Ceangail le linn

Teicneolaíocht dhigiteach

Tá sé mar aidhm ag an AE ceannaireacht domhanda a ghlacadh ar Intleacht Shaorga leis an Oifig nua AI

ROINN:

foilsithe

on


Tá Oifig AI Nochtadh ag an gCoimisiún Eorpach, atá dírithe ar fhorbairt, úsáid agus úsáid na hIntleachta Saorga sa todhchaí a chumasú ar bhealach a chothaíonn tairbhí sochaíocha agus eacnamaíocha agus nuálaíocht, agus rioscaí á maolú ag an am céanna. Beidh ról lárnach ag an Oifig i gcur chun feidhme an Achta um AI, go háirithe maidir le samhlacha ginearálta-AI. Oibreoidh sé freisin chun taighde agus nuálaíocht a chothú in AI iontaofa agus chun an AE a shuíomh mar cheannaire sa phlé idirnáisiúnta.

Tá oifig AI comhdhéanta de:

  • Aonad Rialacháin agus Comhlíonta chun an cur chuige rialála a chomhordú chun cur i bhfeidhm agus forghníomhú aonfhoirmeach an Achta um AI a éascú ar fud an Aontais, ag obair go dlúth leis na Ballstáit. Rannchuideoidh an t-aonad le himscrúduithe ar sháruithe féideartha agus riarfaidh sé smachtbhannaí.
  • Aonad ar shábháilteacht AI a dhíreoidh ar rioscaí sistéamacha a bhaineann le samhlacha ilfheidhmeacha an-chumasacha a shainaithint, bearta maolaithe féideartha chomh maith le meastóireacht agus tástáil ar chur chuige.
  • Aonad Sármhaitheasa in AI agus Róbataic a thacóidh agus a mhaoineoidh taighde agus forbairt chun éiceachóras sármhaitheasa a chothú, a chomhordóidh tionscnamh GenAI4EU, a spreagfaidh forbairt samhlacha agus a gcomhtháthófar iad i bhfeidhmchláir nuálaíocha.
  • Aonad AI um Mhaith don tSochaí chun rannpháirtíocht idirnáisiúnta na hOifige AI in AI a dhearadh agus a chur i bhfeidhm, ar nós samhaltú aimsire, diagnóisí ailse agus cúpla digiteach le haghaidh atógála.
  • Aonad Comhordaithe um Nuálaíocht agus Beartas AI a dhéanfaidh maoirsiú ar chur i bhfeidhm straitéis AI an AE, a dhéanfaidh monatóireacht ar threochtaí agus infheistíocht, a spreagfaidh glacadh AI trí líonra de Mhoil Eorpacha um Nuálaíocht Dhigiteach agus trí Monarchan AI a bhunú, agus a chothóidh éiceachóras nuálaíoch trí thacú. boscaí gainimh rialála agus tástáil sa saol fíor.

Beidh an Oifig AI faoi stiúir Cheann na hOifige AI agus oibreoidh sé faoi threoir an Phríomhchomhairleora Eolaíoch chun sármhaitheas eolaíoch a chinntiú i measúnú samhlacha agus cineálacha cur chuige nuálacha, agus Comhairleoir do ghnóthaí idirnáisiúnta chun obair leantach a dhéanamh ar ár dtiomantas don obair. go dlúth le comhpháirtithe idirnáisiúnta ar AI iontaofa.

Fostóidh an Oifig AI níos mó ná 140 ball foirne chun a cúraimí a chur i gcrích. Áireofar ar an bhfoireann speisialtóirí teicneolaíochta, cúntóirí riaracháin, dlíodóirí, speisialtóirí beartais, agus eacnamaithe.

Áiritheoidh an oifig cur chun feidhme comhleanúnach an Achta um AI, trí thacú leis na comhlachtaí rialachais sna Ballstáit. Déanfaidh an Oifig AI na rialacha maidir le samhlacha ilchuspóireacha AI a fhorfheidhmiú go díreach freisin. I gcomhar le forbróirí AI, an pobal eolaíoch agus geallsealbhóirí eile, déanfaidh an Oifig AI comhordú ar tharraingt suas na gcód cleachtais den chéad scoth, seolfaidh sí tástáil agus meastóireacht ar shamhlacha AI ginearálta, iarrfaidh sí faisnéis agus cuirfidh sí smachtbhannaí i bhfeidhm. , nuair is gá.

Chun cinnteoireacht eolasach a áirithiú, comhoibreoidh an Oifig AI leis na Ballstáit agus leis an bpobal saineolaithe níos leithne trí fhóraim thiomanta agus sainghrúpaí. Ar leibhéal an AE, oibreoidh an Oifig AI go dlúth leis an mBord Eorpach um Fhaisnéis Shaorga ar a mbeidh ionadaithe ó na Ballstáit. Áiritheoidh an Painéal Eolaíoch de shaineolaithe neamhspleácha nasc láidir leis an bpobal eolaíoch agus baileofar tuilleadh saineolais i bhFóram Comhairleach, a dhéanfaidh ionadaíocht ar rogha cothromaithe geallsealbhóirí, lena n-áirítear tionscal, gnólachtaí nuathionscanta agus FBManna, an saol acadúil, meithleacha smaointe agus an tsochaí shibhialta.

Cuirfidh an Oifig AI éiceachóras nuálach AE chun cinn le haghaidh AI iontaofa. Rannchuideoidh sé leis sin trí chomhairle a sholáthar maidir le dea-chleachtais agus trí rochtain a chumasú ar bhoscaí gainimh AI, ar thástáil fhíorshaoil ​​agus ar struchtúir tacaíochta Eorpacha eile maidir le glacadh AI, amhail na Saoráidí Tástála agus Turgnaimh in AI, na Moil Eorpacha um Nuálaíocht Dhigiteach, agus an AI. Monarchana. Tacóidh sé le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta i réimse na AI agus na róbataic agus cuireann sé tionscnaimh chun feidhme, amhail GenAI4EU, chun a áirithiú go ndéantar samhlacha ilfheidhme AI arna ndéanamh san Eoraip agus arna n-oiliúint trí shárríomhairí an AE a mhionchoigeartú agus a chomhtháthú in feidhmeanna núíosacha ar fud an gheilleagair. , infheistíocht a spreagadh.

Aiseolas

Ar deireadh, beifear ag súil go n-áiritheoidh an Oifig AI cur chuige straitéiseach, comhleanúnach agus éifeachtach Eorpach maidir le AI ar an leibhéal idirnáisiúnta, a thiocfaidh chun bheith ina pointe tagartha domhanda.

Tiocfaidh na hathruithe eagraíochtúla i bhfeidhm an 16 Meitheamh. Ba cheart an chéad chruinniú den Bhord AI a bheith ann faoi dheireadh mhí an Mheithimh. Tá an Oifig AI ag ullmhú treoirlínte maidir leis an sainmhíniú ar an gcóras AI agus maidir leis na toirmisc, a chuirfear i bhfeidhm sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Achta um AI, atá le teacht faoi dheireadh mhí Iúil 2024. Tá an Oifig ag ullmhú freisin chun an beart a chomhordú. XNUMX/XNUMX Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE cóid chleachtais a tharraingt suas le haghaidh na n-oibleagáidí ar shamhlacha ilchuspóireacha AI, atá dlite naoi mí tar éis theacht i bhfeidhm.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending