eorpaigh um thaighde, nuálaíocht agus eolaíocht 2010-2014.

Gnó

Taighde agus nuálaíocht eolaíoch riachtanach don téarnamh eacnamaíoch san Eoraip

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

Réiteoidh an chéad bhuiséad eile de chuid an AE 2021-2027 an bealach do thacaíocht láidir ón AE do na hearnálacha taighde, nuálaíochta agus eolaíochta - rud atá ríthábhachtach maidir le téarnamh eacnamaíoch a sheachadadh san Eoraip, scríobhann David Harmon.

Tá sé i gceist ag Parlaimint na hEorpa vótáil an 23 Samhain seo chugainn ar fhorálacha chreat buiséadaithe athbhreithnithe an AE don tréimhse 2021-2027.

Tá € 94 billiún á chur i leataobh anois chun Horizon Europe, nextGenerationEU agus Digital Europe a mhaoiniú. Is príomhthionscnaimh AE iad seo a chinnteoidh go bhfanfaidh an AE chun tosaigh i bhforbairt teicneolaíochtaí digiteacha nua. Tá sé seo níos tábhachtaí anois ná riamh. Tá an claochlú digiteach ag dul chun tosaigh i dtéarmaí an chaoi a bhforbróidh an teicneolaíocht príomhthionscail ingearacha agus eangacha cliste san Eoraip amach anseo.

Agus tá an fios gnó ag an Eoraip a príomhspriocanna beartais a chomhlíonadh faoi na príomhchláir thábhachtacha AE seo agus é sin a dhéanamh ar bhealach comhshaoil.

Is é an bunlíne ná go bhfuilimid inár gcónaí anois sa ré 5G. Ciallaíonn sé seo go mbeidh táirgí nua cosúil le físeán ardghléine agus feithiclí féin-tiomána ag dul i ndáiríre sa saol laethúil. Tá 5G ag tiomáint an phróisis seo de nuálaíocht TFC. Ach ní mór do bhallstáit an AE oibriú le chéile chun go n-éireoidh le 5G d’fhonn an Eoraip a fhorbairt go heacnamaíoch agus chun aghaidh a thabhairt go cuimsitheach ar riachtanais shochaíocha níos leithne.

Caithfidh caighdeáin TFC oibriú ar bhealach struchtúrtha agus idirnasctha. Ní mór do rialtais a chinntiú go ndéantar beartais speictrim a bhainistiú ar bhealach a ráthaíonn gur féidir le gluaisteáin féin-tiomána taisteal gan uaim thar theorainneacha.

Tá beartais ag leibhéal an AE a chuireann sármhaitheas san eolaíocht chun cinn tríd an gComhairle Eorpach um Thaighde agus tríd an gComhairle Eorpach um Nuálaíocht ag cinntiú anois go bhfuil táirgí TFC an-nuálach ag dul isteach i margadh an AE.

Ach caithfidh na hearnálacha poiblí agus príobháideacha leanúint ag obair go dlúth le chéile chun cuspóirí beartais an AE a sheachadadh a chuimsíonn agus a chomhtháthaíonn na hearnálacha taighde, nuálaíochta agus eolaíochta go hiomlán.

Cheana féin faoi Horizon Europe tá roinnt comhpháirtíochtaí poiblí príobháideacha á gcur i bhfeidhm a chuimseoidh forbairt príomhtheicneolaíochtaí digiteacha agus líonraí agus seirbhísí cliste araon. Is fearr a oibríonn próiseas na nuálaíochta nuair a bhíonn na pobail phríobháideacha, phoiblí, oideachais agus taighde ag comhoibriú agus ag comhoibriú le chéile chun comhchuspóirí beartais a shaothrú.

Déanta na fírinne, i gcomhthéacs níos leithne fós is féidir 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach trí eolaithe agus taighdeoirí ar fud an domhain atá ag gabháil do chomhthionscadail.

Tá an Eoraip ag imirt ar a láidreachtaí faoin gclár Horizon Europe.

Tá cuid de na forbróirí bogearraí is fearr ar domhan san Eoraip. Níos mó ná an ceathrú cuid de gach domhanda [ríomhphost faoi chosaint] a dhéantar san Eoraip.

Aithnítear Horizon Europe agus a chlár réamhtheachtaí Horizon 2020 mar phríomhthionscnaimh taighde domhanda. Ach caithfidh an tionscal céim suas go dtí an pláta má tá rath le bheith ar Horizon Europe.

Caithfidh agus tacóidh Horizon Europe le próiseas na nuálaíochta.

Seo an eochair má tá tionscail thraidisiúnta mar na hearnálacha fuinnimh, iompair agus sláinte agus déantúsaíochta le bheith oiriúnach don aois dhigiteach.

Féadann agus tacóidh comhoibriú agus comhoibriú idirnáisiúnta le cuspóirí straitéiseacha beartais uathrialacha an AE a chur i bhfeidhm.

Táimid ag maireachtáil trí réabhlóid dhigiteach. Ní mór dúinn go léir oibriú le chéile chun go n-éireoidh go dearfach leis an réabhlóid seo do gach duine agus áirítear leis seo an deighilt dhigiteach a líonadh.

David Harmon, Stiúrthóir Gnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies

Is é David Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies

Anois go bhfuil an Eoraip ar tí comhaontú a fháil maidir le téarmaí bhuiséad nua an AE 20210–2027, is féidir le páirtithe leasmhara ullmhú don chéad ghlao ar thograí faoi Horizon Europe. Foilseofar glaonna den sórt sin laistigh den chéad ráithe de 2021. Beidh róil chriticiúla ag dul chun cinn i réimsí AI, sonraí móra, néalríomhaireachta agus ríomhaireachta ardfheidhmíochta maidir le táirgí agus seirbhísí nuálacha TFC nua a thabhairt isteach sa mhargadh. Chonaiceamar go pearsanta i mbliana an ról an-dearfach is féidir le teicneolaíochtaí nua a imirt i dtacú le hardáin ardluais ar líne agus i naisc a fheabhsú do ghnólachtaí, do chairde agus do theaghlaigh araon.

Ar ndóigh caithfear creataí beartais a chur i bhfeidhm chun freastal ar na teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn atá ag teacht chun cinn. Caithfidh earnálacha na sochaí cathartha, an tionscail, an oideachais agus na dtaighdeoirí a bheith lánpháirteach i bhforbairt an treochláir reachtaigh seo.

Tá a fhios againn na dúshláin atá romhainn. Mar sin, lig dúinn uile dul i ngleic go gníomhach leis na dúshláin seo de mheon diongbháilte, cairdeas agus comhoibrithe idirnáisiúnta.

Is é David Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é laistigh de chomh-aireachta an Choimisinéara Eorpaigh um thaighde, nuálaíocht agus eolaíocht le linn na tréimhse 2010-2014.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

hintleachta saorga

Tá comhoibriú idirnáisiúnta i réimse an taighde #ICT ina ghné lárnach den roth chun dul i ngleic le dúshláin dhomhanda an lae inniu

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

 

Tá taighdeoirí agus eolaithe ó gach cearn den domhan ag obair le chéile chun vacsaín a fháil chun Coronavirus a chomhrac. Tá cuideachtaí ón Eoraip, an tSín, SAM, an Astráil agus Ceanada ar thús cadhnaíochta agus iad ag iarraidh teacht ar réitigh leighis chun dul i ngleic le Covid-19. Ach tá ainmneoir coitianta amháin in obair na gclár taighde sonrach seo go léir. Tugann siad eolaithe le chéile ó chodanna éagsúla ar domhan chun obair ar an réimse taighde sláinte thar a bheith tábhachtach seo, scríobhann Abraham Liu, príomhionadaí Huawei chuig institiúidí an AE.

 

Abraham Liu, príomhionadaí Huawei chuig institiúidí an AE.

Abraham Liu, príomhionadaí Huawei chuig institiúidí an AE.

Ní stopann tóir ar fheabhas eolaíochta ag aon teorainn gheografach shainithe. Más mian le rialtais nó cuideachtaí araon na táirgí agus na réitigh is nuálaí a sheachadadh isteach sa mhargadh, ba cheart dóibh beartas um chomhoibriú agus rannpháirtíocht idirnáisiúnta a shaothrú.

Is é sin le rá, a chinntiú go bhfuil na heolaithe is fearr ar domhan ag obair le chéile chun comhchuspóir a shaothrú. Mar shampla, d’fhéadfadh baint a bheith aige seo le gníomhaíochtaí taighde comhoibríocha chun dul i ngleic le neamhoird sláinte ainsealacha, dul i ngleic leis an athrú aeráide agus na cathracha is neamhdhíobhálaí don chomhshaol agus tíosach ar fhuinneamh sa todhchaí a thógáil.

Tá dul chun cinn i réimse na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) anois mar bhonn agus taca inniu le forbairt nuálach na dtionscal ingearach go léir. Tá na hearnálacha fuinnimh, iompair, sláinte, tionsclaíocha, airgeadais agus talmhaíochta á nuachóiriú agus á gclaochlú trí phróiseas na seiftiú digití.

  • Is féidir le 5G a chinntiú anois gur féidir oibríochtaí leighis a dhéanamh go cianda.
  • Is féidir le dul chun cinn in intleacht shaorga (AI) cuidiú le Covid-19 a aithint trí fheidhmchláir scamall.
  • Cinntíonn nuálaíochtaí i réimse Idirlíon Rudaí (IOT) oibriú níos éifeachtaí na gcóras soláthair uisce trí lochtanna agus sceitheanna a aithint go huathoibríoch.
  • Sa lá atá inniu ann is iad daoine atá ag lorg spásanna páirceála 25% den phlódú tráchta i gcathracha. Trí ionaid sonraí a úsáid i gceart agus trí úsáid seirbhísí físe, guth agus sonraí a chomhtháthú, tá córais soilse tráchta agus páirceála níos éifeachtaí ó thaobh oibríochta de.
  • Seachadfaidh 5G gluaisteáin féin-tiomána toisc go bhfuil na hamanna freagartha latency agus treoracha á gcur i gcrích i bhfad níos ísle anois i gcomparáid le 4G. Tá cuideachtaí gluaisteán ag úsáid ríomhairí freastalaí anois chun samhlacha nua feithiclí a thástáil seachas gluaisteáin fhisiciúla a imscaradh le haghaidh taispeántais den sórt sin.
  • Déantar 85% de na seirbhísí baincéireachta traidisiúnta go léir ar líne anois. Tá dul chun cinn in AI i gceannas ar an gcomhrac maidir le calaois cárta creidmheasa a chomhrac.
  • Trí bhraiteoirí a úsáid i gceart chun an brú fola agus na leibhéil buille croí in eallach a aithint, féadann táirgeadh bainne méadú 20%.

Ag croílár na ndul chun cinn seo tá tiomantas an-láidir ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon chun infheistíocht a dhéanamh i dtaighde bunúsach. Cuimsíonn sé seo réimsí mar halgartaim matamaitice, eolaíochtaí comhshaoil ​​agus éifeachtúlachtaí fuinnimh. Ach is é an comhoibriú agus an rannpháirtíocht idirnáisiúnta an phríomh-chomhpháirt chun an claochlú digiteach atá á fheiceáil againn inniu a sheachadadh.

Bainfear amach cuspóirí beartais Horizon Europe (2021-2027) go rathúil trí chomhoibriú dearfach idirnáisiúnta. Cuideoidh clár taighde seo an AE leis an Eoraip a dhéanamh oiriúnach don aois dhigiteach, geilleagar glas a thógáil, dul i ngleic leis an athrú aeráide agus cuspóirí forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm. Is féidir le Huawei cuidiú leis an AE na haidhmeanna beartais shóisialta agus eacnamaíocha fíorthábhachtacha seo a chomhlíonadh.

Tá Huawei tiomanta do leanúint lenár mbeartas rannpháirtíochta idirnáisiúnta maidir le táirgí agus réitigh nuálacha nua a sheachadadh isteach sa mhargadh. Fostaíonn Huawei níos mó ná 2400 taighdeoir san Eoraip, agus earcaithe áitiúla iad 90% díobh. Oibríonn ár gcuideachta le níos mó ná 150 ollscoil san Eoraip ar raon gníomhaíochtaí taighde éagsúla. Is rannpháirtí gníomhach é Huawei i dtionscnaimh taighde agus eolaíochta an AE mar Horizon 2020.

Is féidir leis na pobail taighde agus oideachais phríobháideacha agus phoiblí ó gach cearn den domhan - trí oibriú le chéile - le tuiscint choiteann ar chuspóir - dul i ngleic leis na dúshláin dhomhanda thromchúiseacha atá romhainn inniu.

Sa chás go bhfuilimid aontaithe, éireoidh linn. Sa chás go bhfuilimid roinnte, teipfimid.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Tá #Kazakhstan ag méadú a chumais #biosafety

Colin Stevens

foilsithe

on

Ón 16 Márta, tá an Chasacstáin ina gcónaí i staid éigeandála. Tugadh isteach bearta dochta coraintín sa tír, cuireadh iompar poiblí ar fionraí, aistríodh mórchuid na n-eagraíochtaí agus na n-institiúidí go modh oibríochta iargúlta, díghalraíodh sráideanna agus saoráidí cónaithe, agus faigheann othair COVID-dearfach cúram leighis.

Tugadh an staid éigeandála isteach chun cosc ​​a chur ar scaipeadh an víris chontúirtigh sa Chasacstáin. D’éirigh linn seo den chuid is mó. Níl an paindéim ag fás go heaspónantúil: inniu ní théann líon na gcásanna thar 4,000 duine in aghaidh an daonra de 18 milliún den Chasacstáin.

Chomh maith le coraintín, tá an córas cúram sláinte ar fad sa Chasacstáin ag obair faoi láthair ar uirlisí a fhorbairt chun dul i gcoinne scaipeadh an choróivíris COVID-19. Gné thábhachtach den obair seo is ea córas tástála baile a fhorbairt agus baisc de threalamh imoibrí a fhoirmiú chun coronavirus COVID-19 a bhrath trí imoibriú slabhrúil polaiméaráise fíor-ama (PCR).

Thosaigh an tSaotharlann Tagartha Lárnach (CRL), brainse den Lárionad Náisiúnta Biteicneolaíochta in Almaty, i gcomhpháirt le haonaid an Lárionaid Eolaíochta Náisiúnta um Ionfhabhtaithe Contúirteacha go háirithe a ainmníodh tar éis M. Aykimbayev forbairt a dhéanamh ar chórais tástála den sórt sin chun an COVID a bhrath- 19 coronavirus d’fhonn fo-institiúidí na hAireachta Cúraim Sláinte a threalmhú tuilleadh agus cúlchiste straitéiseach a chruthú i gcás go scaipfear ionfhabhtú ar fud na tíre.

Tá roinnt buntáistí ag baint leis go bhfuil an fhorbairt seo intíre: infhaighteacht tacaíochta teicniúla agus comhairliúcháin, oiriúnú na bhfeistí don trealamh atá ar fáil ag ranna Aireacht Cúraim Sláinte Phoblacht na Casacstáine, agus soláthar roinnt cineálacha tacaíochta eile ó na forbróirí. Mar sin, a bhuíochas dá saotharlann féin, bhí an Chasacstáin in ann tástálacha náisiúnta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Ní raibh an tSaotharlann Tagartha Lárnach (СRL) le feiceáil as aer tanaí, agus ba é Ionad Eolaíochta Kazakh um Ionfhabhtaithe Coraintín agus Zónóiseacha a ainmníodh i ndiaidh M. Aykimbayev, a cruthaíodh in aimsir na Sóivéide mar an Stáisiún Frith-Phlás Almaty. teicniúil agus pearsanra) lena chruthú.

Is eol dúinn go mbíonn tionchar ag tosca nádúrtha comhshaoil ​​ar scaipeadh agus ar fheidhmiú fócas nádúrtha na n-ionfhabhtuithe is cúis le galar an duine. Mar gheall ar ghnéithe geolaíochta agus aeráide (tír-raon fásach agus sléibhtiúil), bhí agus tá fócas nádúrtha ar phlá, ar cholera agus ar ghalair thógálacha eile i gcuid shuntasach de chríoch na Casacstáine.

Maidir leis seo, tá saotharlann ar leibhéal CRL de dhíth ar an Chasacstáin chun cur i gcoinne na mbagairtí reatha ar shábháilteacht bhitheolaíoch go héifeachtach. Cuireadh tús le tógáil an CRL in Aibreán 2010 agus críochnaíodh é i Meán Fómhair 2017. Tógadh é faoi chuimsiú an Chomhaontaithe Feidhmiúcháin maidir le Bonneagar Airm ollscriosta a Dhíchur, sínithe ag Rialtais Phoblacht na Casacstáine agus na Aontaithe Stáit Mheiriceá an 23 Lúnasa, 2005.

Tógadh agus feistíodh an tsaotharlann ar chostas chistí na SA mar chuid de chomhchlár laghdaithe bagairtí. Tá an clár á chur i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht um Laghdú Bagairt de chuid Roinn Cosanta na SA agus tá sé mar aidhm aige réimeas neamh-iomadú arm ollscriosta sa Bhealarúis, sa Chasacstáin, sa Rúis agus i roinnt tíortha CIS eile a neartú.

Ar chríochnú na tógála, d'aistrigh na Meiriceánaigh an CRL chun smacht iomlán a fháil ar an Chasacstáin. Ón 1 Eanáir 2020, tá an tSaotharlann maoinithe go hiomlán ó bhuiséad na Casacstáine. Sa lá atá inniu ann, is lárionad taighde idirnáisiúnta den tríú leibhéal cosanta bitheolaíoch í an tSaotharlann Tagartha Lárnach (CRL). Baineann an tsaotharlann leis an Chasacstáin agus ní Meiriceánach í. Is é an príomhaidhm bailiú pataiginí agus víris a chaomhnú.

Tá bailiúchán pataiginí agus víris na Casacstáine bailithe le blianta (ceann de na cinn is mó ar domhan). Teastaíonn coinníollacha speisialta chun na bailiúcháin seo a stóráil agus cinntítear ceanglais slándála. Níor chomhlíon seanfhoirgneamh na saotharlainne a tógadh le linn na Sóivéide na riachtanais i dtéarmaí dearaidh agus trealaimh. Réitigh an foirgneamh nua na saincheisteanna seo go léir. Tá saotharlanna ar leithligh aige, soláthraíonn sé aeráil, téann an t-aer trí scagachán iolrach; tá na nósanna imeachta go léir de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta.

I measc chúraimí na saotharlainne tá cumais dhiagnóiseacha agus taighde a neartú chun beartas stáit a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i monatóireacht eipidéimeolaíoch agus epizootolaíoch. Cuireadh oiliúint agus ullmhú ar phearsanra speisialta innealtóireachta agus teicniúil chun an tsaotharlann a chothabháil. Cuimsíonn foireann an CRL speisialtóirí Kazakhstani ó fho-eagraíochtaí de thrí aireacht: cúram sláinte, eolaíocht agus oideachas, agus talmhaíocht.

Ó bunaíodh an CRL i gcomhar leis na Stáit Aontaithe, bíonn tuairimíochtaí éagsúla le feiceáil ó am go ham ar roinnt meán Rúiseach faoi na hairm bhitheolaíocha a líomhnaítear a cruthaíodh ag an CRL, chomh maith le amhrán coróivíreas saorga den chineál COVID-19, a scaipeadh i gcathair na Síne Wuhan.

I ráiteas oifigiúil le déanaí, dúirt Aireacht Gnóthaí Eachtracha Kazakh nach bhfuil sé seo fíor mar gheall ar an easpa cumais den sórt sin ag an CRL. Is ficsean comhcheilge í faisnéis a foilsíodh i roinnt foinsí sna meáin go líomhnaítear go bhfuil saotharlann Kazakhstani ag cruthú arm bitheolaíoch atá dírithe ar ionadaithe ó ghrúpaí eitneacha Slavacha agus pobail a ruaigeadh.

Tá tábhacht idirnáisiúnta ag baint le staid eipidéimeolaíoch galair thógálacha a rialú. Maidir leis seo, is ráthaíocht é an CRL sa Chasacstáin go bhfuil staidéar cúramach á dhéanamh ar ionfhabhtuithe éagsúla atá contúirteach go háirithe do dhaoine agus go bhfuil siad iontaofa go hiontaofa trí bhearta tráthúla arna ndéanamh ag eolaithe Kazakhstani. Cruthaíonn sé seo sampla an phaindéim reatha COVID-19.

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending