Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

An Chomhairle Eorpach um Nuálaíocht: Na deiseanna cistiúcháin bliantúla is mó do nuálaithe le méadú

ROINN:

foilsithe

on

Tá clár oibre 2022 na Comhairle Eorpaí um Nuálaíocht glactha ag an gCoimisiún. Tá sé opens deiseanna maoinithe ar fiú breis agus €1.7 billiún iad in 2022 do nuálaithe ceannródaíocha chun margaí nua a mhéadú agus a chruthú, mar shampla sa ríomhaireacht chandamach, cadhnraí giniúna nua agus géinteiripe. Seoladh an Chomhairle Eorpach um Nuálaíocht i mí an Mhárta 2021 mar mhórscéal de chlár Fís na hEorpa, agus tá buiséad iomlán os cionn €10 billiún aici idir 2021 agus 2027.

Dúirt an Coimisinéir um Nuálaíocht, Taighde, Cultúr, Oideachas agus Óige Mariya Gabriel: “Tá tacaíocht tugtha cheana féin ag an gComhairle Eorpach um Nuálaíocht do cheithre aonbheann agus níos mó ná 90 centaurs. Tá an maoiniú bliantúil is mó riamh d’fhiontraithe agus do thaighdeoirí físiúla mar thaca ag clár oibre na bliana seo, chomh maith le bearta nua chun tacú le nuálaithe baineanna agus le breisithe scála. Tá an Eoraip tiomanta do thacú le nuálaíocht agus le teicneolaíochtaí nua agus táimid ar an mbóthar ceart chun ár n-uaillmhian a bhaint amach chun monarcha aonbheannach EIC Europe a dhéanamh.”

Cad atá nua i gclár oibre 2022?

Tá roinnt gnéithe nua ag baint le clár oibre 2022 na Comhairle Eorpaí um Nuálaíocht (EIC), a shimplíonn an próiseas iarratais agus a rannchuidíonn le beartais an AE.

Nuachta

 • Tionscnamh nua EIC Scála Suas 100: Tar éis dó tacaíocht a thabhairt do bhreis is 2600 gnóthas beag agus meánmhéide (FBM) agus gnólacht nuathionscanta san am a chuaigh thart ó 2018 i leith, tugann an EIC tionscnamh Scála 100 an EIC isteach chun 100 cuideachta ardteicneolaíochta de chuid an AE a bhfuil tuar dóchais inti a shainaithint a bhfuil an cumas acu a bheith ina ‘unicorns’. (le luacháil os cionn €1 billiún).
 • Infheistíochtaí cothromais os cionn €15 milliún: An Luasaire EIC ligfidh sé do chuideachtaí atá ag obair ar theicneolaíochtaí de leas straitéiseach na hEorpa iarratas a dhéanamh ar infheistíochtaí CEI de níos mó ná €15 milliún. 
 • Tacaíocht níos láidre do nuálaithe ban:
  • Innéacs nuálaíochta inscne agus éagsúlachta a fhorbairt chun bearnaí a aithint agus chun éagsúlacht a spreagadh laistigh de chuideachtaí. Soláthróidh sé sin faisnéis chomhsheasmhach d’infheisteoirí, do mhaoinitheoirí, do chustaiméirí agus do lucht déanta beartas.
  • Eagrán 2022 den Duais an AE do Nuálaithe Ban áireofar dhá dhuais bhreise do nuálaithe faoi 35 – mar sin, bronnfar sé dhuais san iomlán: trí dhuais ar na nuálaithe ban is spreagúla ar fud an AE agus na tíortha a bhfuil baint acu le Horizon Europe, agus trí dhuais ar na nuálaithe is bisiúla ar fud an AE. ' faoi bhun 35 bliana d'aois.

Cur le tosaíochtaí beartais

Leagtar amach i gclár oibre 2022 sraith nuashonraithe de 'Dhúshláin EIC'. Soláthraíonn Dúshláin an EIC deiseanna maoinithe i réimsí téamacha ina bhfuil os cionn €500m do ghnólachtaí nuathionscanta chun teicneolaíochtaí a fhorbairt a rannchuideoidh le sprioc an AE glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, chomh maith le neamhspleáchas straitéiseach a thógáil sa chandamach. , spás agus teicneolaíochtaí nua leighis.

Aiseolas

simpliú

Déanann an EIC a dhícheall a phróisis a fheabhsú go leanúnach chun leasa a iarratasóirí:

 • Déanfaidh gach cuideachta gan íoc nach féidir a mhaoiniú ón EIC de bharr srianta buiséid a fháil go huathoibríoch ar an Séala Feabhais, a d’fhéadfadh cabhrú leo maoiniú a fháil ó uirlisí maoinithe eile de chuid an AE, amhail na Cistí Struchtúracha, na Cistí Aisghabhála nó foinsí eile. 
 • I 2022, spriocdhátaí iarratais níos minice osclófar é le haghaidh Trasdulta agus Luasaire EIC, agus tabharfar isteach próiseas leanúnach iarratais ar Idirbhliain EIC. Ina theannta sin, beidh iarratasóirí don dara huair ar EIC Luasaire in ann cur síos agus cosaint a dhéanamh ar na feabhsuithe a rinneadh ar a n-athiarratas. 

Maoiniú agus tacaíocht ón gComhairle Eorpach um Nuálaíocht in 2022

 • Pathfinder EIC (€350m) d'fhoirne taighde ildisciplíneacha chun tabhairt faoi thaighde físiúil a d'fhéadfadh dul chun cinn sa teicneolaíocht a bhaint amach.
 • Aistriú EIC (€131m) chun torthaí taighde a iompú ina ndeiseanna nuálaíochta, ag díriú ar thorthaí arna nginiúint ag tionscadail Pathfinder EIC agus tionscadail Cruthúnas Coincheapa na Comhairle Eorpaí um Thaighde, chun na teicneolaíochtaí a aibíocht agus chun cás gnó a thógáil le haghaidh feidhmeanna sonracha.
 • Luasaire EIC (ar €1.16bn) do ghnólachtaí nuathionscanta agus do FBManna chun nuálaíochtaí ardtionchair a fhorbairt agus a mhéadú a d'fhéadfadh margaí nua a chruthú nó cur isteach ar na cinn atá ann cheana.

Tá rochtain ag gach tionscadal de chuid Chomhairle Nuálaíochta na hEorpa ar Gnó AccSeirbhísí ardaithe, a sholáthraíonn cóitseálaithe, meantóirí agus saineolas, deiseanna comhpháirtíochta le corparáidí, infheisteoirí agus daoine eile, agus raon seirbhísí agus imeachtaí eile.

Tar éis fhoilsiú an Chláir Oibre, beidh lá faisnéise ar siúl Dé Máirt 22 Feabhra chun faisnéis a sholáthar ar an gcaoi a n-oibríonn an Chomhairle Eorpach um Nuálaíocht, conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú, cé atá incháilithe agus cad iad na míreanna nua i mbliana. Áireofar sna seisiúin faisnéis faoi dheiseanna maoinithe d’fhoirne taighde, gnólachtaí nuathionscanta, FBManna agus infheisteoirí.

cúlra 

An Seoladh EIC i mí an Mhárta 2021 mar mhórscéal faoin gclár Horizon Europe, agus tar éis treoirthréimhse rathúil idir 2018 agus 2020. Tá buiséad os cionn €10bn aige idir 2021-2027. Tá a straitéis agus a chur i bhfeidhm á stiúradh ag an Bord EIC, a bhfuil comhaltaí neamhspleácha ceaptha ó shaol na nuálaíochta (fiontraithe, taighdeoirí, infheisteoirí, corparáidí agus daoine eile ón éiceachóras nuálaíochta). D’fhormhuinigh Bord an EIC clár oibre 2022.

Glacann an EIC cur chuige réamhghníomhach maidir le maoiniú a bhainistiú faoi cheannaireacht Chonradh na Gaeilge Bainisteoirí Cláir EIC a fhorbraíonn físeanna le haghaidh nuálaíochta agus nuálaíochta teicneolaíochta agus a stiúrann punanna tionscadal chun na spriocanna sin a bhaint amach.

Chuir an EIC tús le cur i bhfeidhm chun tosaigh ar fhormhór na gcodanna eile de Horizon Europe agus tá 164 FBM agus gnóthas nuathionscanta roghnaithe aige cheana féin le haghaidh maoinithe, 56 tionscadal taighde ceannródaíoch agus 29 tionscadal chun teicneolaíochtaí ceannródaíocha a thógáil ón saotharlann go dtí an saol fíor.

Le linn na céime píolótaí ó 2018-2020 agus lena n-ionchorpraítear na scéimeanna FBManna roimhe seo agus na scéimeanna um Theicneolaíocht na Todhchaí agus na Teicneolaíochta atá ag Teacht Chun Cinn, rinne an EIC:

 • Tugadh tacaíocht do bhreis is 5500 gnólacht nuathionscanta agus fiontair bheaga agus mheánmhéide nuálacha ó ar fud na hEorpa, chomh maith le breis agus 400 tionscadal taighde ceannródaíoch.
 • Ina dhiaidh sin mheall na gnólachtaí nuathionscanta ar thacaigh an EIC leo beagnach €10bn in infheistíochtaí. Tá go leor ag méadú go rathúil, le níos mó ná 90 centaurs agus 4 unicorns faoi láthair.
 • Méadú ar líon na ngnólachtaí nuathionscanta faoi stiúir na mban: díobh siúd ar bronnadh maoiniú orthu sa dara leath de 2020 tá POF baineann ag 29% faoin gcéad, i gcomparáid le 8% de na cuideachtaí a fuair maoiniú sa chéad leath de 2020.
 • Chuaigh an Ciste EIC, a bunaíodh in 2020, i mbun oibríochtaí iomlána:
  • Rinneadh cinntí infheistíochta ar 141 cuideachta arbh fhiú níos mó ná €630m iad.
  • Mheall na chéad 24 infheistíocht chothromais dhíreacha ón gCiste EIC comhinfheistíochtaí ó chistí VC agus cuid eile de €395m (2.7 uair an infheistíocht ón gCiste EIC).

Tuilleadh eolais

Clár oibre EIC 2022

Bileoga fíricí clár oibre EIC:

Tuarascáil tionchair EIC 2021

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending